Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PRI dokument vedrørende borgeres, med bopæl uden for Danmark, ret til behandling på et hospital i Region Nordjylland

Beskrivelse

Borgere/patienter som er bosiddende uden for Danmark har følgende rettigheder til behandling på et hospital i Region Nordjylland:

 • • Akut behandling

 • • Behandling af borgere fra EU/EØS-medlemslande – under følgende forudsætninger:

  • Det blå EU sygesikringskort - medicinsk nødvendig behandling

  • Planlagt sygehusbehandling

  • Pensionister bosiddende i et andet EU/EØS-medlemsland

  • Borgere med særligt sundhedskort – herunder grænsearbejdere

   • ▪ Udrejste borgere herunder Ikke-pensionister

   • ▪ Studerende

  • Nordisk konvention om Social Sikring

   • ▪ Merudgift ved hjemtransport

Borgere/patienter fra andre lande (tredjelande) har andre rettigheder.

En oplistning af eksempler:

 • • Tredjelandes-borgere, herunder Grønland og Færøerne (ikke EU/EØS-borgere)

 • • Planlagt sygehusbehandling

 • • Patienter som har søgt om asyl

 

Praksis:

 • • Udenlandske patienter behandlet på hospitaler i Region Nordjyllands – økonomi

 • • Udlændinges ret til behandling på hospitaler i Regionen Nordjylland – Registrering i Det Patientadministrative System

Bilag:

 • • Oversigt over EU/EØS-medlemslande

 

Akut behandling

Personer, der ikke har bopæl her i landet, har ret til akut sygehusbehandling m.v. i opholdsregionen i tilfælde af ulykke, pludseligt opstået sygdom og fødsel (se pri dokument) eller forværring af kronisk sygdom m.v. Behandlingen m.v. ydes på samme vilkår som til personer med bopæl her i landet.

 

 • • Personer = patienter fra alle lande med akut opstået sygdom, fødsel eller forværring af kronisk sygdom

 • • Ret til samme ydelser som danske patienter

 • • Patienten skal ikke betale for behandlingen

 

Akut behandling er defineret som behandling, der ikke ”skønnes rimeligt” at afvise at behandle.

 • • Oftest tale om et lægefagligt skøn – opstår der tvivl kontakt National Kontaktpunkt (se under kontaktperson evt. link)

 

Behandling i DK af borgere fra EU/EØS-medlemslande

Det blå sygesikringskort giver ret til medicinsk nødvendig behandling

Behandling skal tilbydes mod fremvisning af det blå EU-sygesikringskort.

 • • Det blå sygesikringskort dækker lægehjælp, der bliver nødvendig under et ophold i et andet EU/EØS- medlemsland eller Schweiz.

 • • Hvorvidt lægehjælp er ”nødvendig” afhænger af ydelsens art og/eller opholdets forventede varighed

  • Her er der tale om en lægefaglig vurdering

  • EU-borgerne har ret til sygehjælp på samme vilkår som danskere, når nødvendig medicinsk behandling er skønnet lægefagligt.

 

Det blå EU sygesikringskort dækker ikke, hvis formålet med opholdet er at få behandling, dvs. planlagt sygehusbehandling.

 

Det er ikke nødvendigt at fremvise den blå EU-sygesikringskort, hvis man kommer fra Norge, Sverige, Finland eller Island. Man skal alene kunne dokumentere, at man har bopæl i et nordisk land.

Planlagt sygehusbehandling

Planlagt sygehusbehandling er i denne sammenhæng defineret som, når en borger fra et andet EU/EØS-medlemsland tager til Danmark med henblik på at få sygehusbehandling. Der er altså ikke tale om en lidelse, der pludselig opstår under borgerens midlertidige ophold i Danmark.

Reglerne for planlagt sygehusbehandling af borgere fra andet EU/EØS land:

 • • Kan sygehusbehandlingen foregå i privat regi (private sygehuse/klinikker), skal borgere ikke behandles på et offentlig hospital.

 • • Anmodning om sygehusbehandling kan afvises, uanset at behandling kan foregå i privat regi, hvis ikke sygehusbehandling kan ydes inden for den eksisterende kapacitet

 • • Hvis borgerens ønske om planlagt sygehusbehandling imødekommes, skal patienten betale forud for den planlagte sygehusbehandling.

 • • Kontakt Regnskabsservice, Trine Dam Rasmussen (se under praksis) for hjælp til udarbejdelse af faktura.

