Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

 

 

BottomRightLogoFirst_bmkArt

 

 

 

 

FORLØB og forventede kontakter

Systemvejledning i PAS

Gældende pr. 28.02.2018

 

 

 

Indhold

1 Forløb 3

Forløbslabels 3

Favoritlabels 3

Standardforløb 3

Forløbsoversigt – FOV 3

Opret nyt forløb 4

Kontaktoversigt 6

Korrigér forløb 6

Slet forløb 7

Flyt henvisning/kontakt til andet forløb 8

Anvendelsen af forløb i arbejdsgange 9

Oprettelse af kontakt på baggrund af henvisning 9

Ambulant indskrivning oprettet fra Bookplan 10

Indskrivning i akutmodtagelserne/akut ambulatorier 11

Afslutning til venteforløb 11

Nyfødte 12

Mammascreening 12

Tarmkræftscreening 15

Tilknyt eksisterende henvisninger/kontakter til forløb 15

Automatisk lukning af forløb 15

Klinikervendte billeder i CCS 15

Opret akut indlæggelse og opret akut ambulant indskrivning 16

Udskriv patient til anden sygehusafdeling 18

Skift forløbslabel 18

Forløbsoverblik 19

Opret ny henvisning 19

2 Forventede kontakter 21

 

 

 

 1. Forløb

I dette dokument beskrives de systemmæssige ændringer, som indføres i PAS og WebPAS som følge af implementering af Forløb i Region Nordjylland.

  •  Forløbslabels

Et forløb i Region Nordjylland består af en eller flere kontakter (indlæggelser, ambulante indskrivninger samt akut ambulante indskrivninger) og/eller henvisninger, som er relateret til samme sygdomsforløb. Hvert forløb har en forløbslabel, som udgør en overskrift for det overordnede kliniske tema for forløbet.

 

For klinikerne i Region Nordjylland findes der 73 forløbslabels. Disse udgøres af 10 nationale forløbslabels, og derudover er det valgt at supplere de nationale labels med yderligere 63 forløbslabels.

   • Favoritlabels

For at gøre valg af forløbslabel nemmere for den enkelte kliniker, har hvert speciale eller afdeling en liste med favoritlabels. Favoritlabels er forløbslabels, som er relevante for det pågældende speciale eller afdeling og som derfor hyppigt anvendes. Ved oprettelse af nye forløb præsenteres først afdelingens liste med favoritlabels for at gøre valg af forløbslabel mere overskueligt. Det vil altid være muligt at udvide visningen til alle 73 forløbslabels, hvis der skal anvendes en forløbslabel, som ikke er én af afdelingens favoritlabels.

Det er muligt at justere afdelingens favoritlabels ved at tage kontakt til IT-support (itsupport@rn.dk).

   • Standardforløb

For hvert speciale eller afdeling er der fastsat én standardforløbslabel. Standardforløbslabelen udgøres af én af de 73 forløbslabels. Formålet med at have en standardforløbslabel er, at man med få klik kan oprette et nyt standardforløb med den foruddefinerede label.

 

Eksempel: Kardiologisk afdeling vælger forløbslabelen ”Hjertesygdomme” som afdelingens standardforløbslabel. Når der oprettes en ny kontakt, fx en indlæggelse, skal der tages stilling til, om indlæggelsen skal indgå i et eksisterende forløb, eller om der skal oprettes et nyt forløb. Hvis der skal oprettes et nyt forløb, kan der vælges et nyt standardforløb (nyt forløb oprettes med forløbslabelen ”Hjertesygdomme”) eller man kan vælge en anden forløbslabel ud fra afdelingens favoritlabels.

 

Standardforløbslabel anvendes også i de tilfælde, hvor der autogenereres et standardforløb. Dette sker eksempelvis ved modtagelse af henvisninger, hvor der autogenereres et standardforløb.

 

   • Forløbsoversigt – FOV

En ny forløbsoversigt er tilgængelig i PAS og kan tilgås fra IN,FOV, AM,FOV og fra AK,FOV. Forløbsoversigten viser patientens forløb, og herfra er det muligt at oprette nye forløb samt korrigere eksisterende forløb.

