Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hoftenære frakturer og ergoterapi


Patientgruppe

Instruksen retter sig mod patienter med collum femoris fraktur, pertrokantær fraktur eller subtrokantær femurfraktur. Patienter med subtrokantær femurfraktur er principelt femurskafts-frakturer og altså ikke en hoftenær fraktur. Frakturen er oftest osteosynteret med en glideskrue eller en DHS skinne. Operatøren kan også vælge at foretage en hemialloplastik eller en total hoftealloplastik, hvortil der hører et regime.

Patientgruppen er meget heterogen, vekslende fra de kognitivt velfungerende og selvhjulpne midaldrende/ældre patienter til de sårbare, svækkede og demente patienter med komplekse helbredsproblemer og omsorgsbehov. Patienterne er oftest over 65 år, og der er en overvægt af kvindelige patienter. De fleste brud er forårsaget af trivialtraumer, så som fald i hjemmet.

Præoperativt er patienten kendetegnet ved, at benet typisk ses oprykket, forkortet og udadroteret. Der er smerter lokaliseret til området omkring øverste del af lårbenet, smerterne kan undertiden stråle ned mod knæet.

Postoperativt vil der være hævelse af operationsområdet og i nogle tilfælde af hele det opererede ben. Eventuelt kan der også observeres hæmatom i det opererede ben. Der er smerter svarende til frakturstedet og adgangen gennem huden. Smerterne forværres ved bevægelse af hoften. Patienten har ofte svært ved at aktivere muskulaturen omkring hofteleddet.

Beskrivelse

Patienter med en hoftefraktur bliver osteosynteret med osteosyntesemateriale, hemialloplastik eller total hoftealloplastik. Forløbet for de 3 operationstyper er forskelligt.

Målet med den ergoterapeutiske intervention er:

- at forebygge og begrænse, at patienten udvikler aktivitetsproblemer og tab af funktionsevne

- at mulliggøre, at patienten i videst mulig omfang kan genoptage sine meningsfulde aktiviteter

- at patienten kan genoptage sin dagligdag i sin bolig.

- at patienten i videst mulig omfang kan udføre sine primære ADL aktiviteter.

- at afprøve, om hjælpemidler vil fremme ADL-aktiviteter eller evt. ADL kompensering

- at udarbejde en almen genoptræningsplan i samarbejde med fysioterapeuten.

 

Dag 0 - operationsdagen (eller før operationen):

 • • Ergoterapeuten orienterer sig i EPJ. I EPJ findes relevante oplysninger omkring bruddets opståen, operation, eventuelle restriktioner, mobilitet, generel tilstand, sociale forhold, boligforhold m.m., som kan være nyttige at vide, før den videre intervention påbegyndes. Terapeuten opdaterer sig løbende. Her kan det også være hensigtsmæssigt at orientere sig i ”Indlæggelsesrapport” i EPJ´s E-breve. Her vil patientens funktionsniveau og tidligere bevilgede hjælpemidler ofte fremgå.

 • • Ergoterapeuten orienterer sig om patienten på dagens tværfaglig konference. Patienten kan være ankommet til afdelingen og afventer operation eller er netop opereret. Gruppelederen har været til konference med lægerne og fra dette ved de ofte, hvordan hoften er/skal osteosynteres.

 • • På afdelingens cetreatavle markerer ergoterapeuten, at henvisning er modtaget og interventionen igangsættes. Det betyder, at ergoterapeuten følger patienten under indlæggelsen. Plejen sørger for at afslutte terapeuterne på cetreatavlen ved udskrivelse.

 • • Med udgangspunkt i oplysninger fra tværfaglige kollegaer, EPJ og et semistruktureret interview af patienten afdækker ergoterapeuten patientens habituelle funktionsevne. På baggrund af denne vurderes, hvilken ergoterapeutisk intervention, der skal iværksættes, så patienten kan udskrives og være så selvhjulpen som muligt. Om muligt observerer ergoterapeuten patienten i primær-ADL.

 • • Patientens forventning og mål inddrages og indgår så vidt muligt i behandlingen, og der indhentes informeret samtykke til behandlingen.

