Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patient på intensiv, RHN, Thisted

Beskrivelse

Oversigt over opgaver som sygeplejersken på intensiv/intermediær afsnit bør udføre ved modtagelse af patient.

Målgruppe – modtagelse

Patienter der indlægges på intensiv/intermediær på Regionshospitalet Nordjylland - Thisted

Metode

Inden patienten kommer

Modtage besked fra vagthavende anæstesilæge/medicinsk bagvagt vedr. patientens indlæggelsesårsag, årsag til overflytning, tidspunkt for ankomst, umiddelbar behandlingsplan, og om patienten er intensiv eller intermediær

Godkende advis på Cetrea - tildel modtagende sygeplejerske, seng og speciale (intensiv/intermediær)

Kontrollere, at stuen inkl. udstyr er klar.

Bestille evt. seng.

Finde patientmappe frem og klargøre observationsskema.

Finde relevante procedurebakker frem.

Evt. klargøre respirator, NIV eller medicinsprøjter

Forberede sig og indhente viden omkring den aktuelle diagnose og pleje og behandling heraf, f.eks.

vha. PRI-dokumenterne: Ilt- og respirationsstøttende behandling og Diabetisk Ketoacidose – behandling mm.

Evt. telefonisk rapport om patienten – fortælle, om patienten skal flyttes til intensiv eller intermediær

Udfylde og udskrive inotropiskema, som hænges op på tavlen på stuen.

Hente patienten på FAM/ASA, hvis det er muligt.

Når patienten kommer

Kontrollere patientidentifikation

Påsætte ordineret monitorering og indstille alarmgrænser.

Informere vagthavende anæstesilæge om, at patienten er kommet.

Observere og vurdere patienten.

Modtage mundtlig rapport fra stamafdeling.

Sikre optimal lejring af patienten.

Indhente og udføre ordinationer fra læge, herunder medicingivning og prøvetagning til diagnostik.

Drage omsorg for og give information til patient og pårørende. Udlevere pjecen ”Værd at vide – intensivafsnittet”.

Hvis aktuelt inddrage patienten i aftercare – følg protokol.

Indhente telefonnumre til pårørende.

Pakke patientens ejendele ud. Medicin opbevares i medicinrum.

Vurdere eventuelle tiltag i forbindelse med patientens hygiejne.

Administrative opgaver

Kontrollere, at patienten er flyttet til rigtigt afsnit i EPJ (intensiv eller intermediær)

Kontrollere, om ”problemer” i EPJ skal flyttes via ”administrativ flytning til ny kontakt”

Tildele patienten en seng i EPJ.

Hvis muligt planlægge det fremadrettede plejeteam.

Udfylde kontaktpersoner i EPJ og behandlerteam på Cetrea.

Sætte magnet med plejeteam på tavlen på stuen.

Skrive patientens navn ind på monitoren i nichen.

Indlægge patienten i Koorint + tildel koder (obs. SAPS).

Udfylde og udskrive pårørendeoplysninger, som lægges i patientmappe.

Sende henvisning til Fys/Ergo hvis relevant og registrere dette på Cetrea.

Oprette anlagte invasive og noninvasive adgange i EPJ.

Dokumentere i EPJ og på observationsskema.

Tryksårsscreening i EPJ.

Referencer

PRI-dokumenter:

Modtagelse, monitorering og observation af intensiv patient

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i region Nordjylland

Oprettelse- og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Informeret samtykke til behandling

Håndtering af patientens personlige ejendele og værdigenstande

Prøvetagning og forsendelser