 

Billede 96

 

På FOV-billedet vises patientens åbne forløb, startdato for forløbet, forløbslabel samt ansvarlig enhed for forløbet. Lukkede forløb medtages på oversigten ved at skrive J i feltet ”Medtag afsluttede”. Forløbene er sorteret med nyeste forløb øverst, men kan ændres i feltet ”Sortering”, hvor S = stigende og F = faldende.

 

Fra forløbsoversigten FOV oprettes nye forløb med F10, og der er følgende genveje, som kan anvendes ud for det enkelte forløb:

Billede 97

   • Opret nyt forløb

Oprettelse af forløb vil normalvis blive initieret fra oprettelse af henvisning i HVF eller en kontakt i hhv. IN,INL, AM,INS eller fra AK,AKU, hvorfra forløbsoversigten FOV åbner. Fra FOV-billedet anvendes funktionstasten F10 = Opret nyt forløb.

 

Start med at registrere forløbets startdato og klk. Hvis forløbet oprettes fra HVF eller indlæggelses-/indskrivningsbilledet, vil systemet foreslå henvisningsdato og klk som forløbets startdato og klk. Dernæst Enter.

 

Herefter skal ansvarlig enhed for forløbet registreres. Hvis forløbet oprettes fra HVF eller indlæggelses-/indskrivningsbilledet, vil systemet foreslå den 6-cifrede sygehusafdelingskode, som patienten enten er henvist til, eller hvor patienten indlægges/ indskrives. Der kan frit vælges en gyldig sygehusafdelingskode, og det er altid muligt at korrigere ansvarlig enhed for et forløb. Ansvarlig enhed skal som minimum registreres med 6-cifret sygehusafdelingskode.

 

Endeligt skal relevant forløbslabel registreres. Skriv ? i feltet ”Label” for at søge efter forløbslabel.

 

Billede 103

Systemet viser nu afdelingens valgte favoritlabels. Hvis man ønsker at vælge en forløbslabel, som ikke vises på favoritlisten, er der mulighed for at udvide listen med de øvrige tilgængelige forløbslabels med F10 = Vis alle.

 

Billede 106

 

Vælg reference til den forløbslabel, som skal anvendes på forløbet, tryk herefter Enter. Systemet vender tilbage til forløbsoprettelsen, der tastes Enter igen, og kvittering gives på, at forløbet er oprettet.

 

Billede 107

 

Tilknytningen af nye kontakter til forløb er obligatorisk i forbindelse med kontaktoprettelse. Det vil således ikke være muligt at vende tilbage fra Forløbsoversigten til indlæggelsen/indskrivningen førend forløb er valgt.

 

Nederst på henvisningen og på indlæggelses-/indskrivningsbilledet ses med rød skrift forløbslabel for det forløb, henvisningen eller kontakten er tilknyttet. Forløbslabel vises derudover også på TID-billedet.

 

Billede 111

 

 

Billede 110

 

Billede 112

   • Kontaktoversigt

På forløbsoversigten FOV vælges O ud for det forløb, hvor kontaktoversigten ønskes vist.

 

Billede 100

 

”Kontaktoversigten viser både forløbets henvisninger som endnu ikke er knyttet til en kontakt, og alle forløbets kontakter. Kontaktoversigten kan udvides til også at vise henvisninger, som er tilknyttet en kontakt med F11 = Vis alle.

 

Billede 99

 

Fra Kontaktoversigten kan én eller flere kontakter flyttes til andet forløb. Dette er beskrevet nærmere i afsnittet Flyt henvisning/kontakt til andet forløb.

   • Korrigér forløb

På forløbsoversigten FOV vælges K ud for det forløb, som ønskes korrigeret.

 

Billede 101

 

Forløbsregistreringsbilledet åbner, og det er muligt at;

 • • Ændre startdato og –klk for forløbet

 • • Ændre ansvarlige sygehusafdeling

 • • Omdøbe forløbslabel - bemærk hvis forløbslabelen omdøbes, så skifter alle forløbets kontakter og henvisninger dermed forløbslabel

 • • Afslut forløb

 

Hvis den ansvarlige sygehusafdeling ændres skal man være opmærksom på, at ansvaret for hele forløbet flyttes. Det bør derfor overvejes, om det er klinisk korrekt at flytte forløbsansvaret, eller om et nyt forløb bør oprettes.

 

For forløbenes startdato og klk gælder, at disse ikke må korrigeres til efter første henvisning/kontakts startdato og klk.

