Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Handleplan for klinisk undervisning

 

Forord

 

Region Nordjylland ønsker med denne Handleplan for klinisk undervisning at skabe en fælles referenceramme for uddannelse af radiografstuderende i klinisk undervisning. En referenceramme med et fælles pædagogisk afsæt, som styrker et fagligt, innovativt og udviklingsorienteret arbejde.

 

For at styrke det faglige, innovative og udviklingsorienterede arbejde med uddannelsesopgaven, bliver det relevant at skabe rammer, der understøtter den kliniske vejleder i sin funktion for dermed at skabe en større kvalitet i den kliniske uddannelse og dermed øge den studerendes muligheder for læring.

 

For den kliniske vejleder betyder handleplanen, at den en gang årligt skal anvendes som redskab til evaluering af de givne vilkår for udførelse af vejledning. Dette i form af spørgeskemaer samt opfølgningssamtale med afsnitsleder.

 

Medlemmer i monofaglig referencegruppe har udarbejdet nuværende materiale. Arbejdsgruppen består af en uddannelseskonsulent fra HR, repræsentant for afsnitsledere i Region Nordjylland samt uddannelsesansvarlige i Region Nordjylland. Kliniske vejledere har i de enkelte afsnit været sparringspartnere i dette arbejde.

 

Det er arbejdsgruppens håb, at foreliggende handleplan synliggør omfanget af uddannelsesopgaven og at uddannelsesopgaven vægtes som en del af kerneydelsen og dermed bidrager til, at de billeddiagnostiske afsnit i Region Nordjylland lever op til sine uddannelsesmæssige forpligtelser som praktiksted.

 

 

 

Maj 2017

Indholdsfortegnelse

1. Indledning1

2. Målsætninger for uddannelsesopgaven i Region Nordjylland2

3. Vision og Mission af uddannelsesopgaven3

4. Region Nordjyllands indsatser for at efterleve missionen og realisere visionen4

4.1 Eksternt fastlagte rammer for uddannelsen af radiografstuderende5

4.2 Internt fastlagte rammer for uddannelsen af radiografstuderende6

4.2.1 Organisering af uddannelsesopgaven i Region Nordjylland6

4.2.2 Tilrettelæggelse af det individuelle kliniske undervisningsforløb8

4.2.3 Kompetencer og kvalifikationer hos den enkelte kliniske vejleder9

4.3 Holdninger og værdier i det enkelte afsnit10

5. Vejledning11

5.1 Vejledningssamtaler/refleksionsøvelser11

5.2 Planlægningssamtaler12

5.3 Samarbejde i konkrete patientsituationer12

5.4 Feedback12

5.5 Synliggørelse af potentielle læringsmuligheder12

6. Samarbejdet med UCN, Aalborg13

7. Kvalitetssikring13

8. Evalueringsstrategi14

Referencer15

Litteraturhenvisninger15

Bilag 1- Spørgeskema15

Bilag 2 - Handleplan20

 

 

 

1. Indledning

Region Nordjylland modtager radiografstuderende i kliniske semestre – forår og efterår.

2. semester er på 20 ECTS, mens 4. og 6. semester hver er på 30 ECTS. For hvert semester er der fra UCN beskrevet et læringsudbytte, som tager udgangspunkt i Studieordningen for radiografuddannelsen (august 2016). I forbindelse med bachelorprojekt, har de radiografstuderende endvidere mulighed for at samle empiri i klinisk praksis.

I Region Nordjylland varetages uddannelsesopgaven efter fælles målsætninger, som lever op til den gældende lovgivning, bekendtgørelser samt studie- og uddannelsesordninger. ”Handleplan for klinisk undervisning - radiografuddannelsen”, beskriver et fælles pædagogisk afsæt for uddannelsesopgaven. Den er udarbejdet ud fra et ønske om at styrke et fagligt, innovativt og udviklingsorienteret arbejde med uddannelsesopgaven for radiografstuderende i Region Nordjylland.

 

”Handleplan for klinisk undervisning - radiografuddannelsen”, beskriver Region Nordjyllands målsætninger inden for dette specifikke område, samt indsatserne for at efterleve målsætningerne.

 

2. Målsætninger for uddannelsesopgaven i Region Nordjylland

Region Nordjylland har forpligtet sig til at deltage i uddannelse af de forskellige fagområder, der er repræsenteret på sygehus, hospitaler og øvrige institutioner. Herunder også uddannelsen af radiografstuderende.

 

Målsætningerne er formuleret på baggrund af disse regionale og nationale strategier og publikationer:

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi, 2012 
Danske Regioners uddannelsespolitiske oplæg: ”Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser”, 2012 
Sundhedsstyrelsens: ”Speciallægeuddannelsen – status og perspektivering”, 2012 
Sundhedsstyrelsens: ”Kompetencevurderingsmetoder – en oversigt”, 2013 

 

 

3. Vision og Mission af uddannelsesopgaven

I Region Nordjylland prioriteres uddannelsesopgaven højt og er en af regionens kerneopgaver. De studerende skal gennem deres uddannelse klædes på til at blive en aktiv del af Strategi 2018 i Region Nordjylland – læs yderligere om strategien på regionens hjemmeside

Strategi 2018 Region Nordjylland

 

Uddannelsen af studerende sker i henhold til gældende aftaler med Region Nordjylland og University College Nordjylland. Samarbejdsaftalen mellem Region Nordjylland og UCN sætter rammerne for samarbejdet mellem parterne – læs samarbejdsaftalen her :Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og UCN

 

Udførelse af uddannelsesopgaven lægger vægt på at sikre den bedste kvalitet i indsatsen for fortsat rekruttering af velkvalificeret personale til varetagelse af det gode patientforløb.

Uddannelsesopgaven anerkendes og udvikles som en af kerneydelserne.

 

Region Nordjylland som en arbejdsplads I TOP

 

Indflydelse – Vi tager fælles ansvar for et aktivt samarbejde og en åben dialog

 

Tillid – Vi har gensidig tillid uanset om samarbejdsrelationerne er op, ned, til siden eller ud

 

Ordentlighed – Vi er ordentlige i det vi siger og gør og med gensidig respekt

 

Professionalisme – Vi er professionelle og arbejder for at løse vores opgaver med høj faglighed, kvalitet, effektivitet og menneskelighed

Kilde: Strategi 2018 Region Nordjylland

 

Region Nordjylland varetager sin uddannelsesforpligtelse på et højt fagligt niveau, samtidig med, at de overordnede mål omkring sammenhængende patientforløb og effektiv drift understøttes og forfølges også i uddannelsesmæssig sammenhæng.

 

Samarbejdet med de mange uddannelsesinstitutioner sikrer en høj kvalitet i uddannelserne

 

Sammenhæng mellem det, de studerende lærer på skolen og den virkelighed, de møder i praksis

 

Uddannelse skal tage udgangspunkt i patienterne og de sammenhængende patientforløb – på samme måde som det sker i den daglige opgaveløsning på regionens hospital og sygehuse

 

Kilde: Region Nordjylland som uddannelsessted

4. Region Nordjyllands indsatser for at efterleve missionen og realisere visionen

Læringsmiljøet er en faktor af afgørende betydning for udførelsen af uddannelsesopgaven og ses som en forudsætning for de læringsmuligheder og -begrænsninger den studerende har for at lære i en hverdagspraksis (Bottrup 2003).

Læringsmiljøet er påvirkeligt af såvel organisatoriske som samfundsmæssige rammer, samt af hvordan uddannelsesopgaven forvaltes.

 

Læringsmiljøet på de billeddiagnostiske afsnit rummer:

 

Faglighed og engagement - opmærksomhed, respekt, tillid og tryghed.

