Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af aftaler med private leverandører

 

Dette notat har til formål at beskrive de arbejdsgange som der er i forbindelse med håndtering af aftaler med private leverandører. Notatet skal erstatte den gældende SOP – indgåelse af aftaler mellem Region Nordjylland og private leverandører af sundhedsydelser.

 

Overordnet set, involverer udbudsprocesser og indgåelse af kontakter med private leverandører juridisk bistand fra Jura og Forsikring, relevant klinisk viden fra relevante afdelinger på hospitalerne og Planlægning som har det overordnede ansvar for processen. Planlægning inddrager desuden andre relevante aktører når det er nødvendig.

 

Et samarbejde med en privat leverandør kan igangsættes på flere forskellige måder. Nedenfor beskrives de tre scenarier, rollefordelinger og hvem der har det overordnede ansvar.

1. Region Nordjylland får henvendelse fra privat leverandører

Når en privat leverandør kontakter regionen med ønske om kontraktindgåelse vil henvendelsen som oftest tilgå Patientforløb – Planlægning, men det kan også være via andre indgange via fx hospitalerne.

Efter indførelsen af nye udbudsregler for sundhedsydelser pr. 1. januar 2016 er det ikke umiddelbart muligt at indgå kontrakt med private leverandører om bestemte ydelser uden markedet er afsøgt eller ydelsen sendes i udbud. Der skal således altid som minimum foretages en udbudsretlig vurdering, inden der kan disponeres med eksterne leverandører.

 

2. Et hospital eller afdeling ønsker at indgå aftale med private leverandører om en bestemt ydelse eller på et bestemt område

Hospital, klinik eller afdeling retter henvendelse til Patientforløb – Planlægning som sørger for den videre proces. Det er Planlægning som har mandatet til at indgå aftaler/gennemføre udbud med relevante aktører.

I de tilfælde hvor det vurderes, at det er nødvendig at indgå i et samarbejde med en privat leverandør, vil Planlægning i samarbejde med Jura og Forsikring vurdere om der skal gennemføres et udbud af sundhedsydelsen, eller om der kan indgås en aftale med en privat leverandør uden ydelsen har været i udbud.

Vurderes det at ydelsen eller opgaven skal udbydes, vil der som hovedregel gå to-tre måneder før en evt. kontakt kan indgås.

 

3. Planlægning vurderer et behov for at indgå aftale med private leverandører

Planlægning følger løbende regionens kapacitet, herunder patientflowet, til de private leverandører. Herudover holdes der ugentlige møder med Enheden for Sygehusvalg som også har et godt overblik over tilstrømningen til private leverandører. Hvis der opstår mønstre i hvilke patienter som omvisiteres til de private leverandører, fx mange urinvejskirurgiske patienter, kan det give mening at lave et udbud på det konkret område eller på en konkret mængde ydelser inden for området. Planlægning vil i den forbindelse tage kontakt til hospitalerne med henblik på det videre forløb. Henvendelsen vil gå parallelt til Hospitals- samt Klinikledelsen.

 

Planlægning sørger for at inddrage Jura og Forsikring samt andre aktører på relevant tidspunkt i processen.