 

For forløbenes slutdato og klk gælder, alle at kontakter og henvisninger skal være afsluttet, og slutdato og klk ikke må være tidligere end sidste kontakts afslutningsdato og klk.

 

Forløb, hvor alle kontakter og henvisninger er afsluttet, lukkes automatisk 3 måneder efter sidste kontakts udskrivningsdato. Det opfordres dog til ved afslutning af en kontakt, at der samtidig tages stilling til om forløbet skal lukkes, eller om det forventes at patienten skal fortsætte i samme forløb på andre kontakter. Forløb kan lukkes manuelt ved at indtaste dato og klk for afslutning af forløb + enter.

 

Billede 98

   • Slet forløb

Forløb kan slettes, hvis der ikke er knyttet henvisninger eller kontakter til forløbet. Tomme forløb kendes på forløbsoversigten ved at de er blå:

 

Billede 104

 

Tomme forløb kan slettes ved først at kalde kontaktoversigten med K fra forløbsoversigten, og dernæst F12 = Slet.

 

Billede 105

 

Menuen FOT viser en oversigt over tomme forløb. Oversigten over tomme forløb kan kaldes fra IN,FOT, AM,FOT eller fra AK,FOT. Tomme forløb kan også slettes fra FOT-menuen ved at vælge S = Slet forløb ud for det forløb, som ønskes slettet.

 

Billede 102

 

Hver nat slettes tomme forløb automatisk fra systemet, og derfor er det ikke nødvendigt, at der manuelt tages hånd om tomme forløb.

   • Flyt henvisning/kontakt til andet forløb

Det kan være nødvendigt at flytte henvisninger eller kontakter fra ét forløb til et andet forløb.

Start med at åbne kontaktoversigten for det forløb, hvor der ligger en henvisning eller kontakt, som skal flyttes til et andet forløb. Vælg F = Flyt ud for den henvisning eller kontakt, som skal flyttes til andet forløb.

 

Billede 108

 

Forløbsoversigten vises nu med patientens åbne forløb. Hvis henvisningen eller kontakten skal flyttes til et eksisterende forløb, vælg T = Tilknyt ud for det forløb, som du ønsker at knytte den til. Tryk herefter på Enter.

 

Billede 109

 

Kontaktoversigten for det forløb henvisningen eller kontakten er flyttet fra vises nu. Det ses, at henvisningen eller kontakten ikke længere er knyttet til dette forløb. Gå tilbage til forløbsoversigten med F1, og åbn kontaktoversigten med O ud for det forløb, kontakten eller henvisningen er flyttet til. Det ses i eksemplet, at kontakten ikke længere er knyttet til forløbet ”Kronisk obstruktiv lungesygdom”, men er knyttet til forløbet ”Hjertesygdomme”.

 

Billede 113

 

Hvis kontakten eller henvisningen skal flyttes til et nyt forløb, oprettes det nye forløb med F10 fra forløbsoversigten FOV.

 

Hvis alle kontakter og henvisninger skal flyttes til et andet forløb, vælges i kontaktoversigten F10 = Flyt kontakter til andet forløb. Proceduren er herefter den samme, at kontakterne enten tilknyttes et eksisterende forløb med T = Tilknyt, eller der oprettes et nyt forløb med F10.

  •  Anvendelsen af forløb i arbejdsgange

   • Oprettelse af kontakt på baggrund af henvisning

For EDI-henvisninger, der modtages fra lægepraksis, speciallæger, andre regioner osv. autogenererer systemet et nyt standardforløb. Forløbet oprettes med den standardforløbslabel, som afdelingen har valgt.

 

I forbindelse med visitationen er der mulighed for at skifte forløbslabel fra HVF-billedet, hvis det allerede på dette tidspunkt er klart, at henvisningen ikke har en korrekt forløbslabel. Fra HVF-billedet anvendes F15 til at kalde Forløbsoversigten FOV. Herfra kan forløbslabel omdøbes ved at korrigere forløb (se afsnit Korrigér forløb) eller flytte henvisningen til et eksisterende forløb (se afsnit Flyt henvisning/kontakt til andet forløb).