 

En pædagogisk tilgang, hvor læring forstås som både en individuel og en social proces, som gensidigt påvirker hinanden (Illeris 2006)

 

Vejledning, der sætter fokus på forholdet mellem det sted hvor den studerende er og den kompetence den studerende skal skaffe sig (Lauvås og Handal 2006)

 

Refleksiv praksislæring

 

En kultur, der afspejler refleksiv tænkning og synliggørelse af potentielle læringsmuligheder (Jarvis 2002)

 

En organisering, hvor der er plads og rum til læring og udvikling af faglige og personlige

Kompetencer (Wenger 2004)

 

 

Kilde: Pernille Bottrup. Knud Illeris. Gunnar Handal og Per Lauvås. Peter Jarvis. Etienne Wenger. Refleksiv praksislæring

 

 

 

Med henblik på at realisere visionen for uddannelsesopgaven uddybes både de relevante fastlagte rammer, som ikke kan påvirkes – samt de rammer, der kan påvirkes og formes i forhold til læringsmiljøet i Region Nordjylland.

 

4.1 Eksternt fastlagte rammer for uddannelsen af radiografstuderende

I uddannelsesopgaven er der nogle eksternt fastlagte rammer, som de billeddiagnostiske afsnit i Region Nordjylland er underlagt i forhold til planlægningen af det kliniske undervisningsforløb:

 

Uddannelsesmæssige rammer

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

 

Studieordning for radiografuddannelsen

 

Plan for Klinisk Undervisning

 • • Kan tilgås på Canvas

 

 

Samfundsmæssige rammer

Læringsmiljøet på det enkelte kliniske undervisningssted præges af udviklingen i vores samfund, herunder:

 • • Hurtig udredning

 • • Kræftpakker

 • • Effektive patientforløb

 • • Pårørende- og patientinddragelse

 

4.2 Internt fastlagte rammer for uddannelsen af radiografstuderende

I uddannelsesopgaven er der nogle rammer, udover de beskrevne eksternt fastlagte, som de billeddiagnostiske afsnit har fastlagt internt. Disse rammer er fastlagte ud fra et ønske om at skabe det læringsmiljø, der ses som en afgørende faktor i forhold til at efterleve missionen og realisere visionen.

 

I Handleplan for klinisk undervisning – radiografuddannelsen fokuseres på følgende områder

 • • Organisering af uddannelsesopgaven i Region Nordjylland (4.2.1)

 • • Tilrettelæggelse af det individuelle forløb (4.2.2)

 • • Kompetencer og kvalifikationer hos den enkelte kliniske vejleder (4.2.3)

 

4.2.1 Organisering af uddannelsesopgaven i Region Nordjylland

 

Organisering på hospitalsledelses- og klinikledelsesniveau

I Region Nordjylland er uddannelsesopgaven organiseret ved, at der overordnet er nedsat et Kompetenceforum, som er et rådgivende organ for Sygehusledelsen på Regionens sygehuse og hospitaler.

Klinikledelsen på de enkelte sygehuse og hospitaler har det overordnede ansvar for uddannelsesopgaven i klinikken. Klinikledelsen skal således sikre rammer for uddannelsessøgende, så klinikken fremstår som et attraktivt uddannelsessted og er en attraktiv samarbejdspartner for uddannelsesinstitutioner.

På de enkelte afsnit og afdelinger i klinikkerne er det overordnet afsnitslederen, som har ansvaret for de studerende. Dette ansvar varetages i samarbejde med en uddannelsesansvarlig sygeplejerske/radiograf. I de enkelte afsnit er der udpeget et antal kliniske vejledere svarende til det aktuelle antal studerende.

 

Organisering i det enkelte afsnit for Radiografuddannelsen

Uddannelsesopgaven er en integreret del af det daglige arbejde i det enkelte afsnit. Ansvaret for uddannelsesopgaven ligger hos afsnitslederen men i et tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige.

 

For at udvikle læringsmiljøet i det enkelte afsnit tager afsnitslederen udgangspunkt i følgende:

 • • Den kliniske vejleder har 2 – max 3 studerende ad gangen, men lokale forhold afgør hvor mange studerende, en vejleder kan have tilknyttet[1]. Vejlederen er ikke altid en gennemgående person i den studerendes forløb, men kan være tilknyttet en specifik modalitet, hvilket betyder at antallet af studerende kan være varierende.

 • • Udvælger nye kliniske vejledere i samarbejde med den uddannelsesansvarlige.

 • • Afsætter tid til at klinisk vejleder kan forberede den studerendes kliniske undervisning jf. studierelaterede aktiviteter.

 • • Planlægger at klinisk vejleder er til stede i begyndelsen af modulet og på den pågældende modalitet.

 • • Tilstræber at klinisk vejleder går med den studerende minimum en dag ugentlig, hvor de indgår i produktionen. Afhængig af lokale forhold tilstræbes tid, hvor klinisk vejleder ikke indgår i produktionen og hvor klinisk vejleder og den studerende har mulighed for at tilrettelægge individuelle refleksionsforløb.

 • • Sikrer rammer for de studerendes forløb.[2]

 • • Sikrer rammer for regelmæssig feedback samt at før-, under- og eftervejledning er en integreret del i dagligdagen.

 • • Planlægger ved klinisk vejleders fravær, hvem der varetager vejledningsopgaven

 • • Skaber rammer til den kliniske vejleders fortsatte kompetenceudvikling.

 • • Sikrer rammer til at sparre/erfaringsudveksle med daglige vejledere.

 • • Sikrer deltagelse i kurser, pædagogiske planlægningsdage, temadage og UCN møder.

 • • Afsætter tid til evaluering af det kliniske undervisningsforløb i samarbejde med den uddannelsesansvarlige.

 

 

Den uddannelsesansvarliges opgave i henhold til stillingsbeskrivelsen tager udgangspunkt i følgende:

 

Den uddannelsesansvarlige har ansvar for:

 • • Overordnet at koordinere og tilrettelægge den kliniske undervisning på det kliniske undervisningssted.

 • • At sikre at den faglige og pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen fremmer sammenhængen mellem teoretiske og kliniske kundskaber.

 • • Sikrer, at der bestilles koder, dosimeter samt Id-kort efter gældende retningslinjer.

 • • Sikrer dokumentation af den studerendes tilstedeværelse.

 • • At sikre udarbejdelse og ajourføring af Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på det kliniske undervisningssted.

 • • At medvirke til at skabe et læringsmiljø der giver den studerende mulighed for faglig og personlig udvikling.

 • • At vejlede kliniske vejledere i relation til funktionsområdet.

 • • Kontinuerligt at holde undervisningsstedet ajour med radiografuddannelsen.

 • • Medvirke til udvikling af kvaliteten af den kliniske undervisning.

 • • Kontinuerligt at evaluere det kliniske undervisningssted hvad angår læringsmiljø og den kliniske undervisnings tilrettelæggelse, indhold og forløb samt udarbejde handleplaner.

 • • Sikre at eksaminer og bedømmelser sker i henhold til studieordningen.

 • • Justerer den kliniske undervisning ud fra studerendes evalueringer af det kliniske undervisningsforløb.

 • • Være en del af det faglige/pædagogiske netværk i og uden for det kliniske undervisningssted.

 • • Opdaterer uddannelsesmaterialet løbende med henblik på godkendelse af uddannelsessted.

 

Den uddannelsesansvarlige indgår i et samarbejdsforum med øvrige kliniske uddannelsesansvarlige for radiografstuderende i Region Nordjylland.

 

4.2.2 Tilrettelæggelse af det individuelle kliniske undervisningsforløb

Tilrettelæggelse af det individuelle kliniske læringsforløb i det enkelte afsnit sker i et samarbejde mellem den enkelte kliniske vejleder og den studerende. Den studerendes læringsudbytte er afhængig af den studerende selv, samt kliniske vejleders og øvrige personales evne til at kunne se og synliggøre de potentielle læringsmuligheder, der er i dagligdagen.

