Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse for totalhoftealloplastik-patienter (THA)

 

 

 

 

     •  

 

 

 

Beskrivelse

Det aktive patientforløb for THA-patienter følger behandlingskonceptet "det accelererede patientforløb", som er et "fast-track”-behandlingsforløb. Dette behandlingskoncept bygger på information, motivation og høj grad af patientinddragelse med fokus på sundhed frem for sygdom.

 

Grundelementer

 • • Tværfaglig standardisering af forløb og behandling.

 • • Fokus på at gøre patienten (med)ansvarlig for egen behandling (patientuddannelse).

 • • Herunder ansvar for livsstil forud for operationen (kost, rygning, alkohol, motion).

 • • Fokus på sundhed frem for sygdom. Patienten opfattes som rask med en funktionsfejl.

 • • Medinddragelse af pårørende som ressourcepersoner for patienten.

 • • Optimering af smertebehandling, ernæring, kvalmeprofylakse og genoptræning.

Patienten

 • • Psykologiske forhold

Rolleskift fra patientrolle til aktiv medspiller som bruger af behandlingstilbud. Patienten betragtes, som tidligere nævnt i konceptet, som en rask person med slid i et led, der er en samarbejdspartner, og som gøres medansvarlig for egen rehabilitering og ”kommer sig hurtigere” ved at påtage sig en aktiv rolle i forhold til egen optræning. De daglige færdigheder og kompetencer, som patienten havde før indlæggelsen, skal man ikke fratages, men derimod opfordres til at fortsætte med. Her kan nævnes personlig hygiejne, medicinadministration m.m.

 

 • • Information

Ved forundersøgelsen optimeres vejledning og information til patient og pårørende (kost, rygning, alkohol og motion – KRAM).

Patientinformationsmøde (kaldet infodag fremover) finder sted cirka 2 uger før selve operationsdagen. Pårørende forventes at deltage aktivt på denne dag, hvor der gives information om indlæggelsesforløbet af alle faggrupper, som har berøring med patienten (læge, anæstesipersonale, plejepersonale, fysioterapeut).

 • • Tryghed

Tryghed skabes bland andet gennem den optimerede information og undervisning i nødvendige færdigheder, samt deltagelse af pårørende som aktiv medspiller i forløbet. Det tilstræbes, at patienten følges af det samme pleje- og behandlingsteam under hele forløbet.

 • • Sociale forhold

Optimeret rehabilitering medvirker til, at patienten hurtigere kan udskrives, og dermed genoptage dagligdags gøremål. Patienten kan gå på arbejde, når han føler sig i stand til det (efter cirka 6-12 uger - afhængig af erhverv). Der tilstræbes høj grad af pårørendeinddragelse og det forventes, at pårørende deltager ved forundersøgelsen, på informationsdagen og evt. ved udskrivelsen.

Afvigelser

Da Det Aktive Patientforløb er et uselekteret patientforløb, og der indgår komplekse patienter med stor komorbiditet. Dagsprogrammet vil da blive forlænget efter behov og der udarbejdes en individuel plejeplan postoperativt, dækkende både sygeplejen og genoptræningen ved fysioterapeut.

Præoperativt ambulant forløb

Forundersøgelse

Henvisning

Patienthenvisning sendt til Klinik Hoved-Orto med henblik på hoftealloplastikoperation modtages i Aalborg, hvorefter de viderevisiteres til de udøvende klinikker.

Inden for en uge modtager patienten meddelelse om tidspunkt for forundersøgelse og eventuel

journalskrivning.

Sammen med Indkaldelsesbrev modtager patienten:

 

Forundersøgelse

Ved forundersøgelsen opfordres en pårørende eller en nær bekendt til at deltage.

Forundersøgelsen udføres af ortopædkirurgisk speciallæge og en sygeplejerske i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Her træffes beslutning om hoftealloplastikoperation.

 

Samtale med ortopædkirurgisk speciallæge

 • • Samtale med patient og pårørende.

 • • Gennemgang af røntgenbilleder og udmåling til protesestørrelse.

 • • Præsentation af protese og operationsteknik.

 • • Information om behandlingsforløb, indgreb, risici og realistiske forventninger til resultatet af operationen jf. Fælles regional retningslinje om informeret samtykke.

 • • Gennemgang af principperne i ”Det Aktive Patientforløb”.

 • • Kort indlæggelsestid: 1–2 dage.

 • • Ikke syg patient, men rask person, der har brug for et kunstigt hofteled.

