Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ekstern ventrikeldrænage – pleje og observation

Beskrivelse

Ekstern ventrikeldrænage (EVD) giver mulighed for drænage af cerebrospinalvæske (liquor) fra hjernens hulrum, samt giver mulighed for prøvetagning og intratekal indgift af medicin (4).

Indikation for anlæggelse af ekstern ventrikeldrænage foretages af neurokirurg og foregår i fuld narkose på Neurokirurgisk Operationsstue.

Se Ekstern drænage af cerebrospinalvæske fra ventrikeldræn og lumbaldræn i Neurokirurgien

Definition af begreber

EVD: Ekstern ventrikeldrænage

CSV: Cerebrospinalvæske, Liquor, CSF, hjerneventrikelvæske

ICP: Intrakraniel tryk

SAH: Subaracnoidal blødning

Steril teknik: sterile handsker og sterilt udstyr

CNS: Centralnervesystem

0-punkt og indstilling af modtryk på ekstern ventrikeldræn

Som udgangspunkt er 0-punktet placeret ud for ydre øregang (3.ventrikel) (1). Medtronic Laser med vaterpas skal påsættes alle eksterne ventrikelsæt for korrekt udmåling af 0-punkt.

0-punktet ved ekstern ventrikeldrænage skal overholdes ved alle lejringer af patienten. 0-punktet på drænsystemet må aldrig komme under niveau, da det kan medføre sammenklapning af ventrikelsystemet.

Den ordinerede drænagemodtryk indstilles på skala ventrikulær mmHg.

Liquor i væskesøjlen bevæger sig i takt med pulsslag.

Observation af ekstern ventrikel drænage

 • • Er modtryk indstillet korrekt?

 • • Er der produktion af liquor til flowkammeret, eller oscillerer liquor i væskesøjlen?

 • • Hvis det eksterne ventrikeldræn ikke oscillerer, kontrolleres om trevejshaner er lukket ved en fejl, eller om drænet er kinket ved indstikssted.

 • • For yderligere at undersøge det eksterne ventrikeldræns funktion kan drænet kortvarigt sænkes eller hæves og observer, om der ses bevægelse af væskesøjlen, når drænet kortvarigt sænkes eller hæves. Se Ekstern drænage af cerebrospinalvæske fra ventrikeldræn og lumbaldræn i Neurokirurgien

 • • Skal drænet være lukket?

 • • Er drænet velplaceret?

 • • Er der tørt ved drænindstiksstedet?

 • • Er der steril forbinding over drænindstikssted? Se: Hygiejne ved brug af dræn (5.7)

 • • Observation for infektionstegn.

 

Kontakt neurokirurg ved dysfunktion af dræn.

Observation af liquor

Mængde og udseende observeres og beskrives:

 1. 1. Frisk blod

 2. 2. Blodtilblandet

 3. 3. Rosafarvet

 4. 4. Strågul

 5. 5. Lys gullig

 6. 6. Klar

 7. 7. Blakket

Mængden af liquor aflæses i ml på flowkammerets søjle hver time og noteres på observationsskema. Når mængden er aflæst, udtømmes flowkammeret i posen. Systemet skal på enhver tidspunkt forblive lukket.

Er der blod i ventrikelsystemet kan liquor til tider være næsten klar, men efter vending af patienten kan farven skifte til rødlig (mekanisk tilblanding, som ikke skyldes blødning).

Reblødning hos patienter med SAH med ekstern ventrikeldrænage

Re-blødning konstateres, hvis der kommer stor mængde blod i drænet.

LUK OMGÅENDE for drænagesystemet på trevejshanen tættest på patienten. Må kun åbnes igen på lægeordination.

Patienten med re-blødning har desuden ofte hurtigt faldende bevidsthedsniveau.

Neurokirurg og anæstesilæge tilkaldes straks. I NHH aftales med neurokirurg om anæstesilæge skal tilkaldes straks. Akut symptomatisk behandling.

Procedure ved tømning af flowkammer

 • • Der lukkes for ventrikeldrænage – luk på trevejshanen tættest på patienten (off hane vende ind mod patienten).

 • • Trevejshane under flowkammer åbnes

 • • liquor i flowkammer tømmer sig ned i posen

 • • Trevejshane under flowkammer lukkes igen og efterfølgende skal der igen åbnes for drænage, tjek indstilling af EVD, 0-punkt inden drænet åbnes. Efter åbning ses efter om drænet oscillerer/producerer liquor.

 • • Mængden noteres på observationsskemaet.

