Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse af patientforløbet for hoftenære frakturer

Billede 2

Målgruppe

Patienter, der indlægges med hoftenær fraktur i Region Nordjylland

Formål

At sikre faglig kvalitet, patientinddragelse og et sammenhængende patientforløb

 

 

Første kontakt i akutmodtagelsen

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet - Aalborg

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

Inden indlæggelse

 

 • • Patienten ankommer med Falck og modtages af sygeplejerske i skadestuen eller patienten køres direkte til røntgen afhængig af henvisning

 • • Falck afgiver rapport til sygeplejerske

 • • Sekretæren registrerer patienten som skade-patient og opretter forløbslabel

 • • Falck lejrer patienten på røntgenskadeleje

 • • Portør bestilling

 

 

Falck

O-læge

Sygepleje

Sekretær

Portør

Bioanalytiker

 

 

Ved indlæggelse

Akutmodtagelsen

 

 

 • • Patienten modtages af sygeplejerske i akutmodtagelsen mht. klargøring til indlæggelse (omklædning, lejring i hofteseng (med trykaflastende madras), armbånd, værdigenstande)

 • • Sygeplejerske i akutmodtagelsen melder patienten i kode 486

 • • Sekretæren registrerer patienten i PAS og tilknytter kontakten til forløbslabel

 

Sygepleje

O-Sekretær

 

Tidligere blev alle pt. indlagt i opvågningen til forbehandling. Dette sker fremadrettet på afd. O1 med mindre, der er et særligt behov.

 • • Anmodning om anlæggelse af femoralisblok i skadestuen (10-20 ml Ropivacain 5mg/ml), OBS iv adgang og monitorering (minimum pulsoxymetri)

 • • Påbegynd udfyldelse af anæstesiskema – det udfyldte skemaet afleveres til O-anæstesi.

 • • Anæstesiform: Førstevalg er spinalanæstesi. Bupivacain 5mg/ml, 2-3 ml. OBS-meddelelse: Bupivacain må ikke gives intravaskulært - Styrelsen for Patientsikkerhed

  • Overvej Generel anæstesi ved antikoagulerende behandling.

 

 • • Konferer med ortopædkirurgisk læge (for- eller mellemvagt kontakter bagvagt) om der er plads på operationsprogrammet:

   • • JA: ring til opvågningen 61740 mht. præoperativ optimering. Maksimal liggetid i opvågning 6 timer. (Ved pladsmangel som under ”NEJ”)

   • • NEJ: Pt. køres direkte til O1 med præoperativ plan (registreres i klikjournal)

 

 

Anæstesilæge

Observation

Inden indlæggelse

Akutmodtagelsen

 

 

 

 

 

 

 

Sygeplejerskehandlinger, informationer og observationer dokumenteres i EPJ

 

 

 

Sygepleje

O-Læge

 

 

 

 

 

 

 

Ved indlæggelse

O1

 • • Monitorering

 • • VAS score

 • • Tryksårsscreening og revurdering

 • • Obs vandladning samt urinstix og evt. SIK (IKKE anlæggelse af kateter a demure)

 • • Handlinger, informationer og observationer dokumenteres i EPJ

 • • Pt. optimeres med væsketerapi, anæstesiskema færdiggøres. Følg op på blodprøvesvar, OBS BAC-test

 

Sygepleje

 

 

Diagnostiske undersøgelser

Inden indlæggelse

 

 • • Blodprøver, EKG, type og BAC

 • • Røntgen af hoften

 • • Er der behov for supplerende undersøgelser af bækken eller hele femur?

 • • Røntgenbilledet vurderes af lægen, når patienten returnerer til Akutmodtagelsen

 • • Blærescanning

 • • Antikoagulerende (AK) behandling: Kirurgien i sig selv kræver ikke nødvendigvis revertering

   • • Vitamin K antagonister: revertering med frisk frosset plasma (maksimal effekt efter 2 timer), octaplex® (effekt efter 10 min).

   • •  INR <3,5: patienten går til operation uden revertering af AK-behandling.

   • • Non-vitamin K orale antikoagulantia: følg blodprøvesvar, rotemanalyse, telefonisk vejledning fra klinisk immunologisk afdeling 65550 og PRAB rapport.