 • • Selvtræning/fællestræning/individuel træning.

 • • Udfærdigelse af journal – anamnese, objektiv undersøgelse, samt information om præoperativt ophør/pausering med eventuel NSAID-behandling, AK - / blodfortyndende – behandling og (naturmedicin).

 1. a) Ved forbrug af NSAID – information om ophør jf. Patientinformation om pause med smertestillende gigtmedicin

 2. b) Ved AK-behandling lægges der behandlingsplan for den præoperative pause jf. Tromboseprofylakse og perioperativ håndtering af antitrombotika ved ortopædkirurgiske indgreb

 

Samtale med ambulatorieplejepersonale

 • • Gennemgang af–Patientoplysningsskema OBS korrekt angivet vanlig medicin og patientunderskrift.

 • • Måling af BT, P, vægt, højde og taljemål, samt beregning af BMI – påføres anæstesijournal og indskrives i EPJ.

 • • Tjek om der er gyldig blodtype.

 • • Blodprøver (allo – profil) og evt. EKG bestilles jf. Standardprøver for hoftealloplastik-patienter

 • • Sygeplejeanamnese og - status oprettes i EPJ.

 • • Lyserød ”tjek - seddel” lægges foran på journalen og relevante krydser sættes.

 • • Information om indlæggelsesforløb - principperne i ”Det Aktive Patientforløb”.

 1. a) Kort indlæggelsestid: 1–2 dage.

 2. b) Ikke syg patient, men rask person, der har brug for et kunstigt hofteled.

 3. c) Selvtræning/fællestræning/individuel træning.

 4. d) Patient informationsmødet – kan bruges til spørgsmål om operationen.

 • • Efter samtale med anæstesilæge kontrolleres anæstesijournal med henblik på, om der er ordineret evt. opfølgning/supplerende prøver.

 • • Efter endt besøg i ambulatorium henvises patienten til Klinisk Biokemisk Afdeling mhp. at få taget blodprøver.

 

Vurdering af, hvorvidt patienten skal deltage i infodagen:

 • • Patienter, der inden for et år, har fået foretaget tilsvarende indgreb skal ikke deltage ved infodag,

medmindre patienten udtrykker ønske om dette.

 

 • • Patienter skal mentalt og intellektuelt have ressourcer til at deltage.

 

Angående patienter, der IKKE skal til infodag - Disse klargøres fuldstændig i ambulatoriet ifølge ovenstående samt med:

 

Diverse screeninger udføres via EPJ

 

KRAM-screening og intervention

Kostvane afdækkes - der vejledes omkring sufficient kost i forbindelse med operation og der udleveres pjecen God kost før og efter din operation.

 • •  Øget sundhedsmæssig risiko ved BMI under 20,5 og over 25.

 • •  Afklaring om der ønskes hjælp til at ændre kostvaner og evt. henvisning til FIND DIT NORDJYSKE SUNDHEDSTILBUD PÅ SUNDHED:DK / udleveres folder.

 

Rygevane afdækkes – der vejledes om rygningens betydning ved operationer og udleveres Sundhedsstyrelsens vejledning: RYGNING og operationer

 • • Afklaring om der ønskes hjælp til rygestop og evt. henvisning til FIND DIT NORDJYSKE SUNDHEDSTILBUD PÅ SUNDHED:DK / udleveres folder.

 • • Afklaring om der er behov for substitut under indlæggelsen.

 

Alkoholvane afdækkes - Hvordan er forbruget af alkohol Sundhedsstyrelsens anbefaling: Kvinder <7 genstande ugentligt og mænd <14 genstande ugentligt. Der vejledes om alkohols betydning ved operationer og udleveres Sundhedsstyrelsens vejledning: ALKOHOL og operationer.

 • • Afklaring om der ønskes hjælp til reducering af alkoholforbrug og evt. henvisning til FIND DIT NORDJYSKE SUNDHEDSTILBUD PÅ SUNDHED:DK / udleveres folder.

 

Motionsvane afdækkes - Hvordan er patientens nuværende aktivitetsniveau (Sundhedsstyrelsens anbefaling): Voksne - mindst 30 minutters fysisk aktivitet dagligt.

 • •  Information om vigtigheden af at være i god fysisk form og dennes betydning for operationsresultatet.

 • • Opfordre til motion og vedligeholdelsestræning før og efter operationen. 
   