 • • liquor, udtømt fra ekstern ventrikeldræn, medregnes i væskeregnskab som udgift

Skiftning af drænagepose

 • • Drænagepose skiftes kun ved behov, når den er ca. ¾ fuld (3)

 • • Hvis muligt: 2 personer til poseskift, og sker ved steril teknik.

 • • Posen skrues af ved Luer-Lock systemet

 • • Studsen på flowkammerdelen afsprittes

 • • Ny steril pose påskrues

Anden observation og pleje af patient med ekstern ventrikeldrænage

Observationer i NHH

 • • Kontrol af temperatur 3 gange i døgnet, evt. efter individuel ordination. Ved temperaturforhøjelse kontaktes vagthavende læge med henblik på eventuelle tiltag.

 • • Kontrol af BT, puls, pupiller og GCS efter ordination

 • • Beskriv patientens neurologiske tilstand i hver vagt

Observationer i NOTIA

Lejring og mobilisering af patienten

 • • Eventuelle restriktioner omkring lejring og mobilisering skal ordineres af læge, og det skal dokumenteres i EPJ.

 • • Der skal altid være lukket for ventrikeldrænagen, før patienten omlejres eller mobiliseres.

 • • 0-punktet kontrolleres altid efter omlejringer og mobilisering.

 • • Når der har været lukket for drænet, skal man sikre sig, at det oscillerer.

 • • Hvis patienten vender og drejer sig i sengen, skal 0-punktet kontrolleres

Hygiejne og skiftning af forbinding omkring drænage

 • • Patienten med ekstern ventrikeldrænage kan med forsigtighed få soigneret håret under hensyntagen til, at drænindstikssted og dræn ikke forurenes. Må vaskes almindeligt på kroppen.

 • • Drænindstikssted skal være dækket af tætsiddende forbinding

 • • Ved skift af forbinding desinficeres huden omkring indstiksstedet.

 • • Er hårfjernelse nødvendig i forbindelse med skift af forbinding, skal denne foretages med steril klipper

 • • Sivning af liquor fra indstiksstedet udgør en infektionsrisiko. Neurokirurg kontaktes for stillingtagen til behandling.(3)

 

Se: Hygiejne ved brug af dræn (5.7)

Liquorprøvetagning fra ventrikeldrænage

Der tages prøve efter individuel ordination. Prøvetagning foretages hos patienter, hvor der er mistanke om infektion i CNS. Der skal tages liquor-prøver som led i fokusjagt hos febrile patienter med EVD.

Der sendes til Mikrobiologisk afdeling mhp. dyrkning og resistens, samt til Klinisk Biokemisk afdeling til kemisk analyse. Der foretages aerob og anaerob dyrkning i 6 dage.

Bestilling af Liquor/CSV-prøvetagning

 

NHH:

NOTIA:

Bestil i Mikrobiologi (Klinisk Mikrobiologisk afdeling):

Hjerneventrikelvæske (liquor) – Dyrkning og resistens

Billede 1

Bestil i Mikrobiologi (Klinsik Mikrobiologisk afdeling):

Undersøgelse: Dyrkning og resistens.

Materiale: hjerneventrikelvæske (liquor)

Lokalisation: Ventrikel (hjerne)

 

Bestil i Biokemi (Kliniske Biokemisk afdeling):

Se evt. Laboratorievejledning (2)

Der skal rekvisitionsblanket med.

Materiale: CSV

Profilen hedder:

NEURO-KIR-LIG, EKSTERN DRÆNAGE) - DIFF.

 

Billede 2

 

Hvis der er konkret mistanke om infektion, kan profil

+ DIFF vælges. Ellers sker differentialtælling automatisk

ved behov

Bestil i Biokemi (Klinsk Biokemisk afdeling):

Materiale: CSV

Profil: Bedøvelse – liquorprøver fra eksternt dræn

(indeholder CSV- leukocytter, CSV-erytrocytter, CSV-Glucose og CSV-protein).

 

Utensilier til prøvetagning

2 stk. 2 ml sprøjter

2 lyseblå kanyler eller sikkerhedskanyler

1 WR-glas med rødt låg

1 prøveglas med falsk bund

Handsker

Sterilt afdækningsstykke

Spritswaps - mindst 4 stk.

 

1 rekvisitionsblanket fra KMA Klinisk Mikrobiologisk Afdeling - påsættes WR-glas.

1 rekvisitionsblanket fra Biokemi Klinisk Biokemisk Afdeling - påsættes glas med falsk bund.