 

 

Bioanalytiker/Radiograf

 

O- læge

Sygepleje

 

Vurdering

Inden indlæggelse

 

 

 • • O-lægen lægger en behandlingsplan i samråd med bagvagten ift. operationstype og prioritering

 • • Svar på blodprøver via opgavelisten

 • • Anæstesilæge tilser patienten og lægger en præoperativ plan

 

 

O-Læge

 

 

Anæstesilæge

Koordinering

 

 • • Portør bestilles via columna opgavesystem (til røntgen, hofteseng, til opvågningen/O1 til OP, til opvågningen, til røntgen, til O1)

 • • Forvagten melder patienten til sengeafsnittet og OP eller registrerer patienten til OP (fx kontakt til sengeafsnit, operationsafsnit)

 • • Akutsygeplejerske finder stamafsnit

 • • Journalen skrives akut af sekretæren

 

Portør

Sygepleje

O-læge

Sekretær

Behandling og pleje

Inden indlæggelse

 

 

 • • Venflon, NaCl, ilt og trykaflastende madras

 

Sygepleje

O-Læge

 

Forebyggelse

 

 

Sygepleje

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 • • Måleskema udleveres til patient og/eller pårørende, som informeres om at det skal udfyldes og medbringes til udskrivningssamtale på 3. dagen efter operationen.

 

 

Sygepleje

O-Læge

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet – Hjørring og Thisted

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

 

 

Inden indlæggelse - skadestuen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved indlæggelse i akutmodtagelsen

 

 • • Patienten ankommer med Falck og modtages af sygeplejerske i skadestuen eller patienten køres direkte til røntgen afhængig af henvisning

 • • Falck afgiver rapport til plejepersonalet

 • • Sekretæren registrerer patienten som skadespatient og opretter forløbslabel

 • • Falck lejrer patienten på røntgenleje

 

I Thisted bestilles osteoporoseprøver.

 • • Sygeplejersken koder bioanalytiker m.h.p. blodprøver

 

 • • Læge/behandlersygeplejersken skriver røntgenhenvisning samt ordinerer anlæggelse af enten Nervus femoralis eller Fascia Iliaca blok.

 • • Plejepersonalet kontakter røntgen med henblik på akut røntgen af hoften

 

 • • Patienten modtages af 1-2 sygeplejersker i modtagelsen m.h.p. klargøring til indlæggelse

 • • Sekretæren registrerer patienten i PAS og tilknyttter kontakten til forløbslabel

 • • Skadesygeplejersken/Flow koordinator melder patienten i afsnittet

 • • Patienten bliver hjulpet i hospitalstøj

 

Falck

 

 

Sekretær

 

 

Sygepleje

 

 

 

 

 

 

O-læge

 

 

 

Sygepleje

Observation

Inden indlæggelse

 

Ved indlæggelse

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle, der indlægges på hospital, skal spørges, om der foreligger en risikosituation.

 

 

 

 

Sygeplejerske

 

 

 

Diagnostiske undersøgelser

Inden indlæggelse

 

 

 • • Røntgen af hoften

 • • Røntgenbilledet vurderes af lægen, når patienten returnerer til skadestuen

 

 

Radiograf

O-læge

 

Vurdering

Ved indlæggelse

 

 

 • • Lægen udarbejder en behandlingsplan i samråd med bagvagten ift. operations type og prioritering

 • • Operatørsamtale udarbejdes

 • • Svar på blodprøver via opgavelisten

 

 

O-læge

Koordinering

 

 

 • • Forvagten melder patienten til sengeafsnittet og OP eller registrerer patienten til OP (Fx kontakt til sengeafsnit, operationsafsnit)

Thisted: Flowkoordinator melder patienten til afdelingen, og bagvagt melder patienten til operation.

 • • Journalen skrives akut af sekretæren i skadestuen/modtagelsen

 

 

O-læge

Sekretær

Behandling og pleje

 

Her beskrives den indledende behandling og pleje.

 

 • • Patient og pårørende inddrages og informeres om plan af lægen

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 • • Hoftepakken i medicinmodulet ordineres af lægen

 • • Sygeplejersken opstarter indlæggelsessamtalen sammen med patient og evt. pårørende

 

 

 

O-læge

Sygepleje

Forebyggelse

 

 • • Lejring på relevant madras ud fra Tryksårsscreening og revurdering

 • • Sygeplejerskens tidlige mistanke om hoftebrud hvor anæstesien kontaktes angående blok. Indsatsen forventes at kunne nedbringe mængden af ordineret morfika til patientgruppen, hvilket kan mindske konfusion og kvalme samt øge søvnkvaliteten.