Pensionister bosiddende i et andet EU/EØS-medlemsland

Borgere der modtager førtidspension, folkepension eller tjenestemandspension fra Danmark (eller er medforsikret familiemedlem til en pensionist), og som har bopæl i et andet EU/EØS-medlemsland eller Schweiz, og har en gyldig E121 blanket fra Danmark (blanketten er registreret af myndighederne i borgerens bopælsland), har ret til følgende:

 • • Akut behandling

 • Behandling, der ikke ”skønnes rimeligt” at afvise at behandle.

 • • Nødvendig behandling under ophold i Danmark

 • Borgeren skal fremvise sit blå sygesikringskort. Borgere, som er pensionister bosiddende i et andet EU/EØS-medlemsland med en gyldig E121 blanket samt det blå sygesikringskort, skal behandles på samme vilkår som en patient i sikringsgruppe 1. De danske regler om information, frit og udvidet frit sygehusvalg mv. gælder også for denne type borgere. Ligesom reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse.

 • • Planlagt sygehusbehandling

 • Borgerne har ret til gratis planlagt sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark i følgende tilfælde:

 1. 1. Borgeren får tilladelse på en såkaldt blanket S2/E112 til højt specialiseret behandling i Danmark.

 2. 2. Borgeren har en forhåndsgodkendelse til at få behandling i Danmark. Borgeren kan søge via sygesikringsmyndighederne i sit bopælsland om en forhåndstilladelse til at rejse til Danmark for at få planlagt sygehusbehandling.

  1. 2.1. Følgende lande har ikke krav om forhåndsgodkendelse: Estland, Finland, Island, Lichtenstein, Litauen, Norge, Sverige eller Tjekkiet. Pensionister og deres familiemedlemmer, som har bopæl i disse lande, har derfor under ophold her i landet ret til planlagt sygehusbehandling på samme vilkår som danske sikrede.

 3. 3. Borgeren har en erklæring fra sygesikringsmyndighederne i sit bopælsland om, at den behandling, vedkommende ønsker at få i Danmark, ikke er omfattet af en forhåndsgodkendelsesordning efter reglerne i bopælslandet.

 

Modtager I en anmodning om planlagt behandling fra en pensionist bosiddende i et andet EU/EØS-medlemsland, så kontakt Det Nationale Kontaktpunkt for vejledning mht. hvilke dokumentation, der skal fremvises af borgere.

Borgere med et særligt sundhedskort – herunder grænsearbejdere

Borgere med et særligt sundhedskort, udstedt af Udbetaling Danmark; er ofte borgere som bor i et EU/EØS-land og som arbejder i et andet EU/EØS-land (Danmark). Med et særligt sundhedskort har man ret til sundhedsydelser i begge lande til udgift for Danmark.

 

Det er borgerens forpligtelse, at medbringe dette særlige sundhedskort når behandlingen skal finde sted således, at borgeren kan dokumentere, at de er socialt sikret i Danmark.

 

Opstår der spørgsmål i forbindelse med indkaldelse af patienter fx til et kontrolforløb, kan I kontakte Det Nationale Kontaktpunkt, som har mulighed for at undersøge om borgeren har et særligt sundhedskort.

 

Udrejste borgere – herunder ikke-pensionister

Borgere som ikke længere er bosiddende i Danmark vil være anført som værende udrejst (sikringsgruppe 7) i CPR-registeret.

 

Udrejste borgeres rettigheder til behandling i Danmark reguleres efter borgerens nuværende bopælsadresse/-land.

 

Borgere der flytter til et andet EU/EØS-medlemsland, har rettigheder som beskrevet i afsnittet ”Behandling af borgere fra EU/EØS-medlemslande – under følgende forudsætninger”.

 

Som udgangspunkt skal denne type borger betale for planlagt behandling i Danmark. En undtagelse er borgere med særligt sundhedskort. (se afsnit: ”borgere med et særligt sundhedskort – herunder grænsearbejdere”)

 

Borgere der flytter til et tredjeland, se afsnit: ”Tredjelandes-borgere, herunder Grønland og Færøerne (ikke EU/EØS-borgere)”.

Studerende

Studieophold i op til ét år i et EU/EØS-medlemsland eller Schweiz 
Studerende, som opholder sig i udlandet i indtil ét år for at studere, bevarer typisk sin tilknytning til den danske sygesikring. Hvis den studerende i folkeregisteret bliver registreret som flyttet til udlandet, kan vedkommende bede Udbetaling Danmark om et særligt sundhedskort. Det særlige sundhedskort erstatter det almindelige gule sundhedskort, som ikke er gyldigt, når den studerende ikke længere bor i Danmark.

