Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hypofyseopererede patienter i Opvågningen og NOTIA, AAUH Syd

Indikation

Indikation for operation er primært hypofysetumor, hvor synet bliver påvirket – udelukkende endokrine forstyrrelser reguleres medicinsk.

Hypofysetumorer kan producere for meget væksthormon (akromegali), cortisol (cushing), prolactin (hvis ikke medicinsk behandling virker eller tåles). Derudover kan der grundet tryk fra tumor produceres for lidt hormon, hvilket er indikation for operation. Mange tumorer giver synsproblemer, hvilket kan være en akut indikation og generelt den hyppigste årsag til operation.

Synsforstyrrelser forekommer på grund af tryk fra tumor på nervus opticus (synsnerven) der løber umiddelbart forbi hypofysen.

Indgrebet

Indgrebet kan foretages med kikkert gennem enten det ene eller begge næsebor. Der bores et lille hul gennem 2 tynde knoglelag, der udgør et lille hulrum (sphenoid sinus), hvor hypofysen ligger umiddelbart bag ved.

Hullerne lukkes med ”vævs-lim”. Efter maks. 4 uger skulle hullerne være lukkede med arvæv, men ikke af knoglevæv. Såfremt der forekommer større dura-defekt, kan hullet lukkes med væv andetsteds fra på kroppen. I så fald vil der være anlagt lumbalt dræn.

Under indgrebet bevares hypofysen, og tumoren ”skrælles” af.

Selv om indgrebet foregår via næsen, der betragtes som urent område, er incidensen af postoperative infektioner minimal.

Der er ingen tamponer eller andet i næsen.

Patienterne skal følge 3F regime (= Flapoperation, Fowlers leje (45-60 graders elevation af hovedgærde) og Fri mobilisering).

Postoperativ observation

 • • Patienten observeres i Opvågningen/NOTIA i 4 timer, med mindre andet er aftalt.

 • • Patienten registreres som ntensiv patient.

For opvågningen, se Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

For NOTIA, se Kontrol ved overdragelse af patient i Intermediært og Intensivt Afsnit

Observationer og pleje

Plan

Den postoperative plan, skrevet på opvågningsournal følges.

Dokumentation

Observationer og væskeregnskab dokumenteres på opvågningsjournal.

Ilttilskud

Iltmaske foretrækkes fremfor nasal ilt.

Observationer

Syn, pupilreaktion, bevidsthedsniveau, BT, puls, respiration og SaO2 kontrolleres hvert 15 min. de to første

timer, herefter hver ½ time de næste to timer, og derefter én gang i timen. Såfremt patienten er stabil.

 • • Glasgow Coma Score ved modtagelse og derefter x 1/time.

  • • Er første GCS under 14, scores patienten igen efter 30 min.

  • • Er første GCS under 12, scores patienten igen efter 15 min.

  • • Er første GCS under 10, kontakt til neurokirurg, anæstesilæge.

  • • Ved pludselig fald i GCS på 2 point, kontakt til neurokirurg.

  • • Særlig opmærksomhed på patientens syn (i forhold til præoperativt).

  • • Obs. blødning og symptomer på hæmatom – synet vil hurtigst blive påvirket.

  • • Ved tegn på blødning/synsforstyrrelser kontaktes neurokirurgisk forvagt.

Diabetes insipidus

 • • Ved timediureser over 400 ml, vægtfylde omkring 1002 og negativ væskebalance kontaktes neurokirurgisk forvagt/anæstesilæge med henblik på evt. Minirin-behandling.

 • • Årsag: Indgreb i eller omkring hypofysen medfølgende utilstrækkelig sekretion af ADH

 • • Symptomer: Stor tørst, meget klar urin, forhøjet Se-Na, nedsat hudturgor.

 • • Sygeplejehandlinger:

 • ▪ Udregning af væskebalance.

 • ▪ Urinvægtfylde måles ved lyse timediurese over 3-400ml og symptomer på Diabetes insipidus ( Måler til vægtfylde forefindes i NOTIA)

Liquorsivning fra næsen (rhinoliquorrhé)

 • • Ved mistanke: Rhinoliqurrhé stixes for glucose med kapillærrør. Den bestilles i RSM i EPJ som livsvigtig – prøven hedder SYS-GLC – og tages/analyseres af bioanalytiker.

 • • Ved rhinoliquorrhé fortsættes eleveret hovedgærde 45-60 grader og evt. lumbal drænage (anlægges af NOTIA anæstesilæge). Nulpunkt for lumbaldrænage er øreniveau.

S-cortisol

 • • Er patienten ikke i cortisolsubstitution, tjekkes Se-Cortisol kl. 20 på operationsdagen og dagen efter kl. 6.

Ernæring

 • • Frit per os –vær obs. på, at blod der siver ned i svælget, kan give kvalme.

Lejring

 • • Altid eleveret hovedgærde 45-60 grader også ved søvn

 • • Fri mobilisering – undgå brug af bugpresse (ingen sengegalge).

 • • Ved rhinoliquorrhé og anlagt lumbaldrænage skal patient fortsat lejres med eleveret hovedgærde 45-60 grader.

 • •  Undgå intrakraniel trykstigning - kan forårsage, at ”proppen” af vævslim løsner sig.

 • • IKKE få CPAP/PEEP.

 • • Obs. kvalmeprofylakse.

 • • Patienten informeres om kun at nyse med åben mund, at undgå kraftig hoste og brug af bugpressen.

 • • Patienten informers om at undgå at holde hovedet nedad.

 • • Patienten informeres om, at han/hun ikke må rense, pille i eller pudse næse i 4 uger.

Smertebehandling

Patienterne smertescores efter NRS/VAS-skala 1-10.

Målet er en vågen patient med VAS ≤3 i hvile og VAS ≤5 ved hoste/bevægelse.

Postoperativ behandlingsplan angiver smertebehandlingen, herunder dosering.

For Opvågningen gælder; Opvågningens rammeordinationer: Patientbehandling i opvågningsafsnittet

For NOTIA gælder; Rammeordination for sygeplejersker på NOTIA: Intrakranielle operationer, postoperativ behandling på NOTIA

Når peroperativt forløb er kompliceret, og patientens GCS påvirket (12-14), anbefales Remifentanyl (Ultiva) infusion 2-4 ml/t intravenøst, da det er mere styrbart frem for inj. Morfin. Vær opmærksom på, at der ikke må gives bolus Remifentanil (Ultiva). Skal ordineres af den ansvarlige anæstesilæge (NOTIA-vagten). Hvis patienten under de 4 timers observation retter sig og er mere vågen, aftrappes Remifentanil infusion, og der gives bolus Morfin.

Udskrivelse

Udskrives af NOTIA anæstesilæge.

Afdeling NHH orienteres om, at patienten flyttes tilbage. Sygeplejerske dokumenterer i standardplan Opvågning og Sygeplejestatus til dokumentation af patientens generelle tilstand.

Udskrives i EPJ og flyttes i Cetrea.

Referencer

Olaf B. Paulson, Flemming Gjerris, Per Soelberg Sørensen. Klinisk Neurologi og neurokirurgi. 6. udgave, 2015. FADL´s forlag (s. 479-481).

 

Larsson, Anders, Rubertsson, Sten. Intensiv Medicin. 1. udgave 2. oplag 2013. Fadl´s Forlag.

 

Tove Gulbrandsen, Dag-Gunnar Stubberud. Intensivsykepleie. 3. utgave, 1. opplag, 2015. Cappelen Damm AS.