Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Foetus Mortuus (Dødfødsel)

 

Formål

Ensrette behandling, information og vejledning af foetus mortuus.

 

Når fosterdød er konstateret ved ULS

Tjekliste (bilag 1) startes så snart foetus mortuus er konstateret.

Forældrene orienteres om fundet ved ultralydsskanning af den læge der har skannet. Eventuelle spørgsmål besvares. Vær opmærksom på ikke at komme med forhastede informationer om dødsårsagen, men lad dette vente til undersøgelsesresultaterne foreligger.
Der informeres om metoder til igangsætning af fødslen og mulighederne for smertelindring. Fortæl forældrene om vigtigheden af at føde barnet vaginalt.
Den gravide opfordres til at tage hjem og møde til aftalt tidspunkt næste dag, men kan tilbydes indlæggelse.
Faderen/partneren opfordres til at være til stede under forløbet og tilbydes således også overnatningsmulighed.

Medmindre der er tale om igangværende fødsel, aftales hvornår fødslen sættes i gang. Igangsætning dog i almindelighed senest et døgn efter konstatering af fosterdød.
Fortæl kort at der er mulighed for at komme årsagen til den intrauterine fosterdød nærmere ved forskellige undersøgelser af mor og barn. Blodprøver, obduktion mm.
Vær opmærksom på at forældrene på dette tidspunkt kan have brug for at være alene og brug for tid til at prøve at forstå, hvad der er sket. Lad ikke parret være alene, medmindre de selv ønsker det.

 

Patientinformation

Parret gives informationsmateriale fra Landsforeningen spædbarnsdød. Forældrene kan selv tage kontakt, ellers kan jordemoder, læge eller sygeplejerske være behjælpelig med at udfylde kontaktinformation via foreningens hjemmeside.

 

Rhesusprofylakse ved fosterdød

Hvis mater er RhD negativ og fosterets blodtype er ukendt eller fundet RhD positiv gives inj. Anti-D post partum.

 

Blodprøver før fødslen igangsættes

 

Ud over nedenstående blodprøver sendes urin til D/R og der tages vaginalpodning for GBS

 

Følgende blodprøver tages på alle umiddelbart efter, at der er konstateret foetus mortuus.

 1. 1. Hæmoglobin, CRP og leukocytter.

 1. 2. Koagulationstal: Trombocytter, INR, antithrombin, fibrinogen, Fibrin D-dimer og APTT

 1. 3. Blodsukker og HbA1C

 1. 4. Præeklampsiprøver

Ovenstående blodprøver ligger som pakke i labka, under foetus mortuus prøver.

Såfremt at koagulationstallene er normale, tages trombocytter dagligt. For at udelukke begyndende koagulationsforstyrrelse.

Følgende blodprøver tages mhp. at finde årsag til foetus mortuus, hvis forældrene ønsker dette.

 1. 1. B-foetomaternel blødning

 1. 2. Parvovirus titer

 1. 3. Herpes titer

 1. 4. Toxoplasmose titer

 1. 5. Cytomegalovirus titer

 1. 6. Rubella titer

 1. 7. ANA

 1. 8. Anti-DNA

 1. 9. IgM rheumafaktor

 1. 10. Thyreoideatal

 1. 11. Antikardiolipinantistoffer

Ovenstående blodprøver ligger som pakke i labka, under føtus mors udredning.

Hvis en eller flere af ovenstående er positive, suppleres med udredning for lupusantikoagulans, antistoffer mod beta-2 glykoprotein.

Ved udbredte infarkter eller trombosering af placenta, ved tidligt indsættende præeklampsi eller IUGR og ved familiær anamnese med tromboemboliske komplikationer, suppleres med trombofiliudredning

 1. 1. Antistoffer mod beta-2 glykoprotein (IgM og IgG)

 1. 2. Lupus antikoagulans

 1. 3. Faktor V Leiden

 1. 4. Protein c

 1. 5. Protein s

Ovenstående blodprøver ligger som pakke i labka, under venøs trombofiliudredning.

