Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for opsætning af Håndsprit-dispensere på Aalborg Universitetshospital.

 

Problemstilling

Sprit der anvendes til hånddesinfektion er særdeles brandbart og derfor skal placering og opbevaring gøres med omtanke.

Det er i dag lovligt[1] at anbringe dispensere til håndsprit i flugtvejsgange (men ikke i flugtvejstrapper) når følgende opfyldes:

 • • der er et væsentligt sundhedsmæssigt hensyn, der taler herfor,

 • • Dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder, og

 • • De brandmæssige hensyn tilgodeses i videst muligt omfang.

 

Målgruppe – modtagelse

Ansatte, specielt på Teknisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

 

Definition af begreber

Håndsprit: Et alkoholbaseret middel tilsat glycerol Ethanol 70-85 %

Spritgel: Hånddesinfektionsmiddel hvor spritindholdet udgør 85%.

 

Formål

Håndhygiejne er den bedst dokumenterede enkeltstående handling til forebyggelse af smittespredning ved direkte og indirekte kontaktsmitte mellem patienterne, ansatte og gæster.

Der er evidens for, at hånddesinfektion udført med alkohol (Ethan ol 70-85%) er mere effektivt til drab af mikroorganismer end håndvask med vand og sæbe, hvorfor hånddesinfektion skal foretages frem for håndvask, når hænderne er synligt rene og tørre. Desuden virker hånddesinfektionsmiddel plejende for huden på hænderne, hvorimod håndvask virker udtørrende på hænderne

Mål:

 • • Til brug for Personale, Patienter og Pårørende.

 • • Hindre overførsel af mikroorganismer via hænderne, f.eks.

   • ▪ Fra en patient til en anden patient.

   • ▪ Fra patient til udstyr.

   • ▪ Fra forurenet udstyr til patient.

   • ▪ Til patient via plejepersonalet.

Beskrivelse

Beredskabsstyrelsens ”Vejledning om brændfarlige og brandbare væsker” fra januar 2017 siger følgende:

Der er generelt forbud mod at anbringe emballager med brandfarlige væsker i bygningers flugtveje. På plejeinstitutioner, som f.eks. sygehuse og plejehjem, kan der være et ønske om at opsætte håndspritdispensere på gangarealer o.l. af hensyn til hygiejne og forebyggelse af sygdom. Dette er muligt i flugtvejsgange (men ikke i flugtvejstrapper), hvis der er et væsentligt sundhedsmæssigt hensyn, og dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder.

Det er en betingelse, at de brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang. Følgende forhold bør bl.a. tages med i betragtning:

 • ➢ Den samlede mængde håndsprit i flugtvejen bør indgå i den samlede vurdering af, hvor mange dispensere det er forsvarligt at opsætte.

 • ➢ Bredden af flugtvejen bør indgå i den samlede vurdering af, hvor mange dispensere det er forsvarligt at opsætte.

 • ➢ Der bør være så stor afstand mellem dispenserne som muligt.

 • ➢ Dispenserne eller eventuelle holdere hertil bør være beskyttet mod mekaniske påvirkninger. Der bør altså benyttes hårdt materiale, men ikke nødvendigvis ubrændbart materiale.

 • ➢ Dispenserne eller eventuelle holdere hertil bør være beskyttet mod tændkilder. Der bør bl.a. være passende afstand til stikkontakter

 • ➢ Dispenserne bør ikke placeres i flugtveje med gulvtæpper.

AUH har yderligere fastlagt at nedenstående forhold skal efterleves for de dispensere, der placeres i flugtvejsgange:

 • • Der kan opsættes en dispenser umiddelbart inden for døren til hvert afsnit og desuden en dispenser for hver slangevide og/eller trykvandslukker, som findes i afsnittet.

 • • Dispensere skal ophænges i samme side i flugtvejsgangen.

 • • Dispensere skal have en horisontal afstand til stikkontakter/afbrydere og papirkurve på minimum 25 cm.

 • • Den frie bredde i gangen på sengeafsnit skal være så 2 senge kan passere hinanden (minimum 2,4 meter).

 • • Dispensere skal være elektroniske med drypbakke og udstyret med låsefunktion, således at spritbeholderen ikke er tilgængelig uden nøgle/værktøj.

 • • Der må ikke opsættes dispensere umiddelbart ved elevatorer i trafikcentre og på afsnit.

 • • Opstilling/opsætning af spritdispensere skal foretages af Teknisk Afdeling.

 • • Hvis der er tvivl eller særlige ønsker til placering af spritdispensere i flugtveje kontaktes Teknisk driftschef for bygningen.

 

Hvilken typer spritdispenser anvendes På Aalborg Universitetshospital:

 

 • ➢ I afsnittene, undtagen i flugtveje: Almindelige ståldispensere med manuel pumpefunktion.

 

 • ➢ I afsnittenes flugtveje: Elektroniske dispensere: F. eks. Antibac automatdispenser, til bag-in boks refill, skal monteres med drypbakke.

 

 • ➢ I trafikcentre, venteområder og forhaller samt toiletter med direkte adgang herfra: Elektroniske dispensere i stål: F.eks. DAN DRYER® STAINLESS DESIGN berøringsfri sæbedispenser, til flydende sæbe/desinfektionsmiddel, vare nr. 282, skal monteres med drypbakke.

 

 

Hvordan:

 

 • ➢ Bestilles via indkøb efter godkendelse i Teknisk Afdeling.

 • ➢ Opsætning rekvireres via Teknisk Afdelings ikon på skrivebordet.

 

 

 

Referencer:

Beredskabsstyrelsen: ”Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker, januar 2017.

Link

 

Infektionshygiejnen: Retningslinje om håndhygiejne. link

 

 

[1] Jf. Bekendtgørelse om brandfarlige og brandbare væsker §8, stk. 2 (bek. 1639 af 6. december 2016)