Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsyningssvigt - Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet

 

Beskrivelse

Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra Teknisk Afdeling, der sammen med akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Det er op til den enkelte afdelingssygeplejerske at kontakte Teknisk Afdeling og akkrediteringskoordinatoren for centeret.

Årlig gennemgang dato:

Afsnit

Gennemgået af

16. Marts 2023

Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, etage 8

Aalborg Universitetshospital, Nord.

 

Tekniker Michael Christiansen og
Birgitte Monrad Larsen, Souschef.
Tlf. nr.: 97 66 04 52

 

 

1. Brand

Spørgsmål

Svar

 

Hvor findes flugtvejsplanen?

Flugtvejsplan findes ved elevator i begge ender af afsnittet og midt på gangen.

På flugtvejsplanen er nødtelefon og brandudstyr markeret med forskellige symboler.

Personalet skal orienteres sig på disse oversigter.

 

Hvor findes varslingsinstruks (og telefonen) for alarmering? (Markeret med rød telefon på flugtvejsplanen)?

I sekretærkontor ved rød telefon.

 

Hvordan adviseres personalet om brand?: lys, lyd, lamper der blinker, telefon, personsøger?

Personalet adviseres ved den lyd, der kommer fra afsnittets varslingssystem.

Findes i personalekøkkenet bag døren (Aba-display).

Desuden skal den lille grå kalder til brand altid bæres af ansvarshavende personale.

Brandkalderen bipper sammen med Aba-displayet.

 

Findes der sprinkleranlæg/røgalarmer i afsnittet?

Der er sprinkleranlæg i alle rum og på gangene. Derudover er der røg- og partikeldetektorer i alle rum og på gangene.

 

Findes der branddøre, som lukker automatisk ved brand? Hvordan åbnes de manuelt?

ABDL døre i begge ender af afsnit og midt i afsnittet lukker i ved alarm.

Disse døre kan åbnes manuelt ved at trykke håndtag ned og lægge kræfterne i.

ABDL døre til birum, der åbnes med kontakt eller træk lukker ligeledes. Disse døre kan åbnes, hvis man opholder sig i birummet, i det dørene er med håndtag.

 

Alarmering af naboafdelinger?

Er der nogen udover Informationen, som skal adviseres?

Personsøger viser nabo afsnit i bygning P.

Stor alarm bip for brand i eget afsnit

Lille alarm bip for nabo afsnit.

 

Hvem møder brandvæsenet?

Informationen adviserer portørerne: 1 portør møder brandvæsenet på terrænet og en anden portør går til afdelingen.

Afsnittets personale identificerer brandstedet via oversigtskort, der ligger ved alarm i personale køkkenet. Dette kort er markeret tydeligt, i det der er skrevet navne på rummene på oversigtssedlen.

 

Hvordan foretages evakuering af patienter (dag, aften, nat)?

Patienter evakueres, hvis muligt fra brændende rum, ellers lukkes til rummet. Patienterne flyttes til næste brandfri zone, det vil sige bag den næste branddør.

 

Hvor findes CO2 slukkere?

2 på gangen, placeret i hver ende af gangen.

 

Hvor findes brandslanger? - og hvilke stuer kan nås med slangen?

Der er 3 brandslanger i afsnittet, der hver er 25 meter lange. Hver af disse kan nå til det næste slangested.

Placeret i hver ende af gangen og midt på.

 

Hvor findes håndsprøjte med vand? Hvor tit kontrolleres vandstand i håndsprøjten og af hvem?

Afsnittet har ikke en håndsprøjte med vand, i stedet CO slukker.

 

Hvordan håndteres ilt-udtag samt iltbomber ved brand?

Ilt-bomben, der findes i Akutstuen samt i medicinrum markeret med gult skilt med advarselstrekant, flyttes ud af rummet til næste brandfri zone.

Personalet fjerner hvis muligt ilt-kateter ved patienter med iltbehandling. Personalet skal ikke noget ved ilt-udtagene.

 

Hvor findes nøgle til evt. låste vinduer/døre

I nøgleskabet ved personale kontor.

 

Hvordan sikres flugtveje mod blokering og brandbart materiale?

Afsnittet skal være ryddet op og brandbart materiale skal væk fra gangen.

