Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse for den benamputerede patient

Billede 1

Beskrivelse

Hvert år bliver ca.1400 personer benamputeret i Danmark. I Region Nordjylland er det ca. 160 om året.

Langt de fleste amputationer foretages pga. kredsløbsforstyrrelser eller diabetes. Den benamputerede patient har ofte gennemgået et længerevarende og smertefuldt behandlingsforløb, da amputation kun foretages, når f.eks. sår, betændelse, smerter og gangræn ikke kan behandles på andre måder. Den gennemsnitlige alder for indlagte patient til benamputation er 76 år. 53 % af disse patienter er mænd.

Patienter, der bliver indlagt til benamputation, er komplekse, da patientens fysiske tilstand ofte er en kombination af flere samtidige sygdomme – comorbiditet. En af konsekvenserne for patienten med comorbiditet er den aftagende evne til at klare sig selv i hverdagen, hvilket medfører manglende funktionsniveau, hvilket igen kan forværres yderligere ved et kirurgisk indgreb.

 

Patientinddragelse omkring patientforløbet:

Der er afholdt:

 • • Interview med ” Tre skrøbelige patienter” og deres pårørende i eget hjem efter udskrivelse

 • • Interview med tre patienter samme dag, som de skulle udskrives

 • • Fokusgruppe interview med 6 patienter og to pårørende

 • • Der sidder en tidligere patient med i styregruppen

 

De optimeringsforslag der er fremkommet ud fra disse interview, er inddraget i udarbejdelsen af patientforløbet, og har bevirket at der sidder en patient med i den regionale styregruppe for den benamputerede patient. Der, hvor patient og evt. pårørende aktivt inddrages i forløbet, er beskrevet i forløbet. Den relationelle kontakt er implicit i pleje og dialog.

 

Formål

 • • At patienten oplever, at der er sammenhæng i forløbet.

 • • At hospitalet har beskrevet og tilrettelagt opgaver og overgange via en systematisk vidensopsamling og vidensdeling ved at optimere de forskellige dele af patientbehandlingen både før, under og efter en operation.

 • • At tydeliggøre vigtigheden af at patienter og pårørende får mulighed for aktiv deltagelse i forløbet via et overordnet fokus på patient empowerment #

  

# Patient Empowerment oversættes til dansk med bemyndigelse, som betyder, at sætte i stand til eller give evne til. Patient Empowerment handler om at gøre patienten til en aktiv deltager i egen sundhed og velfærd frem for passiv modtager, som ofte er tilfældet. Grundlæggende tager Patient Empowerment udgangspunkt i det hele menneske og ikke blot et behandlingsobjekt. Det handler om at bemyndige patienten til at tage medansvar for egen behandling og livskvalitet.

 

Målgruppe

Patienter, der skal have foretaget benamputationer over ankelniveau i Region Nordjylland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

Patienten kan henvises fra:

• Egen læge

• Akutmodtagelse

• Andre hospitalsafdelinger

• Karkirurgisk afdeling

• Sårambulatorium

 

Lægegruppen

 

 

 

 

 

 

 

Første kontakt

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. – Akut modtagelsen

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

Elektiv/sub akut

 

Akut – (meget få)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange patienter indlægges direkte på afsnittene fra ambulatoriet, sårambulatoriet eller overflyttes fra karkirurgisk afsnit

 • • Patienten ankommer med Falck og modtages af sygeplejerske

 • • Falck afgiver rapport til plejepersonalet

 • • Patienten identificeres og ID armbånd påsættes

 • • Telefonnumre på 2 pårørende

 • • Patient og evt. pårørende informeres om forløbet i modtagelsen og flytning til sengeafsnit

 • • Patienten klargøring til indlæggelse af 1-2 sygeplejersker i modtagelsen

 • • Sekretæren registrerer patienten i PAS

 • • Akutsygeplejersken i modtagelsen melder patienten i afsnittet

 • • Patienten bliver hjulpet i hospitalstøj

 

 

Plejegruppen og sekretær

Observation

 

Screeninger

• Triage

• VAS score Smertemanual

• Tryksårsscreening og revurdering

 

Lægelig undersøgelse af patienten, journaloptagelse samt ordination af blodprøver og EKG. Medicin ordineres – obs. blodfortyndende medicin, rammeordinationer samt Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Informeret samtykke til behandling og evt. Forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling MRSA – Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (4.2.1)

 

• Sygeplejersken rekvirerer laborant

• Der anlægges venflon Intravaskulære katetre (5.1)

• Obs vandladning samt urinstix og evt. SIK (IKKE anlæggelse af kateter a demure) Urinvejsdrænage (5.5)

• Observationer, handlinger og informationer og dokumenteres i EPJ

 

Plejegruppen

 

 

 

 

 

 

Læge

 

 

 

 

 

 

 

Plejegruppe

Diagnostiske undersøgelser/ vurdering

 

Hvis patienten indlægges via modtagelsen, eller via ambulatoriet, optager forvagt journal med efterfølgende tilsyn af bagvagt

 

Udredning:

Udredningen af den amputationstruede patient skal omfatte:

1. Indledende vurdering.

2. Stillingtagen til indlæggelse.

3. Information til patient og evt. pårørende.

 

1. Indledende vurdering og gennemgang ved en speciallæge.

En amputationskyndig speciallæge skal om muligt inddrages i vurdering og gennemgang. I akutte tilfælde varetages opgaven af bagvagten.

