Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse, håndtering og reaktion på prøvesvar

 

Beskrivelse

Denne retningslinje handler om modtagelse, håndtering og reaktion på kliniske prøvesvar.

 

Modtagelse af og opfølgning på svar

Det rekvirerende sengeafsnit/ambulatorium skal have en lokal instrukser for hvordan prøve– og undersøgelsessvar håndteres i sengeafsnittet/ambulatoriet. Det skal være besluttet, hvordan prøve- og undersøgelsessvar modtages, håndteres og hvordan der sikres opfølgning. Dette gælder både for opgavelisten og øvrige svar, der ikke modtages elektronisk.

Herunder skal de lokale instrukser indeholde beskrivelse af hvordan der sikres rettidig reaktion og dokumentation af alle prøve- og undersøgelsessvar i overgangene:

Interne overgange: patienten overflyttes mellem sengeafsnit, mellem ambulatorier eller mellem sengeafsnit og ambulatorier

Eksterne overgange: patienten overflyttes mellem psykiatrien og almen praksis eller mellem psykiatrien og somatikken.

 

I bilag findes Psykiatriens fællesskabelon samt enkelt skabeloner udfyldt og af alle sengeafsnit og ambulatorier.

Skabelonerne er opdelt under følgende overskrifter:

 

 1. a. Rekvirering af prøver og undersøgelser

 2. b. Modtagelse af svar

 3. c. Reaktion på modtagelse af svar

 4. d. Overgange – afgivning og indhentning af svar

 • Interne overgange

 • Eksterne overgang

 

Særligt om prøve- og undersøgelsessvar der afgives telefonisk

Følgende gælder omkring afgivelse af mundtlige prøve- og undersøgelsessvar:

 • • Der skal ske en entydig identifikation af patient med navn og personnummer eventuelt rekvisitionsnummer

 • • Det sikres, at informationen er forstået, ved at modtageren noterer og efterfølgende tjekker med svarafgiveren, at tidspunkt, identifikation og undersøgelsesresultat er korrekt forstået.

 • • Svarmodtager dokumenterer svarafgivers navn og/eller den firecifrede brugerkode i den elektroniske patientjournal.

 • • Svarmodtageren sikrer, at prøve- eller undersøgelsessvar bringes videre til rette fagperson med de fornødne kompetencer, således at der sikres opfølgning.

 • • Rette fagperson dokumenterer tidspunkt, undersøgelsesresultat og opfølgning herpå i den elektroniske patientjournal.

 

Definition af begreber

Prøver og undersøgelser skal ikke forstås snævert som svar fra laboratorier og billeddiagnostiske specialer, men omfatter alle typer af svar på diagnostiske undersøgelser.

 

Formål

At sikre opfølgning på modtagne prøve- og undersøgelsessvar for at sikre hurtig og effektiv behandling, og at ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på prøve- og undersøgelsessvar.

 

Referencer

Anvendelse af opgavelisten i den elektroniske patientjournal

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser, VEJ nr. 9207 af 31/05/2011