Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer for sygeplejersker i Perioperativ Enhed, Aalborg UH, Thisted

 

Nedenstående instruks er et lokalt supplement til det regionale Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser.

 

Beskrivelse

Anvendelse af standardordinationer samt regimer (standardpakker) må kun delegeres til sygeplejersker med funktion i Perioperativ Enhed - Thisted, der har gennemgået den nødvendige oplæring i behandling og pleje af afsnittets patientgrupper ud fra afsnittets kompetencekort. Disse findes på Teams - Afsnit for Operation, Thisted.

De er oplært i at informere, dispensere, administrere, gennemgå samt observere effekt og bivirkninger af medicinering. Endvidere skal de sygeplejersker, der er omfattet af delegeringen have modtaget oplæring i intravenøs administration og have bredt kendskab til denne.

De er endvidere oplært i at indføre ordinationer og anvende regimer i medicinmodulet i den elektroniske patientjournal.

Der foretages altid identifikation af patienter ud fra navn og CPR-nummer i forbindelse med medicinering.

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Der foretages altid kontrol af, hvorvidt patienten har allergi overfor de anvendte lægemidler inden indgift.

Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland

 

Lægen kan ordinere i medicinmodulet, eller sygeplejersken kan indføre rammeordinationerne i medicinmodulet.

Sygeplejersken kvitterer for dispensering og administration i medicinmodulet iht. Medicinering – Lægemiddeldispensering samt Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK).

Dog med følgende undtagelse som er godkendt af klinikledelsen:

  • Standard medicinering med præmedicin og medicin i opvågningsfasen, foretages i medicinmodul i den elektroniske patientjournal og overføres ikke til FMK.

Anvendelse af rammeordinationer må kun ske i henhold til Perioperativ patientbehandling, Aalborg UH, Thisted og som "ordination pro necessitate" (p.n.) eller engangsordination (EGO) og dokumenteres i medicinmodulet.

Rammeordinationer anvendes i forhold til de i Perioperativ patientbehandling, Aalborg UH, Thisted nævnte sammenhænge.

 

Da det nuværende medicinsystem ikke kan håndtere egentlige delegerede standardordinationer, men danner disse som almindelige sygeplejerske-ordinationer, der er markerede som ikke godkendte, fraviges princippet om kun at dispensere og administrere læge-godkendte ordinationer. Ordinationer, der er dannet ud fra standardordinationer/pakker i henhold til Perioperativ patientbehandling, Aalborg UH, Thisted er at betragte som på forhånd lægegodkendte og kan derfor anvendes som sådan. Skal patienten fortsætte med medicinsk behandling ud over disse, skal lægen ordinere i medicinmodulet.

Retten til delegeret ordination gælder de i Perioperativ patientbehandling, Aalborg UH, Thisted nævnte ordinationer.

 

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Rammedelegationer er beskrevet utvetydigt i en instruks.

Rammeordination: Et ledelsesgodkende regime af medicinske præparater, som er hyppigt anvendt i det præ- og postoperativ forløb.

 

Målgruppe – modtagelse

Instruksen omhandler patienter, visiteret til Perioperativ enhed.

 

Formål

At sygeplejerskerne selvstændigt kan administrere udvalgte præparater i henhold til definerede Perioperativ patientbehandling, Aalborg UH, Thisted

At patientens aktuelle medicinering fremgår af medicinmodulet.

At sikre, at patienter til enhver tid behandles af medarbejdere med de rette kompetencer i forhold til opgaven.

At sikre, at Perioperativ Enhed følger den regionale retningslinje Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser.

 

 

 

 

Referencer

  1. 1. Perioperativ patientbehandling, Aalborg UH, Thisted

 

  1. 2. Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser.

 

  1. 3. Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

  2. 4. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12/02/2015 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

  3. 5. Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK