Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi i Psykiatrien – henvisning, visitation, undersøgelse og behandling

Beskrivelse

Henvisning

Henvisning til fysioterapeutisk undersøgelse/behandling drøftes og besluttes på tværfaglige koordinerings- eller behandlingsmøder.

Af henvisningen skal fremgå:

 • • Patientens problemstilling med begrundelse for henvisning

 • • Patientens Funktions GAF score

 • • Navn på behandlingsansvarlig læge

Henvisningen sendes til:

Klinik Psykiatri Syd: psyk-fys.syd@rn.dk

Klinik Psykiatri Nord: psyk-fys.nord@rn.dk

 

Hvilke patienter/hvilke problemstillinger kan henvises

Patientmålgruppen er patienter som er under udredning for, eller har følgende diagnoser:

 • • Skizofreni

 • • Depression

 • • Angst

 • • Spiseforstyrrelser

 • • Personlighedsforstyrrelser

 

Og/eller kropslige problemstillinger som:

 • • Afvigelser i kropsholdning

 • • Rigidt/anspændt kropsligt handlingsrepertoire

 • • Psykomotorisk uro

 • • Passivitet og træthed

 • • Sanseforstyrrelser/uvirkelighedsfornemmelse/forstyrret kropsoplevelse

 • • Svigtende fornemmelse af kropslige kompetencer/nedsat stabilitet, balance og koordination

 • • Vejrtrækningsproblemer, kvælningsfornemmelser, synkebesvær

 • • Smerter

 • • Selvskadende adfærd

 • • Somatisering

 • • Følger efter overgreb eller andre traumer

 • • Nedsat gangfunktion

 • • Nedsat kropslig funktion/manglende kropslig kompetence ifm ADL

 • • Lungelidelser – fx sekret og lungebetændelse

 • • Genoptræning ifm specifikke skader – fx ledskader, knoglebrud, senelæsioner, apopleksi, postoperative sequelae

 • • Kroniske sygdomme – fx Sclerose og Parkinson

 • • Immobilitet med risiko for funktionstab, dyb venetrombose, decubitus etc.

 

Derudover kan det være relevant at henvise patienter til fysioterapeutisk undersøgelse ifm udredning. Den fysioterapeutiske undersøgelse kan bidrage med vigtig information om patienten og understøtte samt supplere andre faggruppers undersøgelser og derved bidrage til diagnosticering.

 

Hvem kan henvise

Alle sengeafsnit og ambulatorier i Psykiatrien kan henvise.

 

Visitation

Når henvisningen er modtaget, foretager fysioterapeuten en faglig vurdering af, hvilke undersøgelser og evt. efterfølgende behandling, der er relevant for patienten.

 

Fysioterapeutiske undersøgelser

 • • ROK

 • • Kliniske observationer i forhold til motorisk udvikling hos børn: En standardiseret undersøgelse af børns fin- og grovmotoriske færdigheder, perception, koordination m.m. Undersøgelsen foretages endvidere i relation til voksne med fx ADHD problemstillinger

 • • Funktionsundersøgelse

 • • Stabilitetsundersøgelse

 • • Andre specifikke undersøgelser – fx ledundersøgelser

 • • Struktureret samtale med patienten om dennes oplevelse af og forhold til kroppen. Alle patienter med nydiagnosticeret skizofreni tilbydes en sådan samtale

 

Enhver fysioterapeutisk behandling/intervention forudgåes af en undersøgelse af patientens kropslige kompetencer. Undersøgelsen danner forudsætning for at kunne tilbyde patienten behandling, at kunne analysere den enkeltes kropslige fund og forstå patienten i sammenhæng med disse.

Gennem specifikke undersøgelser kan fysioterapeuten endvidere afdække de kropslige problemstillinger som ligger til grund for fx sanseintegrationsvanskeligheder, fx fin- og grovmotoriske problemstillinger, rum/retningsforstyrrelse, manglende overblik ved opgaveløsning samt afdække den psykiske lidelses kropslige spor.

 

Fysioterapeutisk behandling

Behandling iværksættes altid ud fra den enkelte patients kropsdiagnosticerede behov. Formålet med behandlingen kan være af støttende, samlende og angstdæmpende karakter eller være mere omstillende med henblik på at ændre hæmmende og begrænsende være- og handlemåder samt reaktionsmønstre, som støtte til udvikling af nuanceret og fleksibelt handlingsrepertoire.

 

Patienter med skrøbeligt beredskab og begrænsede udviklingsmuligheder forefindes indenfor langt overvejende alle diagnosekomplekser, dog primært i forbindelse med psykotiske eller psykosenære tilstande.

Disse behandles overvejende med støttende, stimulerende, afgrænsende og angstdæmpende metoder.

Ved forløb af støttende, afgrænsende karakter afsluttes forløbet som hovedregel ved udskrivelse, dog med mulighed for at afslutte (kort forløb) efter udskrivelse.

Såfremt der i undersøgelsen er indikation for psykomotorisk fysioterapi, kan behandlingen fortsætte i ambulant regi (i henhold til den samlede behandlingsplan), med et forløb i NPMF. Et sådant forløb kræver en vis kropslig omstillingsparathed.

 

Definition af begreber

Ressource Orienteret Kropsundersøgelse (ROK): Helkropsundersøgelse med henblik på at afdække de kropsdiagnosticerede behov samt udviklingsmuligheder. ROK omfatter følgende:

 • • Kropsholdning og –udtryk:

 • • Hvordan kroppen afbalanceres/spændt eller slap/ubalance mellem kroppens dele, fx over- og underkrop, asymmetrier

 • • Bevægelse og bevægelighed – fleksibilitet og omstillingsevne:

 • • Er der fri mulighed for bevægelse

 • • Er der evne til at lade sig bevæge passivt

 • • Er der evne til at bevæge én kropsdel ift. en anden

 • • Er der evne til at give efter for tyngdekraften

 • • Muskulatur:

 • • Undersøges for spændingsniveau og –mønstre samt evne til at reagere på ubehag generelt ved berøring og ift. øm muskulatur

 • • Respiration:

 • • Vurderes under hele undersøgelsen mhp dennes rolle ift regulering af følelser

 • • Reaktioner:

 • • Der observeres evt. reaktioner under hele undersøgelsen (motoriske og autonome) med stor vægt på sidstnævnte, da disse ofte er udtryk for undertrykkelse af følelser

 

Norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF): Behandling ud fra psykomotoriske principper, hvor formålet er at udvikle et mere nuanceret og fleksibelt handlingsrepertoire og reaktionsmønster.

 

Formål

 • • At klinikerne kender formalia omkring henvisning og visitation

 • • At klinikerne kender målgrupperne for fysioterapeutisk undersøgelse og eller behandling

 • • At klinikerne har kendskab til indholdet i de fysioterapeutiske tilbud

 

Referencer

Bunkan, BH (2008): Kropp, respirasjon og kroppsbilde. Oslo: Gyldendal Akademisk

Bunkan, BH (2003): Den omfattende kroppsundersøkelsen: manual. Oslo: Gyldendal Akademisk

Thornquist, E, Bunkan, BH (1986): Hva er psykomotorisk behandling? Oslo: Gyldendal

Kirkengen, AL (2009): Hvordan krenkede barn bliver psyke voksne. Oslo: Universitetsforlaget

Kirkengen, AL, Getz, L, Ulvestad, E (2011): Menneskets biologi – mettet med erfaring. Tidsskr Nor Legeforen nr. 7, 2011; 131: 683-7

Gretland, A (2007): Den relasjonelle kroppen. Bergen: Fagbokforlaget