Hvis patienten ud fra KRAM-screeningen har en eller flere risikofaktorer, gennemføres en uddybende livsstilssamtale hvor patienten informeres om, hvordan den aktuelle livsstil kan påvirke den forestående operation og der tilbydes hjælp til forberedelse af kroppen forud for den planlagte operation - at gøre ventetid til forberedelsestid. Interventioner dokumenteres i EPJ.

Samtale med anæstesien

 • • Informere patienten om anæstesiafdelingen og tilbud om bedøveformer i relation til planlagte operation.

 • • Informere patienten om fastende og tørstende, jf. Præoperative fasterutiner.

 • • Udfylde anæstesijournal jf. Vurdering forud for procedurer i anæstesi.

 • • Ordinere andre relevante prøver eller undersøgelser udover vanlig standard.

 

Opfølgning ved ambulatorieplejepersonale ved dagens afslutning / efterfølgende dag

 • • Journalen placeres i bakken med journaler til færdiggørelse.

 • • Journaler på operationspatienter færdiggøres med tjek af blodprøvesvar – (noteres på anæstesijournalen) - Ved værdier uden for referenceværdier kontaktes operatøren/anæstsilæge mhp. stillingtagen og ordination af præoperative handlinger jf Standardprøver for hoftealloplastik-patienter.

Der kvitteres i opgaveliste jf. Delegation af, at blodprøvesvar signeres i Kumuleret svar i Clinical Suite til sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter ved Ambulatorium for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

 • • Der bestilles evt. blodprøver ,der på ordination skal kontrolleres på patientinformationsdagen.

husk at ændre rekvirent til OK3 (HJ) samt korrekt dato.

Det skal tydeligt fremgå på den lyserøde tjekliste, hvilke blodprøver der er bestilt, samt hvad der evt. skal følges op på patientinformationsdagen, angives kort på listen eller med ”se i status

 • • Journalerne sendes efterfølgende til ortopædkirurgisk sekretariat.

 

Opfølgning ved Ortopædkirurgisk sekretariat

1. Booke tid og indkalde til patientinformationsdag

2. Udfærdige indkaldelsesbrev med tidspunkt for info.dag og operationsdag.

3. Ved patienter, hvor der ikke er givet dato for OP på forundersøgelsesdagen, og ved patienter, der ikke skal komme til info.møde eftersendes OP –datoen til farmakonomen af ortopædkirurgisk sekretær mhp. oprettelse af ordinationer jf. Oprettelse af ordinationer af farmakonomer, Sengeafsnit for Ortopædkirurgi - Frederikshavn (OK3

4. Sker der ændring af patientens OP – dato meddelelse dette afsnitssekretær, der iværksætter, at der bliver korrigeret datoer i LABKA på forudbestilte prøver.
 

Patientinformationsdagen

Patient og pårørende inviteres til informationsdag 7–21 dage før planlagt operation. Mødet foregår i konferencerummet på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (OK3).

 

Ved informationsmødet modtager patient og pårørende information om indlæggelsesforløbet af: plejepersonale fra sengeafsnittet, en ortopædkirurgisk overlæge, en anæstesisygeplejerske og en fysioterapeut.

Informationsmødet forventes i alt at vare 2- 2 ½ time og deltagerantallet forventes at være 10–12 patienter samt 10-12 pårørende.

Der afsættes 15 minutter til hvert oplæg og der tilstræbes små pauser, på ca. 5 minutter, mellem hvert oplæg.

Inden informationsdagen

Alloplastiksekretærer udfører følgende opgaver:

 1. 1. Klargør journaler – herunder hvis patienten er knogledoner skemaerne donorjournal Anmodning om knogledonation og Knogleudtagningsrapport påsættes patientlabel og lægges i journalen.

 2. 2.  Udskrive dagsoversigt fra bookingsystemet.

 3. 3. Journalerne lægges på ”Informationsdagshylden” i kopirummet på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi (OK3).

På informationsdagen – dagens gang

Plejepersonalet fra sengeafsnittet – er tovholdere på dagen

Der klargøres med følgende opgaver

 • • Gennemgå ”lyserøde tjeklister ” og planlæg evt. individuelle opfølgninger, der er angivet efter ambulatoriebesøg – svar på undersøgelser, pausering af AK-behandling, skæve blodprøvesvar.

 • • Pakker ”patient –poser” med:

 1. a) Velkomstpjecen Værd at vide om Sengeafsnit for Ortopædkirurgi

ved potentielle knogledonorer ilægges donorjournal Anmodning om knogledonation påsat label samt Knogledonation visitkort Frederikshavn. med infomation om henvendelse til sengeafsnit.