 

Studieophold i over ét år i et EU/EØS-land eller Schweiz 
Studerende, som skal studere i udlandet i over ét år, betragtes som flyttet fra Danmark.

Vedkommende er derfor ikke dækket af den offentlige danske sygesikring, men bør søge optagelse i sit nye bopælslands sygesikring på de vilkår, der gælder der.

 

I nogle lande findes særlige forsikringer for studerende, men der skal betales for medlemskabet.

I visse EU/EØS-medlemslande kan studerende, hvis forældre er sygesikrede i Danmark, optages i studielandets sygesikring – i princippet til udgift for Danmark – som børn af dansk sikrede forældre.

I disse tilfælde kan Udbetaling Danmark udstede en særlig blanket (E 109 eller S1) så den studerende muligvis kan optages i studielandets sygesikring til udgift for Danmark.

 

Hvis vedkommende bliver registreret i studielandets sygesikring på baggrund af denne dokumentation, kan den studerende bevare tilknytningen til den danske sygesikring og få et særligt sundhedskort fra Udbetaling Danmark.

 

Nordisk konvention om Social Sikring

Den Nordiske Konvention er gældende for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Merudgifter ved hjemtransport

Hvis man bliver syg under et ophold i et andet nordisk land og det er nødvendigt at rejse hjem på en anden og dyrere måde end planlagt (altså hvis patienten ikke var blevet syg før hjemrejsen), kan vedkommende få merudgifterne dækket.

 

Der gælder følgende:

 • • behovet for den dyrere hjemtransportform skal skyldes den syges tilstand – ikke f.eks. at vedkommende bliver forsinket og derfor ikke kan nå den planlagte transport

 • • behovet for at benytte en dyrere hjemtransportform skal bekræftes med en skriftlig lægeerklæring, som udstedes i opholdslandet før hjemrejsen og

 • • beslutning om dækning af merudgifterne træffes normalt af opholdslandets myndigheder før hjemrejsen.

 

Det er opholdslandet, der skal betale eventuelle merudgifter til hjemtransport der opstår "som følge af en sygdom".

 

Hvis denne situation opstår kan I enten kontakte det Nationale Kontaktpunkt for vejledning eller AMK-vagtcentralen for hjælp til bestilling af transport.

 

Tredjelandes-borgere, herunder Grønland og Færøerne (ikke EU/EØS-borgere)

Disse borgere har ret til akut behandling, hvis der opstår behov herfor under midlertidigt ophold i Danmark. Det vil sige behandling, som ikke lægefagligt skønnes rimeligt at afvise

 

Derudover har de ret til behandling, hvis det ikke skønnes rimeligt at henvise borgere til behandling i hjemlandet, hvilket er en lægefaglig vurdering.

 

Disse borgere har ikke ret til ydelser efter det tidspunkt, hvor borgeren er i stand til at rejse hjem, hvilket ligeledes er en lægefaglig vurdering.

 

Undtagelse: Personer med bopæl på Færøerne eller Grønland, der opholder sig i Danmark på skoleophold eller i uddannelsesmæssigt øjemed, har ret til sygehusbehandling m.v. på samme vilkår som personer med bopæl her i landet.

Planlagt sygehusbehandling

Planlagt sygehusbehandling er i denne sammenhæng defineret som, når en borger fra et tredjeland tager til Danmark med henblik på at få sygehusbehandling. Der er altså ikke tale om en lidelse, der pludselig opstår under borgerens midlertidige ophold i Danmark (kan derfor kun ske mod betaling).

Reglerne for planlagt sygehusbehandling af borgere fra tredjelande:

 • • Kan sygehusbehandlingen foregå i privat regi (private sygehuse/klinikker), skal borgere ikke behandles på et offentlig hospital.

 • • Det går forud for de øvrige betingelser for planlagt sygehusbehandling på et offentligt hospital, at patienten har et tilknytningsforhold til et EU/EØS-medlemsland, Grønland eller Færøerne. Denne tilknytningsvurdering skal således altid foretages før eventuel behandling.

 • • Anmodning om sygehusbehandling kan afvises, uanset at behandling kan foregå i privat regi, hvis ikke sygehusbehandling kan ydes inden for den eksisterende kapacitet.

 • • Hvis borgerens ønske om planlagt sygehusbehandling imødekommes, skal patienten betale forud for den planlagte sygehusbehandling.

 • • Kontakt Regnskabsservice, Trine Dam Rasmussen (se under praksis) for hjælp til udarbejdelse af faktura.

