Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Alarmering i Psykiatrien

Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker at forebygge konflikter og at minimere brugen af tvang. Ved risiko for og ved faktisk opståede alarmsituationer kan sengeafsnittene iværksætte alarmering og rekvirere hjælp fra naboafsnittene.

 

Alarmniveauer

Med henblik på at styrke forebyggelsen af konflikter, bidrage til en fælles kultur og på bedst mulige måde for både patienter og personale at håndtere alarmsituationer skelnes der mellem 4 alarmniveauer ved risiko for voldsomme situationer i Psykiatrien:

 • • Alarmniveau 1: Sparring (grøn alarm)

 • • Alarmniveau 2: Deeskalering (gul alarm)

 • • Alarmniveau 3: Stillealarm (orange alarm)

 • • Alarmniveau 4: Akutalarm (rød alarm)

Der skal tages udgangspunkt i lavest mulige alarmniveau i den konkrete situation.

Alarmniveau

Metode

Procedure

Kompetence

1

Planlagt – under hensyntagen til øvrigt arbejde

Sparring

Ring til ansvarshavende, der udpeger relevant medarbejder.

 

Deeskaleringsmedarbejdere tilkaldes telefonisk, med henblik på at kunne rådgive og sparre med afsnittet om deeskalerende strategier i forhold til patienten.

Der stilles krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til deeskalering som metode, og deeskalerende teknikker.

2

Subakut

Deeskalering

Ring til ansvarshavende, der udpeger relevant medarbejder.

 

Deeskaleringsmedarbejdere tilkaldes telefonisk, med henblik på at kunne assistere/eventuelt overtage deeskaleringen.

Der stilles krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til deeskalering som metode, og deeskalerende teknikker.

3

Subakut

Stille (fysisk tilstedevær)

Ring til ansvarshavende, der udpeger relevant medarbejder.

 

Alarmhold tilkaldes telefonisk med henblik på at kunne gribe fysisk ind om nødvendigt.

Der stilles krav til medarbejdernes fysiske kompetencer i forhold til fixeringsprocedure, fastholdelse m.m

4

Akut

Fysisk indgriben

Tryk alarm!

 

Alarmholdet tilkaldes via alarm. Hjælper alarmafsnittet, om nødvendigt, med udførelse af fysisk magt og tvang.

 

Der stilles krav til medarbejdernes fysiske kompetencer i forhold til fixeringsprocedure, fastholdelse m.m.

 

Organisering

Alarmansvarlig

Der udpeges en alarmansvarlig i hver vagt. Det er obligatorisk med at den alarmansvarlige får et grønt navneskilt, så alarmholdet kan se hvem der er alarmansvarlig.

 

 

 

 

Den alarmansvarliges rolle:

Alarmniveau

Alarmtype

Den alarmansvarliges rolle

1

Sparring

 • • Tilkald medarbejder(e) der kan deeskalere fra andet afsnit

 • • Saml relevant personale og medarbejder(e) der kan deeskalere

 • • Deltag i sparring/rådgivning

 • • Opsummer på de foreslåede handlestrategier og fordel opgaver og ressourcer

2

Deeskalering

 • • Tag ledelse i deeskaleringen

 • • Saml kollegaer og fortæl at du er leder af deeskaleringen

 • • Orienter kollegaer og eventuelt alarmhold om situationen og fordel opgaver/ressourcer

 • • Udpeg rollerne

 • • Omsorgsperson

 • • Arm 1

 • • Arm 2

 • • Plan A og plan B

 • • Forbered omsorgspersonen til deeskaleringen

 • • Bed om time-out efter behov

 • • Tilkald læge hvis nødvendigt

 • • Tilkald hjælp

 • • Send overskydende personale væk

 • • Defusing

3

Stille alarm

 • • Tag ledelse i alarmsituationen

 • • Saml kollegaer og fortæl at du er leder af alarmen

 • • Orienter alarmhold om situationen og fordel opgaver/ressourcer

 • • Udpeg rollerne

 • • Omsorgsperson

 • • Arm 1

 • • Arm 2

 • • Bagstopper

 • • Tilkald læge hvis nødvendigt

 • • Konferer med lægen om anvendelse af fysisk magt og tvang

 • • Defusing

4

Akutalarm

 • • Tag ledelse i alarmsituationen

 • • Konferer med lægen om anvendelse af fysisk magt og tvang

 • • Orienter alarmhold om situationen og fordel opgaver/ressourcer

 • • Udpeg rollerne:

 • • Omsorgsperson

 • • Arm 1

 • • Arm 2

 • • Bagstopper

 • • Guide kollegaer ved fastholdelse og fixering

 • • Defusing

 

Deeskaleringsmedarbejder

Funktionen som deeskaleringsmedarbejder kan varetages af medarbejdere, som enten varetager vedligeholdende undervisning i konflikthåndtering eller, som vurderes at have gode kompetencer til kommunikativ deeskalering.

 

Alarmhold

Alarmhold bemandes af medarbejdere, som har den fornødne fysiske og kommunikative kompetence (uddannelse og træning) i konflikthåndtering. I starten af hver vagt udpeger den ansvarlige deltagere i alarmhold.

 

Referencer

 

Bilag til instruks om alarmering i Psykiatrien

Uddybning af alarmniveauerne

Farvekodningen af alarmniveauerne i instruks om alarmering i Psykiatrien knytter an til nedenstående forståelse af konflikt og konfliktløsning:

Billede 1

 

Før konflikten

Under konflikten

Under konflikten

Under konflikten

Efter konflikten

Vigtigt at arbejde med kulturen, at skabe større sammenhængskraft og forståelse for hinanden.

At arbejde forebyggende med deeskalering

At arbejde med deeskalering

Anvendelse af fysisk magt og tvang om nødvendigt

Psykisk førstehjælp & individuel krisehjælp

 

Fælles vedligeholdelsestræning konfliktforebyggelse og -håndtering

Medarbejder med særlig kompetence i deeskalering tilkaldes når patientens tilstand skaber risiko for eskalerede situationer med henblik på rådgivning og sparring tidligt i forløbet.

Medarbejder med særlig kompetence i deeskalering tilkaldes når patientens tilstand skaber risiko for eskalerede situationer med henblik på at overtage patientkontakten

Polititilkald om nødvendigt

Defusing

 

Kolleger med særlig kompetence i deeskalering tilkaldes med henblik på udarbejdelse af plan for den videre sygepleje i forhold til patienter, som tidligere har været udsat for tvang.

Alarmhold tilkaldes med henblik på at kunne gribe fysisk ind om nødvendigt

Psykologisk debriefing

 

Videndeling om patienten ved flytning mellem afsnit

De 10 Safewards Interventioner

Polititilkald om nødvendigt

Eftersamtaler

 

Voldsrisikovurderinger

Ekstern gennemgang af bæltefikseringer

 

Forhåndstilkendegivelser

Analyseværksted

 

Sikkerhedsbriefinger