 

Hvis der oprettes en indlæggelse eller en indskrivning direkte i PAS på baggrund af en henvisning med et autogenereret standardforløb vises denne pop-up besked:

 

Billede 114

 

Sekretæren tager her beslutning om, om kontakten skal fortsætte på det autogenererede forløb, i ovennævnte tilfælde med labelen ”Hjertesygdomme”. Vælges J = Ja, fortsætter kontakten og henvisningen på det oprettede forløb. Vælges N = Nej vises Forløbsoversigten FOV, hvor kontakten og henvisning kan flyttes til et eksisterende forløb, eller forløbslabelen kan omdøbes med K = Korrigér.

 

Interne henvisninger der modtages vil være tilknyttet det forløb, afsenderen har valgt henvisningen skal ligge på. Det er altid muligt at ændre dette, både fra HVF (med F15) eller direkte i Forløbsoversigten FOV.

 

Henvisninger, der tastes direkte ind i PAS, skal tilknyttes et forløb i forbindelse med oprettelsen. FOV-billedet vises, og der kan oprettes et nyt forløb, eller henvisningen kan knyttes til et eksisterende forløb med T = Tilknyt.

   • Ambulant indskrivning oprettet fra Bookplan

Når der bookes i Bookplan på en henvisning, oprettes automatisk en ambulant kontakt. Kontakten tilknyttes det forløb, som henvisningen er tilknyttet.

 

Hvis henvisningen er tilknyttet et autogenereret standardforløb, vises der en pop-up besked første gang kontaktes åbnes i det ambulante indskrivningsbillede, hvor der skal tages stilling til om kontakten skal fortsætte på det autogenererede standardforløb, eller om kontakten og henvisningen skal tilknyttes et andet forløb.

 

Billede 115

   • Indskrivning i akutmodtagelserne/akut ambulatorier

Patienterne i akutmodtagelserne indskrives oftest uden en forudgående henvisning. For akutmodtagelserne og alle øvrige akut ambulatorier er der mulighed for hurtigt at oprette en indskrivning på et standardforløb. Det er altid muligt at ændre forløbslabel eller flytte indskrivningen til et eksisterende forløb på et senere tidspunkt.

 

Når indskrivningen oprettes, vises denne pop-up besked, og sekretæren kan taste J = Ja til at oprette et nyt standardforløb. Vælges N = Nej vises forløbsoversigten FOV, og der kan oprettes et nyt forløb eller tilknytte indskrivningen til et eksisterende forløb.

 

Billede 116

   • Afslutning til venteforløb

Hvis en ambulant kontakt afsluttes til VF = Venteforløb, og der angives henvisningsmåde G = Henvist fra sygehusafdeling i venteforløb – samme lidelse, får sekretæren vist en pop-up på den nye henvisning, hvor det nemt kan angives, om kontakten skal tilknyttes samme forløb som den ambulante indskrivning. Hvis den nye kontakt skal tilknyttes et andet forløb vælges N = Nej.

 

Billede 117

   • Nyfødte

I fødselssystemet indlægges barnet i samme arbejdsgang, hvor CPR-nummeret enten hjemhentes fra CPR-registreret, eller der oprettes et erstatnings-CPR. Til indlæggelsen oprettes automatisk et nyt forløb i systemet. Forløbet oprettes med afdelingens standardforløbslabels.

 

Systemet er opsat således, at nyfødte der i forbindelse med fødsel indlæggelse på et af nedenstående afsnit, bliver tilknyttet et forløb med forløbslabelen ”Nyfødte”.

 

8001 81* Alb Vuggeområde

8091 81* Alb Hjemf. vuggeafdeling

8003 81* Ven Vuggeområde

8093 81* Ven Hjemf. vuggeafdeling

7603 1019 Thy Gyn Obst Nyfødte

7603 932* Thy Hjemmefødsel Vugge

   • Mammascreening

Ved udvælgelse af kvinder til mammascreening via systemet EBS Mamma autooprettes der et HVF. Dette HVF tilknyttes automatisk forløbslabelen ”Nationale screeningsprogrammer”.

 

Billede 121

 

Når screeningsundersøgelsen er gennemført, autooprettes en ambulant kontakt, som ligeledes automatisk tilknyttes forløbslabel ”Nationale screeningsprogrammer”. Autooprettede forløb i forbindelse med mammascreening skal ikke ændres. På baggrund af den automatik, der findes i EBS Mamma-systemet, afsluttes både HVF og den ambulant kontakt efterfølgende.

