Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dobbeltindlagte patienter – behandlingsansvar og samarbejde mellem de somatiske sygehuse og Psykiatrien


Beskrivelse

1. Behandlingsansvar for patienter, som er frivilligt indlagt i somatikken

 

1.1 Somatisk syg patient uden tidligere kendt psykiatrisk lidelse

Somatisk sygdom kan medføre følgesymptomer som konfusion og delirøs tilstand.

Somatikken varetager behandlingen og bestiller og afholder udgift til eventuel fast vagt. Det er som hovedregel ikke nødvendigt at involvere psykiatrien. Delirøs tilstand kan dog udvikle sig til en grad, der kræver stillingtagen til psykiatrisk bistand og eventuelt behov for tvangsforanstaltning.

 

Hvis en midlertidig eller varigt inhabil patient har behov for øjeblikkelig behandling for at overleve eller opnå et væsentligt bedre resultat, kan behandling ske uden samtykke fra patienten eller fra nærmeste pårørende eller værge (sundhedsloven § 19).

Inhabile patienter kan fysisk tilbageholdes eller tilbageføres (sundhedsloven § 27 e).

 

For varigt inhabile patienter kan værge eller nærmeste pårørende samtykke til behandling, som kan gennemføres uden anvendelse af fysisk magt (sundhedsloven § 18).

Hvis en varigt inhabil patient over 15 år modsætter sig en somatisk behandling, som værge, nærmeste pårørende eller fremtidsfuldmægtig har givet samtykke til, kan en læge beslutte at tvangsbehandle patienten, hvis betingelserne i Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile er opfyldt.

 

1.2 Patient med psykiatrisk lidelse, som frivilligt behandles for somatisk sygdom

For patienter med kendt psykiatrisk lidelse, som modtager frivillig behandling i psykiatrien (ambulant eller under indlæggelse) - og som ligeledes ønsker behandling for en somatisk lidelse, varetager somatikken behandlingen og bestiller og afholder udgift til eventuel fast vagt i forbindelse med indlæggelse og behandling på somatisk afdeling.

 

2. Behandlingsansvar i forbindelse med dobbeltindlagte patienter

En patient som er sindssyg eller i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed og som afviser behandling af en legemlig sygdom, der udsætter patientens liv eller helbred for væsentlig fare, kan tvangsbehandles efter psykiatrilovens § 13. Patienten indlægges i psykiatrisk regi, frihedsberøves og udstationeres til behandlende somatiske afdeling, hvilket kaldes dobbeltindlæggelse.

 

Når behandlingen af den legemlige sygdom kræver ophold på et somatisk sengeafsnit skal patienten derfor dobbeltindlægges. Dobbeltindlæggelse kan kun finde sted på sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital, Syd og Nord i samarbejde med Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd – og på sengeafsnit på Regionshospital Nordjylland, Hjørring – i samarbejde med Psykiatrien, Klinik Psykiatri Nord.

Beslutning om tvangsbehandling af den legemlige sygdom træffes af den somatiske overlæge og den psykiatriske overlæge i fællesskab. Hvis der under opholdet på den somatiske afdeling er behov for at anvende tvang, kan det kun ske efter psykiatrilovens regler og efter fælles beslutning fra den psykiatriske og den somatiske overlæge. En besluttet tvangsforanstaltning iværksættes af plejepersonale fra psykiatrisk afdeling i samarbejde med personale fra den somatiske afdeling.

 

Som hovedregel varetager somatikken også for dobbeltindlagte patienter behandlingen og bestiller og afholder udgift til en eventuel fast vagt.

 

Som en undtagelse til den almindelige regel om at opholdsafdelingen afholder udgiften til en fast vagt, skal psykiatrien ved tvangsfikserede patienter stille personale til rådighed og afholde udgiften hertil.

 

3. Tilsyn, revurdering og registrering ved dobbeltindlagte patienter

Tvang efter psykiatriloven må ikke anvendes i videre omfang end nødvendigt. Ordination og revurdering af tvang dokumenteres i patientjournal og tvangsprotokol. Der skal løbende og med regelmæssige intervaller foretages lægelig vurdering af bl.a. frihedsberøvelse og tvangsfiksering.

