Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Præhospital - Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)

 

Beskrivelse

Vejledning til registrering i Præhospital Patient Journal (PPJ) beskriver hvilke felter der skal udfyldes af præhospital personale, under hvilke omstændigheder og hvem der har det endelige ansvar for at disse felter er udfyldt. Såfremt journalen lukkes før der er mulighed for at udfylde disse, efterregistreres via mPP eller cPPJ. Det er en fælles opgave at udfylde alle relevante felter, men endelig ansvarlige for udfyldes kan være hhv. redder (på primærambulance) eller præhospital akutlæge (på akutlægebil eller HEMS).

 

Hvor intet andet er anført, er det behandlingsansvarlig (ambulancepersonalet) på den primærambulance som varetager patienttransporten, der har det endelige ansvar for at PPJ journalen er udfyldt fyldestgørende. Det er dog god skik at alle involverede hjælper med at sikre, at alle relevante felter er udfyldt. Det er obligatorisk at udfylde alle relevante felter hvor dette giver mening. Således skal man naturligvis kun udfylde traumeskema for traumepatienter, hjertestopfanen for patienter med hjertestop mm.

 

Denne retningslinje beskriver både de dele af PPJ-journalen hvor alle fem regioner forventes at have en fælles minimumstandard for dokumentation og de særlige krav der gør sig gældende for dokumentation i PPJ i Region Nordjylland.

 

 

 

 

Titel på felt i PPJ

 

 

Ansvarlig for registrering

 

Bemærkning

 

Alarmdata

 

Overdragelseslog

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

Udfyldes af det beredskab der overdrager patienten til anden enhed, typisk fra AMB til ALH.

Kørselsform retur

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

Kørselsform til hospital angives (A, B, C, D).

Patientkontakt

Første præhospitale beredskab med patientkontakt

Den præhospitale enhed som har patientkontakt først, trykker på feltet ”patientkontakt”, hvorved tidspunkt for ankomst ved patient registreres. Ved tvivl om tidspunktet, gå da tilbage til ”Ankomst til skadested” på første side. Tidspunkt for ankomst til skadested vil typisk være meget tæt på samme tidspunkt for ankomst ved patient.

Patient afleveret – med underliggende felter

Beredskab der varetager patienttransporten (AMB / ALH)

I felt til registrering af tidspunkt for aflevering registreres tidstro tidspunkt for, hvornår patient er overdraget til hospitalspersonale.

I feltet ”Notat for aflevering” registreres modtagende hospitalspersonales regions ID eller benævnelse for modtagende team på hospital.

Konsultationslog

 

Endnu ikke obligatorisk at registrere i feltet.

Epikrise

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge som er ved patienten.

I tilfælde hvor den præhospitale patientbehandling afsluttes på stedet, skal det præhospitale personale notere i Epikrise. Registreringer i epikrise-feltet tilgår den alment praktiserende læge, som patienten er tilknyttet. Epikrise-feltet udfyldes ud fra PSOAP-modellen (Problem, Sygehistorie, Observation, Analyse, Plan). Se vejledning og eksempel på registrering i dette dokument: Præhospital - Vejledning til registrering i Epikrise i Præhospital Patientjournal (PPJ)

Lægeledsagelse under transport

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

Udfyldes med 'ja' såfremt hele eller dele af transporten mod sygehus har været lægeledsaget, og der angives hvilken type læge. Ellers udfyldes den med 'nej'.

Interhospital transport

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

Angiver at patienten transporteres mellem to hospitalsmatrikler.

Modtagelse

 

 

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

Det registreres hurtigst muligt hvilket hospital og hvilken afdeling, der skal modtage patienten. Først ved angivelse kan den pågældende afdeling se patienten på cPPJ eller ADO.

Afsluttet på stedet

Læge: Hvis patient erklæres død.

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner: Ved lægmandssikre dødstegn.

 

Akutlægebil frameldt opgaven

Behandlingsansvarlig på primærambulancen (se bemærkning)

 

 

 

Læge (se bemærkning)

Hvis akutlægebil er sendt afsted på opgaven, men akutlægebil bliver omdisponeret til anden opgave, skal ambulancepersonale registrere ”Ja” i feltet, således at det fremgår, at akutlægebil er omdisponeret.

Medtag patient

Beredskab der varetager patienttransport (AMB

/ ALH)

Udfyldes inden afgang fra skadested af det be- redskab, som transporterer patienten. Først når patienten er taget kan modtagne sygehus be- regne forventet ankomsttid samt se hvilken am- bulance, patienten kommer med.

