Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pigtail og ballon nefrostomikateter

Beskrivelse

Et pigtail nefrostomikateter anlægges ultralydsvejledt via Radiologisk Afdeling. Indikationen er hydronefrose grundet obstruktion af ureter forårsaget af ex urinvejssten eller cancer. Hydronefrosen forårsager påvirkning af nyrefunktionen, hvilket bevirker forhøjede værdier på henholdsvis kreatinin og GFR. Ved længere tids hydronefrose kan nyrevævet få varig funktionstab.

 

Ved behov for permanent nefrostomikateter eller nefrostomikateter i mere end 6 måneder, da dilateres kateterkanalen op til et ballon kateter ch 10 eller 12. Dette gøres i RUS anæstesi i dagkirurgisk regi. Indgrebet udføres af en Radiolog.

 

Midlertidig eller permanent behandling

 

Midlertidig behandling med nefrostomikateter

Permanent behandling med nefrostomikateter

Nyre- og uretersten

Dissemineret cancer

Læsion af ureter efter kirurgi eller traume, hvor det forventes at hele af sig selv, eller hvor kirurgisk behandling er muligt

Læsion af ureter, hvor kirurgisk behandling ikke er muligt

Kemoterapi hvor obstruktionen forventes af forsvinde

Medfødte misdannelser, hvor kirurgisk behandling ikke er mulig

Striktur, hvor kirurgisk behandling forventes muligt

Striktur, hvor behandling ikke er mulig

Graviditet

Stråleskader

Retroperitoneal fibrose, hvor behandling er muligt

Retroperitoneal fibrose, hvor behandling ikke er mulig

Sygepleje ved anlæggelse/skift af pigtail nefrostomikateter

Når patienten skal forberedes forud for anlæggelsen af et pigtail nefrostomikateter, da tages der udgangspunkt i nedenstående skema. Indgrebet foregår i lokal anæstesi.

 

Anlæggelse/skift af pigtail nefrostomikateter

Bestille

Forklaring

Bemærkning

Henvisning til

Radiologisk Speciale

 

 • • Urologisk læge sender henvisning til akut anlæggelse/skift af pigtail nefrostomikateter.

 • • Urologisk læge sender henvisning til planlagt skift efter 3 måneder. I henvisningen noteres, at koordinator på Urologisk Dagafsnit 63318 skal have besked om datoen for skift af kateter, således at udlevering af antibiotika kan planlægges

 

Kan sendes allerede, når patienten meldes til afdelingen. Koordinator aftaler nærmere med Radiologisk Speciale.

Blodprøver

APTT, INR, trombocytter og kreatinin

 

Blodprøver må være max 7 dage gamle.

Hvis patienten er indlagt på anden afdeling, da kontaktes de for at tage blodprøverne inden patienten sendes til Urologisk Afdeling

Antibiotika

 • • Urologisk læge ordinerer Amoxicillin/clavulansyre 500mg/125mg 1 time før anlæggelsen og 6 timer efter først indgift.

 • • Ved nedsat nyrefunktion halveres dosis

 • • Ved skift af pigtail nefrostomikateter skal alle patienter have antibiotika. Patienten skal derfor en uge før skift af kateter have taget serum kreatinin mhp. dosis.

 • • Urologisk læge udskrive recept på antibiotika

 • • Når koordinator på Urologisk Dagafsnit modtager datoen for skift af kateter fra Radiologisk Afdeling, bookes en tid til svar på blodprøver og ordination af dosis på antibiotika.

 • • OBS! Hvis patienten allerede er i antibiotisk behandling, da tager urologisk læge stilling til, om det er tilstrækkeligt.

Gives profylaktisk

Analgetika

Der gives én time før anlæggelsen/skift:

 • • Tablet Pamol 1000 mg

 

Ved behov:

 • • Tablet morfin 5-10 mg

Ordineres af urologisk læge.

OBS! Om patienten er i fast behandling med analgetika og om patienten selv kører bil hjem.

Benzodiazepiner

Der kan efter behov gives følgende:

 • • Tablet stesolid 2,5-5 mg

Ordineres af urologisk læge.

OBS! Om patienten selv kører bil hjem.

Permanent nefrostomikateter

Urologisk læge tager i samråd med patienten stilling til, hvornår der skal sendes henvisning til opdilatering af pigtail nefrostomikatetret til et ballon nefrostomikateter. Dette er en individuel vurdering, og det skal ved hvert anlæggelse/skift revurderes. Revurderingen sker hurtigst mulig for at reducere forekomsten af komplikationer hos patienten.

