Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Midline kateter i A-anæstesi

Definition af begreber

Midline kateter er et perifert indsat venekateter, der anlægges ultralydsvejledt via overarmen. Kateterspidsen bør af hensyn til tromboserisiko være placeret distalt for vena axillaris.

Midline kateter er mellem 8 til 20 cm langt. Længden vil afhænge af armens tykkelse, og hvor højt oppe på armen der bliver stukket.

Formål

 • • At bevare de perifere blodkar, minimere ubehag ved gentagne kanyleringer, reducere risiko for flebitis, ekstravassation, samt at have en mere pålidelig og langvarig venøs adgang

 • • At kunne nedbringe antallet af centrale venekatetre

 • • At kunne reducere antallet af kateterrelaterede blodforgiftninger

Indikationer

 • • Til patienter som har behov for intravenøs behandling op til 29 dage eller mere. Et velfungerende kateter skal som udgangspunkt ikke seponeres

 • • Til patienter med dårlige perifere kar

 • • Til administration af cytostatica til perifer brug

 • • Til kortvarig administration af TPN til perifer brug

 • • Til langvarig administration af antibiotika

 • • Til væskebehandling

 • • Transfusion af blodprodukter

 • • Ved gentagne blodprøvetagninger

 • • Hvis det ikke er muligt at anlægge PICC-line eller CVK i vena subclavia/vena jugularis

 • • Patienter med nåleskræk

Kontraindikationer

 • • Hudskader eller kraftigt eksem ved indstiksstedet

 • • Tidligere strålebehandling og aksil-rømning i armen

 • • Til parenteral ernæring i eget hjem anbefales en central adgang

 • • Anvendelse af kontrast i Midline katetre bør kun gøres, hvis katetret kan tåle højt tryk og ellers ikke

 • • (Se senere)

 • • Tidligere tilfælde af venetrombose eller vaskulære operative indgreb på den valgte overekstremitet

 • • Relativ kontraindikation er at patienten er i VKA-behandling og har INR >2,5

Bestilling af anlæggelse af Midline kateter

 • • Ring til A-anæstesi på telefon 61 682 og aftal anlæggelsestidspunkt

 • • Anlæggelsen foregår mandage, tirsdage, torsdage og fredage

 • • I nødstilfælde resten af døgnet, telefon 61 688

Forberedelse af patienten på stamafdelingen

 • • Normalt er der ikke behov for blodprøver. Hvis patienten er i VKA-behandling (Marevan eller Marcumar), skal der foreligge en INR inden for de sidste 14 dage. Ved INR >2,5 tager stamafsnittets læge stilling til indikation for anlæggelse evt. i samråd med anæstesilæge

 • • Patienten behøver ikke være fastende

 • • Patienten bør tisse inden

 • • Patienten skal give samtykke til indgrebet

 • • Ordineret i journalen

 • • På anlæggelsesdagen går patienten i bad og vasker armene omhyggeligt med sæbe. Patienten må gerne have privat tøj på, gerne iført hospitals skjorte og skal have identifikationsarmbånd.

 • • Patienten transporteres i seng eller gående

 • • Medsend labels (5-7 stk.)

 • • Isolerede patienter får Midline kateter anlagt på stamafdelingen

 • • Hvis patienten har et Midline kateter, som skal seponeres, bedes dette gjort inden patienten kommer til operationsafdelingen

 • • Er det en meget urolig/aggressiv patient, bedes afdelingen sende en personale med, som kender patienten.

 • • Evt. præmedicin til meget nervøse patienter.

Fremstilling og forberedelse på OP

Rullebord

 • • Staseslange

 • • Midline kateter

 • • Sterile handsker

 • • Mundbind

 • • CVK pakke

 • • Klorhexidin sprit

 • • Sterilt ultralydshylster med gel ”langt”

 • • Mini-spike

 • • NaCl. 100 ml.

 • • Ultralydsapparat

 • • Usteril gel

 • • CVK plaster ”stort” 11cm x 14cm.

 • • Blåt ”spildstykke”

Modtagelse af patienten i A-anæstesi

 • • Patientidentifikation

 • • Informere patienten om indgrebet

Monitorering

Ikke nødvendigt

Lejring

Rygleje

Procedure

 • • Udfør håndvask og hånddesinfektion

 • • Der foretages en ultralydsscanning af armen, for at vurdere patientens vener

 • • Udfør hånddesinfektion

 • • Steril påklædning

 • • Patientens arm desinficeres og afdækkes sterilt

 • • Ved hjælp af ultralydsskanning verificeres arterier og nerver samt venen, som kanyleres. Guide-wire lægges ind og kanylen tages ud

 • • Dilatator føres ind over guide-wire mhp. udvidelse af hul

 • • Midline kateter lægges ind over guidewire og guidewire fjernes

 • • Der skal være tilbageløb og skyl derefter med NaCl.