 

Ved den indledende vurdering skal der tages stilling til følgende:

 • • Er patienten amputationstruet?

 • • Er der smerter?

 • • Er patienten i relevant smertebehandling?

 • • Er der sår?

 • • Hvilken sårpleje har været gennemført og er der mulighed for intensivering?

 • • Er der foretaget sårevision og har den været sufficient?

 • • Sårets relation til evt. amputationscicatriser

 • • Er der infektion?

 • • Har patienten fået relevant antibiotika?

 • • Er der fodpuls og lyskepuls?

 • • Ved manglende puls på og under ankelniveau skal der foretages distal trykmåling af begge fødder på alle patienter.

 • • Er der foretaget distal blodtryksmåling?

 • • Er der iskæmi i underekstremiteter (defineret ved et distal blodtryk på mindre end 70 mm Hg på ankelniveau eller 40 mm Hg på tåniveau).

Tåtryk lavere end 40 mm Hg og ankeltryk lavere end 70 mm Hg giver risiko for sårhelingsproblemer.

 • • Er patienten karkirurgisk udredt eller henvist til karkirurg? Ved mindste tvivl kontakt karkirurgerne.

 • • Har patienten diabetes?

 • • Følger patienten en diabetesbehandling?

 • • Har patienten en Charcot tilstand og/eller neuropati?

 

(Charcot-fod: En komplikation til diabetes mellitus, som opstår i fodrodsknoglerne. Symptomerne er typisk hævelse, rødme og øget hudtemperatur. Undersøg med Semmes-Weinstein monofilament, knoglescintigrafi og røntgen af foden. Behandlingen er akut aflastning, mens der ubehandlet er stor risiko for udvikling af fodsår og svære, irreversible deformiteter (1)).

• Har patienten nyresygdom?

• Er der foretaget niveaumåling (hudperfusion)?

Hudperfusionsundersøgelse skal foretages så tæt på amputation som muligt, optimalt dagen før amputation. Hudperfusionsundersøgelse skal udføres hos alle patienter, som skal have foretaget benamputation over ankelniveau for at indsamle datamateriale til videnskabeligt brug.

• Accepterer patienten amputation også på et højere niveau end planlagt?

 

Den amputationstruede patient vil ofte være præget af andre sygdomme og en potentielt sundhedsskadelig livsstil (dårlig ernæringstilstand, dårligt reguleret sukkersyge, rygning, misbrugsproblemer (alkohol, medicin, euforiserende stoffer)). Ved den indledende vurdering skal der tages stilling til tilsyn fra andre specialer, orientering om rygestop, alkoholabstinens og medicinoverforbrug.

Patientens sociale og psykiske tilstand, familieforhold, netværk, boligforhold, uddannelses- og arbejdsforhold skal gennemgås og registreres.

 

2. Stillingtagen til indlæggelse (akut eller planlagt):

Ved den indledende vurdering skal der tages stilling til om patienten skal

• Indlægges, eller

• Udredes yderligere og/eller behandles ambulant eller

• Henvises til karkirurgisk afdeling for at få vurderet mulighederne for ekstremitetsbevarende karkirurgi.

3. Information af patienten og eventuelle pårørende om planen

Patienten og evt. pårørende informeres om den foreløbige plan. Informeret samtykke til behandling

 

Indlæggelse:

Indikation for amputation stilles på grundlag af den indledende vurdering, se ovenfor.

Ved indlæggelsen lægges plan for:

• Smertebehandling før operation

• Amputationstidspunkt (akut eller planlagt)

Patientens og eventuelle pårørendes samtykke til planen indhentes og journalføres.

 

Smertebehandling før operation:

Smertebehandling til amputationspatienten er ofte en udfordring og kræver en multidisciplinær indsats. De fleste patienter tager analgetika i forvejen, ordineret af egen læge eller andre afdelinger.

Smertebehandlingen skal optimere forløbet præoperativt ved at reducere smerter og stress, samt sikre en postoperativ smertebehandling som muliggør fysisk aktivitet, fødeindtagelse og mave-tarmfunktion.

Smertebehandlingen vil oftest være en kombination af perifer nerveblokade og systemisk analgetika. Udgangspunktet for den farmakologiske behandling er en kombination af perifert og centralt virkende analgetika (Paracetamol, evt. NSAID og opioider) og analgetisk virkende farmaca (tricykliske antidepressiva, antiepileptika Lyrica el. Gabapentin).

Svære smerter, som kræver øgede doser analgetika og intraktable smerter forsøges afhjulpet med anlæggelse af perifer nerveblokade / epiduralkateter til kontinuert infusion, ved anæstesiafdelingen.

Kontakt anæstesiafdelingen med henblik på anlæggelse af smertekateter.

Amputation kan foretages akut eller planlagt.

