Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Jordemoderkonsultation

Beskrivelse

Denne instruks omhandler hvilke emner der skal drøftes under konsultationerne, og skal ses som et arbejdsredskab for jordemoderen med konsultationsarbejde. Derigennem sikres at alle gravide får samme information og tilbud i deres graviditet.

Formål med jordemoderkonsultationer er at sikre moderens og fosterets trivsel. Gennem jordemoderkonsultationer udføres generel sundhedsfremme –og forebyggelse, med specifik risikoopsporing. Det er vigtigt at dække helbredsmæssige, psykologiske og sociale aspekter af graviditet, fødsel og familiedannelse. Den gravide får tildelt en jordemoder, for at opnå kontinuitet, som udfører alle jordemoderkontroller og derved også bliver sundhedsfaglige kontaktperson i graviditeten.

 

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Det generelle tilbud til gravide i Region Nordjylland er 6 jordemoderkonsultationer til 1. gangsfødende og 4 jordemoderkonsultationer til flergangsfødende. Ved særlige behov kan der bookes flere konsultationer ved den enkelte, eller forlængede kontroller (40 min).

 

1. Jordemoderkonsultation (GA 13-15) varighed 1 time.

Parret informeres om formålet med jordemoderkonsultationer og hvad der kommer til at foregå ved hvert besøg.

De får udleveret seddel med konsultationsjordemoderens navn, og informeres om hjemmesiden med relevante pjecer og videomateriale.

Der udleveres information omkring tilbud på sygehuset, desuden udleveres bog om amning. Enkelte kommuner har andet relevant tilbud til gravide og nybagte familier, dette skal jordemoderen også informere om.

 

I clinical suite udfyldes fanerne: Konsultation, Patient oplysninger/sociale forhold, KRAM screening samt MRSA- og CPO screening (De 2 sidst nævnte findes under fanen screeninger).

Det er vigtigt at rubrikken om efterfødselsplan også udfyldes.

Parret screenes i forhold til sårbarhed, og visiteres ved nødvendighed til teamsamtale, se bilag 1.

 

Første besøg er kun samtale, er den gravide over GA 16+0 kan der tilbydes at lytte hjertelyd.

 

2. Jordemoderkonsultation (GA 29) varighed 20 minutter.

Der spørges ind til parrets trivsel og oplevelse af graviditeten, graviditetsgener fysiske som psykiske.

Der informeres om amning, evt. med udgangspunkt i bogen om amning som er udleveret ved første besøg, eller parrets egne spørgsmål.

Parrets ønsker eller særlige hensyn i forhold til amning noteres i konsultationsbilledet i EPJ.

 

Obs! Om der er blodtype på fosteret ved Rh. Neg. Gravide

Mangler der fostertype informeres den gravide om at kontakte egen læge mhp. blodprøve.

 

Opfølgning på om parret har orienteret sig på hjemmesiden, mhp videomateriale om fødsel og amning.

 

Undersøgelser under konsultationen:

Blodtryk

Urin stix

Evt. vejning

Udvendig undersøgelse: Fosterskøn, symfyse-fundus mål, hjertelyd

 

3. Jordemoderkonsultation (GA 34, førstegangsfødende) varighed 20 minutter.

Der spørges ind til parrets trivsel og oplevelse af graviditeten, graviditetsgener fysiske som psykiske.

Der informeres omkring fødslen og hvornår de skal henvende sig, parrets ønsker eller særlige hensyn noteres i konsultationsbilledet i EPJ.

 

Undersøgelser under konsultationen:

Blodtryk

Urin stix

Evt. vejning

Udvendig undersøgelse: Fosterskøn, symfyse-fundus mål, hjertelyd

 

4. Jordemoderkonsultation (GA 36) varighed 20 minutter.

Der spørges ind til parrets trivsel og oplevelse af graviditeten, graviditetsgener fysiske som psykiske.

