Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Livestreaming med webkamera i AMA

1. Baggrund for projektet

Livestreaming med webkamera i AMA er et forskningsprojekt, som udspringer af et ønske om, at undersøge alternative observationsmuligheder for udvalgte patientgrupper indlagt i AMA. Plejepersonalet og ledelsen har igennem længere tid haft fokus på observation af den akut indlagte patient, herunder Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) (https://pri.rn.dk/Sider/10881.aspx). På afsnittet opleves en stigning i antallet af patienter, hvor ønsket og behovet for en tæt og hyppig observation er tilstede, grundet patientens akutte fysiske eller psykiske tilstand. Dette observationsniveau af patienten kan til tider være udfordrende at praktisere i et travlt modtageafsnit, præget af et højt patient flow og med et begrænset antal plejeressourcer til rådighed.

 

1.2. Formål

Formålet med projektet er:

  • • At undersøge om livestreaming med webkamera kan anvendes som supplement til eksisterende observation af udvalgte patientgrupper i AMA.

  • • At undersøge plejepersonalets holdninger til anvendelse af livestreaming med webkamera i AMA.

 

2. Hvornår anvendes livestreaming med webkamera

Livestreaming med webkamera anvendes til alle indlagte patienter i AMA, hvor der vurderes behov for øget observationsniveau. Dette omhandler specielt sengeflygtige, demente, konfuse, urolige, abstinente og forgiftede patienter. Patienter med en psykiatrisk lidelse inkluderes ligeledes i projektet, såfremt den psykiske lidelse ikke er udløsende årsag til indlæggelsen. Det beror altid på en sygeplejefaglig vurdering hvornår webkamera med livestreaming anvendes.

 

2.1. Eksklusionskriterier

  • • Patienter som er selvmordstruede og som ikke kan overholde aftaler om, ikke at gøre skade på sig selv under indlæggelsen.

  • • Patienter, hvor der vurderes behov for fast vagt: https://pri.rn.dk/Sider/27776.aspx

3. Juridisk

Livestreaming med webkamera er en metode, hvor der via et fastmonteret kamera, live streames billeder fra patientens seng. Der forprogrammeres alarm grænser ved patientens seng og når patienten overskrider disse alarmgrænser, sendes en alarm til plejepersonalets mobil telefon, hvor der på telefonen er mulighed for at se live billeder fra kameraet. Der sker ikke lagring af data på ekstern harddisk. Det er kun afsnittets plejepersonale der kan tilgå visning af livestramningen på telefonen og lokal PC, idet der forud kræver login adgang. Når webkameraet er aktivt på patientstuen, vil der være synlig skiltning i at man som plejepersonale og pårørende går ind i en zone, hvor der streames live billeder.

 

3.1. Samtykke

Forud for brugen af webkamera, får patienten og pårørende udleveret skriftlig informationsmateriale, som suppleres med mundtlig gennemgang via sygeplejersken. Der skal forelægge en underskrevet samtykkeerklæring fra enten patienten eller dennes pårørende. I de tilfælde hvor patienten ikke er i stand til at modtage information om projektet eller underskrive samtykkeerklæring, startes der med visning af live billeder. Så snart patienten er i stand til at underskrive samtykkeerklæring eller pårørende er tilstede gøres dette efterfølgende.

Se følgende dokument for yderligere oplysninger i forhold til samtykkeerklæring. Samtykkeerklæring forefindes på kontoret på AMA1/AMA2.

Brugen af live billeder fra webkameraet beror altid på en individuel vurdering for de involverede parter og der kan være behov for at afbryde eller pauseres i visning af billeder undervejs i indlæggelsesforløbet. Web kameraet skal ikke stå i stedet for eller være erstatning for plejepersonalet.