 

 • • Ergoterapeuten tager patientens crus-, femur- og bredde mål i siddende stilling – eller dele deraf- tages til indstilling af højde på hjælpemidler og evt. til bestilling af hjælpemidler i kommunen. Patientens højde og vægt bør fremgå af EPJ (se vejledning hertil under definition af begreber).

 

 

Osteosynteret

Hemi-alloplastik

Total hoftealloplastik

Det vil fremgå af operationsbeskrivelsen, om der er restriktioner ift til belastning af osteosynteret hofte.

Hvis patienten skal have en hemi-alloplastik opereres de på nærværende sygehus, og skal da følge denne instruks.

Hvis patienten skal have en total hoftealloplastik opereres de ikke på nærværende sygehus, men overflyttes altid til Aalborg. Når de er opereret, flyttes de ofte tilbage til Thisted. Patienten skal da fremadrettet følge Aalborgs instrukser.

Det vurderes, om en lænestol bør indstilles. Denne type patienter ynder at sidde med en åben vinkel (over 90 grader) i hoften pga. smerter. Der kan derfor ved behov udleveres skråkile, men kun ved indlæggelse.

En lænestol tilpasses i højden, og denne påføres et patientarmbånd med patientens navn. Der udleveres en artrodesepude.

En lænestol tilpasses i højden, og denne påføres et patientarmbånd med patientens navn. Der udleveres en artrodesepude.

Det kan overvejes at udlevere ”Måleskema til tilpasning af din bolig”.

Det aftales med patient og evt. pårørende, at måleskemaet udfyldes og afleveres tilbage til ergoterapeuten.

”Måleskema til tilpasning af din bolig” udleveres.

Det aftales med patient og evt. pårørende, at måleskemaet udfyldes og afleveres tilbage til ergoterapeuten.

”Måleskema til tilpasning af din bolig” udleveres.

Det aftales med patient og evt. pårørende, at måleskemaet udfyldes og afleveres tilbage til ergoterapeuten.

 

Dag 1:

 • • Hvis aktiviteter fra dag 0 ikke har været mulige at gennemføre, fortsættes disse.

 • • Ergoterapeuten orienterer sig i EPJ og sammenholder det med, hvad der drøftes på den tværfaglige konference. Er specielt opmærksom på, om der er tilstødt regime/restriktioner ift. mobilisering.

 • • Ergoterapeuten forholder sig til patientens tidligere funktionsniveau og den nuværende og planlægger tiltag i forhold til primær-ADL.

 

Osteosynteret

Hemi-alloplastik

Total hoftealloplastik

Pjecen ”Gode råd fra ergoterapeuten, når du er blevet opereret for hoftebrud” udleveres og gennemgåes.

Her er intet regime. Men der kan vejledes ud fra pjece.

Pjecen ” Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et halvt kunstigt hofteled” udleveres og gennemgåes.

Regimet er:

De første 3 måneder efter operationen må pt. ikke

bøje hoften over 90 grader. Efter de 3 måneder må

pt fortsat ikke bøje for kraftigt sammen i hofteleddet.

Pt. bør ikke selv køre bil de første 3 måneder efter

operationen, fordi benet ikke reagerer så godt i en

periode efter operationen.

Pt. må ikke krydse benene/lægge benene over kors.

Pt. må ikke dreje benet voldsomt indad eller udad.

De sidste to punkter er livsvarige regler, som altid skal overholdes, da disse bevægelser kan risikere at skade den opererede hofte.

Der følges op på pjecen ” Gode råd fra ergoterapeuten, når du har fået et kunstigt hofteled”, som burde være udleveret i Aalborg. Er den ikke udleveret i Aalborg udleveres og gennemgås den.

 

Regimet er:

De første 3 måneder efter operationen må pt. ikke

bøje hoften over 90 grader. Efter de 3 måneder må

pt. fortsat ikke bøje for kraftigt sammen i hofteleddet.

Pt. bør ikke selv køre bil de første 3 måneder efter operationen, fordi benet ikke reagerer så godt i en

periode efter operationen.

Pt. må ikke krydse benene/lægge benene over kors.

Pt. må ikke dreje benet voldsomt indad eller udad.

De sidste to punkter er livsvarige regler, som altid skal overholdes, da disse bevægelser kan risikere at skade den opererede hofte.