Indikationerne for amputation:

Hvor anden kirurgi (karkirurgi, plastikkirurgi eller revision) eller medicinsk behandling ikke bedrer muligheden for ekstremitetsbevarelse på grund af:

• Gangræn

• Intraktable smerter

• Svær infektion

• Svær bløddelsskade

• Livstruende infektion (Gasgangræn, Septisk Shock Syndrom).

• Maligne tumorer (amputation foretages på RH efter forudgående aftale).

 

Akut: Patienten har systemisk påvirkning af gangræn eller infektion, dvs., opfylder sepsiskriterierne eller andre symptomer der tyder på almen påvirkning (bevidsthedspåvirkning, hallucinationer, svært regulerbar diabetes).

Ved SIRS eller dysreguleret diabetes (svær infektion udløser reversibel insulinresistens) hos en patient med amputationstruet eller amputationskrævende ekstremitet, skal der foretages akut amputation, evt. på vital indikation.  

Amputation foretages af eller sammen med afdelingens amputationsansvarlige speciallæge(er). Dog foretages akutte amputationer udenfor dagarbejdstid af vagtholdet.

Indlagte patienter til planlagt amputation skal vurderes dagligt for evt. forværring af tilstanden.

 

Planlagt: Patienten har ikke almen påvirkning eller systemiske manifestationer af infektion. Indikationen for planlagt amputation er primært intraktable smerter, iskæmi med tørt gangræn, intraktable sår eller dysfungerende eller manglende funktion af en underekstremitetsdel.

Amputation kan planlægges og udføres indenfor 1 uge efter indikationsstilling. En planlagt amputation har høj prioritet og må ikke aflyses eller udskydes af administrative årsager.

 

 

Lægegruppen

 

 

 

Koordinering

 

 

 • • Forvagten (Thisted: flowkoordinator) melder patienten til sengeafsnittet og OP ( Thisted: bagvagten melder patienten til OP)

 • • Sygeplejersken bestiller portør

 • • Patientens ejendele pakkes og medsendes

 • • Journalen skrives akut af sekretæren i skadestuen

 

Plejegruppen

 

 

 

Lægegruppen

Sekretærgruppen

Vurdering

 • • Journalen dikteres af forvagten med gennemgang af medicinliste og videre plan med patient og evt. pårørende!

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 • • Patient og evt. pårørende informeres af sygeplejersken om forløbet i modtagelsen og flytning til afsnittet. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 • • Behandlingsansvarlig læge indhenter informeret samtykke vedr. behandling og undersøgelser.

 • • Plejepersonalet indhenter informeret samtykke til videregivelse af information

 

Samtale med patient og pårørende

Amputation forudsætter patientens accept. Patient og pårørende tilbydes samtale med ortopædkirurgisk læge (helst kirurgen) om det forventede forløb, herunder information om operation, samtykke, kost, rygning, alkohol og motion og livet efter amputation. Samtalen planlægges med deltagelse af patient, pårørende, kontaktsygeplejerske og kontaktlæge.

Samtalen dokumenteres.

Hvis patienterne er midlertidigt ude af stand til at tage vare på sig selv (påvirket bevidsthedstilstand på grund af SIRS, dysreguleret diabetes, organisk delirium, psykose eller lignende) træffes beslutningen om amputation ud fra lægefaglige vurdering og efter information og samråd med evt. pårørende.

Det indebærer at der kan afstås fra amputation, hvis det vurderes, at indgrebet er åbenlyst udsigtsløst og at patienten ikke vil overleve de nærmeste timer eller døgn uanset behandling. Informeret samtykke til behandling

 

 

 

Plejegruppen

 

 

 

 

 

 

Lægegruppen

 

 

Behandling/undersøgelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Ankomst til afsnittet Modtagelse / dokumentation

 

Indlæggelses samtale:

• Patienten og pårørendes forventninger afdækkes Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

• Kognitive funktioner/demens

• Funktionsniveau inden og ved indlæggelse med gangdistance/hjælpemidler, samt egen formåen omkring ADL (kan patienten klare sig selv i hjemmet eller får han/hun hjælp?)

• Boligforhold

• Vaner

• Patientens tilstand ved indlæggelsen

• Ønsker - herunder informeret samtykke til viderebringes af oplysninger Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger

Forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling

• Skriftligt informationsmateriale om amputationer udleveres.

• Påsæt eller tjek Id- armbånd Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 Alt dokumenteres i Clinical 

 

 

 

Plejegruppen

 

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 Journaloptagelse bagvagt

Patienten undersøges

Der tages stilling til karkirurgisk notat eller tilsyn - DBT/hudperfusionstest.

 Amputationspatienten, en lægefaglig retningslinje

Blodprøver og opfølgning på blodprøvesvar:

Ved indlæggelsen: Type, BAC, EKG, væsketal, BS, infektions tal og myoglobin Rhabdomyolyse – diagnostisering og behandling. Forhøjet myoglobin. Andre fx. INR bestilles ud fra et individuelt behov.

