Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegeret rammeordination af methylphenidat for børn og unge

Beskrivelse

Lokal instruks for delegeret rammeordination vedrørende justering af behandling med methylphenidat til børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse. Instruksen omfatter også delegeret ajourføring af FMK i forbindelse med rammeordinationer.

Formål

Formålet med instruksen er at præcisere, hvilke medarbejdere, der har delegeret ordinationsret i forhold til methylphenidat, hvilke konkrete præparater den delegerede ordinationsret omfatter, samt hvor meget der må justeres i dosis. Derudover beskriver instruksen, at der i forbindelse med rammeordinationer også sker delegation af opgaven vedrørende ajourføring af FMK ved ordinationsændringer indenfor rammeordinationen.

 

Målgrupper og anvendelsesområde

Delegeret ordination af methylphenidat til behandling med methylphenidat til patienter over 6 år og under 18 år kan efter konkret kompetencevurdering gives til sygeplejersker ansat børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier.

Bemyndigelsen dokumenteres på FMK, hvor sygeplejersken af delegerende læge (behandlingsansvarlig overlæge) registrerer sygeplejersken som ”lægens medhjælp. Bemyndigelsen revurderes som minimum én gang årligt i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen.

Definitioner
Delegeret ordination er overdragelse af kompetencer til medarbejdere fra andre faggrupper end læger til at iværksætte eller justere medicinsk behandling i form af rammeordinationer eller pn-ordinationer.
I denne instruks er der tale om rammeordination til en defineret patientgruppe.

Forudsætninger

Sygeplejersken skal inden tildelt kompetence til delegeret ordination af methylphenidat være oplært i og fortrolig med opgaven. Det sker i forbindelse med teoretisk undervisning og mesterlære. Sygeplejersken skal ved afslutning af oplæringen have tilegnet sig teoretisk viden om og praktisk kunnen i at registrere effekt og bivirkninger af methylphenidat behandling, ligesom han/hun skal kende mulige interaktioner med andre farmaka.
Sygeplejersken skal have minimum 1 års erfaring fra ambulant behandling af ADHD i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland.
Sygeplejersken skal kende og anvende funktionaliteten i medicinmodulet og på FMK.


Sygeplejersken skal derudover kende og anvende:
Retningslinjen for delegering i forbindelse med medicineringsprocesser
Retningslinjen for anvendelse FMK
 

Det er en forudsætning for rammedelegation, at FMK tidligere har været ajourført og at sidste ajourføring ikke er ældre end 3 måneder. Sygeplejersken skal kende til det ansvar, der følger med at foretage ajourføring.

Afgrænsning og ansvar

Lægen er ansvarlig for ordination af lægemidler, men kan uddelegere ansvaret for lægge præparatet i FMK samt justering af doser til sygeplejersker, der er vurderet som særligt kompetente til at justere doser af methylphenidat.
Sygeplejersken foretager alene justeringer i den specifikke behandling i henhold til sin rammeordination og må
ikke afvige fra instruksen.
Delegeret ordination og ansvaret herfor omfatter
ikke ændring af præparattype.

Der gives udelukkende delegation i forhold til patienter i monoterapi (med undtagelse af patienter, der også er i behandling med Melatonin).

Ved kendt somatisk tilstand, der kan komplicere behandling (fx epilepsi, hjerte-kar sygdom mm.) skal ændringer i dosis drøftes med læge.

I tilfælde, hvor en sygeplejerske med delegeret ansvar for at justere medicin er det mindste i tvivl, skal sygeplejersken konferere med en læge.