 

Patienten indkaldes til forberedelse af dette

Patientinvolvering før anlæggelse

 

Patientfolderen ”Pigtail nefrostomikateter – Et nyrekateter”, Fejlsøgningsguide, Skyllevejledning, Guide til bandagering og fiksering samt Guide til skift af urinpose og konnektorstykke udleveres til patienten

http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Aalborg%20UH/Ydelsesinformation/KBUA03-325_KBUA03-325.pdf?Web=1

 

 

Observationer

Såfremt der kommer klar urin i nefrostomikatetret og patienten er velbefindende, da kan patienten sendes hjem efter 2 timer. Såfremt proceduren har været problematisk, skal patienten observeres i 6 timer. Radiologisk Afdeling sender et skema med patienten retur til afdelingen, hvorudfra observationsperioden følger.

 

Ved evt. hæmaturi, da skylles efter behov, og det vurderes om patienten må indlægges eller kan sendes hjem.

Det er en delegeret sygeplejeintervention at skylle på et nefrostomikateter, og den urologiske sygeplejerske kan uddelegere denne opgave til primær sygeplejersken.

 

Ved purulent ikke gennemsigtigt urin:

 • • Urin sendes til dyrkning og resistensbestemmelse (ofte ultralydsaspirat medgivet fra Radiologisk afdeling)

 • • Pigtail nefrostomikatetret skylles indtil klar skyllevæske og efterfølgende klar urin

 • • Urologisk læge vurderer om der skal iværksættes relevant antibiotisk behandling

 • • Det vurderes om patienten skal indlægges

 

Hjemmesygeplejen

 

Der sendes korrespondance til hjemmesygeplejen ved brug af ”frase”, og der indsættes en URL med adressen https://rn.dk/nk, hvor fejlsøgningsguide, skyllevejledning og patientvejledning findes.

Frase udfyldes efter den enkelte patients behov.

Der pakkes og medsendes remedier efter instruks (se afsnittet ”Remedier”), samt sendes mail til cirkulærekøb og hjemmepatienter. Såfremt det vurderes, at patienten ikke skal have katetret over længere tid, da medsendes remedier fra eget depot.

Skema udfyldes og der sendes mail fra fælles mailboks.

Dokumentation

 • • Fremtidige plan konfereres med urologisk læge

 • • Der udfærdiges et journalnotat om dagens forløb og fremtidige plan for skift af kateter/opdilatering af kateterkanal.

 

 

Akut skift af pigtail nefrostomikateter

 

Hvornår skal et pigtail nefrostomikateter skiftes akut

 

Infektion

Hvis infektionen er symptomgivende og derved behandlingskrævende, da skiftes katetret så snart den antibakterielle behandling er iværksat, med mindre katetret er nyanlagt. Timing afhænger af lokale og individuelle faktorer.

 

Obstrueret kateter

Hvis katetret ikke kan bringes til funktion ved skylning, da skal katetret replaceres eller skiftes.

Displaceret kateter

Hvis det pipler ud med urin fra indstiksstedet, da skiftes katetret førstkommende hverdag, hvor der er en ledig tid.

Spontan seponerede katetre

Hvis patienten ikke har smerter og/eller feber, og serum kreatinin ikke er stigende, da skiftes kateteret førstkommende hverdag.

Funktionelt énnyret patient

Det kræver skærpet opmærksomhed, når patienten er funktionelt énnyret! Såfremt patienten har feber, flankesmerter og/eller påvirket serum kreatinin, da skal katetret skiftes på vital indikation.

 

Sygepleje ved skylning af pigtail nefrostomikateter

 

Skylning af et pigtail nefrostomikateter er en delegeret sygeplejeintervention i Urologisk Afdeling, og den urologiske sygeplejerske har kompetence til at uddelegere denne intervention til hjemmesygeplejersken.

Et pigtail nefrostomikateter har pga. den meget lille lumen stor tilbøjelighed til obstruktion. Årsagen til dette kan være hæmaturi, infektion og nedsat urinproduktion, hvor skylning af katetret kan afhjælpe dette. Ved mistanke om displacering af katetret, da er det en fordel at skylle katetret for kontrol af funktionen.

Skylning af et pigtail nefrostomikateter udføres ved hjælp af aseptisk non-touch teknik.

