Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolation af patienter med Vancomycin Resistente Enterokokker (VRE), (4.2.2)

Formål

Isolation på enestue har til formål at forebygge og begrænse smittespredning til andre patienter og personale ved risiko for kontaktsmitte og dråbesmitte.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Generelt

VRE er enterokokker, der har erhvervet resistens over for Vancomycin. VRE udgør et stigende problem i Danmark. Da enterokokker har naturlig resistens over for smalspektrede penicilliner og cefalosporiner, medfører dette stærkt reducerede behandlingsmuligheder.

Smittekilde og smittemåde

 • • Patienter inficeret med VRE kan smitte andre patienter

 • • Hos patienter, som er raske smittebærere, er bakterierne en del af den normale tarmflora og udgør også en risiko for smitte

 • • Smitten spredes ved direkte og indirekte kontaktsmitte via hænder eller kontamineret udstyr.

Fund af VRE hos indlagt patient

Ny VRE-patient:

 • • Ved fund af ny VRE hos indlagt patient iværksættes isolation på enestue.

 

Medpatienter:

 • • Ved ny patient diagnosticeret med VRE, rectumpodes alle medpatienter på sengestuen (om muligt med fæces på podepinden). Se Laboratorievejledningen

  • • Medpatienter iføres rent tøj og adskilles fra patienten med VRE. Seng rengøres og desinficeres og sengelinned skiftes

  • • Medpatienter isoleres først ved positivt svar.

 

Ud over de generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2) skal følgende overholdes

Sengestue

 • • Patienten isoleres på enestue og døren til stuen holdes lukket

 • • Patienten skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres efter hvert brug

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk (12.1.9), fjernes fra stuen.

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, som beskriver, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode, der skal anvendes (se bilag)

 • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at anvende værnemidler, men skal instrueres i at foretage håndhygiejne, før stuen forlades

 • • Såfremt besøgende deltager i patientplejen, skal personalet instruere i at foretage håndhygiejne samt i brugen af værnemidler.

Håndhygiejne

 • • Der skal foretages håndhygiejne (2.1), når værnemidler er aftaget, og før stuen forlades

 • • Patienter instrueres i at foretage håndhygiejne. Ikke selvhjulpne patienter tilbydes hjælp f.eks. i forbindelse med måltider og efter toiletbesøg/brug af bækken.

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt og kontakt med alt udstyr/inventar skal der anvendes

  • • Èngangshandsker (2.1)

  • • Èngangsovertrækskittel (2.2)

  • • Kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir (2,2) anvendes ved risiko for stænk og sprøjt

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges

 • • Brug af værnemidler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor man ikke har direkte fysisk kontakt med patienten og inventar/udstyr, f.eks. for at give en kort besked eller aflevere mad.

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt.

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel, ethanol 70-85%, som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 2-10 minutter (se producentens anvisning)

 • • Der gælder særlige retningslinjer for rengøring og desinfektion af termometre, se Digitale termometre (8.6).

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal enten lægges i snavsetøjspose på stuen, hvorefter posen lukkes og opbevares i skyllerum/affaldsrum alternativt kan snavsetøjspose stå i isolationsenheden og posen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger.

Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

Almindelig bestik og service anvendes

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

 • • Der anvendes éngangshandsker (2.1) ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder som PC’er, tablets, PDA’er og mobiltelefoner skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Se afsnit om desinfektion.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsmateriale på ydersiden

 • • Der anvendes éngangs- eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar). Rengøringsudstyr desinficeres efter brug

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring og inden stuen forlades, aftages værnemidler, og der udføres håndhygiejne.

Se afsnit om desinfektion.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj, og sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Forbindinger skal være tørre og tætsluttende

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren og håndtag desinficeres inden transport. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler (2.2) under transporten. Der skal udføres håndhygiejne (2.1) efter transporten

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. ved løft, anvendes værnemidler (2.2)

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes

 • • Hygiejnisk oversigt for OP/anæstesi, (se bilag).

Se afsnit om desinfektion.

Ambulant behandling

 • • For patienter, som kommer fra hjemmet, bør den henvisende instans informere om bærertilstand

 • • Ophold i ventearealer skal minimeres

 • • Udstyr på undersøgelsestuen inden for 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. ved løft, anvendes værnemidler (2.2).

 

Rengøring efter undersøgelse/behandling uden for isolationsstuen og ved ambulant behandling

 • • Vandrette patientnære flader (inden for 1 meters afstand til patienten) og kontaktpunkter f.eks. sengeborde, håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres

 • • Gulve pletdesinficeres efter spild og rengøres ved behov

Se afsnit om desinfektion.

Kriterier for ophævelse af isolation

Ophævelse af isolation kan foretages, når rectumpodning og podning(er) fra tidligere positive steder er negative.

 

Podninger kan tidligst foretages 2 måneder efter seneste positive prøve, og patienten må ikke have fået antibiotika i mindst 7 døgn forud.

Forholdsregler ved genindlæggelse

Såfremt patienten er positiv ved udskrivelsen, noteres dette i journalen.

 

Ved genindlæggelse skal patienten podes og evt. isoleres i henhold til nedenstående skema

 

 

Podning

Isolation

Mindre end 2 måneder efter seneste positive prøve

+

+

Fra 2 måneder og til 6 måneder efter seneste prøve

+

-

Negativ prøve mere end 6 måneder efter seneste positive prøve

-

-

 

Patienten må ikke have fået antibiotika 7 døgn forud for prøven.

Podninger foretages fra rectum og fra evt. tidligere positive steder.

Forholdsregler ved ophævelse af isolation

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men forsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficeres, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation.

Rengøring og desinfektion

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres efterfølgende med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) alternativt et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Èngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har adgang til, sendes til vask

 • • Rengøringsudstyr

  • • Rengøres og desinficeres efterfølgende med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) alternativt et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose

  • • Såfremt der opstår udbrud/ophobning, kan Infektionshygiejnen i samarbejde med afsnitsledelsen beslutte at gennemføre en rumdesinfektion med hydrogenperoxid.

Seng, dyne, pude, forhæng, møbler og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

  • • Aftørbare puder rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) alternativt et klorholdigt middel med koncentration på minimum1000 ppm klor, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves

 • • Gardiner sendes til vask

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk (12.1.9), anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afdelingens instrumentopvasker eller rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel (ethanol70-85%) alternativt et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

 • • Der gælder særlige retningslinjer for rengøring og desinfektion af termometre, se Digitale termometre (8.6).

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel (ethanol 70-85%) alternativt et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion.

Blade og aviser

Kasseres.

Procedure ved mors

 • • Ved istandgørelse opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Ved transport (se afsnit om undersøgelse og behandling uden for isolationsstuen)

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Referencer

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Hentet 24-10-2019.