 1. b) Powerpoint shows findes frem i den gældende rækkefølge (sengeafsnit, læge, anæstesi og fysioterapeut).

Kl. 12.00-12.45: Patient og pårørende møder i opholdsstuen på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi kl. 12.00 og starter dagen med velkomst og rundvisning (opholdsstue, sengestue, spisestue og træningsrum) på afsnittet.

 • • Der informeres om indhold samt udleveres patientposer.

 • • Der informeres om, at medicinlisten afleveret ved den ambulante forundersøgelse vil danne grundlag for den medicin, der ordineres ved indlæggelsen, og det er meget vigtigt at oplyse, hvis man har fået foretaget medicinændringer efter dette - skal foregå ved individuelle samtaler efter informationsmødets afslutning.

 • • Der udføres knogledonations-interview, jf. ”Konkret indhold og oplysninger til donor Mundtlig og skriftlig information til potentielle donorer af knoglevæv (uddrag af forskrift 9902)”, og informeres om det udleverede skema Anmodning om knogledonation og Knogledonation visitkort Frederikshavn.

 • • Gennemgang af indlæggelsesforløbet – jf. powerpoint.

 

Kl. 12.45 - 13.15: Gennemgang af operationen ved ortopædkirurgisk læge jf. powerpoint.

Kl. 13.20 - 13.40: Gennemgang af anæstesi- og opvågningsforløbet ved anæstesisygeplejerske jf. PowerPoint.

Kl. 13.40 - 14.00 : Information om genoptræningsforløbet ved fysioterapeut jf. powerpoint samt udlevering af pjecen Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled.

Kl. 13.45 - 14.00: Afslutning ved tovholder.

 • • Herunder eventuelle spørgsmål, individuel opfølgning på eventuelle medicinændringer/ andre problemstillinger siden ambulant forundersøgelsesdagen og lignende.

 • • Udfyldelse/udlevering af kørselsgodtgørelse jf. Patientkørsel til og fra hospital.

 

Opfølgning ved dagens afslutning

 

 

Indlæggelsesforløbet præ-, per- og postoperativt forløb

Indlæggelsen

Dagen før patientens indlæggelse.

Sekretæren udfører følgende opgaver:

 • • Journalen klargøres ved at afsnitssekretær (kontrolsedler til fysioterapi- og lægekontrol, armbånd, sengeskilt og køreseddel).

 • • ”Indlægger” patient i AS400.

 • • Der sendes henvisninger til postoperativ røntgenkontrol og fysioterapi via WebPas.

 • • Der registreres patientansvarlig læge (Operatør) i EPJ

 

Plejepersonalet udfører følgende opgaver:

 • • Næste dags patient tildeles en sengestue og der bestilles seng.

 • • Der tjekkes på lyserøde tjekliste, at alt er klargjort.

 • • I nattevagten; - Navneskilt påsættes sengen og operationstøj (vurderet ud fra højde og vægt i EPJ) tæppe og bæger til urinprøve placeres på sengen.

 

Indlæggelses- og operationsdag

     •  Modtagelse af patienten i sengeafsnittet

Patienten møder kl.7.00 – fastende og tørstende, jf. Præoperative fasterutiner.

Følgende opgaver løses af plejeansvarlige:

 • • Følger patienten til den tildelte sengestue og sikrer, at identifikationen på sengen stemmer overens med patienten.

 • • Identificerer patienten med armbånd.

 • • Stixer patientens urinprøve (resultatet dokumenteres i EPJ).

 

Patienterne klargøres til operation og gives præ.medicin ud fra rækkefølgen på operationsprogrammet. Patient nr. 1 på programmet gives præ.medicin senest kl. 07.30.

Patienterne gøres klar til operation, jf. Klargøring af patient til operation ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn, med følgende opgaver:

 1. a) OBS diabetes patienter/evt. GIK–drop, jf. GIK-drop – Klinik Medicin, RHN

 2. b) OBS Tranexamsyre-ordination (skal kontrolleres på operationstilmeldingsskemaet), jf. Tranexamsyre (Cyklokapron®.

 

 • • Informere om, at kirurgen inden operationen vil markere på patientens operationsfelt.

 • • Informere om og sikre patienten har vandladning før afgang til operationsafdelingen.

 • • Præoperativ klargøring dokumenteres i EPJ.

Operationsafsnit

Hoftepatientens ophold på operationsafsnittet.