 

Vejledning til skylning af pigtail nefrostomikateter

 1. 1. Der udføres håndhygiejne

 2. 2. Følgende remedier findes frem og gøres klar: 5-10 ml steril sprøjte, steril galipot, steril prop til trevejshave, sprit swap og Natriumklorid. Hvis patienten har et konnektorstykke UDEN trevejshane, da findes også grønt steril kateteransats indvendig luer.

 3. 3. Forbindingen tages forsigtigt af og indstiksstedet inspiceres.

 4. 4. Der udføres håndhygiejne og tages nye rene handsker på

 5. 5. Der lægges et rent stykke under katetret, således at der ikke spildes på patienten i forbindelse med proceduren.

 6. 6. Det sterile bæger fyldes med steril natriumklorid, flaskens tud sprittes af med klorhexidin sprit 0,5% forinden.

 7. 7. Trevejshane åbnes og sprittes af med klorhexidin sprit 0,5%. Proppen smides ud.

 8. 8. 3-5 ml natriumklorid trækkes op i en 5-10 ml steril sprøjte. Der kan senere øges til 5-10 ml natriumklorid afhængig af, om det giver patienten smerter, når der sprøjtes ind.

 9. 9. Der observeres for mulig lækage af natriumklorid langs kateterkanalen, altså om det pibler ud ved indstiksstedet, samt om skylningen forårsager smerte hos patienten. Hvis patienten oplever smerter, da forsøg at skylle med mindre mængde natriumklorid og nedsat pres på sprøjten.

 10. 10. Der aspireres med sprøjten – dette er ikke altid muligt pga. katetrets lille lumen og vaccumdannelse i katetret. Derfor må passivt tilbageløb til urinposen observeres.

 11. 11. Trevejshanen lukkes, sprøjten fjernes, og der observeres om urinen løber passivt ned i posen.

 12. 12. Punkt 7-10 gentages indtil skyllevæsken er opklarende.

 13. 13. Ved afslutning desinficeres trevejshanen med klorhexidin sprit 0,5% og ny steril prop skrues på.

Såfremt der er behov for kontinuerlig skylning af pigtail nefrostomikateter fx pga. hæmaturi, er det ikke nødvendigt at tage forbindingen af for hver skylning.

 

Sygepleje ved skift af forbinding ved pigtail nefrostomikateter

Det anbefales, at forbindingen ved et pigtail nefrostomikateter skiftes mindst én gang ugentligt, samt når den er løs, fugtig eller forurenet. Forbindingen skiftes ved hjælp af aseptisk non-touch teknik.

 

Vejledning til skift af forbinding ved pigtail nefrostomikateter

 

 1. 1. Der udføres håndhygiejne

 2. 2. Følgende remedier findes frem og gøres klar: Vådserviet, Steril Y-kompres gaze 5x5 cm, steril gazekompres 5x5 cm, tegaderm 10x12 cm

 3. 3. Forbindingen tages forsigtigt af med rene handsker og indstiksstedet inspiceres for irritation, trykmærker og infektion. Purulent sekretion langt katetret er almindeligt og kræver IKKE specifik behandling.

 4. 4. Det kontrolleres om der er knæk på slangen, samt om katetret synes at være intakt og placeret korrekt.

 5. 5. Der skiftes til nye rene handsker forudgået af håndhygiejne.

 6. 6. Pigtailkatetret renses med Klorhexidin sprit 0,5% indefra og ud. Såfremt der er synlig forurening fortsættes rensningen til dette er fjernet.

 7. 7. Huden omkring indstiksstedet renses med klorhexidin sprit 0,5%. Såfremt der er synlig forurening fortsættes rensningen til dette er fjernet.

 8. 8. Steril Y-kompres lægges på huden omkring katetret med aseptisk non-touch teknik.

 9. 9. Steril kompres 5x5 cm lægges over Y-kompres og katetret med aseptisk non-touch teknik, således at tegadermen ikke kan klistre fast på den første del af katetret tættest på indstiksstedet. Dermed kan tegaderm fjernes uden at trække i katetret.

 10. 10. Steril Tegaderm sættes på, samtidig med at katetret forsigtigt placeres, hvor det ligger mest optimalt ved den enkelte patient med aseptisk non-touch teknik.