Gentages 2 og 4 ½ måned post partum, blodprøver bestilles i labka inden udskrivelse.

Ved kløe tages

 1. 1. Levertal

 1. 2. Fastende galdesalte

Hvis der post partum er tegn på indre blødning ved fosteret

 1. 1. Trombocytantistof

Kan først endeligt afgøres i forbindelse med obduktion. Herefter evt. trombofiliudredning

Fødsel

Foregår altid på fødegangen hvor der tilknyttes en jordemoder.

Undervejs drøftes relevante emner med forældrene. Se og afkryds i ”Tjekliste - foetus mortuus” (bilag 1). Det er vigtigt, at alle faggrupper sætter kryds på tjeklisten, når et emne er drøftet, så alle er informeret om hvad der er talt med parret om.

 

Igangsætning

Partus provocatus efter vanlige instrukser.

Ved GA < 24 uger overvejes igangsætning som ved senabort med Cytotec.

 

Kontrol af værdier

Temperatur kontrolleres 2 gange daglig.
Blodtryk og puls kontrolleres 2 gange daglig.

 

     •  Kost
      Normal kost gennem forløbet.

 

Smertelindring

 • • Den fødende kan tilbydes smertelindring som andre vaginalt fødende.

 • • Morfin efter aftale med gynækologisk forvagt.

 

Når barnet er født

 

Forældrene støttes i at se barnet

Forældrene opfordres til, og støttes i at se barnet, røre ved det og holde det.
Fortæl evt. forældrene hvordan barnet ser ud, inden de ser det.
Hvis barnet er misdannet/macereret, kan man fremhæve det ved barnet, som er normalt.
Evt. dække med tæppe, hue eller lignende indtil forældrene ønsker at se barnet.
Forældrene opfordres til også at lade evt. søskende og familie se barnet.
Forældrene kan have barnet hos sig så længe, de ønsker det.

 

Hånd- og fodaftryk

Der tages hånd- og fodaftryk af barnet, samt evt. hårlok. Ønsker forældrene ikke hånd- og fodaftryk skal aftryk gemmes i journalen.
 

Istandgørelse af barnet

Forældrene kan selv være med til at gøre barnet i stand, hvis de ønsker det.
Barnet kan klædes på i eget tøj. Vær opmærksom på at der kan ske gennemsivning som kan ødelægge tøjet.

 

     •  Undersøgelser af barnet

Fødselsvægt og mål som vanligt.
Barnet beskrives. Evt. misdannelser beskrives nøje.

Undersøgelsesfund noteres i moderens journal.

Gynækologisk forvagt poder for bakterier fra ét sted på barnet. Vælg det mest fugtige sted (umbilicus, øre, øjne eller næsebor). Sendes til Mikrobiologisk afdeling med vanlig rekvisition.
Barnet identificeres
Erstatnings-CPR påsættes barnets håndled eller ben
 

Ligblanket, dødsattest og morsseddel samt andre relevante dokumenter

Se bilag 2 for vejledning

 

Gynækologisk forvagt har ansvar for at udfylde relevante blanketter.

Ligblanket følger barnet i kisten.

Morsseddel (bilag 3) følger barnet i kisten.

Dødsattest udfyldes elektronisk i SEI.

Chekliste ved fosterobduktion (bilag 4)

Obduktionsrekvisition (bilag 5)

 

Foto

Barnet fotograferes uden tøj liggende på et grønt klæde (sterilt klæde). Barnet kan også fotograferes med tøj på. Forældrene kan opfordres til også selv at fotografere barnet og til at blive fotograferet sammen med barnet.
Billederne gemmes i journalen, kan ved ønske fra forældrene udleveres. Der skal være et synligt CPR-nummer på moderen på billederne, så
man ved hvilken journal billederne skal i.
Fødegangen har et digitalkamera, samt SD-kort. SD-kort med billederne skal leveres til teknisk afdeling. Det er koordinerende jordemoder der har ansvar for at SD-kortet leveres, må IKKE sendes i intern kuvert. SD-kortet lægges i en kuvert i koordinerende jordemoders skuffe på fødegangen.