 

 

Sygepleje

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Her beskrives hvilken dialog, der foregår mellem patient og sundhedsfaglig personale, herunder hvilken information der udveksles mundtligt og skriftligt.

 

 • • Måleskema udleveres til de pårørende

 

 

 

 

Sygepleje

O-læge

 

Behandling/undersøgelse

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet – Aalborg sengeafsnit O1

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

 

 

 

 

Sygepleje

Behandling, pleje og

rehabilitering

 

Før OP (O1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • Observation af smerter VRS/NRS anvendes minimum en gang i hver vagt

 

 

 

 

Sygeplejen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP

 • Patientens comorbiditet

 • Anæstesiens mulighed for at arbejde/ventilere frit

- Operatørens arbejdsfelt

Lejring i rygleje - hoftenære frakturer

Lejring i sideleje -hoftenære frakturer

 • • Patientsikkerhed: værnemidler, tryk forebyggelse, sterile procedurer, varmetab, sikker brug af teknisk apparatur

 • • Patienten får håret dækket og kroppen dækkes med varme tæpper

 • • Sikker kirurgi følges og dokumenteres i EPJ Sikker kirurgi

 • • Bookplan, her dokumenteres knivtid og stuetid

 

 • • Operation i henhold til referenceprogrammets anbefalinger

 • • Der anlægges forbinding

 • • Patientens seng klargøres - er opvarmet

 • • Patienten forflyttes til seng ved hjælp af operatør, anæstesi, portør og operationssygeplejerske

 • • Operationssygeplejersken tjekker for tryk

 

 • • Patienten køres på opvågning

 • • Operationsbeskrivelsen dikteres af læge herunder nye ordinationer og behandlingsplan

 • • Lægerubrikken i RKKP- skemaet udfyldes

 • • Ordination af røntgenkontrol, hvis ikke røntgen tages på lejet.

 • • Opfølgning på igangsat smertebehandling

 • • Specielle postoperative blodprøver ud over standardprøver ordineres

 

 

OP-team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-læge

 

 

 

Efter operation på opvågningen

 

 

Efter operation på sengeafsnit O1

 

 

 

Observationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapeut opstarter øvelser med progression

  • Træner forflytning ud af seng til stol med patienten

  • Gangtræning 2 x daglig med egnet ganghjælpemiddel

  • Scoring efter CAS

 

Ergoterapeuten indhenter oplysninger om tidligere ADL- formåen i hjemmet og

hjælpemidler

  • Ergo påbegynder instruktion af hjælpemidler

  • Patienten træner i brug af hjælpemidler til personlig hygiejne og påklædning vha. ergoterapeuten

 

 

Sygeplejen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapeut

 

 

 

 

Ergoterapeut

 

Forebyggelse

 

 

 

 

Koordinering

 

 

 

 

 

Primærsektoren sender indlæggelses rapport med en funktionsbeskrivelse senest 24 timer efter indlæggelsen til afsnittet

 

Vi sender:

 • • 1.advis: Plejeforløbsplan sendes til primærsektoren senest 48 timer efter patienten er indlagt

 • • 2. advis: sendes til primærsektoren 2. – 3. operationsdag med en funktionsbeskrivelse - evt. foreløbig funktion.

 

 • • I forhold til rehabilitering og udskrivelse udarbejdes der altid en GOP

 

 • • RKKP skema lægges i omslag ved indlæggelsen og følger patienten til OP, hvor læge udfylder felter, derefter sygeplejen, fys og ergo inden det registreres af sekretær i RKKP databasen.

 • • Kvaliteten sikres ved gennemgang af RKKP fire gange årligt ved en tværfaglig gruppe

 

 

Diagnostiske undersøgelser

 

Røntgen af hofte ved ankomst

Kontrol røntgen af hoften efter operation

Blodprøver ved ankomst, samt 1. og 3. dag

Svar aflæses i opgavemodulet af den stuegangsgående læge.

