Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer for sygeplejersker i Dagkirurgisk afsnit og Central opvågning, Aalborg UH, Thisted

Beskrivelse

Ud fra metoden opstilles anbefalingerne med beskrivelse af fordele, bivirkninger og risici. Retningsgivende dokumenter beskriver diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering og andet relevant for patientgruppen.

Anvendelse af standardordinationer samt regimer (standardpakker) må kun delegeres til sygeplejersker, der har gennemgået den i introduktionen nødvendige oplæring i behandling og pleje af afsnittets patientgrupper.

De er oplært i at informere, dispensere, administrere, gennemgå samt observere effekt og bivirkninger af medicinering. Endvidere skal de sygeplejersker, der er omfattet af delegeringen have modtaget oplæring i intravenøs administration og have bredt kendskab til denne.

De er endvidere oplært i at indføre ordinationer og anvende regimer i medicinmodulet.

Der foretages altid identifikation af patienter ud fra navn og CPR-nummer i forbindelse med medicinering.

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Der foretages altid kontrol af, hvorvidt patienten har allergi overfor de anvendte lægemidler inden indgift.

Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland

 

Lægen kan ordinere i medicinmodulet, eller sygeplejersken kan indføre rammeordinationerne i medicinmodulet.

Sygeplejersken kvitterer for dispensering og administration i medicinmodulet iht. Medicinering – Lægemiddeldispensering. samt Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK).

Dog med undtagelse, godkendt af klinikledelsen: Standard medicinering af præmedicin og medicin i opvågningsfasen, foretages i columna medicin og overføres ikke til FMK.

Anvendelse af rammeordinationer må kun ske i henhold til Medicin Standardpakker Dagkirurgien, se bilag, og som "ordination pro necessitate" (p.n.) eller engangsordination (EGO) og dokumenteres i medicinmodulet.

 

Rammeordinationer anvendes i forhold til de i kriterier for dagkirurgi nævnte sammenhænge.

 

Da det nuværende medicinsystem Columna ikke kan håndtere egentlige delegerede standardordinationer, men danner disse som almindelige sygeplejerske-ordinationer, der er markerede som ikke godkendte, fraviges princippet om kun at dispensere og administrere læge-godkendte ordinationer. Ordinationer, der er dannet ud fra standardordinationer/pakker i henhold til Medicin Standardpakker Dagkirurgien afsnit, Fællesklinikken Regionshospital Nordjylland, Thisted er at betragte som på forhånd lægegodkendte og kan derfor anvendes som sådan. Der henvises endvidere til PONV – postoperativ nausea et vomiting – behandling i Dagkirurgisk afsnit, RHN, Fællesklilnik Thisted,

Medicin til børn i aldersgruppen 2-15 år i Dagkirurgien.

 

Skal patienten fortsætte med medicinsk behandling ud over disse, skal lægen ordinere i medicinmodulet.

Retten til delegeret ordination gælder de i Medicin Standardpakker Dagkirurgien, Fællesklinikken Regionshospital Nordjylland, Thisted nævnte ordinationer.

 

Ansvar:

Den ledende overlæge har ansvar for:

 • • at opgaver, der kan delegeres er beskrevet og godkendt

 • • at plejepersonalet/medhjælpen er instrueret og oplært

 • • at der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

 • • at der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det er den enkelte sygeplejerskes ansvar:

 • • At dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet.

 • • At have kendskab til patientens aktuelle sygdoms- og behandlingsforløb

 • • At kende de pågældende præparaters basale farmakologi.

 • • Ved afvigelser fra standardforløb eller ved tvivlsspørgsmål at kontakte læge.

 

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Rammedelegationer er beskrevet utvetydigt i en instruks.

 

Målgruppe – modtagelse

Instruksen omhandler Patienter, visiteret til Dagkirurgisk afsnit kriterier for dagkirurgi

dvs. alle patienter i Dagkirurgien

 

Formål.

At sygeplejerskerne selvstændigt kan administrere udvalgte præparater i henhold til definerede Medicin Standardpakker, Dagkirurgi, Fællesklinik Regionshospital Nordjylland, Thisted

 

At patientens aktuelle medicinering fremgår af medicinmodulet

At sikre, at patienter til enhver tid behandles af medarbejdere med de rette kompetencer i forhold til opgaven

At sikre, at dagkirurgisk afsnit følger den regionale retningslinje Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

 

 

Referencer:

 1. 1. Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser.

 

 1. 2. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) - retsinformation.dk

 2. 3. Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) - retsinformation.dk

 3. 4. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12/02/2015 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

 4. 5. Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK.