Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Det Danske Vaccinationsregister, DDV

 

Dokumentet beskriver det lovmæssige krav til registrering af vaccinationer i det nationale Danske Vaccinationsregister, DDV.

Beskrivelse

Iflg. ”Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger” skal læger indberette givne vacciner som led i aktuel behandling af en borger til Det Danske Vaccinationsregister, DDV.

I Region Nordjylland er DDV skal indberetningen ske via FMK-online, da DDV ikke er en integreret del af regionens elektroniske patientjournal, EPJ og Medicinmodulet. Der er direkte adgang til FMK-online via Clinical Suite.

 

Indhold

Indberetning af givne vacciner

Alle vaccinationer skal dokumenteres i både DDV og EPJ.

Dokumentation i DDV - Det Danske Vaccinationsregister

DDV er en national database, der samler information om alle vaccinationer, som personer med dansk cpr-nummer har fået.

For at sikre ensartet dokumentation placeres ansvar for vaccinationens dokumentation hos den, der foretager selve vaccinationen ved patienten.

Dokumentation i EPJ - Elektronisk Patientjournal

Vaccinationen skal samtidigt registreres i den elektroniske patientjournal.

• Lægen ordinerer vaccinationen i journalen/det ambulante notat.

• Sygeplejersken dokumenterer vaccinationen i DDV.

Adgang til DDV

Sundhedsdatastyrelsen skriver på sin hjemmeside, at autoriseret sundhedspersonale med en lokal beskreven instruks/delegering har lov til at registre vaccinationer på DDV. Autoriseret sundhedspersonale er ud over læger, jordemødre, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Lægemiddelkomiteen i Region Nordjylland har besluttet, at ansvaret for at oprette samt slette DDV-medhjælpere, ligger hos de ledende overlæger og de specialeansvarlige overlæger.

Overlægerne har ansvaret for følgende:

• At sikre sig, at medhjælperen har den nødvendige uddannelse, oplæring og træning i at udføre den konkrete opgave.

• At udfærdige en generel instruks om brug af autoriseret sundhedspersonale som medhjælp

• At sikre sig, at opgaven løses kvalificeret

• At føre relevant tilsyn med medhjælperen

• At sikre dokumentation af ovenstående

 

Det er en forudsætning for ovenstående brug af autoriseret sundhedspersonale som lægens medhjælp på DDV, at der findes skriftlige instrukser for angivelse af vaccinationer på DDV.

Delegation af at foretage angivelse af vaccinationer på DDV til udvalgt autoriseret sundhedspersonale

Den ledende eller specialeansvarlige overlæge kan uddelegere opgaven med angivelse af vaccination på DDV til udvalgt autoriseret sundhedspersonale. Overlægen har ansvaret for at sikre sig, at den autoriserede sundhedsperson har de rette kompetencer til at varetage opgaven. Det forudsætter, at overlægen har udarbejdet en instruks, der beskriver ansvaret og opgaven. Derudover skal den autoriserede sundhedsperson have modtaget undervisning.

 

Nedenfor følger en overordnet ramme for indholdet af instruksen:

• Patientgrupper og adgang til angivelse af vaccinationer for disse på DDV.

• At den autoriserede sundhedsperson skal kende og anvende:

• Retningslinjen for delegering

• Retningslinjen for DDV

• Retningslinjen for lægens medhjælp

• Kende funktionaliteten i Clinical Suite for opslag på FMK-online

• Kende funktionaliteten i FMK-online

• Kende til det ansvar, der følger med at foretage angivelsen af vaccination i DDV

 

Dokumentation

Det er den ledende eller specialeansvarlige overlæges ansvar at dokumentere, hvilke autoriserede sundhedspersoner, der har fået delegeret opgaven til at registrere vaccinationer på DDV og at dokumentere, at ovenstående punkter er opfyldt.

Det er ligeledes overlægens opgave at overvåge kvaliteten og at trække delegeringen tilbage, såfremt den autoriserede sundhedsperson ikke længere må eller ikke længere ønsker, at foretage registrering af vaccination på lægens vegne. Der skal ligeledes foreligge dokumentation for annullering af denne delegering.

Såfremt en autoriseret sundhedsperson skifter arbejdssted, er vedkommende forpligtet til at give besked til den overlæge, vedkommende arbejder på vegne af. Det er den autoriserede sundhedspersons opgave, at kunne dokumentere at have underrettet overlægen.

Indikatorer og tærskelværdier

Udføres en vaccinering, skal denne uden unødig forsinkelse indberettes til DDV.

Målgruppe – modtagelse

Alle patienter med dansk cpr-nummer.

Formål

Det er et krav iflg. ”Bekendtgørelsen om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger”, at alle vaccinationer indberettes til DDV.

 

Formålet med at registrere vaccinationsoplysninger er at give sundhedspersoner og borgerne adgang til borgernes oplysninger om givne vaccinationer med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens behandling i sundhedsvæsenet.

Referencer

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Vejledning for Det Danske Vaccinationsregister, Sundhedsdatastyrelsen