 

O-Læge

Plejepersonale

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

 • • De dage, hvor der er behov for stuegang hos patienten foregår dette i dialog med læge, sygeplejerske og evt. pårørende

 • • Tværfaglig konference om udskrivelsen med sygeplejerske, terapeuter og patient/pårørende

 

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet – Hjørring og Thisted

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

Sengeafsnit

 

 • • Sygeplejersken opstarter eller fortsætter indlæggelsessamtalen, anamnese/ status ved ankomst i EPJ, sammen med patient og evt. pårørende

 • • Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • • Opfølgning på information

 • • Udlevere informationsmateriale til patient og evt. pårørende

 • • Måleskema/pjece udleveres til pårørende

 • • Patient og pårørende informeres om afsnittet, indlæggelse og plan.

Patienten og pårørendes forventninger afdækkes Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 

 

Sygeplejen

Behandling, pleje og rehabilitering

 

Før op på sengeafsnittet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning

 

 

 • • Observation af smerter VRS/NRS anvendes minimum en gang i hver vagt

  • Hvis patienten ikke opereret indenfor 10 timer, kontaktes anæstesien, hvis patienten har brug for en ny blokade.

 

 

Sygeplejen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygeplejerske

Læge

 

OP

 • • Patienten modtages og identificeres

 • • Markering af operationsfelt - sideangivelse

 • • Lejres i forhold til operationstype under hensyntagen til:

Patientens comorbiditet

Anæstesiens mulighed for at arbejde/ventilere frit

Operatørens arbejdsfelt

 • • Patientsikkerhed: værnemidler, trykforebyggelse, sterile procedurer, varmetab, sikker brug af teknisk apparatur

 • • Patienten får håret dækket og kroppen dækkes med varme tæpper

 • • Sikker kirurgi følges og dokumenteres i EPJ

 • • Bookplan, her dokumenteres knivtid og stuetid

 

 • • Operation i henhold til referenceprogrammets anbefalinger

 • • Der anlægges forbinding

 • • Patientens seng klargøres - er opvarmet

 • • Patienten forflyttes til seng ved hjælp af operatør, anæstesi, portør og operationssygeplejerske

 • • Operationssygeplejersken tjekker for tryk

 

 • • Patienten køres på opvågning af anæstesisygeplejerske og portør

 • • Operationsbeskrivelsen dikteres af læge herunder nye ordinationer og behandlingsplan

 • • Lægerubrikken i RKKP- skemaet udfyldes

 • • Ordination af røntgenkontrol, hvis ikke røntgen tages på lejet.

 • • Opfølgning på igangsat smertebehandling

 • • Specielle postoperative blodprøver ud over standard prøver ordineres

 

 

Sygepleje

O-læge

Portør

Anæstesisygeplejerske

Efter operation på opvågningen

 

 

Sygepleje

Efter operation på sengeafsnittet

 

 

 

 

Observationer

 • • Opfølgning af information om operation og postoperativ plan

 • • Indlæggelsessamtale suppleres i samarbejde med patienten, hjemmeplejen, og pårørende i forhold til patientens før - og fremtidige ressourcer.

 • • Pårørende anmodes om at medbringe fastsiddende sko, tøj, medicin og toiletsager

 • • Patient og pårørende inddrages i pleje og den videre plan (dialog).

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 

 

 • • Mobiliserer patienten til stol til måltiderne / toiletbesøg / personlig hygiejne.

 

Fysioterapeut opstarter øvelser med progression

  • Træner forflytning ud af seng til stol med patienten

  • Gangtræning 2 x daglig med egnet ganghjælpemiddel

  • Scoring efter CAS

Fysioterapi til indlagte patienter med collum femoris fraktur eller pertrochantær femur fraktur osteosynteret med glideskrue

Fysioterapi til indlagte patienter med collum femoris fraktur eller pertrochantær femur fraktur osteosynteret med hemi- eller totalhoftealloplastik

Hjørring: Fysioterapi til indlagte patienter med hoftenære frakturer

 

Ergoterapeuten indhenter oplysninger om tidligere ADL- formåen i hjemmet og

hjælpemidler

  • Ergo påbegynder instruktion af hjælpemidler.

