Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Generelle instrukser for lejring af patienter - OPØverst på formularen

 

Formål

At sikre korrekt lejring samt undgå lejringskomplikationer, og derudover give kirurg og operationsteam optimale arbejdsforhold i forbindelse med operationer.

 

Beskrivelse

Lejring af patienten præ-, per- og postoperativt foregår i tæt samarbejde mellem de involverede parter, anæstesisygeplejersken, operationssygeplejersken, operatøren og portøren. Under individuelle hensyn til patientens fysiske, psykiske tilstand, særlige behov, lejres patienten mhp. forebyggelse af lejringskomplikationer. Der tages desuden etiske hensyn til patientens blufærdighed i såvel vågen som bedøvet tilstand.

 

Operationssygeplejersken og anæstesisygeplejersken sikrer sig, at:

 • • Patienten lejres på et tørt og glat underlag.

 • • Patienten lejres med hensyntagen til individuelle behov.

 • • Patienten lejres på lejet med armborde i korrekt højde og vinkel i skulderleddet på maks. 90 °.

 • • Der bliver værnet om patientens blufærdighed/værdighed.

 • • Der ikke er unødig afkøling.

 • • At lårrem og de nødvendige støtter anvendes for at sikre patienten på lejet.

 • • At der ikke er tryk på nerver, kar og led.

 • • At behovet for brug af hjælpepersonale vurderes af sygeplejepersonalet på operationsstuen.

 • • At patienten har fri respiration.

 • • At operationsteam har optimale operationsforhold og arbejdsvilkår.

 • • Peroperativ lejring udføres i henhold til de enkelte lejringsstandarder.

 • • At være opmærksom på at operationsassistancebord, operationssygeplejerske eller kirurg samt slanger og andet ikke hviler/trykker på patienten.

 

Ansvar for lejring

Operationsteam har fælles ansvar for lejring.

Patientens lejring dokumenteres i EPJ.

Ved flytning fra operationsleje til seng anvendes (hvis patienten ikke selv kan deltage) glide-bræt/stykker samt hjælp fra portør samt evt. læge eller dennes stedfortræder.

 

Vores patienter er i generel/spinal/block anæstesi til de kirurgiske indgreb. Herved bortfalder patientens naturlige reflekser, og muskeltonus nedsættes/forsvinder. Patienterne kan ikke give udtryk for lejringsgener. Det er derfor vigtigt at anvende vores viden om anatomi/fysiologi samt at udspørge patienten om specielle forhold ved bevægeapparatet, der skal tages hensyn til:

 • • Bevægelighed af led

 • • Smerter fra muskler/led

 • • Rygproblemer

 • • Cirkulatoriske forstyrrelser

 

Ud fra denne samlede viden lejres patienten til det enkelte indgreb, således at risiko for skader undgås/minimeres, og individuelle hensyn tilgodeses.

 

Ansvar for lejerne

Det påhviler operationsstuens personale/portør at sikre, at det rette leje samt alt til lejringen forefindes på stuen. Samme personale har ansvaret for vedligeholdelse af lejerne og ekstraudstyret hertil.

Maks. vægt på lejer og vogne
 • • 200 kg lejer på sokkel på stue 1 + 2 + 3 + 4

 • • 360 kg lejer på sokkel på stue 5 + 6

 • • 130 kg på lejevogne ved kørsel af patienter 

 

Se: Lejringsbeskrivelser: Vedrørende fremgangsmåde ved de enkelte lejringer.

 

Klargøring - operationsleje:

Linned hentes i tøjvogn mellem hver operation.

Lejet afvaskes af rengøringspersonalet efter dagens sidste operation og mellem operationerne ved synlig forurening.

Ved anvendelse af løse dele til speciel lejring, adskilles og rengøres disse mellem operationerne.

Ved dagens afslutning adskilles alle dele og aftøres med vand og sæbe af rengøringspersonale. Lægges derefter tilbage i vognen med lejringsudstyr.

Portører er ansvarlige for opfyldning og orden på vognen.

 

Fremgangsmåde:

Patienten tildækkes, man sørger for at glatte skjorte og underlag. Patienten inddrages så meget som muligt i lejringen. Man har derved mulighed for at tage individuelle hensyn. Tal evt med kirurgen.