Der informeres om tiden efter fødslen, tiden på fødegangen og om indlæggelse på barselsafsnit eller ambulant fødsel. Samt undersøgelser af det nyfødte barn.

Parrets ønsker eller særlige hensyn noteres i konsultationsbilledet i EPJ.

 

Undersøgelser under konsultationen:

Blodtryk

Urin stix

Evt. vejning

Udvendig undersøgelse: Fosterskøn, symfyse-fundus mål, hjertelyd

 

5. Jordemoderkonsultation (GA 38, førstegangsfødende) varighed 20 minutter.

Der spørges ind til parrets trivsel og oplevelse af graviditeten, graviditetsgener fysiske som psykiske. Mulighed for opsamling på om der er spørgsmål til fødsel eller amning.

 

Undersøgelser under konsultationen:

Blodtryk

Urin stix

Evt. vejning

Udvendig undersøgelse: Fosterskøn, symfyse-fundus mål, hjertelyd

 

6. Jordemoderkonsultation (GA 40) varighed 20 minutter.

Der spørges ind til parrets trivsel og oplevelse af graviditeten, graviditetsgener fysiske som psykiske. Der samtales omkring det at gå over termin. Parret informeres om mulighed for pp med, og medgives tid hertil. Parret opfordres til at læse pjece om igangsættelse inden de møder på fødegangen til aftalt tidspunkt (findes på link som de har fået udleveret ved første besøg).

 

Undersøgelser under konsultationen:

Blodtryk

Urin stix

Evt. vejning

Udvendig undersøgelse: Fosterskøn, symfyse-fundus mål, hjertelyd

 

Udeblivelser

Udebliver en gravid fra en jordemoderkonsultation er det jordemoderen der har ansvaret for at booke en ny tid og sende denne tid til den gravide via E-boks. Obst. Sekretær kan kontaktes mhp hjælp.

Teamsamtale

Efter første jordemoderkonsultation vurderer jordemoderen om en teamsamtale er nødvendigt. Det er den visiterende jordemoder der har ansvar for at sende korrespondancebrev til sundhedsplejen i kommunen. Se bilag 2 for vejledning.

Barselsophold

Som udgangspunkt foregår alle fødsler ambulant, uanset paritet. Der kan visiteres til barselsophold men dette skal begrundes i journalen. Det kan fx være tidligere kompliceret ammeforløb, psykiske/sociale problemstillinger.

Besøg af sundhedsplejerske i graviditeten

Det kan være en hjælp for nogle gravide at få besøg af sundhedsplejersken i graviditeten. Den gravide kan selv kontakte sundhedsplejen i kommunen, men jordemoderen kan også hjælpe med dette. Sundhedsplejen kontaktes telefonisk.

Hjørring Kommune: 72333506

Frederikshavn Kommune: 98455151

Brønderslev Kommune: 99454508

Jammerbugt Kommune: 72577667

Booking af tider

Jordemoderen har ansvaret for at den gravide har de anbefalede tider. Hvis der bookes tid ved anden jordemoder, gives første ledige tid på dagen, medmindre andet er aftalt med jordemoderen tiden bookes hos. Ønsker den gravide at skifte til anden jordemoder skal dette også rettes til i EPJ.

Ammesamtale

Alle gravide kan henvises til ammesamtale, ved første besøg informeres den gravide om at hun selv har ansvaret for at få denne booket, samt at det skal gøres i god tid. Gravide med tidligere ammeproblematik som ønsker indlæggelse til ammehjælp skal opfordres til at booke ammesamtale også.

Akupunktur

Alle gravide kan henvises til akupunktur graviditeten. Den gravide skal informeres om at hun selv har ansvaret for at kontakte barselsambulatoriet mhp. tid.

 

Formål

Følgende er udarbejdet for at ensarte og strukturere jordemoderkontroller for gravide med tilknytning til Regions Hospital Nordjylland, Hjørring.

 

Referencer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Anbefalinger for svangreomsorgen, 2013