 

Patientdata

 

Armbånd (løbenummer)

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge.

Præhospitalt personale sætter præhospitalt ID-armbånd på patient, stregkode på ID-armbånd skannes og løbenummeret overføres automatisk til feltet ”Armbånd (løbenummer)” i PPJ.

 

Ligblanket nr. tilføjes manuelt efter ID-armbåndsnummeret i dette felt.

CPR-nummer

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge som er ved patienten

Indtast patientens CPR-nummer manuelt (tast ”tryk for at angive") eller scan patientens sundhedskort.

CPR søgning: Kan bruges til fremsøgning af patientens CPR-nummer.

ID bekræftet af

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge som er ved patienten

Præhospitalt personale skal sikre sig CPR nr.

 

Ikke bekræftet: Når det ikke er muligt at få CPR bekræftet.

Patient: Habil patient, som kan sit CPR.

Pårørende: Indtast navn og relation til patienten.

Personale: Indtast navn og stilling.

Personale i ambulancetjenesten: Hvis det ikke er muligt at få et cpr.nr. på patient, genererer modtagende hospital et erstatnings-cpr nr. Ambulancepersonalet skal notere erstatnings cpr. nr. i notatfeltet i PPJ. Hvis hospitalet har identificeret patientens cpr.nr. registreres dette i CPR-feltet i PPJ af ansvarlig behandler.

Samtykke til behandling

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge som er ved patienten

Der skal være registreret i feltet vedr. samtykke ved alle patienter (enten ”Ja”, ”Nej” eller ”Kan ikke opnås”), også ved patienter der afsluttes på stedet.

 

For patienter der samtykker til dele af den præhospitale behandling, men ikke til hele den relevante præhospitale behandling, skal der registreres ”Ja” ved samtykke, og samtidig skal det dokumenteres i notatfeltet, hvilke dele af behandlingen patienten ikke har givet samtykke til.

 

For patienter der ikke ønsker præhospital observation og behandling, men som gerne vil transporteres til hospital, skal der registreres ”Nej” i feltet vedr. samtykke.

 

Hvis patienten afsluttes på stedet efter at der er foretaget præhospital observation og behandling, skal der registreres ”Ja” i samtykke. Samtidig skal det dokumenteres i notatfeltet, at patienten/pårørende er indforstået med at opgaven afsluttes på stedet.

 

Ved patienter der afsluttes på stedet, skal der registreres ”Nej” til samtykke, hvis patienten ikke er samarbejdsvillig og slet ikke ønsker at få foretaget observation eller behandling. Samtidig skal det dokumenteres i notatfeltet, at patienten ikke ønsker behandling.

Børn under 15 år kan ikke selv give samtykke. Forældre eller værge kan give samtykke på vegne af barnet. Hvis forældre eller værge ikke er til stede, skal der ved samtykke registreres ”Kan ikke opnås”.

Alder

Ikke obligatorisk hvis der er bekræftet cpr. nr.

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge som er ved patienten.

 

Angiv så vidt muligt patientens alder, hvis der ikke er verificerbart CPR. Ved børn under ét år: Tryk på "år". Alderen angives herefter i måneder.

Køn

 

Angiv patientens køn hvis der ikke er et verificerbart CPR-nummer.

Anslået vægt

 

Obligatorisk når det er relevant ift. behandling/medicinering, jf. gældende retningslinjer.

Benyttes til at angive enten estimeret vægt eller vægt oplyst af patienten eller pårørende.

 

Land

 

 

Ved international patient: Marker i ”International” og tag billede af patient ID via kamera i PPJ, hvis muligt.

 

Tidligere sygdomme

 

Oplyst af patient/pårørende

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge

 

Angiv oplysninger om tidligere sygdomme oplyst af patienten /pårørende.

Tryk "Uoplyst" hvis patienten ikke er spurgt til sygehistorik.

Tryk "Ingen" hvis patienten ikke tidligere har været alvorligt syg.

Allergi

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge.

Obligatorisk felt. Udfyldes af den der medicinerer først, eller af behandlingsansvarlig på primærambulancen, uanset om der medicineres eller ej.

Medicin – administreret af patienten

 

Kan anvendes, hvis det findes relevant.

 

Behandling før ankomst

 

Behandling

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge.