Patienten lejres i øvrigt efter fremgangsmåden”Lejringsstandarder” for den relevante lejringstype.

Lårrem bruges til alle patienter i GA. Remmen placeres en håndsbredde over knæet, bibeholdes til patienten, lægges i seng. Brug af lårrem betyder ikke, at man må forlade stuen i opvågningsfasen.

Bliver det nødvendigt at forflytte den bedøvede patient på lejet, anvendes så vidt muligt easyslide for at undgå glidetryk, som medfører at kapillærerne trykkes eller brister. Er patienten vågen, opfordres denne til at hjælpe til.

 

Temperatur:

Under operationen skal man forsøge at opretholde normal legemestemperatur. Anæstesi og muskelrelaksantika hindrer den kemiske varmeproduktion i organismen, og der tabes meget varme fra operationsfeltet. Der anvendes Bair hugger og termoføler.

 

Lav legemstemperatur er en komplikation til operationer, der medfører:

Nedsat blodgennemstrømning gennem vævet giver større risiko for decubitus,kardielle komplikationer, nedsat sårheling, øget blødningstildens, øget risiko for sårinfektion, shivering samt generelt ubehaf for patienten i opvågningsperioden.

 

Hos patienter i generel og spinal anæstesi er reflekser, bevægelse og smertefølelse ophævet.

 

 

Nerveskader:

De skademekanismer, som har ansvaret for nerveskader ved lejring, er især stræk og tryk. Begge dele fører til iskæmi og lokalt kompromitteret funktion. Graden af skade er afhængig af tiden. Der kan ses skade lige fra ”benet sover” til skader, hvor kirurgisk indgreb er nødvendigt.

 

Risikofaktorer for opståen af nerveskader:

 • • Lejringens varighed

 • • Alkoholisme

 • • Dårlig almentilstand, over- eller undervægt

 • • Diabetes

 • • Perifere karsygdomme

 

bilag fra operationssygepleje 2 001

Figur 1:

For- og bagsiden af højre overekstremitet med de vigtigste nervestammer: n. axillaris, n. ulnaris, n. medianus og n. radialis,

Kilde: Annette Kolding Rørvik, Susanne Sebens”Operationssygepleje”, 2010, 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck kap. 8 

 

bilag fra operationssygepleje 3 001

Figur 2:

Plexus brachialis med de to største nerver.

Kilde: Annette Kolding Rørvik, Susanne Sebens”Operationssygepleje”, 2010, 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck kap. 8

bilag fra operationssygepleje 4 001

Figur 3:

For- og bagsiden af højre underekstremitet med de vigtigste nervestammer. n. femoralis, n. obturatorius, n. Ischiadicus.

Kilde: Annette Kolding Rørvik, Susanne Sebens”Operationssygepleje”, 2010, 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck kap. 8

 

 

Særligt udsatte områder:

 

Nervus Ulnaris: Kan blive klemt ovenfor eller ved albuen. Hånden lejres med håndfladen op. Samtidig skal der sikres aflastning af venflon.

Ved lejring af armen langs kroppen skal man være opmærksom på, at lejekanten ikke trykker. Ved lejring med bøjet arm bør albuen ikke bøje mere end 90 grader. Kan give klohånd ”albuestød”.

 

NNervus radialis: Kan blive klemt ved ydersiden af overarm. Ved lejring skal man især være opmærksom på, at evt. Højdeforskel mellem leje og armbord udlignes. Endvidere sikres, at evt. Narkosebøjle ikke trykker på overarm. Kan give drophånd.

 

Plexus brachialiPatienten er især udsat for trækskader, hvis armen skubbes for langt ud fra kroppen. (Aldrig over 80-grader ud fra kroppen) plexus øges, hvis hovedet drejes mod modsatte skulder. Giver symptom som ovenfor.

 

NervusIschiadicus: Udsat for tryk under lejring på ballen. Se fig. 4.

 

Nervus PeronTypiske skader er forårsaget af tryk ud for caput tibulae og kan medføre dropfod.