Urinstiks (blod i urinen kan være et tegn på, at der foregår rhabdomyolyse og derved forhøjet myoglobin)

 Udføre ordinationer herunder tjek af medicinordinationer og Fragmin ud fra indlæggelsesjournal

 

Screeninger:

Tryksår. Tryksårsscreening og revurdering samt passende intervention

Alle patienter der indlægges til benamputation, skal have trykaflastende madras

 

KRAM: KRAM- screening og intervention (voksne)

• Der udarbejdes relevant ernæringsplan ud fra ernæringsscreeningen.

• Iværksæt evt. andre interventioner ud fra samtalen

TOKS daglig eller ud fra score Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.0

 

Smerter

Observation af smerter, VRS/NRS mindst en gang i hver vagt Smertemanual

 VRS/NRS måles før og efter alle PN ordinationer

 

Iltbehandling

Vanlig 2l ilt til 4. døgn Iltbehandling efter større ortopædkirurgiske indgreb

 

Udskillelser:

• Der lægges plan, så patienten undgår obstipation

• Diurese/daglig væskebalance/vægt

 Kontakte fysioterapeuten, hvis der er behov for lungefysioterapi. Fysioterapeuten vurderer patientens respiratoriske tilstand og iværksætter lungefysioterapi ved behov. Eventuel behandling vil bestå af almen mobilisering, respirationsøvelser, PEP behandling med PEP fløjte eller maske til CPAP.

 Daglig tjek af PVK

 Problem og handling oprettes og alle handlinger dokumenteres i EPJ

 Fremlægge DBT (distal blodtryk) og HPT (hud perfusions tryk) svar til stuegang Sygepleje til karkirurgiske patienter ved hudperfusionstryk.

 

Klargøring af patient inden operation

Tjek om blodprøver samt type og BAC test er klar, BAC -test, Pro Sang InterInfo

PVK tjek Intravaskulære katetre (5.1)

Væske opsættes - efter ordination

Faster i 6 timer, må drikke tynde væsker indtil 2. timer før OP. Præoperative fasterutiner, GIK-drop - Klinik Medicin, RHN Faste og diabetes - Endokrinologi, RHN og AAUH

Hospitalets tøj og rent sengelinned Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)

Anlæggelse af KAD (grundet smertekateter) Urinvejsdrænage (5.5).

Obs diurese

Præmedicin efter ordination

 Anæstesi

Amputation af underekstremitet i generel anæstesi, spinal anæstesi og epidural anæstesi

 

Operationsafsnittet

• Patienten modtages og identificeres

• Markering af operationsfelt - sideangivelse

• Lejres i forhold til operationstype under hensyntagen til:

Patientens comorbiditet

Anæstesiens mulighed for at arbejde/ventilere frit

Operatørens arbejdsfelt

Sikker kirurgi

• Patientsikkerhed: værnemidler, tryk forebyggelse, sterile procedurer, varmetab, sikker brug af teknisk apparatur

• Patienten får håret dækket og kroppen dækkes med varme tæpper

• Sikker kirurgi følges og dokumenteres i EPJ Sikker kirurgi

• Bookplan, der dokumenteres knivtid og stuetid

• Operation i henhold til anbefalinger

• Der anlægges forbinding

• Patientens seng klargøres - er opvarmet

• Patienten forflyttes til seng ved hjælp af operatør, anæstesi, portør og operationssygeplejerske

• Operationssygeplejersken tjekker for tryk

• Patienten køres på opvågning af anæstesisygeplejerske og portør

• Operationsbeskrivelsen dikteres af læge - herunder nye ordinationer og behandlingsplan

• Opfølgning på igangsat smertebehandling

• Specielle postoperative blodprøver ud over standard prøver ordineres

 

Opvågningen

Følger den postoperative plan

Decubitus profylakse O-kir. amputation – crus og femur

Væsketerapi/ diurese

Melder patienten til afsnittet

 

Afsnittet den dag patienten er opereret

Modtager melding fra opvågningsafsnittet

Følge postoperativ plan jf. lægejournal og anæstesiskema (smertestillende det 1. døgn)

TOKS

Væskebalance skema føres i 3 døgn

Observation af PVK Intravaskulære katetre (5.1)

Observation af VAC ift. funktion af pumpe (Aalborg + Thisted)

Observation af stumpen, varme, kapillær respons, bevægelighed og sensibilitet

Observation af stumpens lejring, ødem profylakse med let elevation og trykaflastning, herunder kontrakturer

Observation af forbinding – tør, gennemsivning. Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)

Decubitus profylakse – husk det raske ben Tryksårsscreening og revurdering

Ilt behandling 2l til 4. dag Iltbehandling efter større ortopædkirurgiske indgreb

Observation af delirium National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium Opret problem og handling i EPJ

Observation for kvalme, tilbyde kvalmestillende

Bestille postoperative blodprøver til:

Dag 1: væsketal, obs. koagulationsbehandling (opstart eller pause) og myoglobin Rhabdomyolyse – diagnostisering og behandling. Forhøjet myoglobin

Dag 3: væsketal, evt. INR/Rotemtest hvis patienten er i AK behandling obs. koagulationsbehandling (opstart eller pause)

INR og blodsukker måles af personalet på afsnittet

 Smerter:

Obs smertekateter og smertepumpe

• Observation af smerter, brug VRS/NRS flere gange i hver vagt

• VRS/NRS <3 i hvile

• VRS/NRS måles før og efter alle PN ordinationer

Udskillelser:

• Kateter pleje Urinvejsdrænage (5.5)

• Diuresemåling/væskebalance

• Afføring

• Mobilisering:

• Patienten mobiliseres i seng.

