Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af ødem og eller lymfødem til palliative patienter, RHN, Fællesklinik Thisted

Beskrivelse

Behandlingstilbuddet tilpasses den enkelte palliative patient ud fra vurdering af patientens helbredstilstand, mentale overskud og øvelser.

Formålet med behandlingen kan være

 • • At mindske generne foranlediget af ødemet/lymfødem.

 • • At give øget velvære og livskvalitet.

 • • At høre og anerkende patientens ønske om (be)handling.

 • • At give patienten mulighed for at håndtere et symptom.

 • • At give de pårørende handlemuligheder - noget godt at bidrage med til patienten (og dermed mindske afmagtsfølelsen for de pårørende).

 • • At minimere patientens bekymringer ved at give indsigt i fysiologien, der påvirker ødem/lymfødem, og give råd og vejledning i hensigtsmæssig håndtering af problemet.

 • • At patienterne kan føle tryghed ved, at have viden om, hvor de kan henvende sig med spørgsmål eller ved ændringer i ødemet.

 

Palliative patienter med ødem og eller lymfødem kan tilbydes behandling af forskellig type alt efter resultatet af den samlede vurdering

 

Behandlingsmulighederne kan være

 • • Vanddrivende medicin kan afprøves, hvis patienten er generelt overhydreret. Der vil ofte ikke være effekt af vanddrivende, hvis ødemet er et lymfødem eller betinget af hypoalbuminæmi.

 • • Seponere parenteral væske – stoppe overhydrering

 • • Proteindrik – proteinrig kost

 • • Kompression TED, bandagering samt kompressionsstrømper/-ærmer. Til kompressionsstrømper/-ærmer kan, der søges bevilling hos kommunen.

 • • Mobilisering

 • • Venepumpe-øvelser

 • • Elevation

 • • Information om forholdsregler og om fysiologien, der påvirker ødem. Herunder elevation af ekstremiteten, venepumpeøvelser.

 • • Manuel lymfedrænage

 • • Instruktion i selvdrænage

 • • Instruktion i lymfedrænage til pårørende, plejepersonale eller praktiserende fysioterapeuter.

 • • Teoretisk gennemgang.

 • • Praktisk gennemgang af behandlingsprogram + øve.

 • • Gennemgang af skriftlig vejledning

 • • Aftale behandlingsforløb og aftale fremtidig kontakt.

 • • Kinesiotaping.

 • • Subkutan lymfedrænage.

 • • - og forskellige kombinationer af ovenstående.

 

 

 

 

Undersøgelse

 

Lægens undersøgelse

Lægen vurderer, om der er kontraindikationer som fx nedsat nyrefunktion eller svækket hjerte-pumpefunktion, fx komplikationer til kemoterapi således, at der er risiko for lungeødem ved øget væskebelastning.
Ydermere, om der er DVT, pleura/ascitesvæske, infektion (som ikke sjældent ses pga. den nedsatte cirkulation og immunforsvar).

Differentialdiagnoser: Hjerteinkompensation, DVT, overhydrering.

 

Fysioterapi til palliative patienter med ødem og lymfødem iværksættes efter lægehenvisning

 

Fysioterapeutisk undersøgelse med særligt fokus på følgende

 • • Har patienten et ønske om behandling? (Der kan være risiko for, at personale eller pårørende ser ødemet som et større problem, end det reelt er for patienten. Ødem er ikke nødvendigvis en gene for patienten).

 • • Er der gener af ødemet? Hvis ja, hvilke? Smerte, spænding, kosmetisk, nedsat mobilitet, sensibilitetsforstyrrelser, piblen med lymfevæske gennem huden, tyngdefornemmelse.

 • • Hvordan har patienten det med den fysiske kontakt ifm. behandlingen?

 • • Hvilken indsats kan patienten lægge i behandlingen?

 • • Hvad er patientens mål med behandlingen?

 • • Hvilke fysiske forhold er der at tage højde for: Spredning af cancer til lymfekirtler/hud, operationsar, strålefelter, smerter, sensibilitetsforstyrrelser, foretrukne sidde-/liggestilling, hudens beskaffenhed?

 • • Er der mulighed for kompression ifm. behandlingen?