 

Billede 122

Billede 123

 

I de tilfælde, hvor der ved screeningsundersøgelsen vurderes at være mistanke om brystkræft, autooprettes der, ud over det allerede afsluttede, autooprettede HVF og den ambulante kontakt, et nyt HVF til mammografiundersøgelse. Dette tilknyttes den standardforløbslabel, som afdelingen har valgt at anvende, i nedenstående eksempel med forløbslabel ”Billeddiagnostiske forløb”. Alt efter hvad mammografien viser, kan dette forløb udskiftes til et andet forløb.

 

Billede 124

 

Da mammascreening tilbydes hver 2. år, lukkes forløbene ikke på de patienter, der allerede har fået foretaget en sådan undersøgelse. Efterfølgende screeninger vil automatisk blive placeret under det åbne forløb (Nationale screeningsprogrammer). Via FOV-billedet kan der skabes overblik over de tidligere kontakter i forbindelse med mammascreening, ligesom billedet viser, at disse kontakter automatisk kobles til samme forløb.

 

Billede 6

   • Tarmkræftscreening

For de patienter, der via screeningsprogrammet for tarmkræft, tilbydes undersøgelse på sygehus, autooprettes der et HVF til et af de tre screeningssekretariater. Dette HVF tilknyttes automatisk forløbslabel ”Nationalt screeningsprogram”, og behøver derfor ikke at blive ændret. 

Da tarmkræftscreening tilbydes hvert 2. år, lukkes forløbene ikke på disse patienter.

Efterfølgende henvisninger til undersøgelse i forbindelse med tarmkræftscreening skal manuelt tilknyttes det åbne forløb under forløbslabel ”Nationalt screeningsprogram”. Dette gøres ved at følge den normale procedure for tilknytning til et andet forløb.

   • Tilknyt eksisterende henvisninger/kontakter til forløb

Henvisninger modtaget før 28.02.2018, og kontakter oprettet før 28.02.2018 er ikke tilknyttet forløb. Der er ikke noget krav om at tilknytte henvisninger og kontakter fra før 28.02.2018 til et forløb, men hvis afdelingen fx ønsker at samle alle kontakter fra et sygdomsforløb, vil dette være muligt.

 

Find kontakten i TID-billedet og brug genvejstasten F = Forløb, for at tilknytte kontakten samt henvisningen til et forløb. Forløbsoversigten FOV vises, hvor der kan oprettes et nyt forløb med F = 10, eller kontakten kan tilknyttes et eksisterende forløb.

 

Billede 150

 

Vær opmærksom på, at hvis man knytter en gammel kontakt til et eksisterende forløb, så kan det være nødvendigt at justere startdatoen for forløbet. Forløbet må ikke starte efter kontaktens startdato og henvisningsdatoen.

   • Automatisk lukning af forløb

Forløb uden åbne henvisninger eller åbne kontakter vil automatisk lukke 90 dage efter sidste udskrivnings-/afslutningsdato. Et lukket forløb kan altid genåbnes, hvis det viser sig nødvendigt.

Et forløb kan genåbnes ved at blanke felterne med afslutningsdato og –klk + Enter.

  •  Klinikervendte billeder i CCS

I dette afsnit beskrives de ændringer, som er indført i de klinikervendte WebPAS-billeder, som anvendes via CCS, og som er indført på baggrund af indførelsen af forløb.

   • Opret akut indlæggelse og opret akut ambulant indskrivning

På fanerne ”Opret akut indlæggelse” og ”Opret akut ambulant kontakt” er der indført et felt til angivelse af forløb. Det er obligatorisk at angive forløb ved oprettelsen af en ny kontakt. I drop down feltet ”Forløb” vælges, om kontakten skal tilknyttes ét af patientens åbne forløb, eller om der skal oprettes et nyt forløb/standardforløb.

 

Billede 127

 

Hvis ”Opret nyt forløb” vælges, åbner en ny dialogboks, når brugeren klikker på ”Gem”.

 

Billede 153

 

Ansvarlig enhed er udfyldt med 6-cifret sygehusafdelingskode på den afdeling, hvor patienten indlægges/indskrives. Dette kan ændres til en anden ansvarlig enhed, hvis relevant, ved enten at taste sygehusafdelingskoden ind (minimum 6 cifre), eller ved at søge efter en sygehusafdelingskode ved at trykke på ikonet med luppen.