 

For at efterleve læringsmiljøet tager den kliniske vejleder udgangspunkt i følgende ved planlægningen af det individuelle kliniske undervisningsforløb:

 • • Holder sig ajourført i forhold til sin funktion.

 • • Har indsigt i samt anvender Plan for Klinisk Undervisning (Plan for Klinisk Undervisning kan tilgås på Canvas).

 • • Har indsigt i læringsudbytter samt rammer og kriterier for eksamen (Semesterplaner kan tilgås på Canvas).

 • • Medvirker til at den studerende introduceres til det kliniske forløb.

 • • Afholder forudsætnings- og forventningssamtalen i starten af det kliniske undervisningsforløb. Samtalen afsluttes med aftaler i den individuelle studieplan som dokumenteres i Praktikportalen.

 • • Strukturerer det kliniske undervisningsforløb med vejledning samt planlægning af læringsfokus. Strukturen og planlægningen dokumenteres i den individuelle studieplan og tager udgangspunkt i følgende:

 • forudsætnings- og forventningssamtalen

 • den enkelte studerendes læringspotentialer (læringsstile)

 • de potentielle læringsmuligheder i de enkelte patientforløb

 • den enkelte studerende udfordres optimalt

 • den enkelte studerendes motivation

 • giver før -, under- og eftervejledning med udgangspunkt i den aktuelle situation

 

 • • Synliggør potentielle læringsmuligheder for den studerende.

 • • Giver regelmæssig feedback til den enkelte studerende.

 • • Eventuelt delegerer aktuelle vejledningsopgaver til det øvrige plejepersonale.

 • • Reagerer på studerendes fravær i samarbejde med den uddannelsesansvarlige.

 • • Deltager i fastlagte studieaktiviteter, kliniske prøver samt samarbejdsopgaver/møder med UCN.

 • • Inddrager den uddannelsesansvarlige i problematiske eller udfordrende forløb.

 

4.2.3 Kompetencer og kvalifikationer hos den enkelte kliniske vejleder

I forhold til at opnå visionen om læringsmiljøet på de enkelte afsnit, er den kliniske vejleder en vigtig aktør. Det bliver derfor vigtigt at fokusere både på oplæring af de nye kliniske vejledere samt på at fastholde den uddannede kliniske vejledere og give mulighed for udvikling.

I forhold til at være ny klinisk vejleder:

 • • 2 års erfaring inden påbegyndelse af klinisk vejleder-uddannelse.

 • • Oplæres i samarbejde med den uddannelsesansvarlige og afsnittenes øvrige kliniske vejledere.

 

I forhold til at fastholde den enkelte kliniske vejleder i funktionen og give mulighed for udvikling:

 • • Løbende opkvalificering svarende til individuelle behov.

 • • Deltager i vejledermøder med andre kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige både internt og eksternt i regionen.

 • • Deltager i planlagte temadage, hvis formål er at give den kliniske vejleder mulighed for at vedligeholde samt opkvalificere sine pædagogiske kompetencer:

 • • Deltager i relevante kurser.

 • • Samarbejder med UCN.

 • • Medindflydelse på udvikling af kvaliteten af den kliniske undervisning.

 

4.3 Holdninger og værdier i det enkelte afsnit

I forhold til varetagelsen af uddannelsesopgaven i Region Nordjylland er der, udover de beskrevne eksternt og internt fastlagte rammer, nogle mere udefinerbare forhold som påvirker læringsmiljøet.

Pernille Bottrup (Bottrup 2003) nævner disse områder som det uformelle sociale felt. Her skabes og reproduceres de normer og værdier, som er knyttet til afsnittet og til at være en del af det sociale fællesskab og kulturerne på afsnittet på godt og ondt.

Her spiller både den enkelte kollegas holdninger, værdier og adfærd, samt praksisfællesskabet holdninger, værdier og adfærd som helhed, en afgørende betydning i forhold til læringsmulighederne for den studerende.

 • • Hvilke normer og værdier hersker i forhold til det at lære?

 • • Hvordan er omgangstonen?

 • • Hvad giver status?

 • • Hvorledes har den studerende mulighed for at være en del af fællesskabet?

 • • Hvordan fungerer fællesskabet blandt personalet?

 • • Hvordan ser man på den kliniske vejleders rolle?

 • • Er der et refleksivt miljø?

 • • Hvilke forventninger har man til den studerende?

 

Den studerendes læringsmuligheder bliver afhængige af, hvorvidt de uddannelsesmæssige intentioner – og aftaler er en integreret og anerkendt del af hverdagspraksis blandt de sundhedsprofessionelle på det enkelte afsnit.

 

Det er ikke muligt at opstille nogle konkrete retningslinjer i forhold til disse områder. Men der opfordres til, at der i de enkelte afsnit drøftes holdninger og værdier i forhold til uddannelsesopgaven – samt at emnet er et fast punkt på dagsorden til personalemøder.

 

 

5. Vejledning

I forhold til at imødegå rammer for studieordningen foregår den daglige vejledning ved, at der tages udgangspunkt i den enkelte studerende og de patienter/undersøgelser, som den studerende er tildelt. Fokus for vejledningen retter sig mod det sted, hvor den studerende er, og den kompetence den studerende skal skaffe sig. Vejledningen sker i forhold til de behov den enkelte patient har i forbindelse med radiologisk undersøgelse og behandling.

 

Vejledningen skal udfordre og støtte studerendes overvejelser over egen praksis og praksisforståelse. Der tages i vejledningen udgangspunkt i Lauvås og Handal`s forståelse af ”vejledningssløjfer” (Lauvås og Handal 2006).

 

I nedenstående definitioner er der tydeliggjort forskellige metoder til vejledning som anvendes på de enkelte afsnit.

Fælles for nedenstående metoder er, at refleksion er en integreret del af vejledningen. Refleksion forstås som en læreproces, hvor den studerendes oplevelser kobles med teoretisk og erfaringsbaseret viden.

 

Der foregår både formelle og uformelle refleksionsprocesser.

 

5.1 Vejledningssamtaler/refleksionsøvelser

Formålet med planlagte vejledningssamtaler er at bevidstgøre, udvikle og udvide den studerendes faglige viden og handleberedskab.

Den planlagte vejledningssamtale kan bruges til formel refleksion over f.eks.:

  • en kommende patientsituation (førvejledning)

  • en dataindsamling

  • en oplevet patientsituation (eftervejledning)

  • et patientforløb

 

Dette kan gøres ved, at den studerende forbereder sig ved udarbejde et skriftligt oplæg (vejledningsgrundlag), som afleveres til den kliniske vejleder forinden.

Vejlednings- og planlægningssamtaler kan afholdes forskelligt afhængig af lokale forhold.

 

5.2 Planlægningssamtaler

Formålet med planlægningssamtaler er at evaluere og justere den individuelle studieplan med henblik på at synliggøre differentiering og progression i den enkelte studerendes kliniske undervisningsforløb.

Planlægningssamtalen tager udgangspunkt i den studerendes:

 • personlige kompetencer og eventuelle erfaringer

 • læringsstil

 • læringsudbytte

 • den kliniske vejleders feedback

 • de aktuelle potentielle læringsmuligheder

5.3 Samarbejde i konkrete patientsituationer

Formålet med at samarbejde i konkrete patientsituationer er, at få rettet opmærksomheden mod aftalte udvalgte fokusområder i netop denne læringssituation.

Samarbejdet giver mulighed for at iagttage de studerendes praksis med henblik på at få øje på detaljer, som kan medvirke til at nuancere under- og eftervejledningen.

