Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fibromyoma uteri

 

Definition

Godartet muskelknude i uterus

 

Følgende lokalisationer ses

Subserøse fibromer.

Intramurale fibromer.

 

.

Submukøse fibromer:

  • • Type 0: Stilket submukøst fibrom

  • • Type 1: >50% af fibromet intrakavitært beliggende

  • • Type 2: >50% af fibromet intramuralt beliggende

Fibrom in statu nascendi.

 

 

Billede 1

Ætiologi

Ukendt. Ses hos >30% af kvinder i fertil alder. Kan være østrogenafhængige.

 

Symptomer

Ofte Asymptomatiske.

Submukøse fibromer kan give blødningsforstyrrelser, mens mindre intramurale/subserøse fibromer formentlig ikke er årsag til blødningsforstyrrelser.

Følgende blødningsforstyrrelser ses: AUB, Menorrhagia, metrorrhagia, meno-metrorrhagia, intermenstruelle blødninger og pletblødninger.

Andre symptomer: Dysmenorrhea, dyspareuni, akutte smerter ved nekrose og torsion, tyngdefornemmelse, vandladningsproblemer, obstipation, infertilitet, tidlige og sene graviditetskomplikationer og fødselskomplikationer.

 

Undersøgelse

  • • Gynækologisk undersøgelse.

  • • Ultralydsskanning, vaginal og abdominal, evt. 3D-skanning.

  • • Sonohysterografi.

  • • Ved ultralydsskanning og vandskanning beskrives antallet af fibromer, fibromstørrelse, relation til endometriet, lokalisation og type. Ved submukøse fibromer måles myometriebræmmen mellem fibrom og serosa. Der foretages flowmåling. Kan antal, størrelse, lokalisation og fibromtype ikke beskrives ved ultralydsskanning og planlægges laparoskopisk/abdominal myomektomi bør der foretages MR-skanning.

  • • Ovarier beskrives

  • • Øvrige undersøgelser afhænger af symptomatologien.

 

Ved planlægning af hysterektomi udfyldes anamnesesedlen af DHHD-skemaet.

 

Behandling

Afhænger af symptomatologi og undersøgelsesresultater samt patientens alder og eventuelt graviditetsønske.

Asymptomatiske fibromer behandles sædvanligvis ikke.

 

Medicinsk behandling

GNRH-analoger (fx Zoladex) kan reducere størrelsen af uterus fibromer og kan anvendes som forbehandling før kirurgisk indgreb. Fibromerne genvinder hurtigt efter behandlingsophør samme størrelse igen.

Pga. bivirkninger (hypoøstrogene) kan behandling kun gives kortvarigt (3-6 mdr.)

 

Kirurgisk behandling

Submukøse fibromer under ca. 3-5 cm, type 0 og 1 (og i særlig tilfælde type 2) fjernes ved transcervikal.

Fibromresektion, TCFR under anæstesi på operationsgangen. Mindre submukøse fibromer <3 cm kan fjernes hysteroskopisk i lokalbedøvelse i Gynækologisk Ambulatorium.

Øvrige fibromer kan fjernes ved laparoskopisk +/- robotassisteret myomektomi med eller uden morcellering i pose, abdominal myomektomi eller ved hysterektomi (laparoskopisk, vaginal, abdominal).

 

Anden behandling

Embolisering. Kan reducerer fibromvolumen 40-60%.

Før behandling foretages ULS, MR, cervixcytologi, endometriebiopsi, koagulationsstatus, se-creatinin. Fibromstørrelse, lokalisation og antal skal være beskrevet.

Fibromer >10 cm. i diameter og med stor fibrom- og uterusbyrde udgør en relativ kontraindikation.

Andre relative kontraindikationer: ønske om bevaret fertilitet, kroniske underlivssmerter, tidligere operation på bækkenkar, koagulopati.

Kontraindikationer: Allergi (røntgenkontrast), cervix/endometriepræcancrose/cancer, mistanke om sarkom, graviditet, PID, postmenopause, nyresygdom med forhøjet se-creatinin.
Komplikationer: Infektion, sepsis og eventuel akut hysterektomi, vaginal udstødelse af fibrom, postemboliseringssyndrom (smerter, opkastning, kvalme, feber, myalgi, træthed, influenzalignende symptomer, forbigående amenore (1-2 mdr.), permanent amenore er sjældent (0,3%).

Patienter, der skal have foretaget embolisering, henvises til Gynækologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital eller Gynækologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

 

Morcellering og komplikationer

På grund af fordele ved minimal invasiv kirurgisk behandling af uterine fibromer ved myomektomi/hysterektomi, er antallet af operationer med morcellering af uterus og fibromer steget på verdens – og landsplan. I meget sjældne tilfælde findes i uterus et sarkom (ca. 25 tilfælde årligt i Danmark). Der er desværre ikke pålidelige præoperative metoder til at skelne leimyosarkomerne fra benigne fibromer. Det kan derfor ske, at man tilfældigt ved kirurgi for formodet benignt fibrom finder et sarkom (1/2/1000). Utilsigtet morcellering af et tilfældigt fundet leiomyosarkom er meget sjældent. Sarkomer her en meget dårlig prognose, og forværring af prognosen pga. risiko for spredning ved morcellering kan ikke udelukkes.

Planlægges morcellering af fibrom/uterus skal dette foregå i endobag og med knivmorcellering.

Der skal foreligge svar på explorabiopsi præoperativt samt foreligge normal cervixcytologi før anvendelse af morcelleringsteknik.

 

Opfølgning

Patienter, der behandles med operativ hysteroskopi, informeres om at henvende sig hos egen læge ved manglende effekt af behandlingen.
Kontrol i Gynækologisk Ambulatorium aftales individuelt.

Behandlende læge har ansvar for, at patienten får prøvesvar.

Opfølgning efter myomektomi aftales individuelt.

 

Andet

Ved hysterektomi udfyldes registreringsskema til Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Databae (DHHD).

 

Reference

DSOG Guidelines

 

Link

Minihysteroskopi i Gynækologisk Ambulatorium

Minihysteroskopi på operationsgangen

Fibromresektion, TCFR

Hysterektomi på benign indikation