 

Undersøgelser af placenta

Jordemoderen vejer og undersøger placenta som vanligt. Oplysningerne indføres i moderens journal. Der podes for bakterier fra placentas føtale og maternelle side.

Podningerne sendes til Mikrobiologisk Afd på Aalborg Universitetshospital med elektronisk rekvisition.

Der indhentes samtykke til yderligere placentaundersøgelser – også hvis obduktion ikke ønskes udført.
Placentabiopsi (ufikseret) og placenta i henhold til
Laboratorievejledningen
 

 

Obduktion

Obduktion danner det bedste grundlag for rådgivning i en kommende graviditet. Obduktion må kun foretages, såfremt den fødende samtykker dertil.

Ønsker forældrene ikke obduktion kan der evt. udtages hudbiopsi til genetisk undersøgelse. Husk at dette også kræver tilladelse fra forældrene

Det skal af journalen fremgå, hvem der har givet samtykke og hvilken læge, der har indhentet samtykke til hvilke undersøgelser.


Forklar forældrene formålet med obduktionen. At det er med henblik på, at forsørge at fastslå dødsårsagen og udrede om der kan konstateres arvelige sygdomme eller andre tilstande, der kan forebygges i en evt. kommende graviditet.


Forældrene kan se barnet efter obduktion. Barnet er som regel tilbage i kapellet i løbet af en uge

 

 

Håndtering af relevante prøver og rekvisitioner

Alle biopsier samt placenta i formalin afhentes af portør fra kapellet. Det er vigtigt at barn, placenta og relevante prøver samles, i køleskabet på fødegangen. Alle relevante papirer samles hos sekretær på afd. 502, som har moderens journal inkl. diverse udfyldte rekvisitioner, dokumenter og kopier.

Registrering ved jordemoder

Dødfødsel registreres som vanligt i AS400

Kopi af Vandrejournal lægges i moderens journal.
Konsultationsjordemoder, sundhedsplejerske og praktiserende læge kontaktes telefonisk om dødsfaldet næstkommende hverdag ved koordinerende jordemoder. I koordinerende jordemoders skuffe på fødegangen lægges en seddel med oplysning om foetus mortuus samt oplysninger på bopælskommune og telefonnummer på patientens praktiserende læge (bilag 6). Samtykke hentes ved forældrene.
Anmeldelse til Sundhedsstyrelsen sendes i AS400 billede 13.

     •  

Registrering ved læge

Dødsattest udfyldes elektronisk ved fødslen, i mors CPR-nr.

Der printes 2 kopier af side 1. Den ene kopi følger barnet, den ande lægges i moderens journal.

Dødsattesten udleveres til forældrene eller bedemand fra kapellet.

Se bilag 2 for vejledning til yderligere rekvisitioner.

 

     •  Laktationshæmning
      Der udleveres tablet Dostinex 1 mg indenfor 24 timer efter fødsel.

 

Ambulant fødsel eller barselophold på afsnit 504.

Forældrene kan udskrives fra fødegangen hvis ukompliceret fødsel eller overflyttes til afsnit 504.

I alle tilfælde skal forældrene ikke forlade sygehuset, før de selv er parate til det.
Ved overflytning til afsnit 504, skal der gives grundig rapport om forløbet, og hvad der er talt med forældrene om. Tjeklisten overbringes til videre brug på afsnit 504. Forældrene skal være forberedt på, at afsnit 504 også har fødende og andre barselskvinder.