Sygepleje ved skift af konnektorstykke og urinpose ved pigtail nefrostomikateter

 

Det anbefales, at konnektorstykke og urinposer ved et pigtail nefrostomikateter skiftes mindst én gang ugentligt samt ved behov. Der anvendes aseptisk non-touch teknik.

 

Vejledning til skift af konnektorstykke og urinpose ved pigtail nefrostomikateter

 

 1. 1. Der udføres håndhygiejne

 2. 2. Følgende remedier findes frem og gøres klar: Urinpose, konnektorstykke, vådserviet og Flexi trak

 3. 3. Sterilt konnektorstykke pakkes ud og sættes sammen med den rene urinpose med aseptisk non-touch teknik.

 4. 4. Det gamle konnektorstykke skrues af lige under pigtailkatetret

 5. 5. Hunstykket på pigtail katetret sprittes af med klorhexidin sprit 0,5% med aseptisk non-touch teknik

 6. 6. Det sterile konnektorstykke med monteret urinpose skrues fast med aseptisk non-touch teknik

 7. 7. Konnektorstykket fikseres med Flexi Trak

 8. 8. Posen fikseres på låret.

 9. 9. Proceduren gennemføres én gang om ugen og ved behov.

Sygepleje ved opdilatering af pigtail nefrostomikateter til ballon nefrostomikateter

 

Opdilatering af pigtail nefrostomi til ballon nefrostomi

Bestille

Forklaring

Bemærkning

Henvisning

Sendes til Radiologisk Afdeling med henblik på dilatering fra pigtail til ballon nefrostomikateter. I henvisningen skal der stå ”indgrebet skal koordineres med U9, samt bookes på OP-programmet

Proceduren gennemføres første torsdag i måneden.

Forberedelsesdagen

Blodprøver

APTT, INR, trombocytter, hb, væsketal

Må være max 7 dage gamle

Blodprøveprofilen ”GIK-drop” bestilles til dagen for proceduren, hvis pt har diabetes

Ved endagskirurgiske patienter, må prøven være max 3 dage gammel.

Ved indlagte patienter må prøven være max 24 timer gammel.

EKG

Bestilles, hvis det er ordineret

 

Præbookingsskema

Urologisk læge udfylder præbookningsskema

Blodtryk og puls påføres

Evt. printe medicinliste fra FMK

Underskrift/dato må være højst 3 måneder gammel

Anæstesitilsyn

Rus-anæstesi

Må patienten drikke indtil 2 timer før mødetid på urologisk dagafsnit.

Tjekke anæstesi tjekliste for yderligere ordinationer, som skal udføres

Må være højst 3 måneder gammel.

Samtale med sygeplejerske

Udføres i henhold til standardpleje plan

Aftale med patienten, at patientens vanlige medicin medbringes i originale æsker

 

Dagen før proceduren

Blodprøver

Koordinator på Urologisk dagafsnit kontrollerer blodprøver og kontakter urologisk læge og Radiologisk Afdeling, såfremt de ikke er indenfor referenceværdien.

Evt. ny INR på dagen.

Dagen for proceduren

Sygepleje

Standardplan følges

 

Antibiotika

Gives 1 time før proceduren og 6 timer efter første indgift (medgives patienten)

 

Hjemmesygeplejen

Der sendes ny korrespondance til hjemmesygeplejen ved brug af ”frase”.

 

Remedier

Medgives jf. afsnittet om remedier og der sendes mail med bestilling til cirkulærekøb og hjemmepatienter

 

Patientinvolvering

Folderen udleveres til patienten

 

Næste skift

Sættes patientens navn og CPR på sedlen ”Ptt der har en præbooket ambulant tid efter OP/biopsi”, så patienten får en tid i ambulatoriet til skift af ballon nefrostomikateter efter 6-8 uger første gang og derefter hver 12. uge.

 

 

Sygepleje ved skylning af ballon nefrostomikateter

Et ballon nefrostomikateter kan obstruere og der vil være behov for at skylle det. Årsagen til dette kan være hæmaturi, infektion og nedsat urinproduktion, hvor skylning af katetret kan afhjælpe dette. Ved mistanke om displacering af katetret, da er det fordel at skylle katetret for kontrol af funktionen.

Skylning af et ballon nefrostomikateter udføres ved hjælp af aseptisk non-touch teknik.

