Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer for sygeplejersker i Akutmodtagelsen – Aalborg UH, Thisted

Beskrivelse

Anvendelse af standardordinationer samt regimer må kun delegeres til sygeplejersker, der har gennemgået den i introduktionen nødvendige oplæring i behandling og pleje af afsnittets patientgrupper.

De er oplært i at informere, dispensere, administrere, gennemgå samt observere effekt og bivirkninger af medicinering. Endvidere skal de sygeplejersker, der er omfattet af delegeringen, have modtaget oplæring i intravenøs administration og have bredt kendskab til denne.

De er endvidere oplært i at indføre ordinationer og anvende regimer i medicinmodulet.

Der foretages altid identifikation af patienter ud fra navn og CPR - nummer i forbindelse med medicinering.

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Der foretages altid kontrol af hvorvidt patienten har allergi overfor de anvendte lægemidler inden indgift.

Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland

 

Lægen kan ordinere i medicinmodulet, eller sygeplejersken kan indføre rammeordinationerne i medicinmodulet.

Sygeplejersken kvitterer for dispensering og administration i medicinmodulet iht. Medicinering – Lægemiddeldispensering

 

Anvendelse af rammeordinationer må kun ske i henhold til Akutpakker og som "ordination pro necessitate" (p.n.) eller engangsordination (EGO) og dokumenteres i medicinmodulet

 

Rammeordinationer anvendes i forhold til de i akutpakkerne nævnte sammenhænge. Desuden anvendes de mere generelle pakker i forhold til patienternes akutte tilstande vedrørende behov for øjenmidler, sovemidler, syreneutraliserende og iltbehandling,

Rammeordinationerne er godkendte ordinationer (PN eller EGO). Skal patienten fortsætte med medicinsk behandling ud over disse, skal lægen ordinere i medicinmodulet.

Retten til delegeret ordination gælder de i bilag: ’Akut Medicinpakker’ nævnte medicin-standardpakker.

 

Ansvar:

Den ledende overlæge har ansvar for:

 • • at opgaver, der kan delegeres er beskrevet og godkendt

 • • at plejepersonalet/medhjælpen er instrueret og oplært

 • • at der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

 • • at der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det er den enkelte sygeplejerskes ansvar:

 • • At dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet.

 • • At have kendskab til patientens aktuelle sygdoms- og behandlingsforløb

 • • At kende de pågældende præparaters basale farmakologi.

 • • Ved afvigelser fra standardforløb eller ved tvivlsspørgsmål at kontakte læge.

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Rammedelegationer er beskrevet utvetydigt i en instruks.

Målgruppe – modtagelse

Instruksen omhandler alle patienter i Akutmodtagelsen.

Behandlersygeplejerskerne har specifik instruks Behandlersygeplejerskefunktion - Akutmodtagelsen, Thisted
og
Funktionsbeskrivelse

 

Formål.

At sygeplejerskerne selvstændigt kan administrere udvalgte præparater i henhold til definerede Akutpakker.

At patientens aktuelle medicinering fremgår af medicinmodulet

At sikre, at patienter til enhver tid behandles af medarbejdere med de rette kompetencer i forhold til opgaven

At sikre at afsnittene i akutmodtagelsen følger den regionale retningslinje Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser.

 

 

Referencer:

 1. 1. Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser.

 

 1. 2. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegati-on af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) - retsinformation.dk

 2. 3. Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) - retsinformation.dk

 3. 4. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12/02/2015 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)