Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Genoptræningsplaner i Psykiatrien

Beskrivelse

Ansvar

Instruksen henvender sig til plejepersonale, psykologer, socialrådgivere, fysio- og ergoterapeuter, musikterapeuter, læger og lægesekretærer i Psykiatrien.

 

Hvilke patienter skal have en genoptræningsplan

 • • Genoptræningsplaner skal udarbejdes til patienter der har et fald i funktionsevnen op til den aktuelle sygehuskontakt (gælder både indlæggelse og ambulant kontakt) og hvor det vurderes, at der kan ske en forbedring med en målrettet tidsafgrænset indsats af en sundhedsfaglig person.

 

Vurdering kan ske ud fra

 • • Tværfaglige observationer, udredning.

 • • Patientens egen vurdering af genoptræningsbehov

 • • Pårørendes/netværkets observationer

 

Det skal vurderes om

 • • Der har været et aktuelt fald i funktionsevnen op til den aktuelle indlæggelse eller den ambulante kontakt

 • • Patienten er motiveret for genoptræning

 • • Det efter et fagligt skøn er realistisk at forbedre funktionsevnen og om det er en relevante hjælp efter indlæggelsen.

 

Genoptræningsplanen kan udarbejdes

 

Hvis patienten har aktivitetsmæssig funktionsnedsættelse

 1. A. Nedsat evne til egenomsorg

 2. B. Nedsat funktion i relation til almindelig daglig livsførelse (ADL-funktioner)

 3. C. Nedsat evne til at deltage i aktiviteter – eks. arbejde, uddannelse, socialt samvær

 4. D. Forstyrret døgnrytme

 

Hvis patienten har en mental (kognitiv eller emotionel) funktionsnedsættelse som kommer til udtryk i kropslige reaktioner og konkrete aktiviteter

 1. A. Nedsat evne til at orientere sig (til sig selv, andre, tid og sted)

 2. B. Nedsat evne inden for de eksekutive funktioner

 3. C. Nedsat energiniveau, nedsat handlekraft

 4. D. Nedsat hukommelse, koncentration og opmærksomhed

 5. E. Nedsat evne til at reagere følelsesmæssigt hensigtsmæssigt

 6. F. Nedsat følelsesfunktioner

 7. G. Nedsat opfattelse (genkendelse og fortolkning af sensoriske stimuli)

 

Hvis patienten har en social funktionsnedsættelse som kommer til udtryk i kropslige reaktioner og konkrete aktiviteter

 1. A. Nedsat evne til at indgå i sociale relationer

 2. B. Nedsat sociale færdigheder

 3. C. Nedsat evne til konflikthåndtering

 4. D. Nedsat kommunikative færdigheder

 

Hvis patienten har bevægelsesmæssige funktionsnedsættelserne

 1. A. Nedsat bevægefunktion som følge af somatisk lidelse eller fysisk skade eksempelvis fraktur fra fald, nerveskader i forbindelse med selvmordsforsøg, skader efter tortur eller andet traume

 2. B. Nedsat bevægefunktion som følge af længere tids inaktivitet/isolering eller overbelastning (overdreven/uhensigtsmæssig motion/aktivitet)

 3. C. Nedsat bevægefunktion pga. smerter, uro, åndedrætsbesvær, anspændthed

 4. D. Ændret psykomotorisk funktion som eksempelvis rastløshed, ændret motorik og tempo (low arousal)

 

 

Hvornår: Behovet for genoptræning kan vurderes løbende under indlæggelse eller i ambulant regi, når patienten er stabiliseret. Vurderingen skal senest være foretaget og planen skal være sendt inden udskrivningstidspunktet /afslutning.

 

Se flowchart under bilag

 

Patientens rettigheder

Med en genoptræningsplan følger nogle patientrettigheder.

 

Befordring efter gældende regler.

Genoptræningen varetages af autoriserede sundhedspersoner.

Genoptræningen skal iværksættes efter indgåede tidsaftaler mellem region og kommuner. Senest 5 dage efter udskrivelsen eller afslutning af ambulant forløb skal patienten/borgeren kontaktes om start på forløb og senest 14 dage efter udskrivelsen skal forløbet startes.

 

Hjælp til udfyldelse af genoptræningsplan

I Plan2learn findes et e-læringsprogram der guider igennem oprettelse, udfyldelse og afsending af genoptræningsplan. E-læringsprogrammet hedder ”G-GOP – Genoptræningsplaner”

 

Formål

Denne instruks beskriver den praktiske fremgangsmåde ved udarbejdelse af genoptræningsplaner til patienter i Psykiatrien.

Det fremgår af sundhedsloven, at der skal tilbydes en individuel genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

 

Referencer

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

 

ICF –Den danske vejledning og eksempler fra praksis, Sundhedsstyrelsen 2005