 

Vejledning til skylning af ballon nefrostomikateter

 1. 1. Der udføres håndhygiejne

 2. 2. Følgende remedier findes frem og gøres klar: 5-10 ml steril sprøjte samt steril kateteransats indv. Luer eller steril Janetsprøjte, steril galipot, sprit swap og Natriumklorid

 3. 3. Forbindingen tages forsigtigt af og indstiksstedet inspiceres

 4. 4. Der lægges et rent stykke under katetret, således at der ikke spildes på patienten i forbindelse med proceduren.

 5. 5. Der udføres håndhygiejne og nye rene handsker anvendes

 6. 6. Det sterile bæger fyldes med sterilt natriumklorid, flaskens tud sprittes af med klorhexidin sprit 0,5% forinden

 7. 7. Urinposen fjernes og kateterstudsen sprittes af med klorhexidin sprit 0,5%

 8. 8. 3-5 ml natriumklorid trækkes op i en steril sprøjte. Der kan senere øges til 5-10 ml natriumklorid afhængig af, om det giver patienten smerter, når der sprøjtes ind

 9. 9. Der observeres for mulig lækage af natriumklorid langs kateterkanalen, altså om det pibler ud ved indstiksstedet, samt om skylningen forårsager smerte hos patienten. Hvis patienten oplever smerter, forsøg da at skylle med mindre mængde natriumklorid og nedsat pres på sprøjten

 10. 10. Der aspireres med sprøjten – dette er ikke altid muligt pga. vaccumdannelse i katetret. Derfor må passivt tilbageløb observeres

 11. 11. Punkt 7-9 gentages indtil skyllevæsken er opklarende

 12. 12. Ved afslutning desinficeres katetret med klorhexidin sprit 0,5% og ny ren urinpose påsættes

 

Såfremt der er behov for kontinuerlig skylning af nefrostomikateter fx pga. hæmaturi, da er det ikke nødvendigt at tage forbindingen af for hver skylning.

 

Sygepleje til skift af forbinding ved ballon nefrostomikateter

Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital anbefaler, at forbindingen ved et ballon nefrostomikateter skiftes mindst én gang ugentligt, samt når den er løs, fugtig eller forurenet. Forbindingen skiftes ved hjælp af aseptisk non-touch teknik.

 

Vejledning til skift af forbinding ved ballon nefrostomikateter

 

 1. 1. Der udføres håndhygiejne

 2. 2. Følgende remedier findes frem og gøres klar: Vådserviet, Steril Y-kompres gaze 5x5 cm, steril gazekompres 5x5 cm, tegaderm 10x12 cm

 3. 3. Forbindingen tages forsigtigt af med rene handsker og indstiksstedet inspiceres for irritation, trykmærker og infektion. Purulent sekretion langt katetret er almindeligt og kræver IKKE specifik behandling

 4. 4. Det kontrolleres om der er knæk på slangen, samt om katetret synes at være intakt og placeret korrekt.

 5. 5. Der skiftes til nye rene handsker forudgået af håndhygiejne

 6. 6. Ballonkatetret renses med Klorhexidin sprit 0,5% indefra og ud. Såfremt der er synlig forurening fortsættes rensningen til dette er fjernet

 7. 7. Huden omkring indstiksstedet renses med klorhexidin sprit 0,5%. Såfremt der er synlig forurening fortsættes rensningen til dette er fjernet

 8. 8. Steril Y-kompres lægges på huden omkring katetret med aseptisk non-touch teknik

 9. 9. Steril kompres 5x5 cm lægges over Y-kompres og katetret med aseptisk non-touch teknik, således at tegadermen ikke kan klistre fast på den første del af katetret tættest på indstiksstedet. Dermed kan tegaderm fjernes uden at trække i katetret

 10. 10. Steril Tegaderm sættes på, samtidig med at katetret forsigtigt placeres, hvor det ligger mest optimalt ved den enkelte patient med aseptisk non-touch teknik

 11. 11. Kateterslangen fikseres med Flexi Trak

 

Sygepleje til skift af urinpose ved ballon nefrostomikateter

Urologisk speciale, Aalborg Universitetshospital anbefaler, at urinposer ved et ballon nefrostomikateter skiftes mindst én gang ugentligt samt ved behov. Der anvendes aseptisk non-touch teknik.