 

Forløbslabel angives ved at trykke på ikonet med luppen for enden af feltet ”Forløbslabel”. Et søgebillede åbner, hvor afdelingens favoritlabels vises. Det er muligt at få vist alle forløbslabels ved at sætte flueben i ”Medtag alle” og trykke på ”Søg”.

 

Billede 154

 

Når forløbslabel er valgt trykkes på ”Gem” og indlæggelsen/indskrivningen oprettes.

   • Udskriv patient til anden sygehusafdeling

Hvis en patient udskrives til en anden sygehusafdeling, skal det angives, om patienten fortsætter i samme forløb, eller om den nye kontakt skal tilknyttes et andet forløb. Når der trykkes på ”Gem” vises dialogboksen ”Tilknyt forløb”. Under ”Forløb” vises patientens åbne forløb, og der tages stilling til, om kontakten skal tilknyttes et eksisterende forløb, eller der skal oprettes et nyt forløb. Fremgangsmåden herefter er identisk som ovenfor beskrevet.

 

Billede 128

   • Skift forløbslabel

I faneoverblikket ”Rediger/Udskriv kontakt” er det muligt på fanen ”Skift forløbslabel” at skifte forløbslabel. Skift forløbslabel skifter forløbslabel på alle forløbets henvisninger og kontakter.

I ”Forløb” vælges hvilket forløb, hvor forløbslabel skal redigeres. I ”Ny label” angives ny forløbslabel ved at åbne søgedialogen ved og trykke på luppen for enden af feltet.

 

Billede 129

   • Forløbsoverblik

Forløbsoverblikket tilgås fra ikonet Billede 130 eller fra menuen Moduler – Patientadministration – Forløbsoverblik, og giver et overblik over patientens åbne forløb, og de dertil tilknyttede henvisninger og kontakter. Lukkede forløb vises ved at sætte flueben i ”Medtage lukkede forløb”.

Fra forløbsoverblikket er det muligt at sætte en kontakt i kontekst i Clinical Suite ved at klikke på kontakten. Der er også mulighed for at læse henvisningen ved at klikke på henvisningen.

 

Billede 131

   • Opret ny henvisning

Ved oprettelse af nye henvisninger skal der angives et forløb for at henvisningen kan afsendes. Når oplysningerne på henvisningen er udfyldt, og der klikkes på ”Send” vises denne pop-up, hvor forløb skal angives.

Billede 158

 

Under ”Forløb” vises patientens åbne forløb, og der tages stilling til, om kontakten skal tilknyttes et eksisterende forløb, eller der skal oprettes et nyt forløb. Fremgangsmåden herefter er identisk som ovenfor beskrevet.

  •  

 

 

 

 1. Forventede kontakter

I Clinical Suite har det hidtil været sådan, at der først er adgang til en patients data, når der findes en behandlingsrelation. I den nuværende løsning opstår en behandlingsrelation i Clinical Suite først, når patienten har en kontakt i PAS.

 

Der kan imidlertid være et behov for at tilgå patientens data og rekvirere diverse undersøgelser inden der oprettes en kontakt i PAS. Derfor introduceres begrebet ”Forventet kontakt”, som har til formål at give dataautorisation til patientens data i Clinical Suite, således at der ikke skal tages nødadgang til patienten.

 

En forventet kontakt opstår, når afdelingen modtager en henvisning på patienten. Der er dermed adgang til patientens data i Clinical Suite. Forventede kontakter ses i Clinical Suite på patientens kontaktoversigt, og det forventede behandlingsansvar vises.

 

C:\Users\k1n0\AppData\Local\Temp\SNAGHTML67311f.PNG

 

Derudover kan der fra ikonet Billede 119 i menuen tilgås en oversigt over forventede kontakter sorteret på forventet behandlingsansvar.

 

C:\Users\k1n0\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6aa7a5.PNG

 

Oversigten viser status = Henv. visiteret, når der findes en åben henvisning i PAS, hvortil der ikke er oprettet en kontakt og status = Aflyst, når henvisningen i PAS har en status, som gør at der ikke bliver oprettet en kontakt, fx AD, AO og AU.

Så snart der oprettes en kontakt på henvisningen lukker den forventede kontakt automatisk.

 

BottomRightLogoFirst_bmkArt