Den behandling der er udført inden første repræsentant fra sektor-sundhed ankommer til skadested/den syge skal registreres. Dvs. at behandling fra aktør, som ikke er kaldt til opgaven/nævnt i meldingsfeltet i PPJ skal registreres.

Givet af

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge.

 

 

 

Medicin

 

Feltet ”Medicin” under Behandling før ankomst anvendes ikke i Region Nordjylland, da relevante oplysninger vedr. behandling før ankomst anføres i notatfelt ved anvendelse af journalskabelon.

Notat

 

Feltet ”Notat” under Behandling før ankomst anvendes ikke i Region Nordjylland, da relevante oplysninger vedr. behandling før ankomst anføres i notatfelt ved anvendelse af journalskabelon.

 

Diagnose

 

Patientens tilstand afviger væsentligt fra melding

Den sundhedsperson der sidst arbejder på journalen har ansvaret for at udfylde feltet.

Obligatorisk at registrerer i dette felt, da dette anvendes ift. kvalitetssikring af de Sundhedsfaglige visitatorers meldingsangivelse.

 

Afvigelser skal holdes op imod Dansk Indekskode EKS: (Dansk indeks 10.03 Nyopståede stærke smerter midt i brystet i mere end 5 minutter)

 

Diagnosegruppe

 

Læge.

 

Samlet indsats

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge.

 

Angiv resultatet af den præhospitale indsats.

Tast "tryk for at angive". Vælg her en af syv følgende muligheder:

Bedring: Tilstanden bedret. Eks: bedring af hypoxitilstand efter ilttilskud eller aftagende smerter (f.eks. VAS-score).

Væsentlig bedring: Tilstand under normalisering. Eks: Svind af betydende bronkospasme eller opvågning efter hypoglykæmisk betinget koma.

Livreddende: Patientens liv er med overvejende sandsynlighed reddet grundet den samlede præhospitale indsats. Eks: Patient genoplivet efter dokumenteret hjertestop. Narkoman med apnoe <1 resp./min.

Uforandret: Ingen effekt af behandlingen.

Forværring. Erkendbar forværring af patientens fysiologiske tilstand.

Mors: Forværring af tilstanden, der trods behandling ender med mors.

Ikke behandlede: Patient der er afgået ved døden ved ankomst.

Notat (under diagnose)

 

 

Anvendes ikke i Region Nordjylland.

Præhospitalt bedømt tilstand

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner alt efter hvem der kommer først til patienten.

Her noteres aktionsdiagnosen.

 

Vurdering af patientens tilstand

 

Opret primær vurdering

Behandlingsansvarlig på primærambulancen r / paramediciner / læge alt efter hvem der ankommer først til patienten.

Tryk "Opret primær vurdering". Patientens tilstand vurderes og dokumenteres efter ABCD principper.

PPJ registrerer som udgangspunkt det klokkeslæt, hvor registreringen foretages.

Ved efterregistrering: Lav vurdering og tryk "anden tid". Angiv her det klokkeslæt, hvor vurderingen blev foretaget.

Bemærk at der kun kan oprettes én primær vurdering, men flere sekundære vurderinger.

Opret sekundær vurdering

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge.

Sekundære vurderinger kan efterregistreres, men ikke slettes.

Sekundær vurdering foretages før og efter medicinsk intervention og i situationer, hvor patientens tilstand forværres eller forbedres uanset årsagen til dette. Hyppigheden og behov for løbende revurdering afhænger af den aktuelle kliniske tilstand.

 

Eksempel: AKS-patient: Der laves primær vurdering og en sekundær vurdering. Der er indikation for behandling med acetylsalicylsyre, glycerylnitrat, samt fentanyl. De tre præparater gives nogenlunde samtidig, hvorfor der ikke er behov for sekundær vurdering mellem hvert enkelt præparat. 5-10 minutter efter den medicinske behandling laves ny sekundær vurdering med henblik på, at træffe beslutning om yderligere behandling ud fra patientens tilstand, symptomer og effekten af den tidligere indgivne medicin.

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner laver som minimum én sekundær vurdering.

 

Læge på akutlægebil laver som minimum én sekundær vurdering – men også en primær vurdering, hvis akutlægebilen er første vogn på stedet.

Detaljer (felter under ”Opret sekundær vurdering”)

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge.

Udfyldes ved klinisk relevans.

 

 

 

Vitaldata

 

Vitaldata

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge.

