Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi til indlagte gravide der er ordineret sengeleje på grund af truende præterm fødsel

1. Formål1

2. Definition af begreber1

3. Beskrivelse2

3.1 Patientgruppe2

3.2 Overordnet fremgangsmåde2

3.3 Før patientkontakt2

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere.2

3.3.2 Specielle forholdsregler3

3.4 Ergoterapeutisk undersøgelse3

3.4.1 Formål3

3.4.2 Interview3

3.4.3 Observation og analyse af patientens aktivitetsformåen3

3.4.5 Konklusion3

3.5 Ergoterapeutisk behandling3

3.5.1 Formål3

3.5.2 Indhold4

3.5.3 Planlægge og gennemføre tilpassende aktivitet for at kompensere for nedsat aktivitetsformåen4

3.5.4 Planlægge og gennemføre aktivitet for at genopbygge eller udvikle personlige faktorer og kropsfunktioner4

3.6 Relevant tværfagligt samarbejde5

3.7 Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling5

4. Referencer5

 

 

1. Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den ergoterapeutiske undersøgelse og behandling til gravide med truende præterm fødsel med henblik på at

 • • sikre, at den gravide og pårørende oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de ergoterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle ergoterapeuter i Fysio- og Ergoterapien, Aalborg Universitetshospital, med særligt fokus på ergoterapeuter i Reumatologisk Team, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for undersøgelse og behandling af gravide med truende præterm henvist til ergoterapi

 

2. Definition af begreber

Aktivitetsformåen: Aktivitet indebærer en målrettet og intentionel handling. Aktiviteten udgøres af en interaktion mellem individet og opgaven i en specifik kontekst. Dette indebærer, at opgaven bestemmer kravet og påvirker hvordan individet udfører aktiviteten. Aktivitetsformåen indebærer, at man er i stand til at gøre eller udføre aktiviteter. Det indebærer, at individet har viden om (ved hvordan), har kapacitet til (kan) og udfører (gør), når det behøves (vil/skal). En aktivitet kan dermed betragtes som udtryk for hvad individet vil/skal og kan udføre i en vis situation. (1)

 

 

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. (2)

 

Funktionsevne: Et overordnet term for kroppens funktioner, kroppens anatomi, aktiviteter og deltagelse. Termen angiver aspekter af samspillet mellem en person med en given helbredstilstand og personens kontekstuelle faktorer. (3)

 

Sengeleje: På obstetrisk afdeling vurderer ergoterapeuten den gravides situation, men typisk er det sengeleje med tilladelse til bad, toiletbesøg og til at hente mad. (4)

 

Truende præterm fødsel: Alle situationer, hvor man mistænker, at kvinden kan risikere at føde før uge 34 + 0 dage. (4)

 

3. Beskrivelse

3.1 Patientgruppe

Instruksen retter sig mod gravide med truende præterm fødsel på grund af afkortet collum, som er indlagt på Obstetrisk Sengeafsnit. Udover afkortet collum kan der være symptomer i form af menstruationslignende smerter, smerter i lænden, tyngdefornemmelse, blødning, pollakisuri eller diarré. Den gravide er ordineret sengeleje, hvilket ofte vil sige sengeleje med bad og toilettilladelse samt tilladelse til at hente mad, derudover er der eventuelt behov for laksantia og tromboseprofylakse. (4)

Kendte komplikationer ved immobilisering i graviditeten er:

 • • Øget risiko for dyb venetrombose

 • • Gravide der aflaster grundet veer havde et yderligere tab på 6% på knoglemineralmåling i forhold til kvinder med samme problematik som ikke aflaster.

 • • Øget risiko for muskelatrofi

 • • 75 % af kvinderne taber sig den første uge under aflastning

 • • 10 % af kvinderne bliver under indlæggelsen diagnosticeret med graviditetssukkersyge

 • • Kan medføre psykiske symptomer og øger risikoen for fødselsdepression (5)

 

Den gravide kan enten forblive indlagt på afdelingen til fødslen, eller de kan i de tilfælde, hvor det vurderes forsvarligt, udskrives til aflastning i eget hjem, hvor huslige opgaver ikke er tilladt.