 

Vejledning til skift af urinpose ved ballon nefrostomikateter

 1. 1. Der udføres håndhygiejne

 2. 2. Følgende remedier findes frem og gøres klar: Urinpose og vådserviet

 3. 3. Studsen på ballon desinficeres med klorhexidin sprite 0,5%

 4. 4. Den rene urinpose sættes på ballon nefrostomikatetret med aseptisk non-touch teknik

 5. 5. Posen fikseres på låret

 6. 6. Proceduren gennemføres én gang om ugen og ved behov

 

Remedier

Vurderes det at behandlingen med et pigtail nefrostomikateter er midlertidig og strækker sig over kort tid (op til 3 måneder), da medsendes remedier fra Urologisk Afdeling, eller den afdeling hvorfra patienten udskrives. Hvis den midlertidige behandling vurderes at strække sig over længere tid, da bestilles remedier gennem cirkulærekøb og hjemmepatienter ud fra nedenstående skema. Der medsendes remedier til skift af forbinding til de to første skift (Steril Y-kompres, steril gazekompres og steril tegaderm).

 

Såfremt behandling med et pigtail nefrstomikateter allerede ved anlæggelsen vurderes, at være en permanent behandling, da sendes en bevillingsanmodning til kommunen med henblik på bevilling af kropsbårne hjælpemidler. Der medsendes remedier til de første to skift af forbinding, og resten bestilles på en mail til cirkulaerkoeb.centraldepotet@rn.dk, på nedenstående dokument. Kommunerne har op til 8 ugers sagsbehandlingstid, derfor skal der leveres remedier til i alt 8 uger.

 

Ved behov for midlertidig skylning af et nefrostomikateter har hjemmesygepleje forsyningsforpligtigelsen, hvorfor hjemmesygeplejersken skal bruge utensilier fra sygeplejedepotet i kommunen jf. §5 i nedenstående link https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114395

 

 

Oversigt over varenummer til nefrostomikateter

Lagervarer bestilles som cirkulærekøb på cirkulaerekoeb.centraldepotet@rn.dk (skriv cirkulærekøb i feltet til mailadresser og derefter kontrollér navne).

 

Skaffevarer bestille via hjemmepatienter@rn.dk (skriv hjemmepatient i feltet til mailadresser og kontrollér derefter navne)

 

Der sendes én mail med begge af ovenstående mailadresser, men det præciseres, hvilke varer der bestilles som henholdsvis lagervarer og skaffevarer (se endvidere huskeliste ved udskrivelse).

 

Oplys i mail:

Patientens navn, adresse

 

Oplys i mail:

Under ”Emne” skrives: Varebestilling 11511

 

Lagervarer

Varernummer:

Antal

Remedier

Antal

521868

 

Sterilt Y-kompres 5x5 cm

(Denne varer er udgået, men SKAL bruges og der kan laves en særskilt aftale med depotet om, at afdelingerne skal have denne vare)

1 pk. á 50 stk. (58,35 kr.)

403636

 

Sterilt kompres 5x5 cm

1 pk á 150 stk. (6,12 kr.)

252790

 

Sterilt Tegaderm 10x12 cm

1 pk á 50 stk. (141 kr.)

519354

 

Desinficerende vådserviet 82% ethanol, 0,5% klorhexidin, u/glycerol

1 pk. á 50 stk. (16,61 kr.)

402583

 

Fiksering urinpose str. XS-S

1 pk á 4 stk. (84,96 kr.)

460589

 

Fiksering urinpose str. M

1 pk á 4 stk. (84,96 kr.)

460590

 

Fiksering urinpose str. L

1 pk á 4 stk. (84,96 kr.)

462042

 

Fiksering urinpose str. XL

1 pk á 4 stk. (84,96 kr.)

298950

 

Urinposeholder

1 stk. (20 kr.)

287050

 

Alkoholswab 82% ethanol, 0,5% klorhexidin

1 pk á 100 stk. (1,64 kr.)

256960

 

Steril prop til trevejshane

1 pk á 100 stk. (12 kr.)

258160

 

5-10 ml steril engangssprøjte

1 pk á 100 stk. (36,30 kr.)

431935

 

Steril Gallipot

1 stk. (0,91 kr.)

294550

 

Kateteransats indv. Luer steril

1 stk. (1,94 kr.)

257660

 

Steril optrækskanyle

1 pk á 100 stk. (8,07 kr.)

Skaffevarer

642117

 

Flexi Traks til kateterfiksering

1 pk á 50 stk. (292,88 kr.)

505451

 

15 ml sterilt Natriumklorid 0,9% med knæktud

1 pk á 30 stk. (58,71 kr.)