Følgende målinger registreres automatisk i PPJ hvis de er målt: SpO2, Blodtryk, Puls og EtCO2. Målingerne kan desuden registreres manuelt. Øvrige målinger registreres alt efter hvad der er relevant for den aktuelle patient. Vær opmærksom på at tiden for manuel registrering søges registreres så tidstro som muligt. Misvisende målinger kan markeres som slettet (således at AMK-Vagtcentralen og modtagende afdeling ikke ser dem) ved at holde fingeren på skærmen over den pågældende måling.

 

Der skal noteres relevante vitalparametre efter given behandling. Ex VAS registreres før og efter indgift af smertestillende.

 

 

 

Smertevurdering

 

Smertevurdering

 

Obligatorisk hvis patienten har smerter.

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge.

 

VAS score registreres også under fanebladet ”Vitaldata”.

 

Behandling

 

Behandling – underliggende felter

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge

Al behandling dokumenteres vha. knapperne. Hvis der ikke findes et felt til dokumentation for behandling, oprettes en note. Kun behandlinger der er foretaget af det præhospitale personale registreres. Eksempel: Hvis der er anlagt venflon in-hospitalt skal det ikke registreres præhospitat.

Ligeledes skal anlæggelse af larynxmaske eller intubation kun registreres her hvis den foretages af det præhospitale personale. Er patienten allerede intuberet inhospital angives dette i en note.

Der bør registreres så tidstro som muligt.

 

Behandling skal afspejle den præhospitalt bedømte tilstand. Hvis man afviger fra behandlingsinstrukser, skal det noteres klart og tydeligt i notatfeltet i PPJ.

 

 

 

 

 

 

Medicin

 

Medicin

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge

Medicinen dokumenteres med lægemidlets navn, dosis, administrationsform og klokkeslæt. PPJ registrerer som udgangspunkt det klokke- slæt, hvor registreringen foretages.

Ved registrering af medicin, som ikke findes i medicinlisten, bruges knappen ”Anden medicin”. Ved efterregistrering: Vælg lægemidlet, angiv mængde og tryk "anden tid". Angiv her det klokkeslæt, hvor medicinen blev givet. Der skal registreres så tidstro som muligt.

 

Triage

 

Triage

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge

I Region Nordjylland anvendes Ny Triage (Danske Regioner).

 

SAMPLER

 

SAMPLER – underliggende felter

 

Ikke obligatoriske felter. Behandlingsansvarlig på primærambulancen er ansvarlig for registrering, hvis det vurderes relevant.

Flere felter udfyldes automatisk (Diagnose, medicinsk historie og allergi som er obligatoriske felter på øvrige faneblade). Resten af felterne kan udfyldes ved behov men er ikke obligatoriske.

 

 

Noter

 

Indtast note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge, hvis man har haft patientkontakt

Bruges til registrering af alle relevante informationer, som ikke kan registreres vha. de øvrige felter i PPJ. Hvis der findes et felt til registrering af en oplysning, skal dette altid anvendes.

 

Notatet skal give et retvisende billede af anamnese, aktuelle tilstand, evt. behandling samt effekt af denne. Hvis patient er konfereret med anden sundhedsinstans, dokumenteres ligeledes her.

 

Såfremt der afviges fra retningslinjer eller instrukser begrundes dette i notefeltet.

 

Ved afslutning af den præhospitale indsats på stedet præciseres den rådgivning der er givet til patienten. Dette gælder ligeledes, hvis patienten afsluttes mod givet råd.

 

Ved interhospitale transporter beskrives patientens tilstand og ændringer i denne under transporten.

 

I Region Nordjylland anvendes journalskabelon til at skabe struktur på noter i notefeltet. Se bilaget Præhospital - Det gode journalnotat for vejledning i registrering i feltet Noter.

 

Traumeskema

 

Traumeskema m. underliggende felter

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge.

Udfyldes ved relevant traume.

 

 

 

Ulykkesklassifikation

 

Felter under ulykkesklassifikation (skadesituation, Traumetype, Område, Kontaktårsag, Skadesforhold)

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge

Hvis ingen af valgmulighederne er dækkende anvendes "andet". Denne registrering suppleres med en note. Angiv i noten, at den er oprettet som supplement til dette felt. (Skriv f.eks: Ulykkesklassifikation. Område: xxxxxx).