 

Trykudsatte steder pga. prominerende knogler:

 

Os Sacrum – er særligt udsat i rygposition

Tuber Ischiadicum – er særligt udsat i siddende position

Malleolerne – er særligt udsat i sideposition

Calcaneus – er særligt udsat i rygposition

Aures (ører) – er særligt udsat i sideposition

Caput – særligt baghovedet er udsat i rygposition på børn

Scapula - er særligt udsat i rygposition

Olecranon – er særligt udsat i sideposition

Digiti pedis – er særligt udsat i buglejring

Spina iliaca – er særligt udsat i sideposition

Patellea – er særligt udsat i buglejring

Epicondyler ved knæled – er særlig ud i sidelejring

Nates - er særlig udsat i rygposition.

 

Picture 2

Patienter, der er særlig udsatte for komplikationer:

Høj alder

Magre patienter

Fedme

Dårlig ernæringstilstand

Dårlig blodforsyning, lavt blodtryk.

Frakturer

Lammelser

Fugtige patienter

Prednisonbehandling

Diabetes mellitus (neuropati)

Langvarig operation

Glidetryk

Picture 3

 

 

Decubitus:

Særligt udsatte steder i rygleje:  

Cranium

Scapula

Columna

Olecranon

Os sacrum

Calcaneus 

 

Særligt udsatte steder i side-bugleje:    

Aures

Crista

Genus

Maleoler

Digitii pedis

 

Figur: 4

Nervekomplikationer:

De fleste perifere nerveskader skyldes forkert lejring. Læsionerne opstår pga. tryk, vridning, stræk eller afklemning.

 

 

Særligt udsatte nerver:    

 

Picture 4

Figur: 5

 

Plexus brachialis:

Plexus dannes som netværk af nerver fra de 4 nederste cercikalnerver og den øverste torakalnerve. Nerverne kommer ud igennem scalenerporten. Nedadtil ligger den op mod 1. ribben. Fra plexus bracialis udgår n. radialis, n. ulnaris og n. medianus. De innerverer muskler og hud på over- og underarm og hånd.

Læsion af plexus brachialis opstår ved forkert lejring af armene og hoved, ved stæk af nerveplexux samt direkte tryk. Det kan føre til langvarig lammelse af fingrene.

 

Forebyggelse:

Armene må kun abduceres max. 90 grader. Yderligere abduktion medfører at claicula trykker plexus brachialis mod 1. ribben. Der kan samtidig komme stræk på nerven i længderetningen.

Hovedet må ikke drejes modsat den overstrakte arm, dette medfører stærk stræk på plexus. Armene må ikke roteres og føres udad, opad eller bagud, dette medfører stræk over skulderleddet.

Armene må ikke lejres under lejets niveau, da dette medfører stræk af plexus.

Undgå pt. er lejret med skuldrene mod hovedgærdet, vær især opmærksom når pt. lejres i Trendelenburgleje.

OBS: Husk at korrigere stillingen undervejs.

 

Nervus ulnaris:

Kommer fra plexus brachialis. Den går langs overarmens medialside, og passerer albueleddet i en fordybning på bagsiden og medialsiden af albuen. Den ligger her lige under huden mod knoglen (albuestød).

Læsion af nervus ulnaris opstår ved tryk på albuen. Dette kan medføre lammelse af 4., 5.finger, hvorved fingrene bøjes – der kan opstå KLOHÅND.

Forebyggelse:

Polstring af underlaget.

Ingen skarpe kanter.

Ved opbinding af armpude/bøjle, skal albuen polstres.

 

 

Nervus radialis:

Begynder øverst på medialsiden af humerus, snor sig rundt om knoglen omtrent midt på medialsiden og forsiden, hvor den deler sig i en dyb og en overfladisk gren foran albueleddet.

Læsion af nervus radialis opstår ved tryk, hvis overarmen hviler hen over kanten af operationsbordet. Det kan medføre paræstesier af håndryg og tommelfinger. Der kan opstå DROP HÅND.

 

Forebyggelse:

Armen lejres på armbord med pude.

Når armen lejres langs siden, fikseres den i ekstra lejelagen med gelepude fra over albuen og ned over håndryggen.

 

Nervus ischiadicus:

Går fra bækkenet nedover mellem tuber ischii og femurs proksimale del. Forløber nær overfladen ved den nederste kant af nates. Går derfra ned over lårets bagside til knæhasen.

