Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP - Falcks Krisestyringsstab (FKS) Region Nordjylland

Beskrivelse

Samarbejdet mellem Falck, som leverandør af præhospitale enheder, og Den Præhospitale Virksomhed i en situation med en eller flere større uvarslede hændelser

Definition af begreber

DPV:Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

AMK:Akut Medicinsk Koordinering ved større uvarslede hændelser.

TD:Tekniske disponenter på AMK-vagtcentralen.

SFV:Sundhedsfaglige visitatorer på AMK-vagtcentralen.

LBS:Den Lokale Beredskabsstab nedsat af politikredsen, enten Nordjyllands Politi eller Midt- og Vestjyllands Politi. Der deltager 1-2 repræsentanter fra DPV.

 

Målgruppe

 • • Læger der virker som AMK-læge.

 • • Medarbejdere der repræsenterer Region Nordjylland i LBS.

 • • Falcks ledelse i Region Nordjylland.

 • • TD

 • • SFV og andre der virker som assistenter i AMK

Aktivering og afslutning

Kan aktiveres af TD efter Falck egen instruks.

Kan aktiveres af AMK-læge eller af DPV’s ledelse – aktivering via TD.

FKS kan afslutte sit arbejde når der ikke er mere internt arbejde i Falck, og når AMK ikke længere har behov for støtte.

Opgaver

Der skal være beslutningskompetence således alle nødvendige opgave kan løses hurtigt og effektivt.

Opgaverne er bl.a.

 • • Skaffe ekstra ressourcer fra Falck (mandskab og køretøjer)

 • • Sikre udskiftning af reddere ved længerevarende indsatser

 • • Forplejning til indsat personel

 • • Reparation / udskiftning af defekte køretøjer / materiel

 • • Bistå ISL SUND med defusing / debriefing af indsat mandskab – eventuelt via Falcks vagthavende leder

 

 • • Være bindeled mellem AMK og TD på AMK-vagtcentralen

 • • Modtage rekvisition af ekstra ressourcer fra AMK

 • • Holde AMK orienteret om Falcks muligheder for at levere flere ressourcer

 • • Sammen med AMK at overveje ændret anvendelse af D-køretøjer og mandskab

 • • Støtte til TD i at fremskaffe de ressourcer, som rekvireres af SFV eller af AMK

 • • Bemanding af ekstra TD-pladser – efter behov

 • • Udskiftning af TD ved længerevarende indsatser

 • • Sikre sig at det meldes ud til redderne hvis de normale visitationsretningslinjer sættes ud af drift.

 

 • • Dialog med AMK:

  • • om servicemål på øvrige hændelser (den normale drift)

  • • særlige behov ved den/de større uvarslede hændelse(r)

  • • samarbejde mellem Falck i Region Nordjylland og resten af Falcks organisation

 

Bemanding, lokaler og kommunikation

Falck stiller en eller flere ledere samt eventuelt sekretær, der får tildelt mødelokale 1 på 1. sal i den fælles vagtcentral. Lokalet er nabolokale til AMK-rummet.

Regionen stiller en fastnettelefon til rådighed med telefon: 97 66 21 45 og 97 66 21 46

Falck sørger selv for mobiltelefoner og kan anvende egne SINE-radioer med regionens talegrupper.

Falck kan opbevare planer mm. i skab i AMK-rummet

Visitationsretningslinjer

Indtil andet besluttes af AMK anvendes normale visitationsretningslinjer.

 

AMK kan meddele at de normale visitationsretningslinjer sættes ud af drift, og plan B sættes i kraft.

Plan B:

 • Akut behandlingskrævende blodprop i hjerne eller i hjerte skal følge de normale visitationsretningslinjer

 • Børn og fødende til Aalborg UH, Nord skal følge de normale visitationsretningslinjer

 • I alle andre situationer skal ambulancepersonalet kontakte AMK for at høre om hvortil patienten skal transporteres

 • AMK kontaktes på SINE på talegruppen 55DKAMK34 (Speed Dial 7734)

 

Udmelding om de ændrede visitationsretningslinjer foretages af TD i Logis CAD
(Beskeder – Chatbeskeder –avanceret – Vælg alle Ressourcer)

Som supplement kan AMK eller SFV også melde ud i PPJ – Beredskabsbeskeder

 

Ændring af normal drift

Når der bliver mangel på ressourcer skal TD prioriterer Kørsel A, B, C og D som normalt – Dialog med SFV for prioritering af flere kørsler med samme hastegrad.

 

AMK kan beslutte:

 • • Stop for kørsel C og D til hospitalerne (afstemmes med berørte hospitaler)

 • • Stop for kørsel C og D fra hospitalerne (afstemmes med berørte hospitaler)

 

Rekvisition af ressourcer fra andre regioner

Regionerne kan rekvirere hjælp fra naboregioner ved større uvarslede hændelser for at løse disse opgaver:

 • • Ressourcer til den/de større uvarslede hændelse(r)

 • • Ressourcer til dækning af det normale beredskab fordi egne ressourcer er optaget af en større uvarslet hændelse.

I begge tilfælde skal det være AMK, der rekvirere hjælpen ved AMK i naboregionerne.

 

TD kan – som normalt – anmode om assistance fra naboregionen til den daglige drift når det viser sig at naboregionen har en ressource som er nærmeste ressource til en kørsel A

Referencer:

Aftale mellem regionerne om samarbejde ved større uvarslede hændelser (Region Midt 30/8 2017)

 

Tværregional operativ afgivelse og anvendelse af beredskaber samt patientvisitering (Region Midt Kladde 1/3 2018)

 

Driftsstandard vedr.: Ambulancekørsel til sygehuse i Region Nordjylland.