Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer for sygeplejersker i medicinske/ortopædkirurgiske sengeafsnit – Aalborg UH, Thisted

Beskrivelse

Anvendelse af standardordinationer samt regimer må kun delegeres til sygeplejersker, der har gennemgået den i introduktionen nødvendige oplæring i behandling og pleje af afsnittets patientgrupper.

De er oplært i at informere, dispensere, administrere, gennemgå samt observere effekt og bivirkninger af medicinering. Endvidere skal de sygeplejersker, der er omfattet af delegeringen, have modtaget oplæring i intravenøs administration og have bredt kendskab til denne.

De er endvidere oplært i at indføre ordinationer og anvende regimer i medicinmodulet samt dokumentere væske i væskeskema i EPJ.

Der foretages altid identifikation af patienter ud fra navn og CPR-nummer i forbindelse med medicinering.

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Der foretages altid kontrol af, hvorvidt patienten har allergi overfor de anvendte lægemidler inden indgift.

Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland

 

Lægen kan ordinere i medicinmodulet, eller sygeplejersken kan indføre rammeordinationerne i medicinmodulet.

Sygeplejersken kvitterer for dispensering og administration i medicinmodulet iht. Medicinering – Lægemiddeldispensering

 

Undtagelse er væsketerapi. Ophængt og indløbet væske dokumenteres i væskeskema af plejepersonalet.

 

Anvendelse af rammeordinationer må kun ske som ordination ”pro necessitate" (p.n.) eller engangsordination (EGO) og dokumenteres i medicinmodulet.

 

Rammeordinationer anvendes i forhold til patienternes akutte tilstande, hvor sygeplejersken egenhændigt kan vurdere behovet indenfor de rammeordinationer, som er til rådighed jf. bilag:

Rammeordinationerne er godkendte ordinationer (PN eller EGO). Skal patienten fortsætte med medicinsk behandling ud over disse, skal lægen ordinere i medicinmodulet.

 

Ansvar:

Den delegerende læge har ansvar for:

 • • at opgaver, der kan delegeres er beskrevet og godkendt.

 • • at plejepersonalet/medhjælpen er instrueret og oplært.

 • • at der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne.

 • • at der foreligger dokumentation for ovenstående.

 

Det er den enkelte sygeplejerskes ansvar:

 • • at dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet.

 • • at have kendskab til patientens aktuelle sygdoms- og behandlingsforløb.

 • • at kende de pågældende præparaters basale farmakologi.

 • • ved afvigelser fra standardforløb eller ved tvivlsspørgsmål at kontakte læge.

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Rammedelegationer er beskrevet utvetydigt i en instruks.

 

Målgruppe – modtagelse

Instruksen omhandler alle patienter i de medicinske sengeafsnit, Medicinsk og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, M5 og M5P.

 

Formål.

At sygeplejerskerne selvstændigt kan administrere udvalgte præparater i henhold til definerede medicinpakker.

At patientens aktuelle medicinering fremgår af medicinmodulet.

At sikre, at patienter til enhver tid behandles af medarbejdere med de rette kompetencer i forhold til opgaven.

At sikre at afsnittene i medicinsk område følger den regionale retningslinje Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser.

 

 

Referencer:

 1. 1. Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser.

 2. 2. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegati-on af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) - retsinformation.dk

 3. 3. Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) - retsinformation.dk

 4. 4. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12/02/2015 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)