Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb for patienter med mistænkt cancer diagnose

 

Definitioner

Pakkeforløb

Et pakkeforløb er et standard patientforløb, som er en veldefineret serie af kliniske handlinger, der knytter sig til en afgrænset patientgruppe. Pakkeforløbene hviler på landsdækkende kliniske retningslinjer samt sundhedsfaglige elementer udarbejdet til formålet. Et pakkeforløb indeholder tillige principper for organisering, der sikrer en samlet forløbsplanlægning – herunder at patienterne gennemgår forløbet uden unødig ventetid, dvs. at patienten følger et på forhånd booket forløb. Kommunikationsprincipper mellem sundhedspersonale og patienter/pårørende er ligeledes en del af et pakkeforløb.

Pakkeforløbets formål er at tilbyde patienten optimal udredning og behandling, bedre livskvalitet og mindske utrygheden ved ventetid uden kendt årsag.

 

Forløbsansvarlig (overlæge Erik Søgaard Andersen)

I Den Danske Kvalitetsmodel er der anvendt begrebet forløbsansvarlig om den koordinerende rolle for en patientgruppe. I forbindelse med kræftpakker anvender Aalborg Sygehus begreberne på kræftpakkeområdet defineret af Sundhedsstyrelsen – forløbsleder og forløbskoordinator, se definitionerne herunder.

 

Forløbsleder (overlæge Erik Søgaard Andersen)

Forløbslederen har den strategiske og faglige opgave med at sikre, at det samlede pakkeforløb for en given sygdom er tilrettelagt og kan gennemføres uden unødig ventetid for patienten.

Dette gælder uanset, om der er tale om et standardforløb eller et afvigende sygdomsforløb.

Hovedformålet med etablering af en forløbsledelse er, at kræftpakkerne bliver ledelsesmæssigt forankret og at opgaven med at designe ensartede patientforløb i regionale rammer, der lever op til de nationale kræftpakker, bliver vedtaget. Hovedformålet er også sikring af, at der sker kontrol af og opfølgning på, at pakkeforløbet fungere som beskrevet.

 

Forløbskoordinator (lægesekretær Maiken Harbo Rukjær og Heidi Helwig Pedersen)

Forløbskoordinatoren har en udførende funktion i forhold til planlægningen og booking af de udrednings - og behandlingstyper, som er ordineret og vil derfor have en direkte kontakt til patienten.

Det vil typisk være forløbskoordinatoren, som den praktiserende læge kontakter ved begrundet mistanke om kræft. (Sundhedsstyrelsens definitioner).

 

Afvigende patientforløb

Et ikke ubetydeligt antal patienter kan ikke følge pakkeforløb fra start til slut. Grunden hertil kan være patienter, der har andre sygdomme eller tilstande, som vil påvirke udrednings – og behandlingsforløbet. Der kan også være tale om patienter med uklart billede af den mistænkte eller diagnosticerede kræft eller patienter, der får tilbagefald efter afsluttet behandling.

Disse patienter udgør en særlig udfordring og vil ofte ikke kunne udredes og behandles inden for de opstillede forløbstider. I lighed med de øvrige patienter skal de dog undersøges og behandles uden unødig ventetid.

 

Patienter med afvigende forløb kan inddeles i fem grupper:

 1. 1. Patienter, der diagnosticeres på anden måde end via et pakkeforløb.

 2. 2. Patienter, der på grund af anden sygdom, sociale årsager mv. ikke kan eller ikke ønsker at følge det relevante pakkeforløb.

 3. 3. Patienter, hos hvem der diagnosticeres metastaser, men hvor arten af den primære kræft er ukendt.

 4. 4. Patienter, hos hvem der er begrundet mistanke om tilbagefald efter et tidligere afsluttet behandlingsforløb.

 5. 5. Patienter, hos hvem den ansvarlige læge har begrundet mistanke om en alvorlig sygdom, hvor kræft er en mulighed, men hvor det er uvist, hvilket organ der tale om.

 

Patienter der diagnosticeres på anden vi (punkt 1), indgår som udgangspunkt i pakkeforløbet, når diagnosen er stillet.
For patientgruppen i punkt 3 gælder det, at de henvises til Diagnostisk Center.
For de øvrige patientgrupper skal der lægges en individuel plan for patienten med inddragelse af relevante aktører. Samtidig skal behandlingsansvarlige reagere effektivt, hvis der opstår situationer, der kan forsinke forløbet unødigt.
I forhold til punkt 5, hvor der ikke er organspecifik kræftmistanke, bør der sikres procedurer for dialog og samarbejde mellem almen/speciallæge praksis og relevante sygehus afdelinger med henblik på tilrettelæggelse af nærmere udredning.