 

5.4 Feedback

Formålet med at give feedback er at skabe faglig og personlig udvikling hos den studerende. Det er en faglig samtale, hvor iagttagelser af og overvejelser over de handlinger og refleksioner, den studerende har vist, synliggøres. I samtalen identificeres ligeledes udviklingsmuligheder.

Feedback foregår i forskellige situationer:

  • i det daglige samarbejde efter konkrete oplevede situationer (eftervejledning)

  • ved planlægningssamtalerne

 

5.5 Synliggørelse af potentielle læringsmuligheder

Alle situationer giver mulighed for læring, men det er ikke en selvfølge, at der sker læring hos den enkelte studerende. For at optimere mulighederne for læring bliver det vigtigt, at klinisk vejleder og det øvrige plejepersonale kan synliggøre og italesætte hvilke læringsmuligheder, der er for lige netop denne studerende i den aktuelle situation (Jarvis 2002).

 

 

6. Samarbejdet med UCN, Aalborg

Formelle møder:

Uddannelsesansvarlige for radiografstuderende i Region Midt og Region Nordjylland afholder møde på UCN 3 timer/årligt.

 

Temadag på UCN:

Alle kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige for radiografstuderende i Region Midt og Region Nordjylland holder temadag 1 dag/årligt.

 

Refleksionsseminar

Studerende i Region Nordjylland, kliniske vejledere og lærer fra UCN mødes til refleksion over praksisbeskrivelser.

 

 

7. Kvalitetssikring

Kvalitet i forhold til at opfylde visionen for uddannelsesopgaven i Region Nordjylland, evalueres i forhold til i hvilken grad indsatserne for at efterleve missionen og realisere visionen er opfyldt.

Dette kategoriseres ud fra nedenstående punkter:

 • • Den overordnede organisering af uddannelsesopgaven (4.2.1)

 • • Tilrettelæggelse af det individuelle forløb (4.2.2)

 • • Kompetencer og kvalifikationer hos den enkelte kliniske vejleder (4.2.3)

 • • Holdninger og værdier i det enkelte afsnit (4.3)

 

Audit

Audit foregår i alle afsnit en gang om året. Formålet med audit er at vurdere den aktuelle kvalitet og sikre at den ønskede kvalitet fastholdes eller optimeres i forhold til uddannelsesopgaven. Audit udføres ud fra et udarbejdet spørgeskema – se bilag 1. Fastholdelse eller optimering sikres ved hjælp af handleplaner.

 

De uddannelsesansvarlige har ansvaret for dette. Drøftelsen af audit og udarbejdelsen af eventuelle handleplaner (se bilag 2) foregår på statusmøderne.

 

 

Statusmøder

Statusmøder foregår i første kvartal hvert år. Deltagerne til statusmøderne er kliniske vejledere, afsnitsleder og den uddannelsesansvarlige.

Formålet med disse møder er at kvalitetssikre, udvikle og planlægge i forhold til det enkelte afsnits uddannelsesopgave.

 

 

8. Evalueringsstrategi

I løbet af andet kvartal samler de uddannelsesansvarlige resultaterne fra statusmøderne og der udarbejdes en evalueringsrapport. Evalueringsrapporterne medtages til monofaglig referencegruppemøde, hvor den overordnet vil blive diskuteret.

 

  

Referencer

 

Uddannelse Region Nordjylland

 

Strategi 2018 Region Nordjylland

 

Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og UCN

 

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi (2016)

 

Studieordningen for radiografuddannelsen

 

 

Litteraturhenvisninger

 

Bottrup P. Læringsrum i arbejdslivet. Forlaget Sociologi 2003

 

 

Illeris K. Læring. 2. udg. Roskilde Universitetsforlag 2006

 

 

Jarvis P. Refleksionsbegrebet hos Peter Jarvis i: Wahgren B, Høyrup S, Pedersen K, 2002

 

 

Lauvås P, Handal G. Vejledning og praksisteori. Århus: Forlaget Klim 2006

 

 

Wenger E. Praksisfællesskaber. København. Hans Reitzels Forlag. 2004

 

 

Refleksiv praksislæring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1- Spørgeskema

 

Den overordnede organisering af uddannelsesopgaven (4.2.1)

 

 

 

 

 

Ja

Nej

Kommentarer og forslag til indsatser

Er den kliniske vejleder til stede i begyndelsen af semesteret og på den pågældende modalitet

 

 

 

 

Er der et tilstrækkeligt antal uddannede kliniske vejledere til at varetage uddannelsesopgaven i afsnittet

 

 

 

 

Får den kliniske vejleder afsat tid til forberedelse til planlagte aktiviteter

 

 

 

 

 

Modtager de studerende Id-kort samt koder

 

 

 

 

 

Er der i det daglige arbejde i afsnittet sikret rammer for regelmæssig feedback, samt før, under og eftervejledning

 

 

 

 

 

Bliver den studerendes tilstedeværelse dokumenteret

 

 

 

 

 

Er der i tilfælde, hvor den kliniske vejleder har været fraværende, lavet aftaler i forhold til den studerende

 

 

 

 

 

Foreligger der udviklingsmuligheder for den kliniske vejleder

 

 

 

 

 

 

Tilrettelæggelse af det individuelle forløb (4.2.2)

 

 

 

 

 

 

Ja

Nej

Kommentarer og forslag til indsatser

Oplever du at være ajourført i forhold til din funktion

 

 

 

 

Anvendes Plan for Klinisk Undervisning samt semester beskrivelserne

 

 

 

 

Modtager den studerende velkomstbrev

 

 

 

 

Følger de studerende et struktureret introduktionsprogram

 

 

 

 

Afholdes forudsætnings- og forventningssamtale i begyndelse af semesteret

 

 

 

 

Gives der mulighed for at planlægge den enkelte studerendes læring med henblik på at synliggøre progression

 

 

 

 

Dokumenteres aftaler i den individuelle studieplan

 

 

 

 

Tages der udgangspunkt i den enkelte studerendes læringspotentialer og læringsstil

 

 

 

 

Synliggøres potentielle læringsmuligheder for den enkelte studerende

 

 

 

 

Tages der udgangspunkt i de potentielle læringsmuligheder der er i de enkelte semester forløb

 

 

 

 

Gives den enkelte studerende optimal frustration i forhold til egen læring

 

 

 

 

Inddrages den enkeltes studerendes motivation i planlægningen af forløbet

 

 

 

 

Gives der før- under og efter vejledning

 

 

 

 

Gives der regelmæssig feedback til den enkelte studerende

 

 

 

 

Afholdes der formel midtvejsevaluering

 

 

 

 

Delegerer du aktuelle vejledningsopgaver til det øvrige personale

 

 

 

 

Reagerer du på den studerendes fravær

 

 

 

 

Deltager du i fastlagte studieaktiviteter samt interne og eksterne prøver

 

 

 

 

Bliver den uddannelsesansvarlige inddraget i problematiske eller udfordrende forløb

 

 

 

 

Er uddannelsesmaterialet opdateret

 

 

 

 

Afsættes tid til evaluering af det kliniske undervisningssted

 

 

 

 

Justeres den kliniske undervisning ud fra de studerendes evalueringer

 

 

 

 

 

 

Kompetencer og kvalifikationer hos den enkelte kliniske vejleder (4.2.3)

 

 

 

 

 

Ja

 

Nej

Kommentarer og forslag til indsatser

Har alle kliniske vejledere gennemført klinisk vejlederuddannelse

 

 

 

 

 

Er du som ny klinisk vejleder blevet introduceret til funktionen

 

 

 

 

Har der været mulighed for at deltage i vejledermøderne

 

 

 

 

Kan indholdet til vejledermøderne optimeres

 

 

 

 

Har den kliniske vejleder haft mulighed for at deltage i temadage og relevante kurser

 

 

 

 

Har samarbejdet med UCN fungeret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdninger og værdier i det enkelte afsnit (4.3)

 

 

 

 

 

Ja

 

Nej

Kommentarer og forslag til indsatser

Oplever du at det øvrige personale deltager aktivt i uddannelsesopgaven

 

 

 

 

Har der i afsnittet været drøftelser af holdninger og værdier i forhold til uddannelsesopgaven, f.eks. på et personalemøde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2 - Handleplan

 

 

Navn på handleplan

 

 

Dato

 

 

Klinik og afsnit

 

 

 

 

Årsag til handleplan

 

 

 

Konkrete mål for indsatsen

 

 

 

Hvilke tiltag der skal gennemføres

 

 

 

Tidsramme for gennemførelsen

 

 

 

Ansvarlig for gennemførelsen

 

 

 

Ressourcer til rådighed for gennemførelsen

 

 

 

Ansvarlig for opfølgning

 

 

 

Eventuelle forslag til kvalitetsforbedring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indledning

Region Nordjylland modtager radiografstuderende i kliniske semestre – forår og efterår.