 

Barnet med hjem

Forældrene kan tage barnet med hjem, hvis de ønsker det. Forklar at barnet skal være et køligt sted (maceration forløber hurtigt og endnu hurtigere ved høje temperaturer)

Nedkøling af barnet med cuddlecot, i hjemmet eller på afdlingen, se bilag 7

SSA på FØ ansvarlig for information og opsætning af cuddlecot. Barnet kan godt tages med hjem i cuddlecot selvom de ønsker obduktion.

 

Barnets ophold, hvis forældrene ikke ønsker barnet hos sig under indlæggelsen

Barnet lægges i kiste på fryseelement (bestilles ved portør) i vugge på et ikke-sugende underlag og må ikke flyttes fra afdelingen før forældrene har givet tilladelse.

Når forældrene ikke ønsker barnet hos sig i en periode, køres det af portør i kølerummet. Herfra kan barnet køres tilbage, ved portør, til forældrene, når de ønsker det.

Barnet flyttes først endeligt til Kapellet, når forældrene er klar til dette.

 

Overflytning til kapel

Når forældrene har sagt endeligt farvel til barnet og alle informationer, undersøgelser og papirer er udført/udfyldt, lægges barnet (uden privat tøj) på ryggen i kiste på et ikke-sugende underlag, for at hindre evt. gennemsivning.

 

Når forældrene har givet endelig tilladelse til at flytte barnet i kapellet i Hjørring, kaldes portør til dette. Portøren kører vuggen i kapellet. Det er vigtigt at morsseddel, ligblanket følger barnet, samt at der sidder armbånd med erstatnings CPR-nummer på barnet.

 

Udlevering af barnet til begravelse fra kapellet, Hjørring

Barnet kan udleveres til forældrene eller bedemand efter obduktionen – se Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn,

 

OBS: Hvis barnet er blevet obduceret, kan der ske en udsivning af væske. Derfor klædes barnet ikke i tøj igen efter en evt. obduktion, men tøjet medsendes tilbage til kapellet.

 

Puerperiet

Moderen informeres om kontrol hos egen læge efter 8 uger. Vejledes ellers som efter normal fødsel.

 

Barsels- og sorgorlov
Ved GA lig eller over 22+0 har forældrene ret til sorgorlov (dagpenge) i 26 uger efter fødslen.

Foreningen forældre & sorg har en udførlig fane omkring love og regler i forbindelse med foetus mortuus. Link til hjemmesiden findes nederst i denne procedure.

I proceduren er der vedhæftet information om ret til orlov. Denne udleveres til forældrene.

 

     •  Psykologhjælp
      Der gives tilskud fra Sygesikringen til psykologhjælp. Kvinden/parret skal henvises via egen læge.

 

     •  Kontakt med jordemoder efter fødslen
      Inden forældrene forlader fødegangen tilbydes kontakt med fødejordemoderen.
      Det vil være individuelt, hvordan og hvor denne kontakt skal være.

 

     •  Navngivning, begravelse, behov for præst eller bedemand,
       

Se procedure: Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn

Sygehuspræst Lene Graarup kan kontaktes til samtale med parret på telefon: 23280663

Barnet kan indskrives med navn i kirkebogen, men ikke døbes.

 

Ambulant samtale
Kvinden/forældrene skal tilbydes ambulant samtale ca. 3 måneder efter fødslen ved obstetrisk overlæge og jordemoderen, som deltog ved fødslen.

Der kan være behov for en yderligere samtale, hvis konklusioner fra perinatalaudit ikke foreligger endnu.

Under samtalen drøftes daværende graviditets- og fødselsforløb og undersøgelsesresultater.

Der rådgives om forholdsregler og kontrol i en evt. ny graviditet.

     •  Besøg i kapellet
      Aftal tid med kapellet (Peter Hjarbæk eller vagthavende portør. Telefonnummer 97641230).
       

 

Referencer

DSOG; 2014 Intrauterin fosterdød

Forældre & Sorg