Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PRI dokument vedrørende borgeres, med bopæl uden for Danmark, ret til behandling på et hospital i Region Nordjylland

Beskrivelse

D. 14. marts 2019 vedtog Folketinget, at sundhedsloven ændres, således Regionerne skal opkræve betaling for akut og fortsat behandling, når patienten ikke kan fremvise et gyldigt gult dansk sygesikringskort.

Det betyder, at turister og andre personer uden ret til dansk sygesikring (et gult sygesikringskort) fra den 1. juli 2019 skal betale for behandling på et dansk hospital. Betalingsforpligtelsen omfatter både akut behandling og behandling, som ikke kan udskydes til patienten, kommer hjem.

 

Det er vigtigt at understrege at de nye betalingsregler IKKE betyder, at hospitaler skal/kan nægte en patient livsnødvendig eller anden skønnet nødvendig behandling. Patienterne skal i disse situationer behandles uanset betalingsvilje- eller evne.


Denne vejledning omhandler KUN behandling af patienter uden ret til dansk sygesikring (dvs. som ikke er i besiddelse af et gyldigt gult sygesikringskort).

 

Opkrævning af betaling for akut hospitalsbehandling af patienter, som ikke er dansk sikrede, er indført ved lov. Der er således tale om en forpligtelse som regionerne er pålagt.

 

  1. 1.1 Betegnelser og definitioner

   1. 1.1.1 Akut hospitalsbehandling

Akut hospitalsbehandling defineres som behandling, der er livsnødvendigt her og nu, samt at det ikke ”skønnes rimeligt” at afvise at behandle patienten. Det kan bl.a. være i tilfælde af ulykke, pludseligt opstået sygdom eller forværring af en kronisk sygdom.

 

   1. 1.1.2 Forsat behandling

”Forsat behandling” defineres som behandling der foretages umiddelbart i forlængelse af akutbehandling, men som ikke kan beskrives som akut. Denne fase varer ved indtil personen (principielt) vil kunne transporteres på faglig forsvarlig vis til behandling i hjemlandet. Det kan fx være genoptræning af forskellige former eller ambulante kontroller.

 

   1. 1.1.3 Nødvendig behandling

”Nødvendig behandling” kan kun iværksættes vederlagsfrit i forhold til patienter, som kan fremvise det blå EU-sygesikringskort. Her er tale om situationer, hvor behovet for behandling opstår under patienternes ophold i Danmark. Det kan fx være dialysebehandling – dvs. behandling som ikke kan vente til patienten er kommet hjem. Patienten med det blå EU-sygesikringskort kan i visse situationer bestille tid til fx en kontrolundersøgelse inden ankomst til landet, hvis formålet med rejsen er andet end at modtage behandlingen her i landet. Det er vigtigt, at indhentning af oplysninger om patientens forsikringsforhold indhentes ved patientens første henvendelse – derved kan det afklares, om patienten skal betale før behandlingen, sættes i gang.

 

   1. 1.1.4 Planlagt behandling

”Planlagt behandling” defineres som al behandling, der kan vente til at patienten kommer hjem – eller behandling, som patienten er taget til Danmark for at få foretaget.

 

Hvis afdelingen booker en selvbetaler, gives der forud for behandlingen besked til Patientafregning på afregningudland@rn.dk el. tlf. 23 72 04 26/23 72 04 47 som udarbejder en faktura til patienten.

 

Fakturaen skal betales forud for behandlingen!

 

Betalingsfristen på fakturaen vil være ca. 14 dage inden behandlingsdatoen. Hvis fakturaen ikke betales, aflyser behandlende afdeling den planlagte tid. Afdelingen får besked fra Patientafregning om fakturaen er betalt.

 

2. Registrering i NordEPJ

Udfyldelse af blanket

Alle patienter som ikke har et gyldigt gult sundhedskort skal udfylde blanketten ”Registrering af udenlandske patienter”.

 

Udrejste danskere med dansk CPR. NR. betragtes på lige fod med udlændinge

 

Vejledning til registrering og oprettelse af akutte patienter (alle nationaliteter) i NordEPJ.