Før operation
Operatør taler med patienten, samt markerer med pen på operationsstedet jf. Sikker kirurgi.

Dagens første patient bringes af portøren til operationsafsnittet kl. 8.15.

Ved ankomsten til operationsafsnittet modtages patienten ifølge standard for ”modtagelse af patient” af anæstesisygeplejersken og operationssygeplejersken. Patienten går fra sengen til operationslejet. Ved behov hjælper personalet selvfølgelig patienten ind i indsovningsrummet. Operationslejet er placeret i et af indsovningsrummene. Operationslejet er udstyret med Tempurpuder til sideleje.

Anæstesisygeplejersken og operationssygeplejersken foretager identifikation efter gældende instruks Sikker Kirurgi Tjekliste.

Indsovningsrummet – lejring
Patienten får anlagt IV venflon, monitoreres med BT, EKG, SpO2, O2 nasalt og lejres siddende til anlæggelse af spinalbedøvelsen ved anæstesilæge. Skal patienten i generel anæstesi er det liggende leje. Anæstesisygeplejersken indleder antibiotikabehandling efter ordination af kirurg.

Når patienten er bedøvet, lejres denne med den aktuelle side opad. Selve lejringen sker i et samarbejde mellem opererende kirurg, portør og anæstesisygeplejerske i henhold til ” Lejring af operationspatienter”. Efterfølgende køres patienten på operationslejet ind på operationsstuen, hvor der lægges tæppe over patienten til aktiv opvarmning. Anæstesisygeplejersken vil sammen med patienten vurdere behovet for beroligende medicin. Det er muligt for patienten at høre musik undervejs. Anæstesiafsnittet har et mindre udvalg af CD’er og patienten er velkommen til at medbringe egne CD’er med patientens egen favoritmusik. Anæstesisygeplejersken observerer patienten under hele operationen og følger efterfølgende patienten til opvågningsafsnittet.

Operationsstue

Der opereres altid på en stue med Laminart Air Flow. Der er ingen trafik ud og ind ad stuen, når operationen er i gang.

På operationsstuen kobler anæstesisygeplejersken patienten til respiratoren/overvågningsudstyret, hun er ved patienten under hele operationen og observerer løbende, hvordan patienten har det, og giver relevant medicin ved behov. Ligeledes lægges et ”varmetæppe” over patientens overkrop, da det er vigtigt, at patienten ikke bliver afkølet.

Forberedelse til selve operationen, udpakning af instrumenter og opdækning foregår på operationsstuen, mens patienten bliver bedøvet i indsovningsrummet. Operationssygeplejersken har dækket aktuelle instrumenter op på borde og lagt papir over, når patienten køres ind fra indsovningsrummet.

Røntgenbillederne hentes på Easy-Viz, og kaldes frem på edb-skærmen på operationsstuen. Den usterile hjælper skriver operationsdokumentationsnotatet på OP`s dokumentationsskema (Clinical Suite).

Operationsteamet, der består af 2 operationssygeplejersker, en anæstesisygeplejerske, ortopædkirurgen og assistent (portør eller læge) planlægger i fællesskab, hvorledes stuen udnyttes mest effektivt – det er operationssygeplejerske, der har koordinatorfunktionen. Sengeafdelingen kontaktes kun i de tilfælde, hvor der sker afvigelser fra OP-programmet.

Operation

Den sterile sygeplejerske afvasker med klorhexidinsprit x to den hofte/benet, der skal opereres og dækker, i samarbejde med kirurgen, sterilt af med speciel hofteafdækning.

Umiddelbart før operationen går i gang udføres ”Time out ” procedure, jævnfør ” Sikker Kirurgi Tjekliste”.

Som forbinding anvendes Aquacel Surgical plaster. Aquacel opsuger sekretionen fra såret, således holdes huden omkring cikatricen tør. 

Postoperativt

Patienten flyttes fra lejet over i seng og lejres med en hovedpude mellem benene. Puden skal afhjælpe, at patienten krydser benene (når bedøvelsen er ophævet) og dermed risikere at luksere den nyopererede hofte. Kirurgen deltager ved flytning fra leje til seng. Portøren og anæstesisygeplejersken afleverer patienten i Opvågningsafdelingen.