2. semester er på 20 ECTS, mens 4. og 6. semester hver er på 30 ECTS. For hvert semester er der fra UCN beskrevet et læringsudbytte, som tager udgangspunkt i Studieordningen for radiografuddannelsen (august 2016). I forbindelse med bachelorprojekt, har de radiografstuderende endvidere mulighed for at samle empiri i klinisk praksis.

I Region Nordjylland varetages uddannelsesopgaven efter fælles målsætninger, som lever op til den gældende lovgivning, bekendtgørelser samt studie- og uddannelsesordninger. ”Handleplan for klinisk undervisning - radiografuddannelsen”, beskriver et fælles pædagogisk afsæt for uddannelsesopgaven. Den er udarbejdet ud fra et ønske om at styrke et fagligt, innovativt og udviklingsorienteret arbejde med uddannelsesopgaven for radiografstuderende i Region Nordjylland.

 

”Handleplan for klinisk undervisning - radiografuddannelsen”, beskriver Region Nordjyllands målsætninger inden for dette specifikke område, samt indsatserne for at efterleve målsætningerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Målsætninger for uddannelsesopgaven i Region Nordjylland

Region Nordjylland har forpligtet sig til at deltage i uddannelse af de forskellige fagområder, der er repræsenteret på sygehus, hospitaler og øvrige institutioner. Herunder også uddannelsen af radiografstuderende.

Målsætninger for uddannelsesopgaven i Region Nordjylland

 

Region Nordjylland skal være landskendt for sit gode uddannelsesmiljø og sit samarbejde med uddannelsesstederne

 

Uddannelse skal være synlig og ledelsesforankret, og uddannelse skal prioriteres på linje med driften

 

Der skal arbejdes med tværfaglighed i uddannelserne, så den forløbsorienterede tankegang også forfølges i uddannelsesmæssig sammenhæng

 

Kvaliteten i de monofaglige mål skal sikres og styrkes

 

Målsætningerne er formuleret på baggrund af disse regionale og nationale strategier og publikationer:

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi, 2012 
Danske Regioners uddannelsespolitiske oplæg: ”Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser”, 2012 
Sundhedsstyrelsens: ”Speciallægeuddannelsen – status og perspektivering”, 2012 
Sundhedsstyrelsens: ”Kompetencevurderingsmetoder – en oversigt”, 2013 

 

 

3. Vision og Mission af uddannelsesopgaven

I Region Nordjylland prioriteres uddannelsesopgaven højt og er en af regionens kerneopgaver. De studerende skal gennem deres uddannelse klædes på til at blive en aktiv del af Strategi 2018 i Region Nordjylland – læs yderligere om strategien på regionens hjemmeside

Strategi 2018 Region Nordjylland

 

Uddannelsen af studerende sker i henhold til gældende aftaler med Region Nordjylland og University College Nordjylland. Samarbejdsaftalen mellem Region Nordjylland og UCN sætter rammerne for samarbejdet mellem parterne – læs samarbejdsaftalen her :Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og UCN

 

Udførelse af uddannelsesopgaven lægger vægt på at sikre den bedste kvalitet i indsatsen for fortsat rekruttering af velkvalificeret personale til varetagelse af det gode patientforløb.

Uddannelsesopgaven anerkendes og udvikles som en af kerneydelserne.

 

Region Nordjylland som en arbejdsplads I TOP

 

Indflydelse – Vi tager fælles ansvar for et aktivt samarbejde og en åben dialog

 

Tillid – Vi har gensidig tillid uanset om samarbejdsrelationerne er op, ned, til siden eller ud

 

Ordentlighed – Vi er ordentlige i det vi siger og gør og med gensidig respekt

 

Professionalisme – Vi er professionelle og arbejder for at løse vores opgaver med høj faglighed, kvalitet, effektivitet og menneskelighed

Kilde: Strategi 2018 Region Nordjylland

 

Region Nordjylland varetager sin uddannelsesforpligtelse på et højt fagligt niveau, samtidig med, at de overordnede mål omkring sammenhængende patientforløb og effektiv drift understøttes og forfølges også i uddannelsesmæssig sammenhæng.

 

Samarbejdet med de mange uddannelsesinstitutioner sikrer en høj kvalitet i uddannelserne

 

Sammenhæng mellem det, de studerende lærer på skolen og den virkelighed, de møder i praksis

 

Uddannelse skal tage udgangspunkt i patienterne og de sammenhængende patientforløb – på samme måde som det sker i den daglige opgaveløsning på regionens hospital og sygehuse

 

Kilde: Region Nordjylland som uddannelsessted

4. Region Nordjyllands indsatser for at efterleve missionen og realisere visionen

Læringsmiljøet er en faktor af afgørende betydning for udførelsen af uddannelsesopgaven og ses som en forudsætning for de læringsmuligheder og -begrænsninger den studerende har for at lære i en hverdagspraksis (Bottrup 2003).

Læringsmiljøet er påvirkeligt af såvel organisatoriske som samfundsmæssige rammer, samt af hvordan uddannelsesopgaven forvaltes.

 

Læringsmiljøet på de billeddiagnostiske afsnit rummer:

 

Faglighed og engagement - opmærksomhed, respekt, tillid og tryghed.

 

En pædagogisk tilgang, hvor læring forstås som både en individuel og en social proces, som gensidigt påvirker hinanden (Illeris 2006)

 

Vejledning, der sætter fokus på forholdet mellem det sted hvor den studerende er og den kompetence den studerende skal skaffe sig (Lauvås og Handal 2006)

 

Refleksiv praksislæring

 

En kultur, der afspejler refleksiv tænkning og synliggørelse af potentielle læringsmuligheder (Jarvis 2002)

 

En organisering, hvor der er plads og rum til læring og udvikling af faglige og personlige

Kompetencer (Wenger 2004)

 

 

Kilde: Pernille Bottrup. Knud Illeris. Gunnar Handal og Per Lauvås. Peter Jarvis. Etienne Wenger. Refleksiv praksislæring

 

 

 

Med henblik på at realisere visionen for uddannelsesopgaven uddybes både de relevante fastlagte rammer, som ikke kan påvirkes – samt de rammer, der kan påvirkes og formes i forhold til læringsmiljøet i Region Nordjylland.