 

Patienter med kendt cpr.nr. oprettes med en akut ambulant kontaktBillede 4 eller en indlæggelseBillede 3

 

Patienter, der er identificeret, men ikke har dansk CPR-nummer samt patienter, der ikke kan huske løbenummer (de sidste 4 numre i CPR-nr.) – altså kendt navn, køn og fødselsdato, oprettes i NordEPJ, se vejledning Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på hospitaler i Region Nordjylland (rn.dk)

Billede 6

 

Link til vejledning: PAS Navigationsseddel Opret erstatningsCPR.pdf (rn.dk)

 

1.-6. ciffer

= Fødselsdato

7. ciffer

= 0 – hvis patienten er født i år 1900 – 1999

= 6 – hvis patienten er født efter 01.01.2000

8. ciffer

= Forbogstav i patientens efternavn

9. ciffer

= Forbogstav i patientens fornavn (der må ikke anvendes Æ, Ø og Å)

10. ciffer

= Lige tal for kvinder (0, 2, 4, 6, 8) (brug 2, hvis muligt)

= Ulige tal for mænd (1, 3, 5, 7, 9) (brug 1, hvis muligt)

 

 1. 1. Når cpr er oprettet i NordEPJ får bruger automatisk patient i kontekst.

 

 

 

 

Oprettelse af erstatnings CPR til kvinder fra tredjelande i forbindelse graviditets – og fødselsundersøgelser.

 

Hvis en kvinde fra tredjeland skal have foretaget graviditetsundersøgelser eller indlægges mhp. fødsel, skal hun oprettes med et erstatnings-CPR og kommunekode 0992 i NordEPJ.

 

Oprettelse af patienter, som har søgt familiesammenføring

 

Patienter, som har søgt om familiesammenføring, oprettes IN,CPR i NordEPJ med kommunekode 0992

 

Oprettelse af udenlandske patienter inkl. EU/EØS-lande samt Grønland og Færøerne i NordEPJ:

 

1) Evt. erstatnings-CPR oprettes i NordEPJ efter gældende regler.

2) Korrekt landekode (bopælskommune) registreres (se evt. vejledning Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på hospitaler i Region Nordjylland (rn.dk).

3) Oprettelse af personlysninger sker jf. vejledningen Opdatering og vedligeholdelse af personoplysninger/CPR (rn.dk)

 

 

Billede 1

 1. 2. Hvis ikke korrekt landekode findes benyttes 0992 Andre lande

Udlændinge og asylansøgere må ALDRIG oprettes med en dansk bopælskommune.

 

Blanketten ”Registrering af udenlandske patienter” kan med fordel skannes ind og mailes til afregningudland@rn.dk, frem for at sende med alm. post.

Det er vigtigt, at der tages kopi af begge sider af det blå sygesikringskort (EHIC), erstatningsblanket for det blå EU-sygesikringskort, forsikringskort, pas mv., da alle oplysninger skal anvendes ved opkrævningsprocessen.

 

3. Oplysningsskema til udfyldelse

For at regionen har mulighed for at opkræve betaling for den behandling, som patienter uden det gule sygesikringskort har modtaget, er det altafgørende at nedenstående skema udfyldes.

Uden et udfyldt skema med alle de nedenstående oplysninger, har administrationen ikke mulighed for at hente penge retur til hospitalet/afdelingerne.

Det er derfor meget vigtigt, at alle der har kontakt til patienterne påtager sig ansvar for at sikre sig, at skemaet er udfyldt.

 

De fleste patienter vil komme ind til akutbehandling via Akutmodtagelsen, hvorfor det også er her de fleste skemaer vil blive udfyldt. Men det er vigtigt, at eventuelle efterfølgende afdelinger kontrollerer, hvorvidt patienten har udfyldt oplysningsskemaet og at skemaet er gemt.

Udgangspunktet er at lægesekretærerne udarbejder et administrativt notat i NordEPJ, hvori der står, at der er udfyldt et oplysningsskema på den konkrete patient.

 

Patienter, der ikke kan eller vil fremvise relevante oplysninger, behandles under hensyntagen til, at ingen akut syge eller tilskadekomne patienter skal kunne nægtes behandling i det offentlige sundhedsvæsen med henvisning til krav om betaling.

 

4. Informeret samtykke

I sundhedsvæsenet skal al behandling som hovedregel være baseret på patientens informerede samtykke.

