Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering - Håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland

 

Formål

At sikre en ensartet håndtering i Region Nordjylland af dosisdispenseret medicin i forbindelse med sektorovergange for derigennem at forbedre patientsikkerheden

 

Dosisdispenseret medicin er et tilbud til patienter, der formodes at være i en stabil medicinsk behandling.

Doseringen sker ud fra et doseringskort på apoteket indeholdende de lægemidler, der dosisdispenseres og ikke ubetinget al patientens medicin. Vær opmærksom på, at doseringskortet kan være sammensat af dosisdispenseret ordinationer fra flere forskellige instanser.

Det fremgår af FMK, om den enkelte ordination er dosispakket samt hvilke apotek, som har udleveret dosispakken.

 

Dosisdispenseret medicin under indlæggelse

Ved indlæggelse af en patient skal det fremgå af medicinanamnesen i journalkontinuationerne, om patienten har ordinationer, der dosisdispenseres. Indlæggende læge skal tage stilling til, hvilket af følgende scenarier, der er relevant:

  1. 1. Der planlægges ikke ændringer af dosisdispenserede ordinationer (ved bl.a. diagnostiske indgreb, mindre kirurgiske indgreb mv.)

  2. 2. Ændring af et/flere præparater i dosisdispenserede ordinationer (ved bl.a. akut indlagte medicinske patienter, større kirurgiske indgreb mv.)

Når der er taget stilling til, hvilken gruppe patienten tilhører, følges en af følgende planer:

1) Der planlægges ikke ændringer af dosisdispenserede ordinationer

Den dosisdispenserede medicin anvendes under indlæggelsen så vidt muligt, og patienten bibeholder sin tilmelding til dosisdispensering.

Hvis patientens dosisdispenserede medicin slipper op under indlæggelsen, kan pårørende evt. rekvirere den næste dosisrulle på det apotek, hvor patienten er tilmeldt. Patienten afholder udgiften til medicinen, da denne ikke vedrører den aktuelle sygehusbehandling.

 

Ved midlertidige pauser i dosisdispenserede ordinationer, som ikke forventes at medføre ændringer efter udskrivelse, foretages en pausering af patientens dosisdispenserede ordinationer, og afsnittets medicin kan i stedet anvendes

 

2) Ændring af et / flere præparater i den dosisdispenserede ordination

En læge på afsnittet afmelder telefonisk dosisdispenseringen hurtigst muligt til apoteket (kan kun ske i apotekets åbningstid). Resterende dosispakninger kasseres efter indhentelse af patientens samtykke.

 

Ved udskrivelsen medgives patienten recept på samtlige ordinationer. Der udleveres medicin fra afsnittet, så patienten har medicin, indtil recepten kan indløses.

 

Afsnittet vurderer ved udskrivelse, om der er behov for hjemmesygeplejerske til ophældning af medicin.

 

Epikrise tilgår praktiserende læge senest tre hverdage efter udskrivelse med meddelelse om, at dosisdispenseringen er ophævet. Egen læge vurderer eventuel gentilmelding til dosisdispensering.

 

Hvis en borger modtager hjælp fra kommunen eller bor i plejebolig, skal der endvidere via plejeforløbsplanen sendes information om, at dosisdispenseringen er afmeldt jf. ”Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning”.

 

Dosisdispenseret medicin ved ambulante besøg

Ved seponeringer eller dosisreduktioner i dosisdispenserede ordinationer afmeldes dosisdispenseringen til apoteket, og der skrives recept på alle dosisdispenserede ordinationer. Der medgives medicin, så patienten har medicin, indtil recepten kan indløses. Det skal fremgå af det ambulante notat til egen læge, at dosisdispensering er afmeldt.

 

Ved dosisøgning af dosisdispenseret medicin eller tillæg af nye lægemidler, udstedes recept på den ekstra dosis af det konkrete lægemiddel, indtil ændringen kan gennemføres i dosisdispenseringen.

Hvis afmelding af dosisdispensering medfører behov for medicinophældning af hjemmesygeplejerske, skal dette iværksættes af ambulatoriet via plejeforløbsplanen.

 

Recepter på dosisdispenseret medicin

Det er egen læge, der udsteder recepter på dosisdispenseret medicin. I specielle situationer kan sygehuslægen oprette en recept, hvilket dog kun er muligt via FMK-online. FMK-online skal i så fald tilgås via Medicinmodulet efter lægemiddelordinationen er oprettet og patienten fortsat står i kontekst. Dokumentationen for udstedelse af recepten skal pga. journaliseringspligten fremgå af journalen.

 

 

Definition af begreber

Se Medicinering – Definition af begreber