251060

 

30 ml sterilt Natriumklorid 0,9% med knæktud

1 pk á 100 stk. (267,71 kr.)

300037

 

100 ml sterilt Natriumklorid 0,9% med knæktud

1 pk á 20 stk. (174,87 kr.)

517253

 

Urinpose dag usteril 500 ml, Conveen Security+, 50 cm afklippelig slange

1 pk á 10 stk. (45 kr.)

284195

 

Urinpose nat, 2000ml. 110 cm slange

1 pk á 30 stk. (37,20 kr.)

540775

 

Konnektorstykke med trevejshane 6 cm

1 pk á 25 stk. (1700 kr.)

460260

 

Konnektorstykke med trevejshane 15 cm

1 pk á 25 stk. (1437,50 kr.)

540776

 

Konnektorstykke uden trevejshane 6 cm

1 pk á 25 stk. (1125 kr.)

472882

 

Konnektorstykke uden trevejshane 30 cm

1 pk á 25 stk. (1437,50 kr.)

 

Huskeliste ved udskrivelse

Ved et pigtail nefrostomikateter skal der medsendes remedier til i alt 12 uger (forbindingsmateriale til 2 uger), såfremt der ikke er en klar plan for at kateteret skal seponeres tidligere. Hvis den enkelte afdeling ikke har nok af de nødvendige remedier, da bestilles via mail efter ovenstående skema.

 

Hvad sendes med patienten hjem ved udskrivelse/ambulantanlæggelse

Lagervarer

Varenummer

 

Remedier

Antal

Bemærkning

521868

Steril Y-kompres 5x5 cm

2 stk.

OBS! At hver enkelt afdeling skal have en specifik aftale med depotet om denne vare

403636

Steril gazekompres 5x5 cm

2 stk.

 

252790

Steril tegaderm 10x12 cm

2 stk.

 

519354

Desinficerende vådserviet 82% ethanol, 0,5% klorhexidin, u/glycerol

4 stk.

Der må IKKE være glycerol i, da glycerol efterlader en ”fedtet” overflade, som binder mikroorganismer

Se ovenstående skema

Fiksering til urinpose

2 stk.

Størrelsen vurderes individuelt

298950

Urinposeholder

1 stk.

 

Skaffevarer

517253

Urinpose 500 ml, 50 cm slange

12 stk.

Slangen tilpasses hver enkelt patient, klippes efter dette mål, hvorefter medfølgende studs sættes på

284195

Urinpose nat, 2000 ml. 110 cm slange

12 stk.

 

540775

Konnektorstykke MED trevejshane 6 cm

2 stk.

Anvendes kun ifm. skylning af kateteret

540776

Konnektorstykke UDEN trevejshane 6 cm

10 stk.

 

 

Brug af fraser i Clinical Suite

Når en patient udskrives med et pigtail nefrostomikateter, og der skal tages kontakt til hjemmesygeplejen, da er det muligt at bruge en standard frase, hvor det væsentligste er beskrevet. Det er muligt at slette og skrive til, som det passer til den enkelte patient.

 

Vælg E-breve – Patient/kontakt på pågældende patient

Klik på dette Billede 11 ikon

Plejeforløbsplan og udskrivningsrapport

Vælg fanen sygepleje

Klip på denne Billede 10 fane

Vælg udskillelse af affaldsstoffer og klik på frase

Klik på ikonet Billede 9

Vælg frasen pigtail nefrostomikateter

Billede 8

Udfyld og tilpas efter patienten

Billede 7

Korrespondance

Vælg emnet sygepleje

Billede 6

Vælge frasen pigtail nefrostomikateter

Billede 5

Udfyld og tilpas efter patienten

Billede 4

Indsæt link under reference

Billede 3

Klip på + tilføj ny række

Tilføj pigtail nefrostomikateter under referencebeskrivelse

Billede 2

Tilføj linket https://rn.dk/nk under URL

Billede 1

 

 

Fejlsøgning

Ved dysfungerende nefrostomikateter, da skal fejlsøgningsguiden følges med henblik på at udbedring klik på følgende link www.rn.dk/nk.

 

Virtuel kontakt til Urologisk Afdeling

Hvis hjemmesygeplejersken eller anden hospitalsafdeling oplever, at have et problem i forhold til patientens pigtail nefrostomikateter, som kræver sparring med en urologisk sygeplejerske, da kan der foretages et Skype Business opkald til Urologisk akut modtage og dagafsnit, Urologisk Sengeafsnit eller Urologisk Ambulatorium. Dette kræver, at patienten giver sin mundtlige accept til et Skype opkald.