 

3.2 Overordnet fremgangsmåde

Gravide med truende præterm fødsel henvises elektronisk til Reumatologisk Team i Fysio- og Ergoterapien. Den ergoterapeutiske behandling bestræbes påbegyndt samme dag hvis henvisningen er modtaget inden kl. 13.30. Ergoterapeuten anvender prioriteringsnøgle ved travlhed.

Den ergoterapeutiske undersøgelse og behandling er aktivitetsorienteret og foretages med baggrund i arbejdsprocesmodellen Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Undersøgelsen er opdelt i et interview samt en observation med henblik på vurdering af den gravides aktivitetsformåen. (6) Efter behov tilbydes den gravide ADL-træning og vejledning i forhold til strategier i forbindelse med udførelse af dagligdagsaktiviteter herunder afprøvning og instruktion i brug af hjælpemidler.

 

3.3 Før patientkontakt

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere.

Ergoterapeuten indhenter oplysninger om den gravides forløb med fokus på

 • • Graviditetsuge samt graviditetens forløb

 • • Læge/jordemoderfaglige overvejelser omkring ordinering af aflastning

 • • Helbredstilstand og generelle helbredsoplysninger

 • • Tidligere funktionsevne, aktivitetsniveau samt omgivelser

 

3.3.2 Specielle forholdsregler

Kontraindikationer for ergoterapeutisk observation af aktivitet

 • • Sengeleje, hvor patienten kun har tilladelse til toiletbesøg

 

3.4 Ergoterapeutisk undersøgelse

3.4.1 Formål

Formålet med den ergoterapeutiske undersøgelse af gravide med truende præterm fødsel er at identificere den gravides oplevelse af tidligere og nuværende aktivitetsformåen, herunder aktivitetsproblematikker i forbindelse med aktuel ordinering af aflastning. Det prioriteres højt, at ergoterapeuten observerer og analyserer den gravides nuværende aktivitetsformåen i forhold til primære dagligdagsaktiviteter. (6)

 

3.4.2 Interview

Ergoterapeuten interviewer den gravide med henblik på at afdække hendes oplevelse af sin egen tidligere og aktuelle funktionsevne samt aktivitetsniveau med fokus på kroppens funktioner og anatomi, aktivitets og deltagelse samt omgivelses- og personlige faktorer, herunder den gravides motivation og udfordringer i forhold til nødvendige og ønskede aktiviteter under indlæggelsen.

Interviewet ligger til grund for den aktivitet som, i samarbejde med den gravide, udvælges til observation af aktivitetsformåen.

Ergoterapeuten anvender semistruktureret interview (7), ADL-taxonomien (7) eller Canadian Occupation Performence Mesure (COPM). (8)

 

3.4.3 Observation og analyse af patientens aktivitetsformåen

Ergoterapeuten anvender enten validerede undersøgelser som ’Assesment of Motor an Process Skills’ (AMPS), (9) eller ustruktureret observation. (7)

Ergoterapeuten observerer og analyserer den gravides aktivitetsformåen ud fra motoriske, procesmæssige og sociale færdigheder.

Med baggrund i ordineret aflastningsniveau og den gravides beskrivelse af vanskeligheder og ressourcer ved aktivitetsudførelse vælger den gravide og ergoterapeuten i fællesskab en relevant aktivitet, som ergoterapeuten observerer.

Ergoterapeuten analyserer aktivitetsudførelsens kvalitet i forhold til den gravides fysiske anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed. (9)

 

3.4.5 Konklusion

Ergoterapeuten konkluderer på undersøgelserne, og de fremkomne ressourcer og aktivitetsproblematikker, hvorefter ergoterapeuten i samarbejde med den gravide opstiller mål og delmål for behandlingen. (6)

 

3.5 Ergoterapeutisk behandling

3.5.1 Formål

Formålet med den ergoterapeutiske behandling til gravide med truende præterm fødsel er at fremme den gravides mulighed for deltagelse i aktivitet, ved at hun vejledes i hensigtsmæssig adfærd.

Målet er at opnå et aktivitets- og deltagelsesniveau, som giver værdi for den enkelte og forbygge de kendte komplikationer ved immobilisering under graviditeten mest muligt (se ”patientgruppe”).