Procedure prøvetagning

Patienten identificeres ved, at patienten opgiver sit fulde navn og CPR-nummer. Er dette ikke muligt, kan patienten identificeres ved hjælp af identifikationsarmbåndet. Der skal være overensstemmelse mellem rekvisition og patient.

 

Der anvendes steril teknik, når prøver udtages fra ekstern ventrikeldrænage.

 • • Læg det sterile afdækningsstykke under drænageslangen

 • • Desinficer gummi-membranen på drænageslangen tættest ved patientens hoved med swaps x 2.

 • • Drej trevejshanen, der er tættest på patienten, således der er åbnet ind mod patienten.

 • • Med sprøjte og blå kanyle aspireres langsomt ca. 2 ml liquor, som kommes i wr-glas (til KMA).

 • • Når prøverne tages, skal der trækkes langsomt tilbage i sprøjten, og ved den mindste modstand/vacuum, stoppes proceduren.

  • • liquor kan eventuelt tages fra den distale slangedel (drej trevejshane, således der lukkes ind mod patienten).

  • • Hos patienter med et lille drænageproduktion kan det være nødvendigt at lukke drænet 15 – 30 minutter før prøvetagning.  

  • • Hos patienter med klemt ventrikelsystem, kan neurokirurgen ordinere, at der ikke skal udtages prøver på grund af risiko for total sammenklapning af ventrikelsystemet, eller at prøverne tages fra flowkammer.

  • • Ved tvivl spørges neurokirurg inden prøvetagning.

 • • Der afsprittes igen x 2, hvorefter der med ny sprøjte og ny kanyle aspireres ca. 2 ml liquor, som kommes i glas med falsk bund (til klinisk biokemisk undersøgelse)

 • • Prøveglas mærkes med stregkode fra rekvisitionerne.

 

Efter endt prøvetagning kontrolleres 0-punkt, og ventrikeldrænagen åbnes igen. Kontroller at dræn oscillerer.

Forsendelse af prøver

Prøve til Klinik Biokemisk Afdeling (mikroskopi, celletælling og eventuelt differentialtælling)

 • • Prøven afleveres umiddelbart efter prøvetagning (max 15 min.) i Klinisk Biokemisk Afdeling til personalet i Hæmatologilaboratoriet (2)

 

Prøve til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Ligges i køleskab i afhentningsrum i stueetagen. Vær opmærksom på, at prøven tages, så den ikke får for lang transporttid.

 • • Ved behov for analyse af prøven straks, kan lægen ordinere dette. Lægen skal da aftale dette telefonisk med mikrobiologerne. Prøven sendes direkte på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

 • • Ved positiv påvisning/mikroskopi af bakterier, ringes resultatet ind fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (2)

Medicinindgift i ekstern ventrikeldrænage

Ordination og administration udføres af neurokirurg. Steril teknik.

Se: Hygiejne ved brug af dræn (5.7)

Seponering af ekstern ventrikeldrænage

Ordination og seponering udføres af neurokirurg. Steril teknik.

Indstiksstedet lukkes med suturer.

Huden desinficeres to gange.

Indstiksstedet dækkes med en steril tætsluttende forbinding (3)

Det eksterne dræn er engangs og kasseres. OBS LASER ER FLERGANGS OG SKAL RENGØRES.

 

Se: Hygiejne ved brug af dræn (5.7) og Se Ekstern drænage af cerebrospinalvæske fra ventrikeldræn og lumbaldræn i Neurokirurgien

Observation af patient efter seponering af ekstern ventrikeldrænage

 • • Sivning fra indstikssted

 • • Udvikling af hydrocephalus (bevidsthedsniveau, hovedpine, kvalme, opkastninger).

Målgruppe – modtagelse

Patienter med ekstern ventrikeldrænage indlagt i NOTIA eller NHH.

Formål

Sikre korrekt observation og pleje af patienter med ekstern ventrikeldrænage.

Referencer

 1. 8. Ekstern drænage af cerebrospinalvæske fra ventrikeldræn og lumbaldræn i Neurokirurgien

 1. 9. Laboratorievejledning

 2. 10. Infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn (5.7)

 3. 11. Hygiejne ved brug af dræn (5.7). Infektionshygiejniske retningslinjer for sygehuse og sektorer i Region Nordjylland.

 4. 12. I vejledning fra SSI : Informationsmateriale om infektionshygiejniske forholdsregler ved brug af eksterne dræn. April 2018 (ssi.dk)

 5. 13. Olaf B. Paulson, Klinisk neurologi og neurokirurgi. 6. udgave; Kbh. : FADL, 2015 (s. 178-194)