Alvorlighedsgrad

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge

Angiv en alvorlighedsgrad med udgangspunkt i nedenstående eksempler:

"Ingen behandling" bruges når patienten ikke er behandlingskrævende

"Ingen medicinsk behandling" f.eks. ved forbigå- ende hypotension, hudafskrabning,

"Medicinsk behandling" f.eks. ved moderat bløddelsskade, forstuvning, "Hospitalsbehandling". f.eks. ved lettere hjerne- rystelsen, frakturer, forbrænding 15-20%, større sår.

"Potentielt livstruende" eks. frakturer i store rørknogler, forbrænding 20-30 %

"Umiddelbar behandling" eks. ved hjernekontu- sion, mistænkt øget intrakraniel tryk

(blødning, ødem), større komplicerede frakturer. "Manifest svigt" eks. ved skade i centralnevesy- stemet med forstyrret respiration/cirkulation "Død", anvendes når patienten er afgået ved døden

Skadesmekanisme

Behandlingsansvarlig på primærambulancen / paramediciner / læge

Fald/samme niveau: Fx snublet over dørtrin el- ler fald over egne fødder.

Fald/trappe: Faldet et niveau ned fra noget, fx fra trappe eller stillads.

Fald/genstand: Falder ind i noget eller ram- mes/påkøres af noget.

Klemning: Fastklemt i noget/mellem noget. Fremmedlegeme: Fremmedlegeme galt i halsen eller fremmedlegeme igennem kroppen, fx pind/pæl igennem maven

Kvælning: Kvælning ved anden person eller kvælning ved fx at halstørklæde har sat sig fast i cykelhjul og strammet til rundt om hals.

Kemisk påvirkning: Indtagelse af eller kontakt med kemisk materiale/stof.

Termisk påvirkning: Underafkøling eller for- brænding.

Overbelastning: Fx person der ikke kan stå på sine ben efter maratonløb.

 

Hvis ingen af valgmulighederne er dækkende, anvendes "andet". Denne

registrering suppleres med en note. Angiv i no- ten, at den er oprettet som supplement til dette felt.

(Skriv f.eks: Skadesmekanisme: xxxxxxx).

 

Hjertestop

Fanen udfyldes ved alle hjertestop. Dvs. alle kørsler, hvor der er ydet hjertemassage eller givet DC stød, enten af præhospitalt personale eller andre. Alle felter skal udfyldes. Behandlingsansvarlig på primærambulancen er ansvarlig for at fanen udfyldes. Dette gælder også ved overdragelse til anden præhospital enhed med højere kompetence, herunder HEMS.

 

Handling inden ankomst

Handlinger foretaget af bystanders FØR ankomst af første præhospitale enhed (ambulance/paramedicinerbil/akutlægebil/HEMS).

Bevidnet

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Var der nogen, der direkte observerede at patienten fik hjertestop? Hvis ja, angiv tidspunktet. Hvis nej, opret notat med formodet tidspunkt for hjertestoppet (der anføres det bedst mulige skøn for tidspunktet ud fra tidspunkt for disponering og oplysninger fra den, som har meldt hjertestoppet).

Start HLR

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Blev hjertemassage påbegyndt før præhospital personale ankom? Hvis Ja, angiv tidspunkt for, hvornår hjertemassage blev påbegyndt.

Defibrillering

 

 

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Blev der givet DC stød før præhospital personale ankom. Hvis ja, angiv tidspunkt.

 

 

 

Tilstand ved ankomst

Patientens tilstand ved ankomst af FØRSTE præhospitale enhed.

Åndedræt

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Status på patientens vejrtrækning ved ankomst af første præhospitale enhed.

Rytme

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Patientens allerførste monitorerede rytme (vælg fra liste)

Glasgow Coma Score

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Patientens GCS ved ankomst af første præhospital enhed (vælg fra liste)

Hjertestop overværet

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Overværede præhospitalt personale at hjertestoppet indtraf (dvs. indtraf hjertestoppet efter ankomst af præhospital personale)?

Palp. Carotis puls

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Fik patienten på noget tidspunkt følelig puls uden samtidig hjertemassage?

Handling på stedet

Handling ved ankomst. (Handlinger foretaget af det præhospitale personale): Husk altid at registrere data ang. luftvejshåndtering og medicin på fanerne ”medicin” og ”behandling”.

Start på HLR af mandskab

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Er der givet hjertemassage af præhospitalt personale? Hvis Ja, angiv tidspunkt.

Analyserede ambulancepersonalet EKG?

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Blev patientens hjerterytme analyseret af det præhospitale personale? (Har det præhospitale personale taget stilling til patientens hjerterytme ved visuelt at vurdere patientens hjerterytme på monitor/defibrillator?)