 

Håndtering af afvigende patientforløb

Forløbskoordinatoren følger op på og har overblik over eventuelt ikke planlagt indlæggelse/ambulant undersøgelse på anden afdeling/andet sygehus/anden region i tæt samarbejde med daværende forløbskoordinator.

 

Henvisning fra den praktiserende læge

 • • Den praktiserende læge/speciallæge/afdeling kontakter telefonisk afdelingen eller sendes elektronisk henvisning.

 • • Den sekretær, der er ansvarlig for pakkeforløbet, booker en tid til patienten i Gynækologisk Onkologisk Ambulatorium.

 • • Ved mistanke om ovariecancer skal CA-125 foreligge/være taget hos den praktiserende læge/speciallæge/afdeling før der bookes tid i Gynækologisk Onkologisk ambulatorium.

 • • Den praktiserende læge/speciallæge/afdeling sender elektronisk henvisning til afdelingen.

 

Sekretærens overordnede funktioner i forbindelse med pakkeforløb

Sekretæren skal altid have en stedfortræder

 • • Samarbejde med forløbsleder.

 • • Er registreringsansvarlig for forløbet.

 • • Er kontaktperson til Region Nordjyllands øvrige sygehuse.

 • • Følge op på/har overblik over eventuel ikke planlagt indlæggelse på andet sygehus.

 • • Koordinerer forløbene (booking ad dato/tidspunkter).

 • • Har overblik over hvor patienten er i forløbet.

 • • Sikrer, at patienten kommer videre i systemet (henvisning(er)).

 • • Samarbejder med sygeplejefaglige kontaktpersoner.

 • • Har kontakt til implicerede afdelinger.

 • • Afslutter forløbet i egen afdeling.

 • • Udarbejder statistik.

 • • Ajourfører databaser.

 • • Forfatter/sørger for informationsmateriale.

 

 

Cancer corporis uteri

Patienter med mistænkt eller påvist corpuscancer.

Det vil sige:

 • • Postmenopausal blødning >1 år efter menopause – uden påviselig årsag.

 • • Histologisk påvist cancer eller histologisk påvist atypisk endometrie hyperplasi.

 

Diagnose nummer:

 • • Z031K2 skrives på henvisningen, som gives til den sekretær, der er ansvarlig for pakkeforløbet.

 

Sekretæren sørger for:

 • • Booking af/check ér tid i Gynækologisk Onkologisk Ambulatorium (senest 6 kalenderdage efter modtagelsen af henvisningen) eller indlæggelse, hvis diagnosen er bekræftet.

 • • At give besked om eventuel revision af præparater til næste MDT.

 • • At der aftales telefonisk svar til patienten på histologi (explorabiopsi). Svar foreligger 5. hverdage efter modtagelsen af præparatet på Patologisk Institut.

 • • At der bookes tid til operation, hvis cancer diagnosen bekræftes (8 dage).

 • • At røntgen af thorax foreligger på indlæggelsesdagen.

 

Ved udskrivelsen, følger sekretæren op på:

 • • At der gives til mikroskopisvar postoperativt.

 • • At der aftales postoperativ kontroltid i Gynækologisk Onkologisk Ambulatorium (hvis patienten ikke overgår til behandling på Onkologisk Afdeling).

 

Hvis der er behov for efterbehandling, følger sekretæren op på om:

 • • Der er sendt henvisning til Onkologisk Afdeling.

 • • Der er sendt henvisning til CT-skanning af abdomen af bækken og røntgen af thorax. (CT-skanningen skal foretages 14 dage fra den dato svar på histologi foreligger).

 

Cancer cervicis uteri eller cancer vaginae

Patienter med mistænkt eller påvist cervixcancer eller vaginal cancer.

Det vil sige:

 • • Synlig tumor på cervix eller vagina og/eller cytologi eller histologi med mistanke om karcinom.

 

Diagnose nummer:

 • • Z031K3 (cervix) og Z031K4 (vagina) skrives på henvisningen, som gives til den sekretær, der er ansvarlig for pakkeforløbet.