• Ernæring:

• Tilbyde mad og proteinrige drikke

• Hjælpe patienten tilrette i sengen mht. indtagelse væske og mad

• Føre væske og kostregistrering (min. 3 døgn) Ernæringsscreening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning

 Første advis sendes via TSM

Patient og pårørende inddrages i pleje og den videre plan - husk at orientere om samtale ved stuegang dag 1 og 5-6 med læge, plejepersonale og fysio- og ergoterapeut.

 

Afsnittet dagene efter operation

Observationer og handlinger

- TOKS

- Iltbehandling til 4. døgn Iltbehandling efter større ortopædkirurgiske indgreb

- Observation af PVK Intravaskulære katetre (5.1)

- Vurdering af delirium (CAM) National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium

- Tryksårsprofylakse Tryksårsscreening og revurdering

- Epidural smertekateter - seponeres dag 3. I Thisted lægges smerteplan evt. i samarbejde med anæstesien.

- Sep. KAD efter fjernelse af epidural smertekateter – obs. vandladning

 

Stumppleje og behandling

• Stumpen observeres for - varme, kapillær respons, bevægelighed og sensibilitet

Observation af forbinding – tør, gennemsivning. Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)

• Sårtilsyn 5. dag. Operationssåret tilses m.h.p silikonemanchet.

• Stumptilsyn 5. dag: Bandagen fjernes og stumpen og operationssåret vurderes for infektion, iskæmi, nekrose, ødem, sår, prominerende knogle og ømhed.

• Afvigelser fra det forventede registreres og der lægges plan for videre behandling.

• Det dokumenteres om stumpen skønnes at kunne tåle silikonemanchet, da denne som udgangspunkt påbegyndes 5. dag. Tåler stumpen ikke umiddelbart silikonemanchet ordineres anden komprimerende bandage. Forbinding skal skiftes og stumpen tilses ved smerter udover de forventelige eller ved gennemsivning.

• Fysioterapeuten tager mål til silikonemanchet (Aalborg: bandagist)

• Sygeplejersken varetager i samarbejde med patienten brug af silikonemanchet – opstartet af fysioterapeut/bandagist. Brugen øges gradvis i tæt samarbejde med fysioterapeut. Skema udfyldes Brug af silikonemanchet til patienter med amputation

• Ved anlægges af stumpforbinding imellem brugen af silikonemanchet

• Silikonemanchetten rengøres efter brug Sådan bruger du silikonemanchet

• Suturer på stumpen fjernes efter aftale (Hver anden efter 14 dage, resten efter 3 uger)

 

Psykisk pleje

• Det psykosociale område for patienter, der amputeres, har stor betydning. Erfaringen viser, at patienter, der skal amputeres, kan være i krise og angste for fremtiden. Et studie viser, at patienter, der amputeres, ofte får angst og depression i forbindelse med amputation, men at patienterne gennem indlæggelsen hurtigt restitueres. Det er vigtigt, at personalet har/viser forståelse for:

▪ At patienten er i et langt og krævende sygdomsforløb.

▪ At patienten ofte bliver træt, da der bruges mange psykiske og fysiske ressourcer efter operationen.

▪ At patienten kan være genert over egen fremtoning.

▪ At patienten har svært ved at beskrive og formulere oplevelsen af fantomsmerter.

▪ At patienten ofte udvikler en krisereaktion efter amputation og har brug for støtte til at komme i gennem forløbet.

▪ At patienten har brug for samtale om, hvordan de har det og hvor i forløbet de er. Plejepersonalet og fysioterapeut/ergoterapeut samarbejder omkring samtaler med patienten om, hvordan han har oplevet, tænker og opfatter situationen, hvor de pårørende med fordel kan inddrages.

▪ Det er plejepersonalet der har det overordnede ansvar for disse samtaler, hvor der også gives information om frivillige amputationsforeninger.

▪ At flere amputationspatienter udvikler organisk delirium, hvis årsag skal undersøges og behandles. (Care of elderly lower limb amputees, as described in medical)

• Sygehuspræsten kan tilbydes. Ved behov for psykolog efter udskrivelsen skal egen læge kontaktes efter udskrivelse.

 

Tværfaglig konference

1. tværfaglige konference afholdes på 1. dagen ved stuegang, hvor patient og hvis samtykke fra patienten hertil opfordres pårørende til at deltage.

• Operationen gennemgås og patienten motiveres til rehabilitering og genoptræning og planen for de næste dage aftales. Her drøftes ligeledes hvordan patient og pårørende bedst kan involveres og involvere sig under indlæggelse.

