Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

NPH - Liqourdynamisk sygepleje ved udredningsforløbet liqourdynamisk undersøgelse ved mistanke om normaltrykshydrocephalus

Før indlæggelsen:

Patienter som er henvist til udredning for NPH gennem visitationen indlægges til 2 dages indlæggelse på Neurologisk sengeafsnit 6. sal. Aalborg Universitetshospital Nord.

Patienten indkaldes forud via e-boks og i særlige tilfælde via brev, hvori der medsendes patientinformationsfolderen (Liqourdynamisk laboratorium, se bilag 1).

Patientens data registreres i kalenderen i receptionen på Neurologisk sengeafsnit til indlæggelsesdatoen med beskrivelsen ” Indlægges med henblik på udredning for NPH gennem LD-us.”

Patienten modtages i afdelingen af den liquordynamiske sygeplejerske.

Liquordynamiske sygeplejerske:

Den liquordynamiske (LD) sygeplejerske har i samarbejde med LD-læge ansvar for udredningen af NPH-patienter. LD-sygeplejersken skal sørge for at NPH-patienten er tryg og velinformeret under hele indlæggelsen samt i forbindelse med undersøgelsen. Dette opnås ved at LD-sygeplejersken er den primære kontaktperson, som modtager, plejer og medvirker ved undersøgelsen. LD sygeplejerske har ved udskrivelsen kontakten med de pårørende og hjemmeplejen.

Modtagelse:

Patienten ankommer til afdelingen kl. 12.00, hvor LD-sygeplejersken står klar til at modtage, og indsamle personlige data via patienten og evt. pårørende. LD-sygeplejersken ligger vægt på følgende:

Identifikation og påsætning af armbånd.

Elektronisk patientjournal udfyldes med de individuelle plejebehov (hvor der især lægges vægt på de 3 primære problemområder, inkontinens, demens og gangforstyrrelsen), således at informationen omkring patienten videregives til vagtpersonalet.

Registrering af værdier (blodtryk, puls og temperatur).

Medicinregistrering, herunder om patienten er i blodfortyndende behandling, og om de i så fald har holdt 5-7 dages pause.

Om patienten har haft nylige hovedtraumer.

LD-sygeplejersken sikrer sig, at patienten er velinformeret om forventet procedure samt forventet smerte ved undersøgelsen. Patientinformationsfolder og spørgsmål til proceduren drøftes med patienten.

Patienten får et individuelt dagsprogram udleveret, som giver et godt overblik over indlæggelsesforløbet (bilag 2).

 

Herudover skal LD-sygeplejersken:

Evt. hjælpe pårørende med indkvartering på patienthotel.

Bestille blodprøver via Labka (inf. tal, væsketal, hæmatologi, og INR).

Afsende den fortrykte standardiserede henvisning til akut CT-scanning af cerebrum.

 

I løbet af 1. dag af indlæggelsesforløbet skal forvagten lave et lille notat på pt. hvor han noterer hvad patienten er kommet for, om der er ændringer siden sidste møde i amb. og medicinstatus i det elektroniske medicinmodul. Patienten skal også have udført CT-scanning af cerebrum, taget blodprøver og gennemført gangtest i samarbejde med fysioterapeut.

 

Dag 2:

Patienten skal have udført personlig hygiejne og være iført hospitalstøj inden undersøgelsen. Der tilbydes morgenmad og morgenmedicinen administreres efter sengeafsnittets vanlige procedure.

Liquordynamisk undersøgelse:

Der udføres liquordynamisk undersøgelse ca. kl. 9.00, på 4. sal i det liquordynamiske rum.

LD-lægen vurderer blodprøvesvarerne og CT-skanningen inden LD undersøgelsen påbegyndes. LD-sygeplejersken skal forinden sørge for, at alle tingene er fundet frem i undersøgelsesrummet, at opkoblingen af det liquordynamiske apparatur (CELDA) er på plads, at kalibrering af CELDA er foretaget uden fejl.

Den liquordynamiske undersøgelse foregår som følgende:

Pt. placeres på lejet, godt placeret med lænden helt tilbage.

Huden afsprittes og lægen lokalbedøver huden.

Lægen dækker sterilt af og 2 nåle føres ind, så de får kontakt med rygmarvsvæsken. Nålene forbliver i ryggen under hele undersøgelsen.

Det sterile slangesæt kobles til nålene, og sengen sænkes til fladt leje, patienten og lejet indstilles med laser til det rette niveau, hvorefter undersøgelsen påbegyndes.

Når maskinen er koblet til forventes undersøgelsen at vare ca. 1,5 time. Det er vigtigt, at pt. ligger så stille som muligt, og ikke taler under hele undersøgelsen for at opnå det bedste resultat.

Det er LD-sygeplejerskens rolle at assistere lægen i forbindelse med den sterile afdækning og nåleanlæggelsen. Når CELDA er koblet til patienten, går lægen, og det er så LD-sygeplejersken, som er operatør af CELDA. LD-sygeplejerskens hovedansvar er at styre udredningsprotokollen i CELDA samt at observere patienten under undersøgelsen for tryksymptomer (såsom hovedpine, øresusen og svimmelhed). LD-sygeplejersken skal også samtidig støtte og berolige patienten. Opstår der problemer undervejs, har LD-sygeplejersken kompetence til at justere på nålene for at skabe bedre flow i nålene mellem cerebrospinalvæske og infusionsvæsken (ringeracetat), samt kompetence til at afbryde undersøgelsen. Ved tvivlsspørgsmål kan lægen kontaktes. LD-sygeplejersken afslutter undersøgelsen, fjerner nålene, påsætter plaster og følger patienten tilbage til sengeafdelingen, hvor patienten kan have brug for et hvil, som følge af evt. postlumbalpunktur hovedpine.

 

Efter undersøgelsen:

Efter minimum to timer gennemføres gangtesten i samarbejde med fysioterapeuten og resultatet sammenlignes med den tidligere gangtest.

Resultatet af LD-undersøgelsen overføres til det datasikrede drev LD-drev af LD-sygeplejersken, hvorfra det udskrives.

Lægen får resultaterne fra gangtesten og den liquordynamiske undersøgelse, og ud fra disse afholder LD-lægen udskrivningssamtale med patient og pårørende, hvor det videre forløb drøftes (ventilanlæggelse eller ej).

 

Udskrivelse:

LD-sygeplejersken skal i forbindelse med udskrivelsen sørge for følgende:

Tjekke om der er medicinændringer under indlæggelsen ved udskrivelse.

Sikre sig at der ikke er gennemsivning fra plastret ved indstikstedet.

Bestille hjemtransport til patienten.

Sikre at hjemmeplejen er orienteret om udskrivelsen.

Sikre at de pårørende eller hjemmeplejen er orienterede om risikoen for postlumbalhovedpine, forebyggelse og håndtering af denne, samt at plastret må fjernes dagen efter udskrivelsen.

Ved behov laves sygeplejebrev til hjemmeplejen og evt. pårørende.

Formål

•At skabe tillid og tryghed for patienten og de pårørende således at undersøgelsen kan gennemføres med en høj klinisk, standardiseret og faglig kvalitet, under hensyntagen til patientens mentale formåen.

Definition af begreber

NPH (normaltrykshydrocephalus).

CELDA (CE-mærket-liquordynamisk apparatur).

Liquordynamisk sygeplejerske (sygeplejerske med specialefunktion indenfor liquordynamiske forhold).

LD (liquordynamisk).

 

Referencer

Ingen referencer angivet.