Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Modtagelse og reaktion på prøvesvar1

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring2

Referencer2

At sikre at der følges op på modtagne prøvesvar for at sikre patienter hurtig og effektiv behandling, og at ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på diagnostiske undersøgelsessvar. At sikre, at den diagnostiske enheds svar rummer de nødvendige data og resultater, som kan sikre en hurtig og effektiv behandling.

Definition af begreber

Diagnostiske undersøgelser forstås som billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelser af prøver udtaget fra patienter:

KMA:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Labka:

Klinisk Biokemisk Afdeling

Web Pas/MPS:

Røntgensvar

Patologisk Institut:

Histologi-svar

SSI:

Statens Seruminstitut

Beskrivelse

Svar på diagnostiske undersøgelser skal som minimum indeholde:

 • • Entydig identifikation af patient ved navn og CPR nummer (Patientidentifikation og instruks om erstatnings- CPR nummer) og eventuelt angivelse af rekvisitionsnummer

 • • Klar beskrivelse af indikation og undersøgelsesforløb, hvis relevant

 • • Klar beskrivelse af resultat

 • • Angivelse af prøvematerialet, herunder evt. lokalisation af prøvetagning, kvalitet og tilstrækkelighed, såfremt dette er relevant

 • • Status af svaret som værende foreløbigt, endeligt, korrigerende eller supplerende svar

 • • Referenceintervaller, hvis relevant

 • • Tolkning af resultater, hvis relevant

 • • Dokumentation af hvornår undersøgelsen/prøven er udført/udtaget/rekvireret

 • • Dokumentation af hvornår svaret er afgivet

 • • Dokumentation for hvem der har godkendt/afgivet svar, hvis relevant

Modtagelse og reaktion på prøvesvar

Den rekvirerende afdeling håndterer som minimum diagnostiske undersøgelser som følger:

Svar modtages på en sådan måde, at det sikres, at prøvesvar der ikke afviger fra referenceinterval eller kræver akut stillingtagen eller behandling behandles ved næste stuegang.

Det skal fremgå af journalmaterialet at en sundhedsfaglig person har set prøvesvaret.

Det er den behandlingsansvarlige læges ansvar, at være opmærksom på manglende svar. At der bliver rykket for det manglende svar, kan i det enkelte tilfælde uddelegeres til sygeplejerske eller sekretær.

Patient informeres om svaret under hensyntagen til patientens tilstand, svarets alvorlighedsgrad og i hvilken grad det er relevant at informere patienten herom.

Hvis der afgives svar telefonisk eller mundtligt skal følgende fremgå i forbindelse med modtagelse af svar:

 • • Der sker en entydig identifikation af patienten med navn og personnummer evt. rekvisitionsnummer

 • • Modtageren noterer tidspunkt, identifikation af patienten og undersøgelsesresultatet

 • • Svarmodtager noterer svarafgivers navn og/eller firecifrede brugerkode

 • • Modtageren sikrer, at svaret bringes videre til den rette fagperson med de fornødne kompetencer, således at der handles på det givne svar

Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring

Rapporteringer om utilsigtede hændelser på baggrund af manglende rettidig reaktion på prøvesvar vurderes mindst 1 gang årligt. Denne vurdering foretages på sygehusniveau og drøftes i Kvalitets- og akkrediteringsrådet.

Referencer

Den Danske Kvalitetsmodel, Standard 2.8.6 Rettidig reaktion på prøvesvar

Bekendtgørelse nr. 451 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelse i sygehusvæsnet

Vejledning nr. 30 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsnet

Laboratorievejledningen 2010 http://www.laboratorievejledning.dk/prog/view.aspx