2. tværfaglig konference afholdes 5-6 dag efter sårtilsyn. Her drøftes det videre forløb, herunder målsætning for træningen, om patienten er protesekandidat, og plan for udskrivelse med en forventet udskrivelsesdato, samt uafklarede spørgsmål fra patient og pårørende.

• I Farsø indkalder fysioterapeut eller ergoterapeut til tværfaglig konference.

• Der lægges plan for:

• Proteseforsyningsmulighed og specifikke træningsbehov.

• Vurdering af behov for hjemmebesøg. Ergoterapeut adviserer kommunens terapeuter, som skal foretage hjemmebesøget.

• Behov for aflastningsplads / rehabiliteringsplads / plejehjem.

• Behov for specielle hjælpemidler.

• Plejeansvarlige/stuegangsgående sygeplejersker har ansvaret for at indkalde alle relevante personer til disse møder.

 

Mobilisering

Patienten mobiliseres - de første dage altid med lav forflytning eller lift - ud fra stillingtagen til blødningsrisiko, smerter og ødemer mobiliseres patienten til toilet. Ved forflytning understøttes stumpen. Derved mindskes risikoen for ruptur af operationssåret på stumpen Mobiliseringen øges i tæt samarbejde med læge og fysioterapeut.

 

Smerter:

• Observation af smerter, brug VRS/NRS x 1. i hver vagt

• VRS/NRS <3 i hvile

VRS/NRS måles før og efter alle PN ordinationer Smertemanual

• Særlig opmærksomhed på stump, fantomsmerter og fantomfornemmelser. Patienten informeres om spejling og anden selvhjælp i samarbejde med smertesygeplejrske /anæstesilæge

 

Ernæring:

• Kostregistrering 3 dage postoperativ, derefter ved behov

• Diætist

• Observation for kvalme

 

• Udskillelser:

• OBS vandladning og afføring.

• Væskebalance føres

• Diuresemåling indtil et døgn efter KAD er sep. eller til fri vandladning

 

• Stuegang med geriatrisk tilsyn – ikke Thisted

 

• Udfører ordinationer fra stuegang.

 

Fysioterapeutens undersøgelse, behandling og genoptræning af amputationspatienten under indlæggelsen:

 

Undersøgelse:

Fysioterapeuten orienterer sig i patientens journal og holder løbende kontakt med plejen.

Tidligere funktionsniveau og hjemlige forhold beskrives.

Nuværende tilstand og funktionsniveau undersøges og beskrives

Behandlingsmål sættes sammen med patient og evt. pårørende

Til tværfaglig stuegang på 1. og 5. - 6. postoperative dag snakkes blandt andet om disse mål (Hjørring).

 

Behandling/Genoptræning:

Vejledning, behandling og træning udføres og progredieres individuelt. Der tages hensyn til patientens tilstand og comorbiditet.

 • • Vejledning vil bestå af: Information om træningsforløb, lejring, kontrakturprofylakse, muligheder for protese og brug af silikonemanchet,

 • • Træning vil bestå af: 0 dag – 5. postoperative dag: venepumpeøvelser, bevæge- og styrketræning for hele kroppen jf. regional pjece: "Øvelser efter amputation gennem eller over knæet" eller "Øvelser efter amputation under knæet" Sådan træner du efter en amputation over.... Samt forflytninger, stand og balance.

 • • Behandling: behandling med silikonemanchet startes efter sårtilsyn.

 • • I Farsø tager fysioterapeuterne mål til silikonemanchetten, fremskaffer den og opstarter brug af den sammen med patienten. Fysioterapeuten skriver i den almene genoptræningsplan, hvordan stumpen måles, og at den kommunale terapeut skal kontakte fysioterapien, når der er behov for en mindre manchet.

 • • I Hjørring tager fysioterapeuten mål til manchetten og opstarter tilvænningsskema. Plejepersonalet varetager sammen med pt. den daglige brug og tilvænning. Fysioterapeuten kontrollerer løbende mål af stump og udleverer mindre størrelse manchet ved behov.

 • • Pt. får om muligt en ekstra silikonemanchet i mindre størrelse med hjem ved udskrivelsen.

 • • I Aalborg og Thisted foretages opmåling i samarbejde med bandagist.

 • • 5. postoperative dag - udskrivelsen: Der progredieres i træningen. Der vurderes behov for ganghjælpemiddel og der vil bl.a. kunne trænes hop og gang med træningsprotese, hvis pt. er klar til dette i forhold til almen tilstand og stumpens tilstand. Dette vurderes i samråd med lægen.

 

Afslutning af behandling: Pt. afsluttes ved udskrivelse eller hvis pt. vurderes til, ikke at have træningspotentiale.

 

Udskrivelse:

Der laves almen genoptræningsplan på alle patienter, hvis de ønsker dette.

 

Ergoterapeutens undersøgelse, behandling og genoptræning af amputationspatienten under indlæggelsen

Undersøgelse:

Ergoterapeuten orienterer sig i patientens journal og holder løbende kontakt med plejen og fysioterapeuten.

Tidligere aktivitetsniveau og hjemlige forhold afdækkes gennem interview samt evt. samtale med pårørende.