 

4.1 Eksternt fastlagte rammer for uddannelsen af radiografstuderende

I uddannelsesopgaven er der nogle eksternt fastlagte rammer, som de billeddiagnostiske afsnit i Region Nordjylland er underlagt i forhold til planlægningen af det kliniske undervisningsforløb:

 

Uddannelsesmæssige rammer

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

 

Studieordning for radiografuddannelsen

 

Plan for Klinisk Undervisning

 • • Kan tilgås på Canvas

 

 

Samfundsmæssige rammer

Læringsmiljøet på det enkelte kliniske undervisningssted præges af udviklingen i vores samfund, herunder:

 • • Hurtig udredning

 • • Kræftpakker

 • • Effektive patientforløb

 • • Pårørende- og patientinddragelse

 

4.2 Internt fastlagte rammer for uddannelsen af radiografstuderende

I uddannelsesopgaven er der nogle rammer, udover de beskrevne eksternt fastlagte, som de billeddiagnostiske afsnit har fastlagt internt. Disse rammer er fastlagte ud fra et ønske om at skabe det læringsmiljø, der ses som en afgørende faktor i forhold til at efterleve missionen og realisere visionen.

 

I Handleplan for klinisk undervisning – radiografuddannelsen fokuseres på følgende områder

 • • Organisering af uddannelsesopgaven i Region Nordjylland (4.2.1)

 • • Tilrettelæggelse af det individuelle forløb (4.2.2)

 • • Kompetencer og kvalifikationer hos den enkelte kliniske vejleder (4.2.3)

4.2.1 Organisering af uddannelsesopgaven i Region Nordjylland

Organisering på hospitalsledelses- og klinikledelsesniveau

I Region Nordjylland er uddannelsesopgaven organiseret ved, at der overordnet er nedsat et Kompetenceforum, som er et rådgivende organ for Sygehusledelsen på Regionens sygehuse og hospitaler.

Klinikledelsen på de enkelte sygehuse og hospitaler har det overordnede ansvar for uddannelsesopgaven i klinikken. Klinikledelsen skal således sikre rammer for uddannelsessøgende, så klinikken fremstår som et attraktivt uddannelsessted og er en attraktiv samarbejdspartner for uddannelsesinstitutioner.

På de enkelte afsnit og afdelinger i klinikkerne er det overordnet afsnitslederen, som har ansvaret for de studerende. Dette ansvar varetages i samarbejde med en uddannelsesansvarlig sygeplejerske/radiograf. I de enkelte afsnit er der udpeget et antal kliniske vejledere svarende til det aktuelle antal studerende.

 

Organisering i det enkelte afsnit for Radiografuddannelsen

Uddannelsesopgaven er en integreret del af det daglige arbejde i det enkelte afsnit. Ansvaret for uddannelsesopgaven ligger hos afsnitslederen men i et tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige.

 

For at udvikle læringsmiljøet i det enkelte afsnit tager afsnitslederen udgangspunkt i følgende:

 • • Den kliniske vejleder har 2 – max 3 studerende ad gangen, men lokale forhold afgør hvor mange studerende, en vejleder kan have tilknyttet[3]. Vejlederen er ikke altid en gennemgående person i den studerendes forløb, men kan være tilknyttet en specifik modalitet, hvilket betyder at antallet af studerende kan være varierende.

 • • Udvælger nye kliniske vejledere i samarbejde med den uddannelsesansvarlige.

 • • Afsætter tid til at klinisk vejleder kan forberede den studerendes kliniske undervisning jf. studierelaterede aktiviteter.

 • • Planlægger at klinisk vejleder er til stede i begyndelsen af modulet og på den pågældende modalitet.

 • • Tilstræber at klinisk vejleder går med den studerende minimum en dag ugentlig, hvor de indgår i produktionen. Afhængig af lokale forhold tilstræbes tid, hvor klinisk vejleder ikke indgår i produktionen og hvor klinisk vejleder og den studerende har mulighed for at tilrettelægge individuelle refleksionsforløb.

 • • Sikrer rammer for de studerendes forløb.[4]

 • • Sikrer rammer for regelmæssig feedback samt at før-, under- og eftervejledning er en integreret del i dagligdagen.

 • • Planlægger ved klinisk vejleders fravær, hvem der varetager vejledningsopgaven

 • • Skaber rammer til den kliniske vejleders fortsatte kompetenceudvikling.

 • • Sikrer rammer til at sparre/erfaringsudveksle med daglige vejledere.

 • • Sikrer deltagelse i kurser, pædagogiske planlægningsdage, temadage og UCN møder.

 • • Afsætter tid til evaluering af det kliniske undervisningsforløb i samarbejde med den uddannelsesansvarlige.

 

 

Den uddannelsesansvarliges opgave i henhold til stillingsbeskrivelsen tager udgangspunkt i følgende:

 

Den uddannelsesansvarlige har ansvar for:

 • • Overordnet at koordinere og tilrettelægge den kliniske undervisning på det kliniske undervisningssted.

 • • At sikre at den faglige og pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen fremmer sammenhængen mellem teoretiske og kliniske kundskaber.

 • • Sikrer, at der bestilles koder, dosimeter samt Id-kort efter gældende retningslinjer.

 • • Sikrer dokumentation af den studerendes tilstedeværelse.

 • • At sikre udarbejdelse og ajourføring af Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på det kliniske undervisningssted.

 • • At medvirke til at skabe et læringsmiljø der giver den studerende mulighed for faglig og personlig udvikling.

 • • At vejlede kliniske vejledere i relation til funktionsområdet.

 • • Kontinuerligt at holde undervisningsstedet ajour med radiografuddannelsen.

 • • Medvirke til udvikling af kvaliteten af den kliniske undervisning.

 • • Kontinuerligt at evaluere det kliniske undervisningssted hvad angår læringsmiljø og den kliniske undervisnings tilrettelæggelse, indhold og forløb samt udarbejde handleplaner.

 • • Sikre at eksaminer og bedømmelser sker i henhold til studieordningen.

 • • Justerer den kliniske undervisning ud fra studerendes evalueringer af det kliniske undervisningsforløb.

 • • Være en del af det faglige/pædagogiske netværk i og uden for det kliniske undervisningssted.

 • • Opdaterer uddannelsesmaterialet løbende med henblik på godkendelse af uddannelsessted.

 

Den uddannelsesansvarlige indgår i et samarbejdsforum med øvrige kliniske uddannelsesansvarlige for radiografstuderende i Region Nordjylland.

4.2.2 Tilrettelæggelse af det individuelle kliniske undervisningsforløb

Tilrettelæggelse af det individuelle kliniske læringsforløb i det enkelte afsnit sker i et samarbejde mellem den enkelte kliniske vejleder og den studerende. Den studerendes læringsudbytte er afhængig af den studerende selv, samt kliniske vejleders og øvrige personales evne til at kunne se og synliggøre de potentielle læringsmuligheder, der er i dagligdagen.

 

For at efterleve læringsmiljøet tager den kliniske vejleder udgangspunkt i følgende ved planlægningen af det individuelle kliniske undervisningsforløb:

 • • Holder sig ajourført i forhold til sin funktion.

 • • Har indsigt i samt anvender Plan for Klinisk Undervisning (Plan for Klinisk Undervisning kan tilgås på Canvas).

 • • Har indsigt i læringsudbytter samt rammer og kriterier for eksamen (Semesterplaner kan tilgås på Canvas).

 • • Medvirker til at den studerende introduceres til det kliniske forløb.

 • • Afholder forudsætnings- og forventningssamtalen i starten af det kliniske undervisningsforløb. Samtalen afsluttes med aftaler i den individuelle studieplan som dokumenteres i Praktikportalen.

 • • Strukturerer det kliniske undervisningsforløb med vejledning samt planlægning af læringsfokus. Strukturen og planlægningen dokumenteres i den individuelle studieplan og tager udgangspunkt i følgende:

 • forudsætnings- og forventningssamtalen

 • den enkelte studerendes læringspotentialer (læringsstile)

 • de potentielle læringsmuligheder i de enkelte patientforløb

 • den enkelte studerende udfordres optimalt

 • den enkelte studerendes motivation

 • giver før -, under- og eftervejledning med udgangspunkt i den aktuelle situation

 

 • • Synliggør potentielle læringsmuligheder for den studerende.

 • • Giver regelmæssig feedback til den enkelte studerende.

