Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering - Håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland

 

Dosisdispenseret medicin er et tilbud til patienter, der formodes at være i en stabil medicinsk behandling.

Doseringen sker ud fra et doseringskort på apoteket indeholdende de lægemidler, der dosisdispenseres og ikke ubetinget al patientens medicin. Vær opmærksom på, at doseringskortet kan være sammensat af dosisdispenserede ordinationer fra flere forskellige instanser.

Når en recept er markeret som dosisrecept (vinget af i feltet dosisdispensering), vil detaljer om lægemidlet og frister for ændringer fremgå af FMK under apotekets dosisdispenseringskort.

 

Dosisdispenseret medicin under indlæggelse

Ved indlæggelse af en patient skal det fremgå af medicinanamnesen i journaloptagelsen, om patienten har ordinationer, der dosisdispenseres. Indlæggende læge skal tage stilling til, hvilket af følgende scenarier, der er relevant:

  1. 1. Der planlægges ikke ændringer af dosisdispenserede ordinationer (ved bl.a. diagnostiske indgreb, mindre kirurgiske indgreb mv.)

  2. 2. Ændring af et/flere præparater i dosisdispenserede ordinationer (ved bl.a. akut indlagte medicinske patienter, større kirurgiske indgreb mv.)

 Dernæst følges enten 1 eller 2:

 

1) Der planlægges ikke ændringer af dosisdispenserede ordinationer

Den dosisdispenserede medicin anvendes under indlæggelsen og patienten bibeholder sin tilmelding til dosisdispensering.

Hvis patientens dosisdispenserede medicin slipper op under indlæggelsen, kan pårørende evt. rekvirere den næste dosisrulle på det apotek, hvor patienten er tilmeldt. Patienten afholder udgiften til medicinen, da denne ikke vedrører den aktuelle sygehusbehandling.

Ved midlertidige pauser i dosisdispenserede ordinationer, som ikke forventes at medføre ændringer efter udskrivelse, sættes dosisdispensering i bero på FMK og afsnittets medicin kan i stedet anvendes

 

2) Ændring af et / flere præparater i den dosisdispenserede ordination

Dosisdispensering fortsættes i videst muligt omfang under indlæggelsen. Der kan tilføjes sideordinationer, der administreres af afsnittes personale. Alternativt administreres al medicin fra afsnittets sortiment og den dosisdispenserede medicin lades urørt indtil udskrivelsen og sættes i bero på FMK.

En læge på afsnittet kan vælge at sætte dosisdispenseringskortet i bero på FMK i Columna Medicin, hvis der er tale om en forventelig lang indlæggelse.

Af Dosisdispenseringskortet fremgår dato for næste pakkedato (se figur 1). Hvis ændring i ordinationen, seponering, øgning eller reduktion i dosis kan vente indtil da, laver afsnittets læge ordinationen/ændringen med en fremtidig startdato på FMK og udformer en dosisrecept.

Afsnittet vurderer ved udskrivelse, om der er behov for hjemmesygeplejerske til ophældning af medicin ved eventuelle sideordinationer udenfor det dosisdispenserede.

Hvis dosisdispensering er sat i bero (se figur 1) under indlæggelse, sendes besked herom i epikrise til praktiserende læge. Egen læge vurderer om genoptagelse af dosisdispensering er relevant.

Hvis en borger modtager hjælp fra kommunen eller bor i plejebolig, skal der endvidere via plejeforløbsplanen sendes information om, at dosisdispenseringen er sat i bero jf. ”Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning”.

 

Dosisdispenseret medicin ved ambulante besøg
Ved behov for ny medicin, seponeringer, dosisøgning eller dosisreduktioner i dosisdispenserede ordinationer vurderer lægen om ændringerne kan vente til næste dosispakning. Oplysninger herom fremgår af dosisdispenseringskortet.

Ved dosisøgning af dosisdispenseret medicin eller tillæg af nye lægemidler, der ikke kan vente til næste dosispakning, udstedes en almindelig recept på den ekstra dosis af det konkrete lægemiddel, indtil ændringen kan gennemføres i dosisdispenseringen. Der sendes medicin med hjem til patienten kan få indløst recept.

Ved seponering af et eller flere præparater, der ikke kan afvente den næste leverance, skal dosisdispensering bringes til ophør og recepterne på de pågældende præparater til dosisdispensering annulleres af en læge på det Fælles Medicinkort. 

Ved reduktion i dosis, der skal iværksættes straks sættes dosisdispensering i bero, den eksisterende dosisrecept bringes til ophør og der udstedes en ny dosisrecept på den nye dosis på FMK. Dette under hensyntagen til det skønnes at der er for lang tid til ny udlevering af dosisdispenseret (Udlevering af dosisdispenseret medicin max 4 uger)

Er der behov for medicinophældning af hjemmesygeplejerske, skal dette iværksættes af ambulatoriet via plejeforløbsplanen.

Recepter på dosisdispenseret medicin

Det er egen læge, der opstarter på dosisdispenseret medicin (dosisrecepter). Det er muligt for alle læger at oprette en dosisrecept.

 

Ikoner på FMK

 

Forklaring

Billede 3

Den sidste udlevering på recepten er udleveret med dosisdispensering.

Billede 4

Der er udleveret dosisdispenseret medicin af et apotek inden for de seneste tre måneder, og dosisdispenseringskortet er aktivt.

Billede 5

Der er udleveret dosisdispenseret medicin af et apotek inden for de seneste tre måneder, og dosisdispenseringskortet er i bero.

Billede 6

Der er udleveret dosisdispenseret medicin af et apotek inden for de seneste tre måneder, og der findes ikke åbne dosisdispenserede recepter.

Billede 7

Hjemmeplejen deltager i patientens medicinadministration.

Figur1 Ikoner på FMK

 

 Formål

At sikre en ensartet håndtering af dosisdispenseret medicin på sygehusene i Region Nordjylland i forbindelse med sektorovergange for derigennem at forbedre patientsikkerheden.

 

Definition af begreber

 

Dosisdispensering: Ved dosisdispensering forstås, at et lægemiddel på apotek eller sygehusapotek påfyldes en doseringsbeholder, som er tilpasset lægemidlets konkrete anvendelse. Doseringsbeholderen kan indeholde en eller flere doseringer af et eller flere lægemidler.

Magistrelle lægemidler: Ved magistrelle lægemidler forstås lægemidler, der tilberedes på et apotek eller sygehusapotek til den enkelte medicinbruger

Se Medicinering – Definition af begreber