 

Sekretæren sørger for:

 • • Booking af/check ér tid i Gynækologisk Onkologisk Ambulatorium (senest 6 kalenderdage efter modtagelsen af henvisningen).

 • • Telefonsvar på prøver. Svar foreligger 5. hverdage efter modtagelse af præparatet på Patologisk Institut.

 

Hvis diagnosen bekræftes, sørger sekretæren for at der:

 • • Sendes henvisning til Aarhus Universitetshospital, Gynækologisk Afdeling.

 • • At melde patienten til MDT konference førstkommende fredag eventuelt rekvirere præparater fra andet Patologisk Institut.

 

Cancer ovarii

Patienter med mistænkt eller påvist ovarie cancer.

Det vil sige:

 • • Ovarietumor eller anden fund (ascites).

 • • RMI >200

 

Diagnose nummer:

 • • Z031K1 (udfyldning + RMI> 200 eller ascites + forhøjet CA-125) skrives på henvisningen, som gives til sekretær, der er ansvarlig for pakkeforløbet.

 

Sekretæren sørger for:

 • • Booking af/check ér tid i Gynækologisk Onkologisk Ambulatorium (senest 6 kalenderdage efter modtagelsen af henvisningen) eller indlæggelse, eller booking af operationstid (11 – 14 dage).

 • • At rekvirere præoperativ PET/CT (telefonisk aftales tid med Nuklear Medicinsk Afdeling, herefter brev til patienten).

 • • At rekvirere se-kreatinin forud for PET-CT (Svar på blodprøverne skal sende til vores afdeling).

 • • PET-CT til MDT.

 • • Postoperativ kontroltid i Gynækologisk Onkologisk Ambulatorium (hvis patienten ikke overgår til behandling på Onkologisk afdeling).

 

Hvis der er behov for efterbehandling, følger sekretæren op på om:

 • • Der er sendt henvisning til Onkologisk Afdeling.

 • • Der er sendt henvisning til røntgen af thorax.

 • • Der er sendt henvisning til CT-skanning af abdomen og bækken

Undersøgelserne skal foretages 4 uger postoperativt.

 

Cancer vulvae

Patienter med mistænkt eller påvist cancer i vulva.

Det vil sige:

 • • Suspekt tumor i ydre kønsorganer.

 

Diagnose nummer:

 • • Z031K5 skrives på henvisningen, som gives til den sekretær, der er ansvarlig for pakkeforløbet.

 

Sekretæren sørger for:

 • • Booking af/check ér tid i Gynækologisk Onkologisk Ambulatorium (senest 6 kalenderdage efter modtagelsen af henvisningen) eller booking af tid til indlæggelse til biopsitagning.

 

Hvis diagnosen klinisk er oplagt er der ikke p.t. er grund til nærmere udredning:

 • • At der sendes henvisning til Skejby Sygehus, Gynækologisk Obstetrisk afdeling

 • • At der sendes henvisning til Onkologisk Afdeling her med henblik på palliativ behandling

 

Hvis der er behov for efterbehandling, følger sekretæren op på om:

 • • Der er sendt henvisning til Onkologisk Afdeling, Skejby Sygehus.

 • • Der følges op på patienten efter operation på Skejby Sygehus (og eventuelt efterbehandling) eller,

 • • At der sendes henvisning til Onkologisk Afdeling her, med henblik på palliativ behandling eller,

 • • At der er givet postoperativ kontroltid i Gynækologisk Onkologisk Ambulatorium (hvis patienten ikke overgår til behandling på Skejby Sygehus eller onkologisk Afdeling her).

 

Sygeplejepersonalets funktioner som kontaktperson i forbindelse med pakkeforløb

Der skal altid være en stedfortræder

 • • Samarbejde med forløbsleder.

 • • Samarbejde med forløbskoordinator.

 • • Er ansvarlig for, at patienten er bekendt med sin kontaktperson.

 • • Følger op på lægens information.

 • • Udlevere skriftligt informationsmateriale, hvis dette ikke tidligere er udleveret.

 • • Er ansvarlig for overdragelse til ny kontaktperson.

 • • Skal kende patientens forløb.

 • • Skal være til rådighed for patienten (telefonisk/træffetid).

 • • Udvikler sygeplejen til patienter i pakkeforløb.

 

Der henvises til det overordnede PRI dokument for kræftpakkeforløb på Aalborg Universitetshospital

Generelt om kræftpakkeforløb på Aalborg Universitetshospital