Aktuelle funktionsevne samt aktivitetsniveau observeres løbende i forskellige relevante aktiviteter.

Behandlingsmål sættes sammen med patienten og evt. pårørende.

Til tværfaglig stuegang tales blandt andet om disse mål.

Ergoterapeuten adviserer om hjælpemidler i PFP hurtigst muligt.

 

Behandling/genoptræning

I Hjørring varetager ergoterapeut tidlig mobilisering på hverdage.

Vejledning, vurdering og lettere ADL-træning udføres og gradueres individuelt. Der tages hensyn til patientens tilstand og evt. comorbiditet.

Vejledning vil bestå af: information om det ergoterapeutiske behandlingsforløb samt muligheder for afprøvning og udlån af hjælpemidler.

 • • Vurdering vil bestå af: vurdering af boligforhold ud fra måleskema m.h.p. afdækning af hvilke hjælpemidler og evt. boligændringer patienten har behov for. Vurdering af behov for hjemmebesøg. Hjemmebesøg aftales med kommunale terapeuter.

 • • ADL-træning vil bestå af: observation og træning i forbindelse med forflytning, bad og toilet, af- og påklædning samt i nogle tilfælde i ergoterapiens træningskøkken i relevant aktivitet.

 • • Kørestol udleveres til patienten. Der trænes forflytning til kørestol i relevante aktiviteter.

 • • Ergoterapeuten samarbejder med plejepersonale og fysioterapeut om træning i forflytning og motiverer patienten til at anvende eventuelle udleverede hjælpemidler mht. at udnytte opnået aktivitetsniveau.

 • • Der kan være behov for udskrivningskonference, hvis patienten ikke kan udskrives til egen bolig eller har behov for aflastningsplads. I Hjørring deltager ergoterapeuten ikke i udskrivningskonference.

 • • Afslutning af behandling: Patienten afsluttes ved udskrivelse.

 

Udskrivelse:

Der laves almen genoptræningsplan på alle patienter, hvis de ønsker dette.

 

Læge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plejegruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plejegruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationspersonale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fysioterapeut - ergoterapeut – læge – plejepersonale – evt. præst

 

 

 

  Fys/ ergo

Forebyggelse

 

 • •  Ved genoptræningspotentiale understøttes funktionsniveauet og aktivitetsformåen af en almen genoptræningsplan

 • • Protesevurdering foregår tværfagligt. Er patienten protese egnet noteres dette i journalen og der udfærdiges en LÆ 165 (serviceloven), som sendes til kommunen. Det skal fremgå af journalen at den er ordineret, skrevet og sendt.

 • • Diætist kontaktes – intern henvisning sendes af plejepersonalet

 • • Tryksår

 • • TOKS

 • • Silikonemanchet

 • • Stumpforbinding  

 

Koordinering

 

 

 

 

 

 • • Behandlingsplan udarbejdes på baggrund af anamnese, observationer og undersøgelsesfund

 • • Unødig ventetid vedr. udskrivelse sikres ved at måleskema mht. boligtilpasning er udleveret og udfyldt – herefter hurtigst mulig udmelding via TSM/tlf. om boligforhold og behov for hjælpemidler. Plejepersonalet sender andet advis via TSM.

 • • Der afholdes tværfaglig konference 1. postoperative dag hvor operationen og de følgende dages plan drøftes hvor patient og pårørende opfordres til at deltage. 2. tværfaglige konference afholdes 5. - 6. dag, hvor den fremtidige plan i forhold til det videre forløb lægges. I Hjørring koordineres via stuegangsgående spl.

 • • Udarbejdelse af genoptræningsplan, plejeforløbsplan (via TSM) samt medicinafstemning i forhold til rehabilitering og udskrivelse.

 • • Kvaliteten sikres via dokumentation af den udførte pleje og behandling, overholdelse af overordnede servicemål = KPI (FMK, epikrise), audit på styregruppens udarbejdede standarder for patientforløbet samt ved introduktion af nyansatte til forløbsbeskrivelsen.

 

 

Alle faggrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

Patienter og pårørende informeres løbende under stuegang, afvikling af samtaler, dialog under behandling og pleje mm. med det formål at der opnås en kontinuerlig forventningsafstemning af forløbet.

 

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

Ved indlæggelsen starter planlægningen af udskrivelsen.

Der sendes plejeforløbsplan til primærsektor inden 24 timer efter patienten er indlagt af den plejeansvarlige og der modtages plejeforløbsplan fra primær med funktionsniveau Den Tværsektorielle Grundaftale om indlæggelse og udskrivning

Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger – Clinical Suite huskeseddel

 

Ved den 2. tværfaglige stuegang vurderes mål for udskrivelse, holder planen

Der holdes kontakt med hjemmepleje / visitator om udskrivningsdatoen

Det er visitator der afgør om der skal afholdes udskrivningskonference.

GOP udskrives og medsendes patienten.

