Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse, håndtering og reaktion på prøvesvar

 

Beskrivelse

Denne retningslinje handler om modtagelse, håndtering og reaktion på kliniske prøvesvar.

 

Modtagelse af og opfølgning på svar

Det rekvirerende sengeafsnit/ambulatorium skal have en skriftlig instruks for hvordan prøve- og undersøgelsessvar håndteres i afsnittet/ambulatoriet. Det skal være besluttet, hvordan prøve- og undersøgelsessvar modtages, håndteres og hvordan der sikres opfølgning. Dette gælder både for opgavelisten og øvrige svar, der ikke modtages elektronisk.

 

Vær herunder opmærksom på:

 • • Hvordan der i afsnittene og i ambulatorierne sikres journalføring i den elektroniske patientjournal, der skaber overblik over diagnostiske undersøgelser og prøver samt svar herpå.

 • • Kvittering for at prøve- og undersøgelsessvar er set

 • • Arbejdsgange i forhold rettidig reaktion på svar

 • • Håndtering af svar der er afvigende i en sådan grad, at der kræves akut indsats

 • • Håndtering af manglende svar herunder hvem, der har ansvaret for at rykke for svar

 • • Håndtering af information til patienten om prøve- og undersøgelsessvar, der er foretaget under indlæggelse/ambulant behandling

 • • Hvis der kommer prøvesvar efter, at patienten er afsluttet/overflyttet, skal der foreligge procedure for, hvordan der handles på prøve- og undersøgelsessvar. Det rekvirerende afsnit/ambulatorium kvitterer for, at svaret er set og dokumenterer opfølgningen i den elektroniske patientjournal.

  • • Hvis der er behov for opfølgning på prøve- og undersøgelsessvar, der kommer efter udskrivning eller afslutning af ambulant kontakt, skal proceduren ligeledes omfatte, hvordan afsnittet/ambulatoriet videregiver information til egen læge evt. gennem telefonisk henvendelse

  • • Hvis der efter overflytning til andet afsnit/ ambulatorium kommer prøve- og undersøgelsessvar, skal proceduren ligeledes omfatte, at der tages kontakt til det personale på det afsnit/ambulatorium, hvor patienten er indlagt/indskrevet.

  • • Hvordan patienten informeres om prøve- og undersøgelsessvar, der er kommet efter udskrivelse eller afslutning.

 

Særligt om prøve- og undersøgelsessvar der afgives telefonisk

Følgende gælder omkring afgivelse af mundtlige prøve- og undersøgelsessvar:

 • • Der skal ske en entydig identifikation af patient med navn og personnummer evt. rekvisitionsnummer

 • • Det sikres, at informationen er forstået, ved modtageren noterer og efterfølgende tjekker med svarafgiveren, at tidspunkt, identifikation og undersøgelsesresultat er korrekt forstået

 • • Svarmodtager noterer svarafgivers navn og/eller firecifrede brugerkode i den elektroniske patientjournal

 • • Svarmodtageren sikrer, at prøve- eller undersøgelsessvar bringes videre til rette fagperson med de fornødne kompetencer, således at der sikres opfølgning

 • • Svarmodtageren noterer tidspunkt, identifikation af patient, undersøgelsesresultat og opfølgning herpå i den elektroniske patientjournal

 

Definition af begreber

Prøver og undersøgelser skal ikke forstås snævert som svar fra laboratorier og billeddiagnostiske specialer, men omfatter alle typer af svar på diagnostiske undersøgelser.

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale i sengeafsnit og ambulatorier.

 

Formål

At sikre opfølgning på modtagne prøve- og undersøgelsessvar for at sikre hurtig og effektiv behandling, og at ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på prøve- og undersøgelsessvar.

 

Referencer

Anvendelse af opgavelisten i den elektroniske patientjournal

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser, VEJ nr. 9207 af 31/05/2011