Operatøren dikterer operationsbeskrivelse og behandlingsplan, samt ordinerer patients vanlige medicin og smertestillende i medicinmodulet, jf. Standard operationsbeskrivelse

Opvågning - Postoperativt forløb for alloplastikpatienter i Opvågningsafsnittet

På Opvågningsafsnittet modtages patienten af opvågningssygeplejersken, som modtager besked om operationsforløbet og særlige forhold af anæstesisygeplejersken. På Opvågningsafsnittet fortsætter opvågningssygeplejersken med at måle monitorerede værdier, indtil patienten er velbefindende og har stabile værdier og er ude af spinalbedøvelsen. Til kontrol af blæren for mængden af urin, foretager opvågningssygeplejersken blærescanning. Hvis blæren indeholder mere end 800 ml urin, og patienten ikke kan lade vandet på bækken eller i urinkolbe, vil opvågningssygeplejersken tømme blæren ved èngangskateterisation.

Smertebehandling: Når patienten begynder at få følelse og bevægelighed i benene, opstartes peroral smertestillende behandling – mhp. forebyggelse af smertegennembrud ved ophør af spinalbedøvelsens effekt. Herefter gives smertestillende efter lægens ordination og efter patientens behov.

Mobilisering: Når patienten har fuld følelse og god kraft i underekstremiteten, SKAL mobiliseringen begynde. Der anvendes prædikestol og evt. glidestykke. Patienten mobiliseres som minimum til sengekanten, men i de fleste tilfælde til gående.

Spise og drikke: når patienten har lyst, serveres der mad og drikkevarer.

Udskrivelse fra Opvågningen: Patienten udskrives til Sengeafsnit for Ortopædkirurgi (OK3) efter 4 – 6 timer, eller senest om morgenen dagen efter operationen (afhænger af antal operationspatienter den pågældende dag). Ved udskrivelse om morgenen tilbydes først let morgenpleje og morgenmad.

Telefon/Mobiltelefon: der er mulighed for at låne en telefon i opvågningen. Det er tilladt, at bruge sin egen mobiltelefon til korte samtaler i begrænset omfang, hvis der ikke er koblet specielle medicinpumper til på stuen. Anvendelse af mobiltelefon er altid kun efter aftale med opvågningssygeplejersken.
 

Modtagelse af patienten i Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (OK3) efter operation

Patienten følger programmet for ”Det aktive patientforløb”, som er fastlagt med udskrivelse 1-2 dage efter operation. Individuelle patientforløb kan forekomme.
 

     •  Dag 0 – 1, dagsprogram på afsnit OK3

Den plejeansvarlige orienterer sig om patientens postoperative opvågningsforløb og der planlægges modtagelse af patienten fra opvågningen/OM2, herunder evt. TOKS-score jf. Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS

Patienten modtages og følgende handlinger udføres:

 • • Observation af opereret ekstremitet - temperatur, farve, bevægelighed m. specielt dorsal fleksion af fodleddet og sensibilitet.

 • • Observation af forbindinger – evt. gennemsivning, udseende og mængde, jf. Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse Aquacel Surgical, kirurgisk bandage m/Aquacel+Duoderm, skiftets senest 4. postoperative døgn.

 • • Patienten tilbydes morgenmåltid og hjælp til at få eget tøj og sko på - behageligt tøj til brug ved træning. Der skal lægges stor vægt på, at patienten senest har eget tøj på til dagens 2. træningsmodul.

 • • Mobiliseres kort tid efter ankomst til sengeafsnittet med høj gangvogn. Patienten vejledes i forflytning og mobilisering ved den plejeansvarlige/fysioterapeut. Funktionsniveau vurderes. Ved første mobilisering skal der vurderes højde på patientens lænestol og tages stilling til brug af stoleforhøjere eller eventuelt lavere stol. Ved første mobilisering til toilettet medbringes bækkenstol.

 • • Vanlig medicin gennemgås med patienten - hvis patienten ved gennemgang af medicin ikke genkender sammenhæng mellem tabletter og den angivne medicin på medicinskemaet, skal patienten ikke være selvadministrerende jf. Medicinering - lægemiddeladministration.

 • • Ophældning af peroral medicin/PN-medicin ordineret i medicinmodulet – der vælges ”farve” på doseringsæske jf. Sikker medicindispensering- og administration samt Arbejdsgang for valg af farve på medicinæske.

 • • Observation af smerter - smertestatus (VRS, VAS) jf. Smertemanual. Smertebehandling justeres ved behov.

 • • Observation og vejledning vedrørende væske- og fødeindtag, herunder, at der tilbydes proteindrik: Minimum indtages, så vidt muligt, 2 stk. dagligt.

 • • Observation af udskillelser.

