Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralydsvejledt arteriepunktur - ATC

Beskrivelse

Indikation

Brug af ultralyd til at tage arteriepunktur er indikeret, hvis den almindelige metode (hvor arterien palperes), vurderes at være umulig eller mere besværlig end ved brug af ultralyd. Patienten spares på denne måde risikoen for mange mislykkede indstiksforsøg.

Der må via ultralydsvejledning forsøges indstik i a. radialis og a. brachialis.

A. radialis skal fortrækkes.

Generelt:

Til at opnå ultralydsvejledt arteriepunktur benyttes ”out of plane” teknik. Ligeledes, hvis muligt, med ”dynamic needle tip traking”.

Sygeplejersker i ATC, der er instruereret i anlæggelse af ultralydsvejledt perifer venekateter, må anvende såvel out of plane teknik som In plane teknik. Anlæggelse af ultralydsvejledt perifer venekateter, PVK.

Der arbejdes under den generelle infektionshygiejniske instruks for arteriepunktur. Hvis denne instruks ikke kan overholdes i forbindelse med brug af ultralyds vejledt procedure, må indstik ikke foretages. Desuden henvises til den vanlige instruks for arteriepunktur.

Udførelse af ultralydsvejledt arteriepunktur i forbindelsen med den interne uddannelse arbejdes under ansvar af den ATC instruktør der superviserer anlæggelsen. Instruktører udpeges af ATC ledelse.

Procedure:

 1. 1. Fremfind og klargør relevant udstyr.

Arteriesprøjten klargøres som vanlig. Det kan være en fordel at skiftes kanylen på arteriesprøjten til en kanyle der er længere men ikke tykkere, end den kanyle der sidder på den præ-samlede arteriesprøjten. Herved bliver det muligt at lave indstikket i en mindre vinkel, hvilket gør der nemmere at se kanylen på scanningsbilledet.

Specielt ved patienter der er meget ødematøse, adipøse eller lign, hvor det vurderes at arterien ligger dybere end normalt, kan det være nødvendigt at udskifte kanylen.

Generelt skal det planlægges således, at man kan anvende det klargjorte udstyr med én hånd. Under anlæggelse bruges den ene hånd til at holde transduceren og den anden til at håndtere det øvrige udstyr.

 1. 2. Patienten informeres om proceduren.

 2. 3. Transduceren orienteres så der er overensstemmelse mellem højre og venstre på patienten og det billede der præsenteres på ultralydsapparatets monitor.

 3. 4. Via ultralyd udvælges en arterie. Til at skelne mellem vener og arterier bruges komparations teknik og evt. bruges color doppler.

 4. 5. ”Out of plane”-teknik benyttes, med forbehold for den beskrevne undtagelse.

 5. 6. Gain og dybde indstilles for at optimere billedet.

 6. 7. Hudområdet distalt for ultralydstransduceren aftørres for ultralydsgel.

 7. 8. Indstiksområdet desinficeres jf. den infektionshygiejniske instruks for arteriepunkturer.

 8. 9. Indstikket efter arterien kan nu foretages på én af to måder, eller i en kombination af de to.

  1. 1) Der anvendes ”dynamic needle tip traking” til at føre kanylespidsen ind i arterien. Dette kan være svært, da det kan være vanskelig at følge kanylespisen med ultralyd.

  2. 2) Med omhu plaserens transduceren således, at arterien befinder sig midt på ultralydsapparatets monitor. Herved er arterien nu placeret lige under midter-mærkningen på transduceren. Indstikket udføres nu med midtemærkningen på transduceren som hjælpepunkt. Desuden kendes dybden på arterien. Hvilket også kan være en hjælp ifm. med indstik i arterien.

 9. 10. Arteriesprøjten fyldes som vanligt.

 10. 11. Arteriesprøjten med kanyle fjernes og indstiksstedes dækkes med gase eller plaster og der komprimeres på indstiksstedet jf. den generelle instruks for arteriepunktur.

 11. 12. Den fyldte arteriesprøjte håndteres jf. den generelle instruks for arteriepunktur.

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker i ATC der har gennemført den interne ATC uddannelse, må jf. denne instruks tage ultralydsvejledt arteriepunktur.

Formål

At give sygeplejersker i ATC mulighed for, efter forudgående bestået intern uddannelsen, at tage ultralydsvejledt arteriepunktur.

Referencer

Arteriepunktur

Intravaskulære katetre (5.1)

Anlæggelse af ultralydsvejledt perifer venekateter, PVK.

USabcd guidelines for ultralydsvejledt perifer vaskulær adgang