Kompenserende hjælpemidler overvejes, og afprøvning tilstræbes.

Det overvejes, om patienten kan samarbejde til at klare sig med småhjælpemidler, der skal sikre, at regimet overholdes (gribetang, skohorn og strømpepåtager).

Det overvejes, om patienten kan samarbejde til at klare sig med småhjælpemidler, der skal sikre, at regimet overholdes (gribetang, skohorn og strømpepåtager).

 

 

 

Dag 2:

 • • Hvis aktiviteter fra dag 1 ikke har været mulige at gennemføre, fortsættes disse.

 • • ADL-instruktion/vurdering hvis patientens tilstand tillader det. Med baggrund i viden om patientens tidligere funktionsniveau og nuværende funktionsevne vurderes patientens evne til at færdes i egen bolig – dette indebærer f.eks. at komme i/af seng, toiletbesøg, personlig hygiejne, påklædning, bad, madlavning, indkøb mm. Herunder vurderes patientens mestring, balance, gang, lungefunktion og udholdenhed. Desuden inddrages ressourcer i patientens omgivelser.

 

Osteosynteret

Hemi-alloplastik

Total hoftealloplastik

Fortsat vurdering og evt. graduering af behov for kompenserende hjælpemidler vurderes og afprøves.

 

Supplerende hjælpemidler vurderes.

Supplerende hjælpemidler vurderes.

Hvis måleskemaet ”Måleskema til tilpasning af din bolig” er udleveret modtages dette. Alternativt kan pårørende ringe og fortælle målene.

”Måleskema til tilpasning af din bolig” modtages af pårørende eller pårørende ringer og fortæller målene.

 

”Måleskema til tilpasning af din bolig” modtages af pårørende eller pårørende ringer og fortæller målene.

 

Patienten skal oftest have udarbejdet en almen GOP og hjælpemidlerne ansøges derfor ved kommunen via E-breve (plejeforløbsplan). Hjælpemidler skal ansøges dagen før udskrivelsen inden kl. 12.00

 

APV-hjælpemidler skal plejen selv ansøge om i plejeforløbsplanen.

 

Hjælpemidler i forbindelse med en hemialloplastik er behandlingshjælpemidler og skal derfor udleveres af sygehuset. Dog ikke ganghjælpemidlet da det er et genoptræningshjælpemiddel.

 

APV-hjælpemidler skal plejen selv ansøge om i plejeforløbsplanen.

Hjælpemidler i forbindelse med en total hoftealloplastik er behandlingshjælpemidler og skal derfor udleveres af sygehuset. Dog ikke ganghjælpemidlet da det er et genoptræningshjælpemiddel.

 

APV-hjælpemidler skal plejen selv ansøge om i plejeforløbsplanen.

 

 

 

Dag 3:

 • • Hvis aktiviteter fra dag 2 ikke har været mulige at gennemføre, fortsættes disse.

 • • Opfølgning på ADL og evt. ADL-træning.

 • • Alle patienter, der har pådraget sig en hoftenær fraktur og er over 65 år, skal tilbydes en genoptræningsplan. Patienter under 65 år vurderes af terapeuterne ift. lovgivningen om genoptræningsplaner. Genoptræningsplan udarbejdes i samarbejde med fysioterapeuterne. Alle ansøgte og udleverede hjælpemidler påføres GOP.

Der skal skrives i GOP: Høj risiko for funktionstab. Opstart inden 5 dage.

 

Dag 4 og indtil udskrivelse:

 • • Hvis aktiviteter fra dag 3 ikke har været mulige at gennemføre, fortsættes disse.

 

Definition af begreber

 • • Patientens mål i siddende stilling: patientens sædebredde (breddemål over hoften, sædedybde (fra knæhase til bagerste punkt/korsben) og sædehøjde/crusmål (fra knæets omdrejningspunkt til under os calcaneus) måles om muligt i siddende stilling. Er dette ikke muligt måles patienten i liggende stilling.

 • • E-brev: korrespondance mellem kommune og region angående en borger. For at styrke samarbejdet i overgangen mellem sygehuset og kommunen korresponderes der via E-breve i EPJ. Under E- breve findes indlæggelsesrapporten (korrespondancen fra kommunen til sygehuset), plejeforløbsplan (korrespondancen fra sygehuset til kommunen) og skabelonen til genoptræningsplanen.