 • • Eventuelt delegerer aktuelle vejledningsopgaver til det øvrige plejepersonale.

 • • Reagerer på studerendes fravær i samarbejde med den uddannelsesansvarlige.

 • • Deltager i fastlagte studieaktiviteter, kliniske prøver samt samarbejdsopgaver/møder med UCN.

 • • Inddrager den uddannelsesansvarlige i problematiske eller udfordrende forløb.

 

4.2.3 Kompetencer og kvalifikationer hos den enkelte kliniske vejleder

I forhold til at opnå visionen om læringsmiljøet på de enkelte afsnit, er den kliniske vejleder en vigtig aktør. Det bliver derfor vigtigt at fokusere både på oplæring af de nye kliniske vejledere samt på at fastholde den uddannede kliniske vejledere og give mulighed for udvikling.

I forhold til at være ny klinisk vejleder:

 • • 2 års erfaring inden påbegyndelse af klinisk vejleder-uddannelse.

 • • Oplæres i samarbejde med den uddannelsesansvarlige og afsnittenes øvrige kliniske vejledere.

 

I forhold til at fastholde den enkelte kliniske vejleder i funktionen og give mulighed for udvikling:

 • • Løbende opkvalificering svarende til individuelle behov.

 • • Deltager i vejledermøder med andre kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige både internt og eksternt i regionen.

 • • Deltager i planlagte temadage, hvis formål er at give den kliniske vejleder mulighed for at vedligeholde samt opkvalificere sine pædagogiske kompetencer:

 • • Deltager i relevante kurser.

 • • Samarbejder med UCN.

 • • Medindflydelse på udvikling af kvaliteten af den kliniske undervisning.

 

4.3 Holdninger og værdier i det enkelte afsnit

I forhold til varetagelsen af uddannelsesopgaven i Region Nordjylland er der, udover de beskrevne eksternt og internt fastlagte rammer, nogle mere udefinerbare forhold som påvirker læringsmiljøet.

Pernille Bottrup (Bottrup 2003) nævner disse områder som det uformelle sociale felt. Her skabes og reproduceres de normer og værdier, som er knyttet til afsnittet og til at være en del af det sociale fællesskab og kulturerne på afsnittet på godt og ondt.

Her spiller både den enkelte kollegas holdninger, værdier og adfærd, samt praksisfællesskabet holdninger, værdier og adfærd som helhed, en afgørende betydning i forhold til læringsmulighederne for den studerende.

 • • Hvilke normer og værdier hersker i forhold til det at lære?

 • • Hvordan er omgangstonen?

 • • Hvad giver status?

 • • Hvorledes har den studerende mulighed for at være en del af fællesskabet?

 • • Hvordan fungerer fællesskabet blandt personalet?

 • • Hvordan ser man på den kliniske vejleders rolle?

 • • Er der et refleksivt miljø?

 • • Hvilke forventninger har man til den studerende?

 

Den studerendes læringsmuligheder bliver afhængige af, hvorvidt de uddannelsesmæssige intentioner – og aftaler er en integreret og anerkendt del af hverdagspraksis blandt de sundhedsprofessionelle på det enkelte afsnit.

 

Det er ikke muligt at opstille nogle konkrete retningslinjer i forhold til disse områder. Men der opfordres til, at der i de enkelte afsnit drøftes holdninger og værdier i forhold til uddannelsesopgaven – samt at emnet er et fast punkt på dagsorden til personalemøder.

 

 

5. Vejledning

I forhold til at imødegå rammer for studieordningen foregår den daglige vejledning ved, at der tages udgangspunkt i den enkelte studerende og de patienter/undersøgelser, som den studerende er tildelt. Fokus for vejledningen retter sig mod det sted, hvor den studerende er, og den kompetence den studerende skal skaffe sig. Vejledningen sker i forhold til de behov den enkelte patient har i forbindelse med radiologisk undersøgelse og behandling.

 

Vejledningen skal udfordre og støtte studerendes overvejelser over egen praksis og praksisforståelse. Der tages i vejledningen udgangspunkt i Lauvås og Handal`s forståelse af ”vejledningssløjfer” (Lauvås og Handal 2006).

 

I nedenstående definitioner er der tydeliggjort forskellige metoder til vejledning som anvendes på de enkelte afsnit.

Fælles for nedenstående metoder er, at refleksion er en integreret del af vejledningen. Refleksion forstås som en læreproces, hvor den studerendes oplevelser kobles med teoretisk og erfaringsbaseret viden.

 

Der foregår både formelle og uformelle refleksionsprocesser.

 

5.1 Vejledningssamtaler/refleksionsøvelser

Formålet med planlagte vejledningssamtaler er at bevidstgøre, udvikle og udvide den studerendes faglige viden og handleberedskab.

Den planlagte vejledningssamtale kan bruges til formel refleksion over f.eks.:

  • en kommende patientsituation (førvejledning)

  • en dataindsamling

  • en oplevet patientsituation (eftervejledning)

  • et patientforløb

 

Dette kan gøres ved, at den studerende forbereder sig ved udarbejde et skriftligt oplæg (vejledningsgrundlag), som afleveres til den kliniske vejleder forinden.

Vejlednings- og planlægningssamtaler kan afholdes forskelligt afhængig af lokale forhold.

 

5.2 Planlægningssamtaler

Formålet med planlægningssamtaler er at evaluere og justere den individuelle studieplan med henblik på at synliggøre differentiering og progression i den enkelte studerendes kliniske undervisningsforløb.

Planlægningssamtalen tager udgangspunkt i den studerendes:

 • personlige kompetencer og eventuelle erfaringer

 • læringsstil

 • læringsudbytte

 • den kliniske vejleders feedback

 • de aktuelle potentielle læringsmuligheder

5.3 Samarbejde i konkrete patientsituationer

Formålet med at samarbejde i konkrete patientsituationer er, at få rettet opmærksomheden mod aftalte udvalgte fokusområder i netop denne læringssituation.

Samarbejdet giver mulighed for at iagttage de studerendes praksis med henblik på at få øje på detaljer, som kan medvirke til at nuancere under- og eftervejledningen.

 

5.4 Feedback

Formålet med at give feedback er at skabe faglig og personlig udvikling hos den studerende. Det er en faglig samtale, hvor iagttagelser af og overvejelser over de handlinger og refleksioner, den studerende har vist, synliggøres. I samtalen identificeres ligeledes udviklingsmuligheder.

Feedback foregår i forskellige situationer:

  • i det daglige samarbejde efter konkrete oplevede situationer (eftervejledning)

  • ved planlægningssamtalerne

 

5.5 Synliggørelse af potentielle læringsmuligheder

Alle situationer giver mulighed for læring, men det er ikke en selvfølge, at der sker læring hos den enkelte studerende. For at optimere mulighederne for læring bliver det vigtigt, at klinisk vejleder og det øvrige plejepersonale kan synliggøre og italesætte hvilke læringsmuligheder, der er for lige netop denne studerende i den aktuelle situation (Jarvis 2002).

 

 

6. Samarbejdet med UCN, Aalborg

Formelle møder:

Uddannelsesansvarlige for radiografstuderende i Region Midt og Region Nordjylland afholder møde på UCN 3 timer/årligt.

 

Temadag på UCN:

Alle kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige for radiografstuderende i Region Midt og Region Nordjylland holder temadag 1 dag/årligt.

 

Refleksionsseminar

Studerende i Region Nordjylland, kliniske vejledere og lærer fra UCN mødes til refleksion over praksisbeskrivelser.

 

 

7. Kvalitetssikring

Kvalitet i forhold til at opfylde visionen for uddannelsesopgaven i Region Nordjylland, evalueres i forhold til i hvilken grad indsatserne for at efterleve missionen og realisere visionen er opfyldt.