Patienter som har søgt om asyl

Asylansøgere har ret til behandling under visse betingelser:

 • • Asylansøgere har ret til akut sygehusbehandling m.v. i opholdsregionen i tilfælde af ulykke, pludseligt opstået sygdom og fødsel eller forværring af kronisk sygdom m.v. Behandlingen m.v. ydes på samme vilkår som til personer med bopæl her i landet.

 • • Udlændingeservice betaler for sundhedsbehandling der er ”nødvendig, uopsættelig og smertelindrende”. Asylansøgere har altså ret til smertebehandling eller behandling, der ikke kan vente da tilstanden ellers kan indebære betydelige risici for livsvarige mén, progression eller kronificering af sygdom.

 

Det er en lægefaglig vurdering, om der er tale om akut behandling. Den behandling som skal tilbydes først skal være den billigste eller evt. midlertidig behandling.

 

Er der ifølge en lægefaglige vurdering, ikke tale om akut behandling, men vil sygehuset alligevel tilbyde behandling er det vigtigt, at sundhedspersonalet sikrer, at det relevante Asylcenter har fået Udlændingestyrelsens godkendelse til ikke-akut behandling. Uden denne godkendelse, skal der ikke tilbydes behandling til asylansøgere.

 

Praktik

Udenlandske patienter behandlet på hospitaler i Region Nordjyllands - økonomi

Udfyldelse af blanket

Alle patienter som ikke er tilmeldt folkeregistret/bor i Danmark skal udfylde blanketten ”Registrering af udenlandske patienter”.

 

Udrejste danskere med dansk CPR. NR. betragtes på lige fod med udlændinge.

 

Ikke udfyldelse af blanket

Det kan undlades at udfylde blanketten vedrørende patienter fra: Norge, Sverige, Finland, Island, Irland, Portugal, Storbritannien og Nordirland, da der er lavet afkaldsaftale med disse lande.

 

Det kan også undlades at udfylde blanketten vedrørende patienter som er asylansøgere. Ved behandling af asylansøgere følges reglerne i ”Instruks vedr. behandling af asylansøgere”

 

Arbejdsgangen

Det er vigtigt, at der altid registreres korrekt hjemadresse i det Patient Administrative System, hvis denne haves (vedrørende asylansøgere benyttes asylcenterets adresse. Se notat om oprettelse af asylansøgere i det Patient Administrative System)

 

Udlændinge og asylansøgere må ALDRIG oprettes med en dansk bopælskommune.

 

Blanketten ”Registrering af udenlandske patienter” kan med fordel skannes ind og mailes til tdr@rn.dk, frem for at sende med alm. post.

Det er vigtigt, at der tages kopi af begge sider af det blå sygesikringskort (EHIC), da alle oplysninger skal oplyses, når patientens hjemland skal opkræves betaling for behandlingen.

 

Hvis patienten ikke har det blå sygesikringskort (EHIC) tages kopi af patientens oplysninger om privatforsikring eller andet relevant.

 

Selvbetalere

Hvis afdelingen booker en selvbetaler, gives der forud for behandlingen besked til Trine Dam Rasmussen, Regnskabsservice på tlf. 97 64 85 14 el. tdr@rn.dk, som udarbejder en faktura til patienten.

 

Fakturaen skal betales forud for behandlingen!

 

Betalingsfristen på fakturaen vil være ca. 14 dage inden behandlingsdatoen. Hvis fakturaen ikke betales, aflyser behandlende afdeling den planlagte tid. Afdelingen får besked fra Regnskabsservice om fakturaen er betalt.

 

Arbejdsgangen er:

 1. 1. Afdelingen kontakter Regnskabsservice, hvor de oplyses dato for behandlingen, diagnose- og procedurekoder for den planlagt behandling samt patientens navn og adresse.

 2. 2. Regnskabsservice laver en aconto faktura på den forventede behandling. Faktura får betalingsfrist ca. 14 dage før behandlingen finder sted.

 3. 3. Faktura mailes til behandlende afdeling, som sørger for, at fakturaen bliver sendt/mailet til patienten.

 4. 4. Regnskabsservice giver behandlende afdeling besked om, fakturaen er betalt til betalingsfristen.

 5. 5. Afdelingen sender annullering af tiden til patienten, hvis ikke regningen er betalt.

 6. 6. Når behandlingen har fundet sted, tjekker Regnskabsservice op på, om det opkrævede beløb stemmer overens med den behandling, som er givet.

 

Udlændinges ret til behandling på hospitaler i Regionen Nordjylland – Registrering i Det Patientadministrative System

Oprettelse af akutte patienter (alle nationaliteter)

Patienter med kendt cpr.nr. indskrives i akut ambulant systemet AK,AKU eller indlægges via indlæggelsesbilledet IN,INL.