 

Metode

Sygeplejersker kan efter konkret kompetencevurdering få bemyndigelse til pr. delegation at foretage følgende justeringer:

Til følgende 3 præparater gives tilladelse til at justere i dosis med op til 10 mg/døgn for børn på 8 år eller derover, samt for børn mellem 6-8 år 5mg/døgn:

  • • Tablet Ritalin 10 mg

  • • Tablet Medikinet 5mg, 10 mg, 20 mg

  • • Tablet Motiron 10 mg

 

Til følgende 3 præparater gives tilladelse til at justere i dosis med op til 10 mg/døgn for børn på 8 år eller derover, samt for børn mellem 6-8 år 5mg/døgn:

  • • Capsulae Ritalin Uno, modificeret udløsning, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg

  • • Capsulae Equasym, modificeret udløsning, 10 mg, 20 mg, 30 mg

  • • Capsulae Medikinet, modificeret udløsning, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg

 

Til følgende præparat gives tilladelse til at justere i dosis med op til 18 mg/døgn for børn på 8 år eller derover:

  • • Depottablet Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg eller Methylphenidat 27 mg

 

Ved vægt <40 kg og BMI er normal +/- 2 SD kan flg. anvendes

Uge 1 Medikinet CR 10+0 , uge 2 Medikinet CR 20+ 0, uge 3 Medikinet CR 20+ 10

 

Ved vægt ml 40-50 kg og BMI er normal +/- 2 SD kan flg. anvendes

Som ovenfor uge 1, 2 og 3, fra uge 4 Medikinet CR 20 + 20

 

Ved vægt ml 50-75 kg og BMI er normal +/- 2 SD kan flg. anvendes

Uge 1 Concerta 18 mg, uge 2 Concerta 36 mg, uge 3 Concerta 54 mg

 

Ved vægt ml 75-90 kg og BMI er normal +/- 2 SD kan flg. anvendes

Som ovenfor uge 1, 2 og 3, fra uge 4 Concerta 72 mg (2x36 mg),

 

Ved vægt> 90 kg og BMI er normal +/- 2 SD kan flg. anvendes

Som ovenfor uge 1, 2, 3 og 4, fra uge 5 Concerta 90 mg (54+36)

 

Ved BMI > +2 SD sv.t. alder, beregnes dosis initialt sv.t. hvis barnet var normalvægtigt ifht højden og der vælges optrapningsplan sv.t. hvis barnet havde den lavere vægt.

 

Samlet dosis methylphenidat pr. dag må ikke overstige 1,2 mg/kg kropsvægt, beregnet som normalvægt sv.t. den pågældende højde. Ved behov for dosisøgning derover drøftes det med læge.

 

 

Indikation for ændring i dosis

  • • Indikation for øgning af dosis: Suboptimal effekt bedømt på klinisk vurdering, og ADHD Rating Scale

  • • Indikation for nedsættelse af dosis: Tilstedeværelse af intolerable bivirkninger

  • • Dosis må ikke af sygeplejersken justeres op over maksimal anbefalet dosis som anbefalet i præparaternes produktresumè.

 

Drøftelse med læge inden eventuel dosisændring er påkrævet ved mistanke om misbrug, moderate til svære bivirkninger eller paradoks effekt af behandlingen.

Ajourføring af FMK
FMK skal til hver en tid vise korrekte og opdaterede medicinoplysninger.
Alle ordinationer, som er en del af patientens aktuelle medicinering, skal registreres på FMK ved afslutningen af en ambulant kontakt samt i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset.

Efter ambulant kontakt, hvor der er ændret i en ordination, er ordinerende sygeplejerske forpligtet til at ajourføre medicinkortet.
Sygeplejersken skal undlade at ajourføre FMK, hvis han/hun er i tvivl om korrektheden af FMK og/eller hvis betingelserne som beskrevet i denne instruks ikke er opfyldt. Sygeplejersken skal da kontakte en læge for at korrigere og ajourføre FMK.

Efter ajourføring printes evt. medicinliste fra FMK, og denne udleveres til patienten.

Referencer
National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge (Sundhedsstyrelsen, 2018):

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-adhd-hos-boern-og-unge

 

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser (Sundhedsstyrelsen, 2012):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146409

 

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), Sundheds- og Ældreministeriet, 2009:

https://www.retsinformation.dk/pdfprint.aspx?id=129064

 

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ADHD ved Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin, 2016:

http://www.regioner.dk/media/3405/adhd-beh-juni-2016.pdf