 

Kontrol af afsnittets brandudstyr? Hvem og

Hvornår?

2 gange årlige gennemgås udstyret af brandmyndigheder/Falck/Teknisk Afdeling

 

Har afsnittet faste aftaler om lokal brandinstruktion?

E-learning fastlagt til efterårsperioden.

Personalet adviseres via mail fra Plan2learn.

 

 

2. Hjertestop

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan meldes hjertestop?

Hjertestop meldes ved hjælp af tryk på rød knap over patientens seng. – ved aktivering af rødt HS-tryk (hjertestop) i sengevægspanel løftes det klare beskyttelsesglas og der trykkes!!

Der alarmeres ud på dect-telefoner og stue-paneler på hele afdelingen samt INFO SYD.

Fra informationen, afsnit Syd, alarmeres hjertestop-holdet på afsnit Nord, og der sendes kvittering til sengeafsnit, afsnit Nord.

Det betyder, at der vil stå #modtaget# i sengestue-panelet og der lyder en hyletone på stuen.

Når hjertestop-holdet ankommer, kan hjertestop-kaldet ophæves ved at trykke nærværs-markeringen to gange!!

<Ved nedbrud af ovenstående kontaktes Informationen på telefon. 60000/60020.

Hjertestop meldes og afsnit og stue meldes. Personalet modtager hjertestop-holdet.

 

Hvordan melde hjertestop ved nedbrud af vanlige meldesystemer? (Hjertestopknap, telefoni etc.)

Vagthavende anæstesipersonale opholder sig på intensiv afdeling. Ordonnans sendes af sted for at alarmere.

 

Hvor findes hjertevogn/akutbakker?

I medicinrummet på rullebordet.

 

Hvor findes hjertestarter?

På gangen udenfor sekretariatet.

Alle er oplært i brugen af hjertestarter.

 

Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland

Den fælles overordnede hjertestopinstruks

 

 

3. Beredskabsplan

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan indgår afdelingen i katastrofeberedskabet ifølge beredskabsplanen?

Beredskabsplan er på computerskrivebordet, afsnitsledelsen vurderer om afsnittets personale skal tilkaldes.

Der forefindes telefonliste i afsnittet, som opdateres regelmæssigt af souschefer.

Listen findes i telefonkonsol på personalekontoret.

Indkaldt personale skal møde ind på Gynækologisk Obstetrisk afdelingens konferencelokale på 3 etage.

Rød nød telefon + telefonliste findes på sekretærens kontor.

 

 

4. Strømforsyning

Spørgsmål

Svar

 

Hvilke kontakter fører nødstrøm/supernødstrøm? (Hvordan er de mærket?)

Mærkning:

Sorte: Almindelig strøm.

Rød ring: Nødstrøm, her kan være spændingsfald.

Helt røde: Nødstrøm, her er ikke spændingsfald ved svigt.

Runde symboler på almindelige stuer.

Hjertesymboler klasser stue: jordforbindelse.

Afprøvning hver tirsdag. Her er det de røde kontakter altså nødstrøm, der afprøves.

 

Hvilket apparatur/udstyr skal altid tilsluttes nødstrøm? Skal dette apparatur/udstyr genstartes, fx i forbindelse med afprøvning af nødstrømsanlæg tirsdag morgen?

Vi har ikke noget som skal være i nødstrøm.

 

Hvilken PC på vagtstuen står altid i nødstrøm og skal være tændt? Hvem er ansvarlig for at genstarte nødstrømscomputeren x 1 ugentligt?

Computer ved vindue på souschefkontor (Dorthes).

Souschefer genstarter hver uge.

 

Hvordan meldes mindre lokale strømnedbrud?

Fejl – udfyld anmeldelse via pc til Teknisk Afdeling.

På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk Afdeling på tlf.nr.: 65901

Uden for åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.: 60000

 

 

5. Telefoni

Spørgsmål

Svar

 

Hvor findes afsnittets nødtelefon (gælder kun sengeafsnit samt enkelte andre fx skadestue etc.)?

Hvilket nødtelefonnummer har den?

Status på nedbrud i telefoni udsendes, per mail.