 

Skype adresse til Urologisk akut modtage- og dagafsnit & Urologisk Sengeafsnit:

NK9@rn.dk

 

Skype adresse til Urologisk Ambulatorium

NKamb@rn.dk

 

For hjælp til brug af Skype klik på nedenstående link:

http://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/vejledninger/Sider/Videokonference.aspx

 

Definition af begreber

 • • Nefrostomikateter er et kateter, der ligger gennem huden via nyren til nyrebækkenet (NIR 2015)

 • • Et pigtail nefrostomikateter er et lille grønt og tyndt kateter kendetegnet ved at være trådfikseret i nyrebækkenet. Det er typisk en ch. 7, og har derfor en meget lille indvendig lumen

 • • Et ballon nefrostomikateter er kendetagenet ved, at være et silikonekateter med indvendig fiksering vha. en ballon. Det er typisk ch 10 eller 12

 • • Korttidsbehandling er kateterbehandling af så kort varighed, at kateterassocieret bakteriuri ikke nødvendigvis opstår (almindeligvis op til 7 dage) (NIR 2015). Såfremt der opstår et behov for at skylle på katetret, da foretages dette som en steril procedure

 • • Langtidsbehandling er kateterbehandling af så lang varighed, at kateterassocieret bakteriuri opstår (almindeligvis over 7 dage) (NIR 2015)
  Ved brusebad skal forbindingen, såfremt denne ikke er vandtæt, dækkes af vandtæt plaster. Hvis forbindingen skiftes umiddelbart efter brusebadet, da er det vandtætte plaster ikke nødvendigt.
  Ved brusebad anbefaler Urologisk Afdeling, at urinposen bliver siddende på katetrets konnektorstykke i forbindelse med brusebadet. Patienten kan også vælge at koble urinposen fra under brusebadet, hvor det anbefales at proppen fra kateterposen gemmes og sættes på posen, når den er koblet fra katetret. Ligeledes anbefales det at sætte en steril prop i katetrets studs, hvorfra urinposen er fjernet. På hospitalet må en frakoblet urinpose ikke genanvendes. Opstår der et behov for at skylle katetret, da foretages dette som en procedure, hvor der anvendes aseptisk non touch teknik

 • • Aseptisk non touch teknik er kendetegnet ved en arbejdsopgave, hvor der anvendes sterilt udstyr, men rene handsker. De infektionsfølsomme områder bliver kun berørt med sterilt udstyr. Berører det sterile udstyr områder, der ikke er tiltænkt, så afbrydes proceduren, og nyt sterilt udstyr tages i anvendelse (NIR 2017)

 • • Steril teknik indbefatter brug af sterile handsker og sterile utensilier

 

Målgruppe – modtagelse

Den sundhedsprofessionelle, som har kontakt til patienter, der behandles med et nefrostomikateter

 

Formål

Patienten:

 • • At sikre at patienten har sufficient urindrænage fra nyren

 • • At sikre, at patienten er velinformeret omkring anlæggelse af såvel pigtail som ballon nefrostomikateter

 • • At sikre at patienten er orienteret om observationer og handlemuligheder forbundet med et nefrostomikateter mundtligt, skriftligt og virtuelt.

 • • At sikre at patienten gives muligheder for at leve så normalt og aktivt et liv som muligt.

 

Sundhedsprofessionelle:

 • • At sikre, at den sundhedsprofessionelle har en opdateret viden om indikation for behandling med et nefrostomikateter

 • • At sikre at den sundhedsprofessionelle har en viden om, hvad der er specifikt ved henholdsvis pigtail nefrostomikateter og ballon nefrostomikateter

 • • At sikre at den sundhedsprofessionelle har en opdateret viden om observationer og interventioner forbundet med et nefrostomikateter mundtligt, skriftligt og virtuelt

Referencer

 • • Statens Serum Institut 2017, Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer – Om generelle forholdsregler i sundhedssektoren. Central enhed for infektionshygiejne, 1 udg. 2017

 • • Statens Serum Institur 2015, National Infektionshygiejniske Retningslinjer – Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler. Central enhed for infektionshygiejne 1.1 udg. 2015.

 • • Urinvejsdrænage 5.5