Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsinstruks for indlagte voksne patienter på Mave Tarmkirurgisk Afsnit A1 og A2

 

Det er evident at patienter i ernæringsmæssig risiko har en øget risiko for komplikationer og død i forbindelse med kirurgisk intervention. Målrettet ernæringsterapi kan nedsætte disse risici. ESPEN guideline 2017.

 

Formål

At kirurgiske patienter indlagt i A1 og A2 oplever at få vurderet deres ernæringstilstand, at der tages højde for deres ernæringstilstand i forhold til det operative indgreb, og den postoperative behandling og pleje sikre en optimal ernæringsterapi.

 

God ernæringspraksis

 • • Alle patienter indkaldt til elektiv kirurgi screenes for ernæringsmæssig risiko af sygeplejersken ved forundersøgelsen. PRI dokument om Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning til indlagte patienter

 • • Akutte patienter bør screenes for ernæringsmæssig risiko inden for 24 timer

 • • Patienter som forventes indlagt under 2 døgn kan undtages fra ernæringsscreening

 • • Hos patienter, hvor der er tale om uhelbredelig kræftsygdom, må det bero på en individuel vurdering, om det er relevant at foretage ernæringsscreening

 • • Alle patienter i ernæringsmæssig risiko identificeres, og der fastlægges en ernæringsplan i samarbejde med patienten

 • • Patienter med vægttab over 10 – 15 % over de sidste 3 måneder eller BMI under 18,5 bør afvente elektiv operation indtil ernæringstilstanden er bedret gennem målrettet og aktiv ernæringsterapi. Behandlingen bør tilpasses den enkelte patient og vil ofte udskyde operationen i 2 – 4 uger, hvis ikke andre tilstande vejer tungere f.eks. cancerdiagnose eller smerteproblematik

 • • Behandlingen monitoreres og dokumenteres

 • • Oplysninger om ernæringsmæssig risiko, ernæringsplan og monitorering skal fremgå i EPJ.

Ved udskrivelse eller overflytning videregives information om ernæringsstatus, den foreløbige intervention og videre plan til relevante sundhedspersonale eller pårørende.

 

Præoperativ ernæring

 • • Patienten bør tilbydes sukkerholdig væske til indtag 2 timer inden operation, for at modvirke insulinresistens

 • • Fasteperioden i relation til operation bør begrænses

ESPEN guideline 2017, Soeride E, Ljungquist O, Modern preoperative fasting guidelines. A summary of the present recommendations and remaining questions. 2006

 

Alle patienter, som er visiteret til operation, tilrådes opstart af proteindrikke 5 dage før operationen, hvis det er muligt. Ønskeligt indtag er 2 -3 proteindrikke om dagen og meget gerne energidrik om aftenen inden operationen.

Alle patienter skal faste fra midnat, men må drikke vandige og gerne sukkerholdige drikke indtil 2 timer før operationen.

2 timer før operationstidspunktet anbefales indtag af 400 ml sukkerholdig drik = præoperativ drik.

I praksis vil det betyde, at patienter som skal ned som nr. 1 på programmet indtager væsken kl. 6 – alle øvrige indtager væsken kl. 8

Patienter med diabetes må ikke få præoperativ drik, men der opsættes GIK drop kl. 6 eller ved mødetidspunktet.

 

Ved længerevarende faste

Hos patienter som visiteres til akutprogrammet, kan der være stor variation i ventetiden på operation og dermed faste. Disse patienter – undtagen nr. 1 på akutprogrammet – bør tilbydes at få opsat parenteral ernæring i form af infusion Smofkabiven perifer 800 kcal til langsomt indløb i nyanlagt venflon. Den parenterale ernæring kan følge patienten på operationsafdelingen. Rasmussen HH et al ;Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ernæringsrisiko, 2019

Der bør være øget fokus på VAC -skifte patienter eller patienter i isolation, da de ofte kommer nederst på programmet og sommetider udskydes til næste dag. Her vil anbefalingen være at opstarte infusion SmofKabiven 800 kcal fra morgenstunden.

Der vil i disse tilfælde ikke være behov for Reefeedingprøver inden opstart af parenteral ernæring.

Hos patienter med diabetes måles blodsukker hver 4. time og det reguleres med insulin ud fra afsnittets rammeordinationer.

SmofKabiven 800 kcal ordineres af sygeplejerske/læge som engangsordination i Medicinmodul (MEM).

 

Ernæring på Opvågningsafsnittet

 • • Genoptagelse af ernæring kan ske umiddelbart efter operation, når patienten kan medvirke til at indtage drikkevarer

 • • Eller ernæring i forhold til standardplejeplan for f.eks. pancreas og ventrikel patienter følges.