Hvis ja, angiv tidspunkt.

 

 

 

 

Gav ambulancepersonalet DC-stød?

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Har det præhospitale personale givet DC stød?

Hvis ja, angiv tidspunkt for første stød.

Energi

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Ved flere stød, registreres energiniveauet for det sidst udførte stød.

Antal gange

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Antal stød afgivet i alt under behandlingsforløbet.

AED modus

 

 

 

 

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Ja (semi-automatisk) eller nej (manuel). Monitor fra præhospital enhed.

Læge involveret før ankomst til hospital

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

 

 

Kun ja, hvis der har været tilstedeværelse af præhospital akutlæge eller transportledsagelseslæge.

Status efter handling

Patientens status efter præhospital behandling.

ROSC

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

ROSC: Return Of Spontaneous Circulation (angiv tid).

 

 

 

 

 

 

Tilbagevendt respiration

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Patienten har spontan vejrtrækning (angiv tid).

Fortsat hjertestop

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at felt udfyldes.

Angiv tidspunkt for indstilling af behandling.

Mekanisk kompression

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at felt udfyldes.

 

 

Anvendes der mekanisk hjertemassage (angiv tid for start).

Patientens tilstand ved ankomst til sygehus

Outcome af den præhospitale indsats.

AED medbragt til sygehus

 

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at feltet udfyldes.

Er AED indbragt efter gældende regional vejledning (f.eks til AMK-Vagtcentralen eller hospital)?

Stedet for hjertestop

Behandlingsansvarlig på primærambulancen

 

Behandlingsansvarlige på primær ambulancen i patientforløbet har ansvaret for at sikre, at felt udfyldes.

Vælg fra liste:

  • • Privat hjem

  • • Naturområde

  • • Trafikeret område (gade/vej/opgang)

  • • Andet område (butik/institution/arb.plads).

 

Patientens tilstand ved ankomst til sygehus*

Behandlingsansvarlig på afleverende præhospitale enhed, eksempelvis behandlingsansvarlig på primærambulance eller HEMS.

 

Vælg fra liste:

  • • Genoplivning indstillet, patienten erklæret død af akutlæge før ankomst til hospital*

  • • Pågående genoplivningsforsøg

  • • ROSC (puls eller andre livstegn)

  • • Vågen, GCS > 8.

 

*Anvendes også, hvis genoplivning indstilles efter telefonisk kontakt til læge på akutlægebil/AMK læge.

 

 

Kamera

 

Tag-billede-funktion

Ved udenlandske statsborgere er det obligatorisk at tage billede af identifikationspapirer (EU-sygesikringsbevis/pas eller kørekort). I notatfeltet udfyldes nationalitet på patienten.

 

Ellers anvendes funktionen hvis det vurderes relevant.

 

Kameraet bruges til at sikre billeddokumentation af relevans for patientbehandlingen.

Dokumentationen betragtes som en del af behandlingen. Hvis der er givet samtykke til behandling, er der som udgangspunkt givet samtykke til at tage relevante billeder af patienten, skadestedet etc.

Eksempel på relevante billeder: Brandsår, et brud, patientens bil efter sammenstødet etc. Undgå så vidt muligt, at tage billeder af dele af patienten, som ikke er skadet.

Der tages så vidt muligt billede så tæt på, at kun det relevante område fremgår af billedet.

Hvis patienten frabeder sig, at der tages billeder, respekteres dette.

Det er acceptabelt, at der er andre personer i baggrunden af et billede, men der må ikke tages portrætlignende fotos af andre end patienten.

Hvis der er oprettet behandlingsplads i PPJ tages billeder af skadested i fanen behandlingsplads. Den enkelte patients skader tages vha kamerafunktionen på dennes journal.

 

Chat

 

Skriv-besked-funktion

Ikke obligatorisk

Bruges efter aftale med det lokale hospital ift. henvendelse omkring de enkelte patienter.

Når man har læst en besked, skal man trykke på den for at kvittere. Derved markeres den med grøn farve og chatfunktionen blinker ikke længere.

 

Chatten logges, men fremgår ikke af patientens journal.

OBS: Chat-notifikation øverst på skærmen kan dække over en notifikation om "rød alarm" op- rettet af en anden enhed. Hvis der er flere enheder på opgaven, bør rød alarm derfor altid kommunikeres til relevante enheder af andre kanaler.