 • • EPJ: elektronisk patientjournal

 • • Semistruktureret interview: Der kan bruges interview redskaber som Functional recovery score (FRS), ADL-taxonomien, COPM, Barthel mm.Sideindhold

 

 • • Hofte fraktur: Betegnelsen hoftefraktur eller hoftebrud dækker over flere forskellige typer:

 • Brud gennem lårbensknoen, kaldet pertrokantær femurfraktur

 • Brud gennem lårbenshalsen, kaldet medial collum femoris fraktur

 • Brud lige under lårbensknoen, subtrokantær femurfraktur er principelt femurskafts- frakturer og altså ikke en hoftenær fraktur.

 • • Osteosyntesemateriale: operativ sammenføjning af knoglebrud med skruer, skinner o.l. Her typisk glideskruer og DHS skinne

 • • Total hoftealloplastik (THA): Caput femoris og acetabulum erstattes af henholdsvis kunstigt ledhoved og kunstig ledskål. Dette indebærer et hofteregime i 3 måneder.

 • • Hemialloplastik: Caput femoris erstattes af et kunstigt ledhoved. Dette indebærer et hofteregime i 3 måneder.

 • • Hofteregime: indebærer, at patienten ikke må flektere over 90 grader, indadrotere eller adducere i den opererede hofte. Specielt kombinationen af bevægelser bør undgås. Regimet gælder i 3 måneder efter operationen.

Artrodesepude: pude, der har til hensigt at sørge for at patienten sidder med en åben vinkel i hoften - altså fra 0 til 90 grader.

 • • Indstilling af lænestol: Der indstilles en lænestol på patientens stue. Højden på stolen skal være således, at patienten sidder med en åben vinkel i hoften (under 90 grader) og således, at det er sikkert for patienten at rejse og sætte sig uden at komme over de 90 grader.

Højden på stolen med puden bør være patientens crusmål således, at når hoftepuden lægges i stolen, bliver siddehøjden for patientens crusmål + 10 cm. Både hoftepude og stol påføres patientens navn (brug patient-armbånd).

 • • Tværfaglig konference: Konference der finder sted hver dag fra morgenen. Varighed ca. 15 min. Konferencedeltagerne er fysioterapeut, ergoterapeut og gruppelederen (sygeplejerske). Sjældent lægen. På de tværfaglige konferencer vurderes i samarbejde den enkelte patients situation og behandlingsplan (det være sig eksempelvis hvorvidt patienten kan komme til eget hjem eller der skal søges en aflastningsplads/genoptræningsplads, om der bør iværksættes hjemmehjælp, og hvilke hjælpemiddel-behov, der er. Det er altid gruppelederen, der adviserer kommunen, hvad vi anbefaler at udskrive patienten til, og hvad vi anbefaler, der skal iværksættes hjælp til. Kontakten sker mellem gruppelederen og kommunens visitatorer).

 • • Primær-ADL: ADL aktiviteter rettet mod primære funktioner som fx spisning, toiletbesøg, badning og påklædning.

 • • GOP: Genoptræningsplan

 

Formål

At beskrive den ergoterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter, indlagt med hoftefrakturer med henblik på:

 • • At fremme kvaliteten af den ergoterapeutiske ydelse

 • • At sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet og opnår højest mulig funktionsevne i forhold til at mestre sædvanlige aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

 • • Den ergoterapeutiske intervention tager udgangspunkt i ”Referenceprogram” og ”Det gode patientforløb” for hoftenære frakturer.

 

Registrering

Følgende koder SKAL anvendes ved indlæggelsen:

ZZ5049: ergoterapeutisk undersøgelse eller vurdering.

BTP: færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse ELLER

BLNR: aktivitetstræning af fysisk funktion

 

Følgende koder kan anvendes:

BTNB: kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer

BVD: generelle pædagogiske interventioner

BVA: kommunikation. Bruges ved udarbejdelse af GOP. Fysioterapeuten burger GOP koden:

Er man flere behandlere om samme procedure, skal tillægskoden for den “medhjælpende” personalekategori tilføjes:

APFB: fysioteraput

APB: plejepersonale

 

 

Referencer