Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsyningssvigt – Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit

 

Beskrivelse

Årlig gennemgang dato:

Afsnit

Gennemgået af

16. Marts 2023

Urologisk – Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit, etage 9. Aalborg Universitetshospital, Nord.

Tekniker Michael Christiansen og

Souschef Birgitte Monrad Larsen
Tlf. nr.: 97 66 04 52

 

 

1. Brand

Spørgsmål

Svar

 

Hvor findes flugtvejsplanen?

I midten af afsnittet.

 

Hvor findes varslingsinstruks (og telefonen) for alarmering? (Markeret med rød telefon på flugtvejsplanen)

Varslingsinstruksen hænger på væggen ved nødtelefonen på vagtstuen.

 

Hvordan adviseres personalet om brand?: lys, lyd, lamper der blinker, telefon, personsøger?

Vi har en bipper, som skal bæres af koordinatoren for Urologisk Dagafsnit.

 

Findes der sprinkleranlæg/røgalarmer i afsnittet?

Sprinkleranlæg i loftet i alle rum.

 

Findes der branddøre, som lukker automatisk ved brand? Hvordan åbnes de manuelt?

Døre til alle birum + midt i gangen og mellem stue 3 og 4. dørene er markeret med ABDL.

 

Alarmering af naboafdelinger?

Er der nogen udover Informationen, som skal adviseres?

Naboafdelinger alarmeres via bipper.

 

Hvem møder brandvæsenet?

Informationen adviserer portørerne: 1 portør møder brandvæsenet på terrænet og en anden portør går til afdelingen.

 

Hvordan foretages evakuering af patienter (dag, aften, nat)?

Der er patienter dag og aften.

Patienter evakueres hvis muligt fra brændende rum, ellers lukkes til rummet. Der evakueres til nærmeste rum eller trappe hvis muligt.

Ved brug for åbning om natten, kan tages kontakt til informationen på syd (60010), og bede dem give vægter besked om åbningen.

Dørene er åbne til kl. 22.00, derefter kan man komme ind via id-kort, uden brug af kode.

 

Hvor findes CO2 slukkere?

I begge ender af afsnittet.

 

Hvor findes brandslanger? – og hvilke stuer nås med slangen.

I begge ender af afdelingen samt i midten, de kan række 25 m.

 

Hvor findes brandtæpper?

Brandtæpper der findes i begge ender af afdelingen.

Kontrolleres 2 gange årligt af Brandmyndighederne.

 

Hvordan håndteres ilt-udtag samt iltbomber ved brand?

Iltbomber fjernes. Hvis patienten bruger ilt fjernes denne og slukkes.

Der findes 1 bag blå skydedør og 1 på hjertestopsvognen.

Dørene er markeret med gult skilt.

 

Hvor findes nøgle til evt. låste vinduer/døre

I nøgleskab på vagtkontoret på 8, etage.

 

Hvordan sikres flugtveje mod blokering og brandbart materiale?

Overholder det markerede på flugtvejsplanen, ryddelige gange.

 

Kontrol af afsnittets brandudstyr? Hvem og

hvornår?

2 gange årlige gennemgås udstyret af brandmyndigheder/Falck/Teknisk Afdeling

 

Har afsnittet faste aftaler om lokal brandinstruktion?

E-learning hvert efteråret. Plan2learn adviserer årligt personalet om e-learningskurset.

 

 

2. Hjertestop

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan meldes hjertestop?

Der rykkes på den røde knap over patientens seng. Når der står MODTAGET i displayet er kaldet gået igennem.

 

Hvordan meldes hjertestop ved nedbrud af vanlige meldesystemer? (hjertestopknap, telefoni etc.)

Der ringes hjertestop 22011, MELD AFSNIT + STUE NR.

 

Hvor findes hjertevogn/akutbakker?

Hjertevogn er i apparatur/kopi

-rum og akutbakke i medicinrum.

 

Hvor findes hjertestarter?

Midt på gangen.

 

Hvem skifter batterier i hjertestarter?

Det har vægteren ansvar for at gøre.

 

Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland

Den overordnede fælles hjertestopinstruks

 

 

 

3. Beredskabs-plan

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan indgår afdelingen i katastrofeberedskabet ifølge beredskabsplanen?

Fremgår af AUH`s beredsskabsplan, de ligger på PC-skrivebordet. Lederne i afsnittet tilkalder personalet. Personale samlingssted er konferencelokalet på 3 etage. Tlf. liste opdateres regelmæssigt af souschefer.

 

 

4. Strømfor-syning

Spørgsmål

Svar

 

Hvilke kontakter fører nødstrøm/supernødstrøm? (Hvordan er de mærket?)