 • • Patienten modtager stuegang ved ortopædkirurgisk læge og plejeansvarlig sygeplejerske, med information om operationen, røntgenkontrol, drøftelse af aktuelle situation og medicinstatus, jf. Medicinering - Medicingennemgang (OBS stillingtagen til eventuel pausering/reducering af hypertensionsbehandling) og blodprøvesvar jf. Standardprøver for hoftealloplastik-patienter.

 • • Der afholdes en kort briefing mellem den plejeansvarlige og fysioterapeut inden første træning. Patienten modtager fysioterapi to gange i dette døgn efter planlagt dagsprogram og instrueres efterM Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled samt der udleveres Gode råd, når du har fået et kunstigt hofteled.

Træningen foregår om formiddagen på patientstuen, og det vurderes om patientens almentilstand tillader, at eftermiddagstræningen planlægges til træningsrummet. Den plejeansvarlige er ansvarlig for, at patienten er klar til træning i træningsrummet til angivet tid.

 • • Patienten opfordres, som hovedregel, til at indtage sine måltider i spisestuen. Har man svært ved at være sammen med fremmede i spisesituationen, opfordres til, at vedkommende går med til køkkenet efter maden, der efterfølgende serveres på stuen.

 • • Udskrivnings-/statussamtale mellem patient, den plejeansvarlige og fysioterapeuten med henblik på at sikre, at udskrivningskriterierne er opnåede, eller søges opnåede, inden for de næste dage.

jf. Udskrivningskriterier for THA- patienter ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn.

 • • Planlægning /forberedelse til udskrivelse – der fremsendes plejeforløbsplan, hvis patienten skal have nogen form for hjælp fra hjemmeplejen jf. Kommune- og tværsektorielt samarbejde

 

     •  Dag 2 til udskrivelse - dagsprogram på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (OK3)
 • • Træning med selvstændigt at klare forflytninger, personlig hygiejne samt toiletbesøg. Der skal individuelt vurderes, hvor stort et behov patienten har for hjælp og vejledning fra plejepersonalet.

 • • Observation af opereret ekstremitet - temperatur, farve, bevægelighed og sensibilitet.

 • • Observation af forbindinger – eventuel gennemsivning (udseende og mængde), jf. Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse Aquacel Surgical, kirurgisk bandage m/Aquacel+Duoderm, skiftets senest 4. postoperative døgn.

 • • Observation af smerter - smertestatus (VRS, VAS), jf. Smertemanual. Smertebehandling justeres ved behov.

 • • Observation og vejledning vedrørende væske- og fødeindtag, herunder, at der tilbydes proteindrik: minimum indtages, så vidt muligt, 2 stk. dagligt.

 • • Observation af udskillelser.

 • • Fysioterapi efter fastlagt træningsprogram i træningsrum 1 eller 2. Den plejeansvarlige er ansvarlig for, at patienten er klar i træningsrummet til aftalt tid.

 • • Udskrivnings-/statussamtale mellem patient, den plejeansvarlige og fysioterapeuten med henblik på at sikre, at udskrivningskriterierne er opnåede, eller søges opnåede, inden for de næste dage jf. Udskrivningskriterier for THA- patienter ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn.

 • • Aftale vedrørende hjemtransport, jf. Kørsel til og fra hospital – (Når der bestilles kørsel til patienterne skal præciseres; Lav vogn, forsædeplads u. passager bag sig og patienten skal følges ind på hjemadressen).

 • • Fysioterapeut vurderer behov for lån af hjælpemidler.

 

Ved udskrivelse

Den plejeansvarlige sikrer sig at følgende udføres:

 • • Smertebehandling vurderes og justeres efter behov, og der lægges plan for smertebehandling efter udskrivelse.

 • • Operationssår tilses og soigneres, jf. Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse

 • • Stuegang med udskrivelsesnotat , Epikrise jf. Epikrise - Udarbejdelse og indhold af den gode epikrise og medicinajourføring jf. Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort og recepter lægges på recepserver.

 • • Pakker kuvert med agraftang, 2-3 stk. plastre, udskrivningsbrev; Tak for denne gang og udskrift af Medicinliste fra FMK (Fælles medicinkort).

 • • Afsluttende samtale: Patienten/pårørende bedes om, om formiddagen på udskrivelsesdagen, at læse udskrivningsbrev samt de anviste afsnit i Indsættelse af kunstigt hofteled. Den plejeansvarlige skal efterfølgende stille uddybende spørgsmål med henblik på afklaring af patientens forståelse af det udleverede materiale. Der gives vejledning om smertebehandling, ned/udtrapning af smertestillende (og der medgives evt. udtrapningsskema), og opfordring til patienten om, at drøfte smertestatus med egen læge ved agraffjernelse.