Ergoterapeuten tilsigter, at behandlingen er aktivitetsbaseret, og at den gravide inddrages og gøres aktiv i behandlingen i det omfang, det er muligt. (6)

 

Der er ikke fundet evidens for de enkelte ergoterapeutiske behandlingsformer i forhold til gravide med risiko for præterm fødsel. Den ergoterapeutiske behandling understøtter den vejledning kvinderne får, når de indlægges på Obstetrisk sengeafsnit, hvor de ved risiko for præterm fødsel ordineres sengeleje. (4)

 

3.5.2 Indhold

Den ergoterapeutiske behandling er alt efter den gravides behov rettet mod at ”Planlægge og gennemføre tilpassende aktivitet for at kompensere for nedsat aktivitetsformåen” samt at ”Planlægge og gennemføre aktivitet for at genopbygge eller udvikle personlige faktorer og kropsfunktioner”. (6)

 

3.5.3 Planlægge og gennemføre tilpassende aktivitet for at kompensere for nedsat aktivitetsformåen

Ergoterapeuten vælger denne strategi, når den gravide har behov for at kompensere for ineffektiv aktivitetsudførelse, herunder behov for at benytte hjælpemidler eller udføre hverdagsopgaver på en alternativ måde. Fokus er på træning af færdigheder eller handlinger, der er nødvendige for at udføre aktiviteter og herved øge kvaliteten af aktivitetsudførelsen. Træning af aktivitet indeholder både motoriske, procesmæssige og sociale elementer. (6)

Efter behov tilbydes den gravide ADL-træning i dagligdagsaktiviteter, under indlæggelsen vil det ofte være aktiviteter som for eksempel personlig pleje, bad og påklædning.

       •  

3.5.3.1 Aktivitetstræning

Ergoterapeuten træner den gravide gennem aktiviteter, som grundet ordineret sengeleje ofte retter sig mod personlig pleje, bad og af-/påklædning med henblik på at kompensere for den midlertidig nedsatte aktivitetsformåen.

Ergoterapeuten instruerer den gravide i dagligdagsaktiviteter og afprøver sammen med hende hensigtsmæssige bevægemønstre og rutiner for så vidt muligt at forebygge de kendte konsekvenser ved immobilisering under hensyn til de symptomer den gravide har på truende præterm fødsel (se ”patientgruppe”). Ergoterapeuten tilstræber, at den gravide er mest mulig aktiv, i det omfang det er forsvarligt, med henblik på, at den gravide kan vende tilbage til tidligere aktivitetsniveau efter fødslen.

Den gravide vejledes i hensigtsmæssig adfærd for eksempel planlægning af aktiviteten før den påbegyndes, opdeling af aktiviteter med liggende hvilepause mellem delaktiviteterne samt tilpasning af aktiviteten, så den matcher den gravides aktuelle funktionsevne. Tiltagene afprøves gennem aktivitet med henblik på at finde den bedst egnede løsning for den gravide.

I de tilfælde, hvor den gravide udskrives til aflastning i eget hjem vil fokus for behandlingen foruden ovenstående være på, hvordan den gravide fortsat kan aflaste i det omfang, det er nødvendigt for eksempel ved prioritering af dagligdagsaktiviteter, håndtering af eventuelle større børn og vurdering af muligheder for hjælp fra pårørende.

 

3.5.3.2 Omgivelser

Hjælpemidler sikrer og understøtter den gravide i at bevare en hensigtsmæssig aktivitetsudførsel og en så høj grad af selvhjulpenhed som muligt. Ergoterapeuten vurderer, i samarbejde med den gravide, kontinuerligt hendes behov for hjælpemidler samt udvælger, tilpasser og afprøver hjælpemidlerne i aktivitet med fokus på hensigtsmæssig anvendelse, relateret til den gravides aktivitetsformåen. Relevante hjælpemidler er eksempelvis af- og påklædningshjælpemidler, puder, læsestativ, badetaburet og toiletforhøjer.

Interventionen vil derudover indeholde tilpasning samt variation af omgivelserne i forhold til at forebygge muskelspændinger for eksempel ved at anvende sengens indstillinger samt varierer sengens og sengebordets placering.