Afsnittets røde nødtelefon på sekretærens kontor: 62861

Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet Tlf.: 62861

 

Hvor findes liste over nødtelefonnumre?

Ved nødtelefon.

 

Hvordan kontaktes vagtbærende sundhedspersonale i forbindelse med totalt nedbrud af telefoni? Herunder udpegning af ordonnans/kontaktperson

Ansvarshavende sygeplejerske er kontaktperson i afsnittet. Hun udpeger ordonnans og skal hele tiden vide, hvor vagthavende læge og andre er. Hun skal blive i afsnittet.

Vagthavende læger vil have base på fødegangen.

 

Hvem skal orienteres ved telefonnedbrud?

Informationen:

Vagthavende læge/sygeplejerske:

Andre akutte funktioner: Fødegang, Klinisk Biokemisk Afdeling, Narkose, Operationsafsnit.

 

 

6. Patientkald

Spørgsmål

Svar

 

Hvis anlægget har nøddrift: Hvordan vises nøddrift på kaldeanlæg? (Lyd, lamper etc.).

Hvordan skal personalet forholde sig?

Patientkaldet vil fungere med lyd som i gamle dage, (evt. glas med ske i).

Anlægget bipper hvis det er ude af drift.

 

Hvordan skal personalet forholde sig, hvis kaldeanlægget er ude af drift?

Patienter, der ikke selv kan kontakte personalet tilses hyppigt. Andre får klokke eller andet at larme med.

Hvis vi ikke kan låne nødkald fra Teknisk Afdeling.

 

Hvordan sker fejlmelding til teknisk afdeling?

 

Fejl udfyld anmeldelse via pc til Teknisk Afdeling.

På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk afdeling på tlf.nr.: 65901

Underfor åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.: 60020 på hverdage fra kl. 7.00 – 21.00.

Weekends og søn- og helligdage fra kl. 10.00 – 20.00. Udenfor disse tider kontaktes informationen på Syd tlf. nr.: 60000

 

 

7. Personsøger

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan kontaktes personsøger, hvis 88-kodning ikke fungerer?

 

 

 

 

 

 

Hvordan udpeges ordonnanser fx ved vagtskifte?

Hvordan kontaktes øvrige vigtige samarbejdspartnere (Jordemødre, Bioanalytikere m.fl.)?

Brug dect telefon eller forsøg 87 efterfulgt af søgenummer og det anvendte apparats nummer, når der er ringetone er søgningen gennemført.

Alle læger er forsynet med dect telefon

Hvis dette ikke virker kontaktes Informationen: 60000/60020

Informationen orienteres om hvilket telefonnummer, der kan benyttes til kontakt til visitatorer og vagthavende læge.

Ordonnans udpeges af ansvarshavende sygeplejerske.

Kontakt til øvrige samarbejdspartnere:

Fødegangen: Tlf. på fastnet eller dect.

Læger: Tlf. på fastnet eller dect.

 

 

8. Medicinske gasser

Spørgsmål

Svar

 

Hvor mange iltbomber samt aggregater skal forefindes i afsnittet?

Der findes 1 stk. i Akutstuen samt 1 stk i medicinrummet.

Aggregater: Der er 1 per stue til rådighed.

 

Er der behov for at have adgang til injektorsug, hvis væg sug er ude af drift?

Ikke relevant.

 

Er der behov for nødforsyning af Co2? Eller Medicinsk luft?

Der er ikke behov.

 

 

9. Ventilation, varme, køling og vand

Spørgsmål

Svar

 

Er der i afsnittet rum eller apparatur, som er særligt følsomt over for svigt i ventilation og køling?

Nej, det er der ikke.

 

 

Hvordan håndteres svigt i forsyning af vand, varme, ventilation og køling?

Fejl udfyld anmeldelse via pc til Teknisk Afdeling

Ved hastesager kontaktes Teknisk Afdeling pr tlf med henblik på etablering af nødforsyning: På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk Afdeling på tlf.nr.: 65901

Underfor åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.: 60000/60020 på hverdage fra kl. 7.00 – 21.00.

Weekends og søn- og helligdage fra kl. 10.00 – 20.00. Udenfor disse tider kontaktes Informationen Syd på telefon nr. 60000/60020