Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SOP – Krisestyringsstab, præhospitalt driftsområde

 

Beskrivelse

Dokumentet beskriver samarbejdet mellem PreMed, som leverandør af ambulancedrift i delområde Vest og Syd, og Den Præhospitale Virksomhed i en situation med en eller flere større uvarslede hændelser.

 

Definition af begreber

DPV:Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

AMK:Akut Medicinsk Koordinering ved større uvarslede hændelser.

TD:Tekniske disponenter på AMK-vagtcentralen.

SFV:Sundhedsfaglige visitatorer på AMK-vagtcentralen.

LBS: Den Lokale Beredskabsstab nedsat af politikredsen, enten Nordjyllands Politi eller Midt- og Vestjyllands Politi. Der deltager 1-2 repræsentanter fra DPV.

 

Målgruppe

 • • Læger der virker som AMK-læge.

 • • Medarbejdere der repræsenterer Region Nordjylland i LBS.

 • • Ledelsen ved PreMed i Region Nordjylland

 • • Ledelsen ved ambulancetjenesten i Region Nordjylland

 • • TD.

 • • SFV og andre der virker som assistenter i AMK.

 

Aktivering og afslutning

Kan aktiveres af AMK-vagtcentral.

Kan aktiveres af AMK-læge eller af DPV’s ledelse – aktivering via TD.

 

Opgaver

Der skal være beslutningskompetence således, at alle nødvendige opgave kan løses hurtigt og effektivt af DPV og/eller PreMed.

 

Opgaverne er bl.a.

 • • Skaffe ekstra ressourcer (mandskab og køretøjer).

 • • Sikre udskiftning af reddere ved længerevarende indsatser.

 • • Forplejning til indsat personel.

 • • Reparation / udskiftning af defekte køretøjer / materiel.

 • • Bistå ISL SUND med defusing / debriefing af indsat mandskab.

 • • Modtage rekvisition af ekstra ressourcer fra AMK.

 • • Holde AMK orienteret om muligheder for at levere flere ressourcer.

 • • Sammen med AMK at overveje ændret anvendelse af D-køretøjer og mandskab.

 • • Sikre sig, at det meldes ud til redderne, hvis de normale visitationsretningslinjer sættes ud af drift.

 • • Dialog med AMK:

  • • Om servicemål på øvrige hændelser (den normale drift).

  • • Særlige behov ved den/de større uvarslede hændelse(r).

 

Bemanding

PreMed og Regionens ambulancetjeneste stiller en eller flere ressourcepersoner/ledere til rådighed med henblik på koordinering af ovenstående opgaver.

Repræsentanterne skal være til rådighed i mødelokale ved siden af AMK-rummet .

 

Visitationsretningslinjer

Indtil andet besluttes af AMK, anvendes normale visitationsretningslinjer.

AMK kan meddele, at de normale visitationsretningslinjer sættes ud af drift, og plan B sættes i kraft.

 

Plan B:

 • • Akut behandlingskrævende blodprop i hjerne eller i hjerte skal følge de normale visitationsretningslinjer.

 • • Børn og fødende til Aalborg UH, Nord skal følge de normale visitationsretningslinjer.

 • • I alle andre situationer skal ambulancepersonalet kontakte AMK for at høre om, hvortil patienten skal transporteres,

 • • AMK kontaktes på SINE på talegruppen 55DKAMK34 (Speed Dial 7734).

 

Udmelding om de ændrede visitationsretningslinjer foretages af TD i Logis IDS (Beskeder – Chatbeskeder –avanceret – Vælg alle Ressourcer).

Som supplement kan AMK eller SFV også melde ud i PPJ – Beredskabsbeskeder.

 

Ændring af normal drift

Når der bliver mangel på ressourcer, skal TD prioritere Kørsel A, B, C og D som normalt – Dialog med SFV for prioritering af flere kørsler med samme hastegrad.

 

AMK kan beslutte:

 • • Stop for kørsel C og D til hospitalerne (afstemmes med berørte hospitaler)

 • • Stop for kørsel C og D fra hospitalerne (afstemmes med berørte hospitaler)

 

Rekvisition af ressourcer fra andre regioner

Regionerne kan rekvirere hjælp fra naboregioner ved større uvarslede hændelser for at løse disse opgaver:

 • • Ressourcer til den/de større uvarslede hændelse(r)

 • • Ressourcer til dækning af det normale beredskab fordi egne ressourcer er optaget af en større uvarslet hændelse.

I begge tilfælde skal det være AMK, der rekvirere hjælpen ved AMK i naboregionerne.

 

TD kan – som normalt – anmode om assistance fra naboregionen til den daglige drift, når det viser sig, at naboregionen har en ressource, som er nærmeste ressource til en kørsel A.

 

Referencer

Aftale mellem regionerne om samarbejde ved større uvarslede hændelser (Region Midt 30/8 2017).

 

Tværregional operativ afgivelse og anvendelse af beredskaber samt patientvisitering (Region Midt Kladde 1/3 2018).

 

Retningslinje: Ambulancekørsel til sygehuse i Region Nordjylland.