 

3.5.4 Planlægge og gennemføre aktivitet for at genopbygge eller udvikle personlige faktorer og kropsfunktioner

Ergoterapeuten vælger denne strategi, når der er behov for tiltag, der for eksempel udvikler personlige faktorer, herunder vilje, vane og motivation.

 

Interventionen kan gå på at øge kvindernes følelse af kontrol, da ordineret sengeleje kan have indvirkning på denne. Det er et spørgsmål om at give kvinderne redskaber til, hvordan de kan håndtere deres situation således, at de lettere kan tolerere restriktionerne, tilsætte deres egne behov samt medvirke til at de finder mening med behandlingen og har tillid til denne. (10) I den ergoterapeutiske intervention arbejdes der ud fra OTIPM som arbejdsprocesmodel, som netop sikrer klientcenterring, meningsfuld aktivitet og at ergoterapeuten tager afsæt i den gravides oplevelse af aktivitet og aktivitetsproblemer, hvilket kan bidrage til at give kvinderne en følelse af kontrol. (6)

Derudover vil interventionen omhandle strategier til lettere at kunne håndtere den situation kvinderne er i for eksempel ved at sætte aktivitetsmål samt adfærdsøvelser så som visualisering, vejrtrækningsøvelser, afspændingsøvelser, mindfulness/meditation og afledning.

 

3.6 Relevant tværfagligt samarbejde

Ergoterapeuten samarbejder med personalet på afdelingen, fysioterapeut, læge og jordemoder tilknyttet Obstetrisk sengeafsnit.

Ergoterapeuten har ved behov informationsudveksling med samarbejdspartnerne på afdelingen om de gravides evne til at deltage i dagligdagsaktiviteter under indlæggelsen.

 

3.7 Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Udskrives den gravide til aflastning i hjemmet foretager ergoterapeuten i samarbejde med de øvrige faggrupper en tværfaglig vurdering af den gravides tilstand og tager derudfra stilling til, hvilke tiltag der vil være relevante efter udskrivelsen, for eksempel vurdering af behov for hjælpemidler eller hjælp i hjemmet.

 

4. Referencer

 1. 1. Törnquist K., Sonn U. ADL-taxonomi – en bedömning av aktivitetsförmåga, 2011, 3. oplag, Forbundet Sveriges Arbetsterapeuter’s förlag

 2. 2. Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for sygehuse. Version 2 (August); 2012

 3. 3. Lange L. ICF- Den Danske Vejledning og Eksempler fra Praksis. 1st ed. Århus: Marselisborg Centeret, Sundhedsstyrelsen; 2005

 4. 4. Aalborg Universitetshospital, Præterm fødsel - https://pri.rn.dk/Sider/14121.aspx

 5. 5. Guideline, Institut for klinisk medicin: ”Aflastning i graviditeten” http://clin.au.dk/fileadmin/www.ki.au.dk/forskning/forskningsenheder/gyn__kologisk-obstetrisk_afd__y/logistics/sandbjerg_m__der/Sandbjerg_2017/Aflastning_under_graviditet.pdf

 6. 6. Fisher AG. OTIPM- En model for planlægning og implementering af top-til-bund, klientcenteret og aktivitetsbaseret interventioner. 1 st ed. Wæhrens E, editor. København: Munksgaard; 2012

 7. 7. Borg T, Runge U, Tjørnov J. Basisbog i ergoterapi – aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. 1. st ed. København: Munksgaard Danmark; 2003

 8. 8. Townsend E. Menneskelig aktivitet II – en ergoterapeutisk vision om sundhed, trivsel og retfærdighed muliggjort gennem betydningsfulde aktiviteter. 1. st ed. København: Munksgaard Danmark; 2008

 9. 9. Fisher AG. Assessment of Motor and Process skilss, Volume 1: Development, Standardization and Administration Manual, Volume 2: User Manual. 7th ed. Three Star Press, Inc.; 2010.

 10. 10. Bendix J, Kjaergaard H, Zoffmann V. Pregnant women’s management of activity restriction during hospitalisation - A question of yielding and not feeling deprived of a sense of control. Journal of Neonatal Nursing. 2013