 

Den behandlingsansvarlige sundhedsperson er ansvarlig for indhentelse af et informeret samtykke til behandlingen, jf. sundhedslovens § 21, nr. 1 – også når det omhandler eventuel egenbetaling.

Det er således meget vigtigt, at for at kunne opkræve betaling for den behandling, som patienten har modtaget, at patienten informeres om mulig egenbetaling efter endt behandling.

 

Behandling må ikke indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre der er tale om mindreårige og patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, samt ved øjeblikkeligt behandlingsbehov, jf. sundhedslovens § 15, stk. 1.

 

En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling.

Såfremt patienten tilbydes iværksættelse af en behandling, hvor egenbetaling kan blive aktuelt, skal patienten informeres om dette inden patienten afgiver samtykke til behandlingen. 

 

Prisen for akut og fortsat hospitalsbehandling tager udgangspunkt i gældende DRG-takster. Afregningen efter DRG-takster baserer sig på, at diagnosen er kendt, og det er kendt, hvilke procedurer, der skal udføres på patienten, inden der kan udregnes en pris. Det er ikke nødvendigvis muligt at forudse diagnose eller behandlingsbehovet og dermed den forventede udgift på det tidspunkt, hvor patienten indbringes på hospitalet, og behandlingen påbegyndes, da dette vil afhænge af en række konkrete forhold.

Da den samlede takst/betaling for behandling ikke på forhånd er kendt, kan patienten alene oplyses om mulig egenbetaling.

 

Det informerede samtykke indeholdende patientens samtykke til mulig egenbetaling efter endt behandling skal noteres i journalen.

Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke, jf. sundhedslovens § 15, stk. 2.

 

Efter sundhedslovens §19 kan en sundhedsperson, hvis en patient, som midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke eller er under 15 år, og som befinder sig i en situation, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse eller for på længere sigt at forberede patientens chance for overlevelse eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen, indlede eller fortsætte behandling uden samtykke fra patienten eller fra forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig.

Har patienten spørgsmål til proceduren for opkrævning, kan sundhedspersonalet henvise til det Nationale Kontaktpunkt via Patientkontoret tlf. nr. 97 64 80 10 hverdage fra kl. 9-12.

 

5.Opkrævning

Selve administration af opkrævning for behandling af patienter uden et gyldigt gult sygesikringskort placeres centralt i administrationen.

 

Når administrationen modtager de udfyldte oplysningsskemaer og patientens behandling er færdigregisteret i patientsystemerne, kan opkrævningsprocessen påbegyndes. Der udarbejdes en faktura ud fra de diagnoser – og behandlingskoder, som er registeret på patienten. Dernæst udfærdiges en skriftlig afgørelse, hvor fakturaen vedlægges og sendes til enten patienten eller patientens forsikringsselskab.

 

Regionen kan løbende opkræve betaling for gennemført behandling, såfremt behandlingen er længerevarende. Det kræver at behandlende afdeling fremsender oplysninger om dette til administrationen.

I tilfælde, hvor en patient uden bopæl i Danmark starter behandlingen i en region og overføres under behandlingsforløbet til anden region, opkræver hver region betaling for deres andel af udgifterne forbundet med behandlingen.

 

Den betaling der opkræves og indhentes kanaliseres videre til hospitalet.

 

OBS! Det er ikke muligt at opkræve, hvis der ikke foreligger informeret samtykke samt et udfyldt oplysningsskema.

 

 

 1. 6. Kontaktpersoner

 

National Kontaktpunkt:

Stilling

Tlf.

Mail

Vibeke Henriksen

Patientvejleder

97 64 84 42

vrh@rn.dk

Kristina H. Jakobsen

Patientvejleder/jurist

97 64 84 44

kristina.jakobsen@rn.dk

Økonomi - udarbejdelse af faktura

 

 

 

Mette Bolis Bossen

Økonomikonsulent ved Patientafregning

23720447

m.bossen@rn.dk

Trine Dam Rasmussen

Økonomikonsulent ved Patientafregning

23720426

tdr@rn.dk

Registrering

 

 

 

Lene Hejndorf

Registreringskonsulent - Aalborg Universitetshospital

97661343

lene.hejndorf@rn.dk

Henriette Albæk Andersen

Registreringskonsulent - Regionshospital Nordjylland

20212107

ha@rn.dk