 • • Er der andre, fx pårørende, som kan indgå i samarbejde om behandlingen?

 

Under indlæggelse på Det Palliative Afsnit

Der kan være tale om patienter, som har brug for en skånsom behandling.

 

Ambulante tilbud

Patienter, som med rimelighed kan klare turen fra hjemmet til behandlingsstedet, skal behandles ambulant af hensyn til terapeutens ressourcer.

 

Behandling i hjemmet

Hvis patienten ikke med en rimelig indsats kan komme til ambulant behandling, kan behandlingen gives i hjemmet.

Patienten vil blive vurderet af læge og fysioterapeut, hvorefter et behandlingsforløb kan planlægges.

Hvis et forløb skal overdrages til praktiserende fysioterapeut kan kommunen søges om dækning af egenbetaling efter §122 i serviceloven. Begrundelserne er: Patienten ville have fået behandlingen under indlæggelse, at der er kort forventet restlevetid. Kun få praktiserende fysioterapeuter er uddannede lymfeterapeuter, men enhver fysioterapeut er hurtige til at lære efter en praktisk mundtlig og skriftlig instruktion.

Hvis en pårørende kan behandle, vil fordelen være, at de vil kunne behandle dagligt, hvor en praktiserende fysioterapeut vil kunne komme ud 2 til max. 3 gange pr uge. De pårørende er ofte taknemmelige for at få denne opgave/mulighed for at hjælpe.

Subkutan drænage i hjemmet kræver samarbejde med hjemmesygeplejersken for at tømme poser og observere.

 

Definition af begreber

Det Palliative Team, DPT: Tværfagligt team, hvor patientgruppen er uhelbredeligt syge/døende.

Palliativ: Lindrende behandling

Lymfødem: Kronisk hævelse, hvor årsagen til ødemet skyldes ophobning af proteinrigvæske i vævet pga. problemer i lymfesystemet

Ødem: Hævelse eller væskeansamling.

MLD: Manuel lymfedrænage

Subkutan drænage: Ekstern drænage af ødem via subkutan anlagt kanyle, forbundet til pose i et lukket system.

 

Målgruppe – modtagelse

Instruksen retter sig mod patienter med en uhelbredelig sygdom og som er knyttet til Det Palliativt Team eller Det Palliative Afsnit på Regionshospital Nordjylland, Fællesklinik Thisted

Patienter i denne gruppe får ofte ødem/lymfødem pga spredning af en cancersygdom til lymfevæv, lav albumin, nogle former for medicin, nedsat hjerte-pumpefunktion, immobilisering, strålebehandling, arvævsdannelse osv. Der er tale om ødem af UE, OE, ansigt eller genitalier afhængig af tumors/metastasernes/skadens placering.

Ødemet kan hos nogle give gener i form af tyngde, spænding i hud og væv, smerter, føleforstyrrelser, nedsat funktionsniveau, rødme, varme, og det kan pible med lymfevæske fra huden.

Uanset hvem, der skal varetage behandling af ødemet, og hvor det sker, skal der forud laves en lægelig vurdering.

 

Formål

At beskrive undersøgelse og behandling af patienter med lymfødem ifm uhelbredelig sygdom (ofte cancerdiagnoser med henblik på at sikre:

 • • At, patienten oplever kvalitet og meningsfuldhed i den palliative ydelse.

 • • At alle fysioterapeuter med tilknytning til det palliative team eller Det Palliative Afsnit, har kendskab til tankegangen og mulighederne for behandling af palliative patienter med ødem/lymfødem.

 • • At læger har opmærksomhed på omtalte behandlingsmuligheder og på kontraindikationer.

 • • At fysioterapeuter og andet sundhedsfagligt personale i Det Palliative Team har klare anvisninger for behandlingen.

 

Referencer

DMCG-pal: "Klinisk retningslinje om behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase"

Tor-Göran Henriksson, Imke Walenius: Lymfödem.

Petlund: Lymfødem Årsag og behandling.

Laurence J Clein, Eglee Pugachev: Reduction of edema of lower extremities by subcutaneous, controlled drainage: 8 cases. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, vol. 21, no 2, May/June 2004