 

Hvis der ikke er sårproblemer ved udskrivelsen, ses patienten ikke i ambulatoriet

  

 • • Kvaliteten sikres ved overholdelse af servicemål for epikriser samt medicinafstemning

 • • Plejepersonalet sender plejeforløbsplan til visitator i primærsektor. Pårørende kontaktes efter aftale. Medicin og andet pakkes og medgives patienten.

 • • Epikriser dikteres efter sidste stuegang hvor der er inkluderet medicinafstemning. Medicinlisten udskrevet fra FMK gennemgås og udleveres til patienten.

 

 

Alle faggrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggelse

 • • Patient Empowerment styrkes ved kontinuerlig inddragelse af patient og pårørende, genoptræningsplan samt opfordringer ud fra KRAM samtale for at undgå genindlæggelser[1]

 • • Ved behov kontaktes diætist jf. ernæringscreening. Ved behov udfyldes ernæringsrecept samt udtapnings skema.

 

 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

Alle amputationspatienter får som udgangspunkt en almen genoptræningsplan, som udarbejdes af ergo og - fysioterapeuter og afsendes på udskrivelsesdagen.

 • • Det noteres i genoptræningsplanen, om patienten er vurderet proteseegnet, måske proteseegnet eller ikke aktuel proteseegnet.

Desuden noteres det, at den endelige protesevurdering foregår i kommunen, såfremt patienten ved udskrivelse er vurderet måske proteseegnet.

 • • Der er udarbejdet en rammeaftale omhandlende fysioterapeuter for bevilling af silikone-manchetter og udfærdigelse af specialiseret genoptræningsplan for amputationspatienter, ortopædkirurgisk afsnit i Hjørring, Regionshospital Nordjylland. Bilag 2

 

Terapeutgruppen

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

 

 • • Patient og pårørende deltager i en evt. udskrivelseskonference

 • • Patienten får udleveret en kopi af genoptræningsplan

 • • Information omkring frit bandagistvalg ved proteseforsyning

 • • Gennemgang af medicinliste og videre plan med patient og evt. pårørende

 • • Information om amputationsforeninger

 • • Evt. udlevering af bogen ”Håndbog for nyamputerede” udgivet af Amputationsforeningen og SAHVA

 • • Der er mulighed for kontakt til en nordjysk netværksgruppe for amputationspatienter ”Et skridt foran” – under dansk Handikapforbund. Anette Ørtoft: E-mail: thomasoganette@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 

 • • Ved behov ses patienten til efterkontrol i Sårambulatoriet

 • • Når patienten har valgt bandagist, skal det fremgå af journalen, hvilken bandagist der har udleveret silikonemanchet og protese til patienten.

 

Læge

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

.

 • • Der forventningsafstemmes løbende med patient og evt. pårørende ved de ambulante kontroller

 • • Efter afslutning af forløb varetages eventuelle spørgsmål fra patienten via egen læge.

 

Pleje- og lægegruppe

Afslutning

 

 

 • • For at sikre at epikrisen sendes rettidigt skrives ”afsluttet” under bemærkninger i MIRSK så det fremgår tydeligt for sekretærerne at notatet skal skrives indenfor 24t

 • • For at sikre medicinafstemning inden udskrivelse ajourføres denne i FMK, evt. i samarbejde med patient og farmaceut.

 

Læge- terapeut og sekretærgruppen

 

Definition af begreber

GOP: Genoptræningsplan

 

Uddelegering af bevilling til fysioterapeuter tilknyttet ortopædkirurgisk afsnit i Hjørring

Rammeaftale for bevilling af silikone-manchetter og udfærdigelse af specialiseret genoptræningsplan for amputationspatienter, ortopædkirurgisk afsnit i Hjørring, Regionshospital Nordjylland

 

Det aftales, at fysioterapeuter tilknyttet ortopædkirurgisk afsnit i Hjørring på lægens vegne kan underskrive bevilling af silicone-manchetter.

Det aftales at fysioterapeuterne på lægens vegne udfærdiger specialiseret genoptræningsplan, når amputationspatienter skal begynde på protesetilpasning og initial træning gangtræning med protese.

 

 

 

 

Folder – patientpjecer

Til dig som er pårørende til en patient, der er blevet amputeret

Råd og vejledning ved amputation af ben

Sådan bruger du silikonemanchet

Værd at vide efter benamputation, Frederikshavn Kommune

Værd at vide efter benamputation, Brønderslev Kommune

Værd at vide efter benamputation, Jammerbugt kommune

Værd at vide efter ben amputation, Aalborg kommune

Værd at vide efter benamputation, Mariagerfjord Kommune

Værd at vide efter benamputation, Læsø Kommune

Værd at vide efter benamputation, Morsø Kommune

Værd at vide om benamputation, Rebild Kommune

Værd at vide efter benamputation, Thisted Kommune

Værd at vide efter benamputation, Vesthimmerlands Kommune

Værd at vide efter benamputation, Hjørring Kommune

Sådan træner du efter en amputation over...

Video

Prevenasvamp - en instruktionsvideo

Ødembehandlende bandage - en instruktionsvideo

Silikonemanchet - en instruktionsvideo

Hjemmelavet prevenasvamp - en instruktionsvideo