 

Postoperativ Ernæring

Patienter, som ikke er i ernæringsrisiko

Ernæringsplan

 • • Normal kost + proteinrige drikkevarer (mælk og evt. energi- og proteinrige drikke)

 • • Re-ernæringsscreening på 7. indlæggelsesdag eller ved ændringer i patientens tilstand

 • • Kontrol vejning dagligt pga. væskeophobning

 • • Målet er, at patienten kan holde sin vægt samt bibeholde sit fysiske funktionsniveau.

 

Patienter i ernæringsrisiko

Ernæringsplan (3 trin)

Trin 1

 • • Tilbyde kost til småt spisende i form af 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider eller 3 proteinholdige ernæringsdrikke dagligt, dagligt multivitamintilskud.

 • • Afdække samt afhjælpe risikofaktorer ved patienten, som kan nedsætte kostindtaget, mundsvamp, tandstatus, forstoppelse, diarre, kvalme, smerter mv.)

 • • Oprette problem ernæring i EPJ

 

Trin 2

Indtager risikopatienten ikke sufficient ernæring på 2. postoperative dag, opstartes kostregistrering – overvej altid, om det er relevant i det enkelte tilfælde. Resultatet udregnes i IT programmet ”Kostberegning 2” og dokumenteres under Observationer ”Ernæring og væskebalance” i EPJ.

 • • Resultat af kostregistrering: Indtager patienten under 75 % af sin daglige energi og proteinbehov, skal der på 3. postoperative dag drøftes ernæring til stuegang, og der skal ordineres en individuel ernæringsplan.

 

Trin 3

Indtager patienten ikke sufficient ernæring per os, skal der opstartes sondeernæring/parenteral ernæring som supplement. PRI dokument om Enteral ernæring og PRI dokument om Parenteral ernæring

Før opstart af sondeernæring/parenteral ernæring vurderes patienten for risiko for Refeeding PRI dokument om Refeeding syndrom forebyggelse og behandling

SmofKabiven skal ordineres med angivelse af antal kcal i døgnet og fremgå i Medicinmodul (MEM).

 • • Patienten suppleres herefter med ernæringsterapi, så patienten dagligt opnår 75%-100 % af energi og proteinbehovet

 • • Hos patienter med større vægttab, ved komplikationer til standardbehandling med sondeernæring/parenteral ernæring eller ved særlige ernæringsbehov kan klinisk diætist kontaktes telefonisk for tilsyn

 • • Når patienten begynder at spise per os svarende til en lille portion ved hvert hovedmåltid, opstartes kostregistrering samt der suppleres med ernæringsterapi svarende til patientens energi og proteinbehov.

 

Ernæring ved udskrivelsen

Alle patienter i ernæringsrisiko revurderes ved udskrivelsen. Ved fortsat ernæringsrisiko udføres følgende tværfaglige tiltag, som besluttes i samråd med patienten:

 • • Vurdering af behov for ernæringsterapi efter udskrivelsen

 • • Opsætte ernæringsmål for patienten, inklusiv energi- og proteinbehov samt nedre grænse for vægt

 • • Metode til opnåelse af behov (f.eks. kost til småtspisende, energi- og proteinrige drikke, sondeernæring eller parenteral ernæring)

 • • Der opsættes mål for vægt- og/eller funktionsøgning

 • • Tidsperspektiv for opnåelse af mål opsættes

 • • Plan for opfølgning og kontrol samt udpegning af ansvarlig fagperson.

 • • Behov for eventuel diætisttilknytning ved kommunens diætist efter udskrivelse

 • • Der skrives eventuel grøn recept (evt. medgive produkter til opstart)

 • • Der sendes besked til kommunen via en elektronisk ernæringsplan (TSM) senest kl. 12 dagen før udskrivelsen eller tidligere hvis det er muligt

 • • PRI dokument Udskrivelse med sondeernæring

 • • PRI dokument Udskrivelse med parenteral ernæring

 

Kostordinationer i alle A afdelinger

Vand = kun vand per os (Denne ordinationer laves, når der ikke ønskes sukker udenfor tarmgebetet, indtil vi er sikre på at alt er tæt. F.eks. hvis vi har lagt en stent over et hul).

Vandigt flydende = Saftbaseret ernæringsdrikke (Juice style) og supersaft med protein + saft.

Frit flydende = Mælkebaseret og vandig flydende med protein.  Alle ernæringsdrikke, supersaft, proteinholdige supper. Ymer mm. Alt der kan gå gennem en si.

Fuldkost = ALT

Gældende for alle afsnit, som behandler A patienter.

 

Referencer