Patienter, der er identificeret, men ikke har dansk CPR-nummer samt patienter, der ikke kan huske løbenummer (de sidste 4 numre i CPR-nr.) – altså kendt navn, køn og fødselsdato, oprettes med erstatnings cpr. i IN,CPR på nedenstående måde i Det Patient Administrative System. Der må ikke anvendes Æ,Ø og Å i erstatnings cpr.

 

1.-6. ciffer

= Fødselsdato

7. ciffer

= 0 – hvis patienten er født i år 1900 – 1999

= 6 – hvis patienten er født efter 01.01.2000

8. ciffer

= Forbogstav i patientens efternavn

9. ciffer

= Forbogstav i patientens fornavn

10. ciffer

= Lige tal for kvinder (0, 2, 4, 6, 8) (brug 2, hvis muligt)

= Ulige tal for mænd (1, 3, 5, 7, 9) (brug 1, hvis muligt)

 

 1. 1. Gå herefter i skadeindskrivning AK,AKU eller indlæggelsesregistrering IN,INL . Det konstruerede erstatnings-CPR-nummer indtastes.

 2. 2. Udfyld resten af felterne med ? og tryk ”Enter”, du bringes automatisk over i CPR-oplysninger.

 3. 3. Udfyld navn, adresse, postnummer, by og bopælskommune samt evt. navn på egen læge.

Er patienten ikke fra Danmark, oplyses landekode i stedet for bopælskommune. Husk at påføre c/o adresse.

 

 Tryk F1 for at komme tilbage til registreringsbilledet.

 

Der henvises i øvrigt til dokument vedr. Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på hospitaler i Region Nordjylland: https://pri.rn.dk/Sider/12351.aspx

Oprettelse af Asylansøgere i Det Patientadministrative System

 

Asylansøgere oprettes IN,CPR i det Patientadministrative System med kommunekode 0999

 

 

Billede 9

 

Oprettelse af kvinder fra tredjelandes graviditetsundersøgelser og fødsler

 

Kvinder fra tredjelandes graviditetsundersøgelser og fødsler oprettes IN,CPR i det Patientadministrative System med kommunekode 0992.

Oprettelse af patienter, som har søgt familiesammenføring

 

Patienter, som har søgt om familiesammenføring oprettes IN,CPR i det Patientadministrative System med kommunekode 0992

 

Billede 13

Oprettelse af udenlandske patienter inkl. EU/EØS-lande samt Grønland og Færøerne i Det Patientadministrative System

 

1. Evt. erstatnings cpr.nr. dannes efter de gældende regler

2. Navn, adresse, telefonnr., evt. c/o adresse i Danmark m.v. udfyldes

3 Korrekt landekode (bopælskommune) registreres. Dvs. bopælskommune udfyldes med landekode.

Billede 16

 

Casekatalog

Bilag

Registrering af udenlandske patienter

Instruks vedr. behandling af asylansøgere- somatiske sygehuse

Instruks vedr. behandling af asylansøgere - psykiatrien

 

Oversigt over EU/EØS-Lande

 

EU/EØS-lande

 

 

EU

 

EØS

Belgien

Slovakiet

Island

Bulgarien

Slovienien

Lichtenstein

Cypern (den græske del)

Spanien

Monaco

Danmark

Storbritannien (UK)

Norge

Estland

Sverige

Schweiz

Finland

Tjekkiet

 

Frankrig

Tyskland

 

Grækenland (+ den græske del af Cypern)

Ungarn

 

Irland

Østrig

 

Italien

 

 

Kroatien

 

 

Letland

 

 

Litauen

 

 

Luxembourg

 

 

Malta

 

 

Nederlandene (Holland)

 

 

Polen

 

 

Portugal

 

 

Rumænien

 

 

 

Kontaktpersoner

 

National Kontaktpunkt:

Stilling

Tlf.

Mail

Vibeke Henriksen

Patientvejleder

97 64 84 42

vrh@rn.dk

Kristina H. Jakobsen

Patientvejleder/jurist

97 64 84 44

kristina.jakobsen@rn.dk

Økonomi - udarbejdelse af faktura

 

 

 

Trine Dam Rasmussen

Fuldmægtig ved Regnskabsservice

97648514

tdr@rn.dk

Registrering

 

 

 

Lene Hejndorf

Registreringskonsulent - Aalborg Universitetshospital

97661343

lene.hejndorf@rn.dk

Signe Knudstrup

Registreringskonsulent - Regionshospital Nordjylland

97640033

signe.knudstrup@rn.dk