Læsion af nervus ischiadicus opstår sjældent, men ses ved tryk, hvor benet har ligget ud over skarpe kanter. Læsion kan medføre parese.

 

Forebyggelse:

Rigtig lejring af benene.

Undgå benene falder ned, brug lårrem. Ved bariatriske patienter bruges en ekstra lårrem på underbenet.

Når patienten lejres i extensionsleje eller GU leje sikres, at kanten af lejet er godt polstret.

 

Nervus peroneus:

Ovenfor knæhasen deler n. ischiadicus sig i n. tibialis og n. peroneus, som ved at slynge sig om collum fibula og fortsætter på lateralsiden ned af benet.

 

Læsion af nervus peroneus opstår ved tryk, specielt hvor nerven snor sig. På ydersiden af knæet. Dette forekommer hvis lårremmen er for stram eller der kommer tryk på ydersiden af knæet, mod metal eller en hård kant. Læsion kan medføre parese DROP FOOT.

 

Forebyggelse:

Lårrem placeres altid en håndsbredde over knæet og ikke for stramt.

Når der lejres i gynækologisk leje, skal man sikre sig, at der er en god polstring på kanten af benbøjlerne.

 

Nervus femoralis:

Går på lårets forside fra lysken og nedover.

 

Læsion af nervus femoralis kan opstå pga. stræk ved langvarige operationer, hvor lårene er holdt stærkt adskilte. Læsion kan medføre parese.

Picture 7Picture 8ForebyggelsePicture 6: Picture 5

Undgå stræk, obs. extensionsleje.

 

Figur: 6

 

Nervus supra orbitalis:

Kommer fra øjenhulen, lidt medialt af den øverste øjenhulerand og spreder sig vifteformet hen over den ene halvdel af panden.

 

Læsion af nervus supra orbitalis opstår ved tryk fra masken, respiratorslanger, som ligger hen over panden. Når pt. er i bugleje, kan pandestøtten trykke på nerven. Lammelse af nerven kan vare i flere uger.

 

Forebyggelse:

Kan bruge puder og skumgummiholder til ventilationsslanger.

OBS: Maskens størrelse.

Øjnene skal holdes lukkede for at hindre udtørring af cornea, for at modvirke svien postoperativt.

 

Mobilisation:

Ved længerevarende operationer (over 1½t.) skal man (hvis det er muligt) bevæge hoved og ekstremiteter ca. en gang i timen. Lejets position kan også ændres en smule, så vægtfordelingen forskydes. Proceduren er et fælles ansvar, og noteres i EPJ med tidspunkt.

OBS:

Man skal være opmærksom på, at kateterslanger, diatermiudstyr, drop og andet overvågningsudstyr kan give tryk.

 

Efter operation

Efter operationen observeres patienten for trykmærker.

Lejring og afvigelser fra standard dokumenteres i EPJ.

 

Generelle overvejelser:

Der er udarbejdet standarder for de enkelte lejringer, og sygeplejen omkring lejring skal udføres i henhold til dette materiale.

Evaluering og ajourføring af lejringsstandarderne er en fortløbende proces.

Definition af begreber

 • • Lejring: Hvordan man lægger patienten tilrette til en operation. Ikke bare praktisk, så operationen kan gennemføres, men også så man forebygger tryk og nerveskader, og samtidig værne om patientens blufærdighed.

 • • Patienter: Patienter på operationsafsnittet på Farsø Sygehus, Aalborg Universitetshospital.

 • • Operationsteam: Kirurg, anæstesisygeplejersker, operationssygeplejersker og portører.

 • • Operationer: Operationer indenfor ortopædkirurgi-specialerne: Skulder/albue, hofte, knæ, hånd og sår.

 • • Lejringsbetingede komplikationer: I form af decubitus, nerveskader, afklemning af kar, overstrækning af led, vrid, stræk og tryk.

 

Referencer

 

 

 

PRI-dokumenter, Farsø

 

Beach Chair lejring til skulderpatienter

Lejring af patient i bugleje

Lejring af Total Hofte Alloplastik (THA)

Lejring af Total Knæ Alloplastik (TKA)

Lejring i sideleje - albueoperationer

Lejring af bariatriske patienter

Lejring af UNI knæ protese

Rygleje almindelig

Rygleje med stort armbord

Lejring ved albueartroskopi