Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udredning i Diagnostisk Center, Aalborg Universitetshospital, Farsø

 

Udredning i Diagnostisk Center

Målgruppen for udredninger i de Diagnostiske Centre (Hjørring, Thisted og Farsø) er patienter med uspecifikke symptomer, hvor man mistænker alvorlig underliggende sygdom.

 

Tilbuddet er primært rettet mod almen praksis.

 

Patienten vil typisk have haft et eller flere af nedenstående nytilkomne symptomer mellem ca. 3 uger og 3 måneder, men der skal også tages højde for eventuel sen lægesøgning. Listen er ikke udtømmende, men kan anvendes som inspiration:
 

  • • Almensymptomer (træthed, almen sygdomsfølelse, smerter)

  • • Utilsigtet vægttab

  • • Langvarig/vedvarende feber

  • • Anæmi

  • • En eller flere abnorme laboratorieprøver, som ikke umiddelbart kan forklares, for eksempel forhøjede basiske fosfataser, forhøjet SR eller calcium

  • • Uspecifikke knogle- og/eller ledsmerter

 

Meget langvarige uspecifikke symptomtilstande såsom kroniske træthedstilstande og kroniske smertetilstande bør sjældent give mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft.

 

Ved eventuel henvisning til indledende udredende undersøgelser på sygehusafdeling bør lægen være særligt omhyggelig med at beskrive symptomer, fund samt uddybe mistanken. I tvivlstilfælde anbefales det, at lægen rådfører sig telefonisk med den lokale udredningsafdeling forud for eventuel henvisning.

 

Den konkrete mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft, bør holdes op mod patientens alder og øvrige disponerende faktorer for kræft. Hos yngre patienter er kræft atypisk, og infektion vil være en hyppigere årsag til ovennævnte symptomer, hvilket der bør være særlig opmærksomhed på.

 

Hvis der hos patienter, der allerede er i udrednings- eller kontrolforløb på sygehusafdelinger på AUH med bred profil, rejses mistanke om alvorlig underliggende sygdom, forventes udredningen som hovedregel at blive gennemført i den pågældende afdelings regi.

 

Baggrunden for dette er dels kapacitetsproblemer i Farsø, hvis Diagnostisk Center også skal forestå udredninger af patienter, der allerede følges i anden sygehusafdeling, dels det uhensigtsmæssige i at involvere en helt ny instans i udredningen.

 

Hvis der i skadestuen rejses bekymring for alvorlig sygdom, bør denne mistanke som hovedregel formidles til patientens egen læge og ikke umiddelbart foranledige henvisning til Diagnostisk Center. Begrundelsen for dette er, at egen læge må forventes at have et mere udtømmende kendskab til patientens baggrund, herunder hvilke undersøgelser pågældende eventuelt allerede har gennemgået.

 

Patienter, der opfylder kriterierne for tidligere udmeldte kræftpakker, skal som hidtil visiteres direkte til relevante pakkeforløb.