De er mærket med et 0. Supernødstrøm er helt røde.

 

Hvilket apparatur/udstyr skal altid tilsluttes nødstrøm? Skal dette apparatur/udstyr genstartes, fx i forbindelse med afprøvning af nødstrømsanlæg tirsdag morgen?

Vi har ikke noget.

 

Hvilken PC på vagtstuen står altid i nødstrøm og skal være tændt

Hvem er ansvarlig for at genstarte nødstrømscomputeren x 1 ugentligt?

Computer ved vindue på souschefkontor (Dorthes).

Souschefer genstarter hver uge.

 

Hvordan meldes mindre lokale strømnedbrud?

Fejl udfyld anmeldelse via pc til Teknisk Afdeling

På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk Afdeling på tlf.nr.: 65901

Uden for åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.: 60020/60000

 

 

5. Telefoni

Spørgsmål

Svar

 

Hvor findes afsnittets nødtelefon (gælder kun sengeafsnit samt enkelte andre fx skadestue etc.)?

Hvilket nødtelefonnummer har den?

På urologisk vagtstue.

Status på nedbrud i telefoni udsendes pr. mail.

 

Hvor findes liste over nødtelefonnumre?

På væggen over nødtelefonen på urologisk vagtstue ellers i PRI.

 

Hvordan kontaktes vagtbærende sundhedspersonale i forbindelse med totalt nedbrud af telefoni? Herunder udpegning af ordonnans/kontaktperson?

Kontaktperson i afdelingen, som hele tiden ved hvor vagthavende læge og andre er, skal blive i afdelingen.

Ved brug af DECT-Telefon eller egne mobiler.

Vagthavende læge vil have base på Fødegangen.

 

Hvem skal orienteres ved telefonnedbrud?

Informationen:

Vagthavende læge/sygeplejerske:

Andre akutte funktioner: Fødegangen, Narkoseafdelingen og Operationsafsnit.

 

 

6. Patient-kald

Spørgsmål

Svar

 

Hvis anlægget har nøddrift: Hvordan vises nøddrift på kaldeanlæg? (lyd, lamper etc.).

Hvordan skal personalet forholde sig?

Der gives besked på display på kald.

Kontakt teknisk afdeling.

 

Hvordan skal personalet forholde sig, hvis kaldeanlægget er ude af drift?

Patienter, der ikke selv kan kontakte personalet, tilses hyppigt. Andre får klokke, glas med ske, eller andet at larme med.

Teknisk afdeling har udstyr der kan kobles til.

 

Hvordan sker fejlmelding til teknisk afdeling?

 

Fejl udfyld anmeldelse via pc til Teknisk Afdeling

På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk Afdeling på tlf.nr.: 65901

Underfor åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.: 60020/60000

 

 

7. Person-søger

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan kontaktes personsøger, hvis 88-kodning ikke fungerer?

 

Hvordan udpeges ordonnanser fx ved vagtskifte?
 

 

 

 

 

Hvordan kontaktes øvrige vigtige samarbejds-partnere (Jordemødre, Bioanalytikere m.fl.)?

Brug DECT-telefon. Forsøg 87 efterfulgt af søgenummer og det anvendte apparats nummer. Når der er ringetone, er søgningen gennemført.

Hvis dette ikke virker, kontaktes Informationen:

Informationen orienteres om, hvilket telefonnummer, der kan benyttes til kontakt til visitatorer og vagthavende læge.

Læger skal fysisk opholde sig svarende til oplysninger på vagtskema.

Ansvarshavende sygeplejerske har dette ansvar. Brug DECT.telefon.

 

 

8. Medicinske gasser

Spørgsmål

Svar

 

Hvor mange iltbomber samt aggregater skal forefindes i afsnittet?

Vi har 1 på hjertestopvogn og en ekstra iltbombe i det blå skab på gangen.

 

Er der behov for at have adgang til injektorsug, hvis vægsug er ude af drift?

Nej.

 

Er der behov for nødforsyning af CO? Eller Medicinsk luft

Nej.

 

 

9. Ventila-tion, varme, køling og vand

Spørgsmål

Svar

 

Er der i afsnittet rum eller apparatur, som er særligt følsomt over for svigt i ventilation og køling?

Medicinrum og køkken.

 

 

Hvordan håndteres svigt i forsyning af vand, varme, ventilation og køling

Fejl udfyld anmeldelse via pc til Teknisk Afdeling

Ved hastesager kontaktes Teknisk Afdeling pr tlf med henblik på etablering af nødforsyning: På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk Afdeling på tlf.nr.: 65901

Underfor åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.: 60000/60020