 

3.1 Frihedsberøvelse

Psykiatrien tilser dobbeltindlagte patienter i somatikken efter behov, som hovedregel én gang i døgnet. Psykiatrien varetager revurdering af frihedsberøvelsen og sikrer dokumentation i patientjournal og registrering i tvangsprotokol (skema 1) samt at patientrådgiveren og patienten efter begæring orienteres om resultat af revurderingen.

 

Hvis betingelserne for fortsat frihedsberøvelse ikke længere er til stede, skal frihedsberøvelsen straks ophæves og patient og patientrådgiver orienteres herom.

 

3.2 Tvangsbehandling af legemlig sygdom

Den af somatisk og psykiatrisk overlæge besluttede undersøgelse/behandling med tvang for en livs- eller helbredstruende legemlig sygdom dokumenteres i patientjournal og registreres i tvangsprotokol (skema 2).

 

På skema 2 i tvangsprotokollen anføres i hvilket omfang, der skal anvendes magt til at gennemføre undersøgelsen/behandlingen. Den tilladte magtanvendelse skal ikke registreres selvstændigt, med undtagelse af tvangsfiksering, som også skal registreres på skema 3, hvor der afkrydses ja i feltet ”Tvangsfiksering er anvendt i forbindelse med tvangsbehandling” – samt afkrydses hvilken type tvangsbehandling, der er tale om (legemlig lidelse, medicinering, ECT, ernæring).

 

Registrering i tvangsprotokol (skema 2 og eventuelt skema 3) varetages af psykiatrien i samarbejde med somatikken.

 

3.3 Tvangsfiksering

Psykiatrien sikrer, at der foretages lægelig revurdering af om tvangsfiksering skal opretholdes eller kan ophøre, - samt ekstern vurdering ved psykiatrisk speciallæge ved tvangsfikseringer, der udstrækkes ud over 24 timer.

Revurdering skal foretages så ofte som forholdene begrunder det, dog mindst 3 gange i døgnet. Den første revurdering skal foretages efter max. 4 timer, og herefter må der højest være 10 timer mellem de løbende revurderinger.

Revurdering skal normalt foretages af psykiatrisk læge, men er det ikke muligt, kan det aftales, at somatisk læge varetager max. 2 ud af de 3 lægelige revurderinger i døgnet. Psykiatrien yder rådgivning til somatisk læge vedrørende indholds- og dokumentationsmæssige krav til et tilsyn. Den revurderende læge har ansvar for dokumentation af revurderingen i patientjournal og registrering i tvangsprotokol (skema 3).

 

3.4 Tvangsmedicinering af psykisk lidelse

En forud for dobbeltindlæggelsen igangsat tvangsmedicinering af patientens psykiske lidelse vil ofte skulle fortsætte under indlæggelsen i somatikken.

 

Psykiatrien har tilsynsforpligtelse overfor patienten og varetager den psykiatriske tvangsmedicinering. Ved tvangsmedicinering skal der være en læge til stede, hver gang patienten skal indtage tvangsmedicinen. Såfremt tvangsmedicineringen foregår uden problemer, kan den obligatoriske tilstedeværelse af læge varetages af den somatiske læge.

Den tilstedeværende læge har ansvar for dokumentation i journal og for at sikre registrering i tvangsprotokol (skema 2).

 

4. Fysisk placering af tvangsprotokolskemaer

Tvangsprotokolskemaer følger patienten. Under patientens indlæggelse på somatisk afdeling som dobbeltindlagt samles og opbevares papirprotokollen på den somatiske afdeling i et særligt omslag/mappe, som følger patienten. Psykiatrien er ansvarlig for, at der sker indberetning fra papirprotokollen til Sundhedsdatastyrelsen.

 

 

Definition af begreber

Dobbeltindlagt: patient er indlagt på psykiatrisk sengeafsnit og frihedsberøvet efter psykiatriloven, men med aktuelt ophold og indlæggelse på somatisk sengeafsnit til behandling for en legemlig lidelse.

 

Referencer

Sundhedsloven (LBK 210 af 27/1 2022)

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (LBK.185 af 1/2 - 2022)

Bekendtgørelse nr. 1075 af 27/10 2019 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

Vejledning nr. 9554 af 10/8 2020 om registrering af tvang i psykiatrien

Magtanvendelse i somatikken (regional instruks)

Instruks om frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien, kapitel 5.5

Regler om magt og tvang i forbindelse med sygehusbehandling (rn.dk)