Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tidligt Hjemmeophold inden udskrivelse fra Neonatalafsnit 12-13

Formål

Tidligt hjemmeophold er et tilbud til familier med et for tidligt født barn, om at have den sidste del af indlæggelsen i eget hjem. Dette for at styrke familiedannelsen, forældreskabet og tilknytningen mellem forældre og barn.

Definition af begreber

THO: Tidligt Hjemme Ophold

Hvem kan tilbydes THO

THO kan tilbydes familier, hvor børnene skal trappe ud af sondetilskud samtidigt med, at barnet lærer at spise af bryst eller flaske.

 

Kriterier for barnet:

 • • Aktuel alder (GA) er mindst 35 uger (lægebeslutning !)– OBS om forældrene har vænnet sig til og er trygge ved at barnet ikke længere har overvågning på.

 • • Skal være i trivsel

 • • Skal minimum veje sin fødselsvægt, eller være vendt på vægtkurven

 • • Skal selv kunne holde varmen

 

Kriterier for familien:

 • • Hver enkelt situation/forløb kræver en faglig vurdering baseret på hjemmets ressourcer, geografi og transportmuligheder.

 • • Familien skal være indlagt i Neonatalafsnittet i tiden op mod THO. Kan alternativt gå på THO fra døgn eller B11. Det forudsætter dog, at der har været THO samtale samt førstehjælpsundervisning med en THO sygeplejerske fra Neo. Familien indlægges på Neo minimum et døgn og ses af læge på Neo.

 • • Forældrene skal selv varetage barnets pasning og pleje i Baby-Caféen inden THO inkl. sondemadning

 • • Forældrene skal være oplært i og varetage sondetjek selvstændigt inden THO

 • • Forældrene skal være indforstået med enten selv at lære at lægge en sonde eller at komme ind på afsnittet på alle tidspunkter af døgnet, hvis barnet har behov for en ny sonde

 • • Forældrene skal kunne komme til kontrol på afsnittet, og skal være ansvarlig for sikker transport. Til THO samtalen henvises til www.sikkertrafik.dk

 • • Forældrene skal kunne tale og forstå dansk i tilfælde af behov for telefonkonsultation/Behov for at ringe 112

Forberedelse af familien til THO

Det er afsnittets læger og THO sygeplejersker, der tidligt i indlæggelsesforløbet informerer familien om muligheden for THO. Tilbuddet præsenteres i så god tid, at forældrene får mulighed for mentalt at forberede sig på THO. En THO sygeplejerske afholder THO samtale ifølge instruks, se bilag THO samtale.

Det er afsnittets læger og plejepersonale i samarbejde med forældrene, der vurderer, om barnet og familien er klar til THO. THO er et tilbud, og forældrene skal opleve sig trygge ved at tage imod tilbuddet.

En af afsnittets læger eller en THO sygeplejersker, skal inden familien udskrives, undervise familien individuelt i hjerte-lungeredning/førstehjælp til spædbarn med brug af afsnittets phantomdukke.

Pjecerne ”Sådan giver du førstehjælp til dit spædbarn” og ”THO” udleveres til forældrene.

Hvis barnet ammes informeres forældre om, at liggende amning frarådes jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om samsovning. Dette fordi vi vurderer at der er en risiko for, at mor falder i søvn under amning.

 

Link til pjecer

Tidligt hjemmeophold (THO)

Sådan giver du førstehjælp til dit spædbarn

 

 

Alt hvad familien har brug for ift. ernæring af barnet medgives inkl. evt. fosfat og PreNAN. Familien skal selv sørge for bleer og alt øvrigt til almindelig spædbarnspleje. Medicin, vitaminer og fx Movicol, til barnet skal forældrene selv købe. Se bilag: THO pakkeliste.

Hvis familien har lånt en vikle under indlæggelsen skal den afleveres, når familien påbegynder THO og må ikke tages med hjem i THO perioden. Vær opmærksom på evt. låneseddel.

 

Kontroller i afsnittet

Familien bookes til kontrol i afsnittet hver 2. – 4. dag. Vurderingen laves for første besøg i samråd med tilknyttede læge.

Bookningen foregår på orlovsseddel. Vær opmærksom på, at der bookes en time pr familie, og at tiderne spredes over formiddagen, så familierne ikke får unødvendig ventetid i forbindelse med THO besøget.

Det tilstræbes, at det er erfarne sygeplejerskerne med særlig tilknytning til THO og IBCLC, der varetager THO besøgene i afsnittet – Primært varetages opgaven af vores 3 THO sygeplejersker.

Det er den sygeplejerske, der står for besøget, der vurderer, om der er behov for et lægeligt tilsyn, ud over de lægelige tilsyn, der er aftalt for familien. Barnet skal dog minimum ses af en læge umiddelbart før familien går på THO og igen før endelig udskrivelse.

Det er altid en lægelig vurdering, om barnet er klar til udskrivelse.

Familien informeres om, at de på alle tider af døgnet kan ringe til eller komme i afsnittet.

 

Dokumentation

Hvis en familie skal på THO oprettes tidligt et problem, der hedder forberedelse til THO. Dernæst oprettes handlinger til problemet, se bilag: Forberedelser før THO.

Når familien sendes på THO lukkes alle ikke relevante problemer i EPJ

Der skrives en helhedsvurdering under standardplanen Neo-Udskrivelse, der dog først sendes til sundhedsplejersken ved endelig udskrivelse.

Standardplanen Neo-Ernæring anvendes til dokumentation og beskrivelse af barnets ernæring under hele THO opholdet. Husk at registrere vægt under værdier.

THO-registreringsark lægges i barnets tilbudsmappe og udfyldes med relevante oplysninger – ex hvad er barnets aktuelle døgnmængde i ml/kg.

Hvis barnet skal have medicin med hjem dokumenteres i Columna, at der er udleveret til selvadministration

Ved endelig udskrivelse opdateres helhedsvurderingen og sendes til sundhedsplejen via E-Brev

P-Tilladelse til brug i ambulancegangen i forbindelse med THO kontrollerne i afsnittet udfyldes og udleveres fra besøg til besøg. P-tilladelserne findes i THO mappen på sekretærkontoret på 12. etage. Se endvidere:

parkeringstilladelse til forældre

 

Registrering

Barnet er under hele THO opholdet registreret som indlagt i Neonatalafsnittet, og udskrives først ved afslutningen af THO.

Husk at registrere ernæringsmåde på barnets VIPS forside ved endelig udskrivelse til central registrering af amme-frekvens

Husk at stemple og udlevere blanketten til forlængelse af barselsorlov, som familien selv skal sende til udbetaling Danmark. Her angives både THO start og udskrivelsesdato. Retten til forlængelse af barsel ophører fra den dag barnet går på THO. Socialrådgiver informerer familien om dette.

På neobasen, hvor man anfører udskrivningsvægt, skrives vægten registreret den dag sonden seponeres. Dette for at kunne sammenligne med resten af Danmark.