 • • Instruktion fra fysioterapeut i selvtræning efter udskrivelsen – OBS evt. genoptræningsplan (GOP).

Ambulant efterkontrol

6 ugerskontrol i Fysioterapien
 

Patienten indkaldes, via brev, til 6 ugers kontrol i Fysioterapien.

 • • Udlevering af pjecen Efter din hofteoperation.

 • • Udfærdigelse af notat.

 • • Ved problemer kontaktes ortopædkirurgisk speciallæge.

1 – 2 års opfølgning ved sygeplejerske

Telefonisk 1 – 2 års opfølgning ved sygeplejerske i Ortopædkirurgisk ambulatorium Total hoftealloplastik (THA), telefonisk 1-2 årskontrol ved ortopædkirurgisk sygeplejerske, Frederikshavn

 • • Ved problemer planlægges ambulant kontrolbesøg hos operatør og røntgen af relevant hofte bestilles.

Definition af begreber
 

Det aktive patientforløb: Bygger på en tværfaglig standardisering af forløb og behandling med fokus på patientens (med)ansvarlighed for egen behandling. Der skabes fokus på sundhed frem for sygdom, og optimering af smertebehandling.

THA: Total HofteAlloplastik.

VAS: Visuel Analog Skala. Et visuelt måleredskab til vurdering af smerteintensitet samt

ændring af denne. VAS kan graduere patientens oplevelse af smerte og flere målinger over tid kan vise, om der er sket en ændring i patientens smerteoplevelse.

VRS: Verbal Rating Skala. Et måleredskab til vurdering af smerteintensitet samt ændring af

denne. Ved anvendelsen af VRS opfordres patienten til mundtligt at beskrive sine smerter på

baggrund af 5 udsagn: ingen smerter, lette smerter, moderate smerter, svære smerter og

uudholdelige smerter.

VIPS: Velvære, Integritet, Profylakse, Sikkerhed (= sygeplejejournal).
Journal: Plastikomslag med patientoplysningsskema, anæstesijournal og andet til brug under indlæggelsen.

 

Formål

 • • At der er en ensartet høj kvalitet i modtagelse, behandling, pleje og rehabilitering af patienter, der får isat en Total Hofte Alloplastik.

 • • At alt personale kender egen rolle og ansvar i samarbejdet med/og omkring patienten.

 • • At patientforløbet er tilrettelagt, så unødig ventetid undgås og der ikke opstår flaskehalsproblemer.

 • • At patientforløbet hviler på faglig evidens og ”best practice”.

 

Referencer

Dansk Ortopædkirurgisk Selskab - Referenceprogram Total Hoftealloplastik

Alban, Anita, Danneskjold-Samsøe, Kjellberg, Jacob, Knudsen, Martin Strausholt, Sørensen, Jan (2. udg.) (2004) ”Sundhedsøkonomi, Principper og perspektiver”. DSI Institut for Sundhedsvæsen.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2003) ”Strategi for det behandlende sundhedsvæsen - Patienten først” Debatoplæg december 2003, København.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2003) ” Et åbent og gennemsigtigt sundhedsvæsen” Debatoplæg december 2003, København.

 

Indenrigs- og sundhedsministeriet, Produktivitet i sundhedsvæsenet. Åbenhed og fokus, september 2005

 

Kontrakt 2005 for Sygehuse og Sektorer det somatiske sygehusområde, Nordjyllands Amt, Kontrakt med Ortopædkirurgien.

 

Ugeskrift for læger (2004) ” Reduceret indlæggelsesvarighed ved operation med hofte- og knæalloplastik uden brug af yderlige ressourcer” af overlæge Henrik Husted, sygeplejerske Gitte Holm og overlæge Stig Sonne-Holm”. 6. Sep.

 

Sygeplejersken (2004) ”Implementering af accelereret operationsforløb”, nr. 27

 

Sygeplejersken (2004) ”Aktivt patientforløb med ligestillede”, af Anne Trangbæk, nr. 30

 

Kjærsgård, Per, m.fl. ”revideret Joint Care Program for primær hoftealloplastikker” oktober 2004.

 

Fysioterapeuten (2004) no. 8, ”Fysioterapeuterne som livline”, af Vibeke Pilmark.

 

Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 2000, ”Medicinsk Teknologivurdering,

Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan?”