Dette kategoriseres ud fra nedenstående punkter:

 • • Den overordnede organisering af uddannelsesopgaven (4.2.1)

 • • Tilrettelæggelse af det individuelle forløb (4.2.2)

 • • Kompetencer og kvalifikationer hos den enkelte kliniske vejleder (4.2.3)

 • • Holdninger og værdier i det enkelte afsnit (4.3)

 

Audit

Audit foregår i alle afsnit en gang om året. Formålet med audit er at vurdere den aktuelle kvalitet og sikre at den ønskede kvalitet fastholdes eller optimeres i forhold til uddannelsesopgaven. Audit udføres ud fra et udarbejdet spørgeskema – se bilag 1. Fastholdelse eller optimering sikres ved hjælp af handleplaner.

 

De uddannelsesansvarlige har ansvaret for dette. Drøftelsen af audit og udarbejdelsen af eventuelle handleplaner (se bilag 2) foregår på statusmøderne.

 

 

Statusmøder

Statusmøder foregår i første kvartal hvert år. Deltagerne til statusmøderne er kliniske vejledere, afsnitsleder og den uddannelsesansvarlige.

Formålet med disse møder er at kvalitetssikre, udvikle og planlægge i forhold til det enkelte afsnits uddannelsesopgave.

 

 

8. Evalueringsstrategi

I løbet af andet kvartal samler de uddannelsesansvarlige resultaterne fra statusmøderne og der udarbejdes en evalueringsrapport. Evalueringsrapporterne medtages til monofaglig referencegruppemøde, hvor den overordnet vil blive diskuteret.

 

  

Referencer

 

Uddannelse Region Nordjylland

 

Strategi 2018 Region Nordjylland

 

Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og UCN

 

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi (2016)

 

Studieordningen for radiografuddannelsen

 

 

Litteraturhenvisninger

 

Bottrup P. Læringsrum i arbejdslivet. Forlaget Sociologi 2003

 

 

Illeris K. Læring. 2. udg. Roskilde Universitetsforlag 2006

 

 

Jarvis P. Refleksionsbegrebet hos Peter Jarvis i: Wahgren B, Høyrup S, Pedersen K, 2002

 

 

Lauvås P, Handal G. Vejledning og praksisteori. Århus: Forlaget Klim 2006

 

 

Wenger E. Praksisfællesskaber. København. Hans Reitzels Forlag. 2004

 

 

Refleksiv praksislæring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1- Spørgeskema

 

Den overordnede organisering af uddannelsesopgaven (4.2.1)

 

 

 

 

 

Ja

Nej

Kommentarer og forslag til indsatser

Er den kliniske vejleder til stede i begyndelsen af semesteret og på den pågældende modalitet

 

 

 

 

Er der et tilstrækkeligt antal uddannede kliniske vejledere til at varetage uddannelsesopgaven i afsnittet

 

 

 

 

Får den kliniske vejleder afsat tid til forberedelse til planlagte aktiviteter

 

 

 

 

 

Modtager de studerende Id-kort samt koder

 

 

 

 

 

Er der i det daglige arbejde i afsnittet sikret rammer for regelmæssig feedback, samt før, under og eftervejledning

 

 

 

 

 

Bliver den studerendes tilstedeværelse dokumenteret

 

 

 

 

 

Er der i tilfælde, hvor den kliniske vejleder har været fraværende, lavet aftaler i forhold til den studerende

 

 

 

 

 

Foreligger der udviklingsmuligheder for den kliniske vejleder

 

 

 

 

 

 

Tilrettelæggelse af det individuelle forløb (4.2.2)

 

 

 

 

 

 

Ja

Nej

Kommentarer og forslag til indsatser

Oplever du at være ajourført i forhold til din funktion

 

 

 

 

Anvendes Plan for Klinisk Undervisning samt semester beskrivelserne

 

 

 

 

Modtager den studerende velkomstbrev

 

 

 

 

Følger de studerende et struktureret introduktionsprogram

 

 

 

 

Afholdes forudsætnings- og forventningssamtale i begyndelse af semesteret

 

 

 

 

Gives der mulighed for at planlægge den enkelte studerendes læring med henblik på at synliggøre progression

 

 

 

 

Dokumenteres aftaler i den individuelle studieplan

 

 

 

 

Tages der udgangspunkt i den enkelte studerendes læringspotentialer og læringsstil

 

 

 

 

Synliggøres potentielle læringsmuligheder for den enkelte studerende

 

 

 

 

Tages der udgangspunkt i de potentielle læringsmuligheder der er i de enkelte semester forløb

 

 

 

 

Gives den enkelte studerende optimal frustration i forhold til egen læring

 

 

 

 

Inddrages den enkeltes studerendes motivation i planlægningen af forløbet

 

 

 

 

Gives der før- under og efter vejledning

 

 

 

 

Gives der regelmæssig feedback til den enkelte studerende

 

 

 

 

Afholdes der formel midtvejsevaluering

 

 

 

 

Delegerer du aktuelle vejledningsopgaver til det øvrige personale

 

 

 

 

Reagerer du på den studerendes fravær

 

 

 

 

Deltager du i fastlagte studieaktiviteter samt interne og eksterne prøver

 

 

 

 

Bliver den uddannelsesansvarlige inddraget i problematiske eller udfordrende forløb

 

 

 

 

Er uddannelsesmaterialet opdateret

 

 

 

 

Afsættes tid til evaluering af det kliniske undervisningssted

 

 

 

 

Justeres den kliniske undervisning ud fra de studerendes evalueringer

 

 

 

 

 

 

Kompetencer og kvalifikationer hos den enkelte kliniske vejleder (4.2.3)

 

 

 

 

 

Ja

 

Nej

Kommentarer og forslag til indsatser

Har alle kliniske vejledere gennemført klinisk vejlederuddannelse

 

 

 

 

 

Er du som ny klinisk vejleder blevet introduceret til funktionen

 

 

 

 

Har der været mulighed for at deltage i vejledermøderne

 

 

 

 

Kan indholdet til vejledermøderne optimeres

 

 

 

 

Har den kliniske vejleder haft mulighed for at deltage i temadage og relevante kurser

 

 

 

 

Har samarbejdet med UCN fungeret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdninger og værdier i det enkelte afsnit (4.3)

 

 

 

 

 

Ja

 

Nej

Kommentarer og forslag til indsatser

Oplever du at det øvrige personale deltager aktivt i uddannelsesopgaven

 

 

 

 

Har der i afsnittet været drøftelser af holdninger og værdier i forhold til uddannelsesopgaven, f.eks. på et personalemøde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2 - Handleplan

 

 

Navn på handleplan

 

 

Dato

 

 

Klinik og afsnit

 

 

 

 

Årsag til handleplan

 

 

 

Konkrete mål for indsatsen

 

 

 

Hvilke tiltag der skal gennemføres

 

 

 

Tidsramme for gennemførelsen

 

 

 

Ansvarlig for gennemførelsen

 

 

 

Ressourcer til rådighed for gennemførelsen

 

 

 

Ansvarlig for opfølgning

 

 

 

Eventuelle forslag til kvalitetsforbedring

 

 

 

 

 

 

 

[1] Lokale forhold refererer til rammerne for de Billeddiagnostiske Afsnit i Region Nordjylland

[2] Forløb refererer til samtaler, seminar, studiebesøg på eksterne afsnit og klinikker, formelle refleksionssamtaler, kliniktimer, undervisning samt planlægning af eksamen.

[3] Lokale forhold refererer til rammerne for de Billeddiagnostiske Afsnit i Region Nordjylland

[4] Forløb refererer til samtaler, seminar, studiebesøg på eksterne afsnit og klinikker, formelle refleksionssamtaler, kliniktimer, undervisning samt planlægning af eksamen.