Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intracraniel trykmåling

Beskrivelse

Intrakcraniel trykmåling (ICP) kan foretages intraventrikulært via ekstern ventrikeldræn, ved lumbalpunktur eller intraparenkymatøst via trykmåler placeret i hjerneparenkymet (Camino/Raumedic).

Monitorering af ICP er indikeret hos patienter, hvor et forhøjet intrakranielt tryk mistænkes som følge af hjerneødem eller rumopfyldende processer og hydrocephalus.

CAMINO/RAUMEDIC ICP-måler

Fremgangsmåde

Anlægges på neurokirurgisk operationsafsnit eller NOTIA/NHH i akutte situationer. OP-personalet vil i disse situationer komme i afdelingen med materiale, og assisterer neurokirurg ved udførelsen af borehul i lokal eller generel anæstesi. Trykmåleren 0-stilles, føres gennem borehullet og tilkobles en monitor.

Monitoreren skal være tilsluttet strøm, hvor det er muligt - under transport har monitoren et batteri af kortere varighed.

Ved behov kan trykmåleren kobles fra ved kablet til monitoren uden at data slettes.

 

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt, følge B-bølgeaktiviteten. I disse tilfælde tilkobles en ekstern PC, med et særligt program til formålet eller RAUMEDIC dataloger MPR1 (bilag). Når der er tilkoblet en ekstern PC, må patienten godt kobles fra, men computeren må ikke slukkes, før alle data er gemt. Ved tvivl kan neurokirurgisk forvagt kontaktes.

Observationer

I NOTIA observeres og dokumenteres i overensstemmelse med Kontrol ved overdragelse af patient i intermediært og intensivt afsnit

 

I NHH observeres og dokumenteres patientens neurologiske status inklusiv GCS i hver vagt. Desuden vurderes patientens evne til at samarbejde omkring ICP-målingen.

Indstikstedet

Indstiksstedet observeres i overensstemmelse med Hygiejne ved brug af dræn (5.7)

ICP-måling med Camino

Caminokablet er et fiber-optisk kabel, der nemt knækker. Der må ikke være knæk eller træk på kablet fra patienten til monitor. Observer at den røde markering på kateteret er indenfor plastikhylstreret.

Patientens trykbølgekurve på monitoren observeres. Vælg skala der passer til patientens tryk, så der klart kan ses en kurve på monitoren. Skala reguleres på SCALE knappen indtil den ønskede skala kommer frem. Fremkommer der ingen kurve kontaktes neurokirurgisk forvagt.

Hvis der er valgt en monitor, der ikke har en skærm til trykkurven, kan der på NOTIA tilsluttes et kabel fra monitor til overvågningsskopet.

Indstil alarmgrænser for ICP. Tryk på ALARM knappen. Tryk på pil op for at sætte den øvre alarmgrænse og brug pilene til at regulere tallet med. Tryk på pil ned for at sætte den nedre alarmgrænse og brug igen pilene til at regulere tallet med.

Vær altid opmærksom på, om ICP–målingen og de kliniske observationer stemmer overens.

Det kan være nødvendigt at gentage O-stilling af caminoen senere i forløbet, hvis der mistænkes ukorrekt måling. Tilkald neurokirurgsk forvagt, som kalibrerer trykmåleren ved at tage katetret ud af skruen til fri luft. Sygeplejersken skruer med en lille skruetrækker, som er hæftet til monitoren, på Caminokablet, indtil monitoren viser 0. Herefter placeres katetret subduralt igen. Af hensyn til infektionsrisikoen skal dette gøres mindst muligt.

ICP måling med Raumedic MPR1

Se INSTRUKS FOR RAUMEDIC-TRYKMÅLER

 

 

ICP måling med ekstern ventrikel dræn og lumbal dræn

ICP-måling på eksterne drænagesystemer er traditionelt opfattet som ”the gold standard”, hvor væske-spejlet i væskesøjlen (hvor oscillering ses) afspejler det faktiske tryk og kan aflæses direkte på den blå søjle i cm H2O eller mmHg, idet 10 cm H2O svarer til 7,5 mmHg. Dette forudsætter korrekt 0-punktsjustering og frit frem og tilbageløb af CSF i drænslangen. Systemet skal ikke være aflukket i et bestemt tidsrum for at aflæse trykket. Se bilag 1.

Måling af ICP ved lumbaldrænage forudsætter fri passage af cerebrospinalvæske fra ventrikelsystem til spinalkanal. 0-punkt ordineres af neurokirurg. Aflæsning foretages, som ved ekstern ventrikel dræn.

Indikatorer og tærskelværdier

Det normale intrakranielle tryk (ICP)

ICP varierer normalt mellem 5-15 mmHg. Forhøjet ICP defineres, som ICP der permanent er 15 mmHg eller højere. Der kan være individuelle acceptable grænser for den enkelte patient ordineret af neurokirurg.

Negativt ICP

Hvis trykket er negativt, vær da opmærksom på, om der er kurve på monitoren. Læs operationsbeskrivelsen og se, om der er noget, der tyder på, at der er luft intrakranielt, der kan give negativt tryk.

Kontakt neurokirurg.

Forhøjet ICP

Akut forhøjet ICP er livstruende. Højt ICP kan medføre nedsat CBF og dermed risiko for iskæmi

Er patientens ICP konstant stigende eller pludseligt voldsomt stigende og lejrer sig over 20 mmHg i mere end 20 minutter kontaktes anæstesilæge (NOTIA) og neurokirurg (NOTIA/NHH).

Hvis trykket er højere end det acceptable for den enkelte patient kontaktes neurokirurg.

Sygeplejersken kan umiddelbart forsøge at få ICP ned ved at rette på patientens hoved (næse-navle i lige linje), kontrollere eleveringen af sengens hovedgærde, kontrollere at PCO2-værdien samt S-Natrium er indenfor de givne rammer, eller give ekstra sedering (NOTIA).

Målgruppe – modtagelse

Patienter der har behov for monitorering af intrakranielt tryk i kortere eller længere perioder.

Referencer

Region Nordjyllands infektionshygiejniske retningslinje: Hygiejne ved brug af dræn (5.7)
Ekstern drænage af cerebrospinalvæske fra ventrikeldræn og lumbaldræn i Neurokirurgien
INSTRUKS FOR RAUMEDIC-TRYKMÅLER
Produktinformation https://www.integralife.com/home
Produktinformation RAUMEDIC: https://www.raumedic.com/hospital-care/neuromonitoring/icp-measurement/
Anders Larson, Sten Rubertsson. Intensiv medicin. FADL´s forlag.1. udgave, 2. oplag 2013. (s.189-)
Olaf B. Paulson, Klinisk neurologi og neurokirurgi. 6. udgave; Kbh. : FADL, 2015, side 178-194