  • Patienten træner i brug af hjælpemidler til personlig hygiejne og påklædning vha. ergoterapeuten

Måleskema

Ergoterapi til patienter med collum femoris fraktur eller pertrochantær femur fraktur osteosynteret med hemi- eller total hoftealloplastik

Ergoterapi til patienter med collum femoris fraktur eller pertrochantær femur fraktur osteosynteret med glideskrue

Hjørring: Hoftenære frakturer – Ergoterapi til indlagte patienter

 

 

Sygepleje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapeut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergoterapeut

Forebyggelse

 

 

Sygepleje

Koordinering

 

 

 

 

 

 • • Primærsektoren sender indlæggelsesrapport med en funktionsbeskrivelse senest 24 timer efter indlæggelsen til afsnittet

 

Vi sender:

 • • 1.advis: Plejeforløbsplan sendes til primærsektoren senest 48 timer efter patienten er indlagt

 • • 2. advis: sendes til primærsektoren 2. – 3. operationsdag med en funktionsbeskrivelse - evt. foreløbig funktion.

 • • I forhold til rehabilitering og udskrivelse udarbejdes der altid en GOP, som udleveres til patienten ved udskrivelsen

 • • RKKP skema lægges i omslag ved indlæggelsen, hvor læge udfylder felter, derefter sygeplejen, fysioterapi og ergoterapi inden det registreres af sekretær i RKKP databasen.

 

 • • Ved at følge retningslinjen for OP klargøring således at patienten er klar til aftalte tid, undgår vi at et helt operations og anæstesihold står og venter.

 • • Kvaliteten sikres ved gennemgang af RKKP fire gange årligt ved en tværfaglig gruppe

 • • Koordinering mellem OP og sengeafsnit om prioritering af patienter til OP programmet

 • • Koordinering mellem OP og anæstesien omkring operationsprogrammet

 

 

Sygepleje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styregruppe DR hoftebrud og netværksgruppe

Diagnostiske undersøgelser

 

Røntgen af hofte ved ankomst

Kontrol røntgen af hoften efter operation

Ved indikation for udredning af osteoporose:

 • • Thisted: røntgen af columna thoracolumbalis

 • • Hjørring: Blodprøver og DEXA scanning

Blodprøver ved ankomst, samt 1. og 3. dag

Svar aflæses i opgavemodulet af den stuegangsgående læge.

 

Læge

Plejepersonale

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

 • • De dage, hvor der er behov for stuegang hos patienten, foregår dette i dialog med læge, sygeplejerske og evt. pårørende

 • • Tværfaglig konference om udskrivelsen med sygeplejerske, terapeuter, patient/pårørende og evt. visitator

 

 

 

 

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet for Aalborg, Hjørring og Thisted

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 • • Planlægningen af udskrivelse/afslutning af patientforløbet begynder ved indlæggelsen, gennem de forekomne samtaler, hvor patient og pårørende er inddraget i afstemning af mål og forventninger, samt beskrivelse af funktionsniveau ved indlæggelsen.

 • • Primærsektoren er adviseret via TSM x 2

 • • Servicemålene (KPI) for forløbet er: epikriser, RKKP, afstemning i FMK

 • • Dokumentationen for forløbet forefindes i: EPJ, RKKP, TSM og medicinmodulet

 • • Der afholdes afsluttende sygepleje samtale med patient og pårørende, herunder:

  • Forebyggelse af nyt fald

  • Mad og drikke

  • Medicin / medicinkort

  • Udlevering af relevante pjecer

 • • Plejeplan sendes via TSM

 • • Repeter de udleverede pjecer med patient og evt. pårørende.

 • • Terapeuterne drøfter hjemmeøvelsesprogram med patient og pårørende.

 • • Genoptræningsplan udarbejdes = GOP og medgives patienten ved udskrivelse

 • • Epikrisen dikteres ved sidste stuegang, hvor Opgavelisten tjekkes med henblik på svar

 • • FMK afstemmes

 • • Der doseres og medgives medicin til aftalte dage.

 

Sygepleje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeuter

 

 

 

 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

 

 • • Der er løbende under indlæggelsen talt med patient og pårørende om udskrivelse

 • • Ved udskrivelsessamtale er patient og evt. også pårørende opfordret til deltagelse

 • • Genoptræning og det videre forløb bliver det talt om under stuegang

 • • Kopi af plejeforløbsplanen medgives patienten.

 • • Gennemgang af medicinliste og videre plan med patient og evt. pårørende er der talt om til stuegang

 

 

Sygepleje

 

Patientvejledning

Operation af hoftebrud_HOOA01-180.pdf

 

Definition af begreber

GOP: Genoptræningsplan

OP-team: Op-sygeplejerske, O-Læge, Anæstesisygeplejerske