Powerglide

Ved anlæggelse af Midline kateter af typen Powerglide anvendes steril teknik, men ikke den store afdækning. Powerglide er opbygget således at nål, guidewire og kateter sidder sammen, hvorfor man kan minimere afdækning og anlægge katetret over guidewiren umiddelbart efter punktur af venen.

Journalføring

 • • Registreringsblanket ved anlæggelse af Midline kateter udfyldes

 • • Serviceseddel udfyldes

 • • Registrering i Clinical Suite findes under
  - kliniske oversigter
  - invasive/noninvasive adgange
  - anlæggelse eller seponering af invasive/noninvasive adgange

 • • Det vil fremgå, hvilken type kateter der er anlagt, hvor det er anlagt, hvem der har anlagt det, længden på kateter, størrelse (French) og antal lumen

 • • Hvis der har været noget specielt i forbindelse med anlæggelse, vil det blive journalført her. Glat anlæggelse betyder, at der er stukket under 3 gange, og at der IKKE er mistanke om nerveskade, foretaget punktur af arterie eller blødningskomplikationer

Forbindingsskift

Skift af forbinding er en aseptisk procedure, hvor der anvendes sterile handsker eller non-touch teknik.

Katetret fikseres ved ekstern suturløs fiksering efter producentens anvisning, og indstiksstedet dækkes med en steril tætsluttende forbinding.

Ekstern suturløse fiksering skal skiftes efter producentens anvisninger, når den er løs eller forurenet. Forbinding inkl. StatLock skiftes mindst hver 7. dag.

Steril gaze eller steril transparent, semipermeabel tætsluttende forbinding anvendes til beskyttelse af katetret.

Der bør vælges en gazeforbinding, hvis der er blødning eller sekretion fra indstiksstedet.

Forbinding af steril gaze skal skiftes minimum hver 2. dag.

Steril transparent, semipermeabel forbinding skiftes minimum hver 7. dag.

Forbindingen skiftes, hvis den er fugtig, løs eller forurenet.

Vær opmærksom på

Når patienten er tilbage på stamafdelingen er Midline katetret klar til brug, med mindre andet er aftalt.

Ved smerter kan gives Paracetamol eller NSAID præparat efter ordination.

Midline kateter anlagt på Aalborg Universitetshospital er et åbent kateter, som typisk er 8-20 cm langt. Derfor er de sårbare overfor tilbageløb af blod og fedtholdige infusioner (perifer Kabiven), som står stille i katetret efter endt indgift. Et helt okkluderet kateter kan ikke åbnes igen og må seponeres.

Nogle gange er det muligt at skylle ind på Midline kateter, men ikke muligt at aspirere.

Dette skyldes ofte, at der sidder en fibrin-belægning ude på spidsen af katetret. Belægningen lukker katetret ved aspiration og flytter/åbner sig ved indgift.

Visse medikamenter må ikke gives uden verificeret tilbageløb af blod.

Er der tvivl om Midline katetrets placering, skal man skylle grundigt, og man kan evt. ultralydsscanne katetret.

Almindelig sivning fra indstiksstedet kan forekomme de første dage efter anlæggelse.

Det anbefales ikke, at sende patienterne hjem med et Midline kateter til parenteral ernæring.

Anbefalingerne er fra producenterne af ernæring, producenterne af de katetre der anlægges på A-anæstesi samt i.v.-teamet.

Må katetrene anvendes til kontrastindgift

Nogle Midline katetre tåler meget høje tryk og må bruges til kontrastindgift ved CT-scanning. Der er flere typer der tåler PSI på tilladte niveau, som bruges ved kontrastindgift.

I.v.-teamets link på regionens hjemmeside vil være opdateret i forhold til, hvilke typer der anlægges på Aalborg universitetshospital, og der vil være tæt samarbejde med Røntgen Afdelingen, angående brugen af disse katetre. Derudover vil der være oplysninger om anlagte katetertype i Clinical Suite

Komplikationer

 • • Almindelig sivning fra indstiksstedet de første dage efter anlæggelse

 • • Ved lækage generelt bør man være ekstra opmærksom på katetret, og ikke nødvendigvis seponere dette. Måske er den indgivne væskemængde for stor, eller patientens arm er uhensigtsmæssigt lejret under indgift, så venen klemmes af længere oppe og bevirker stase

 • • Det fremmende materiale i karret kan give irritation på indersiden af karret de første uger, og symptomer som smerte, hævelse, ødem og varme kan opleves

 • • Ved tromboflebit er behandlingen seponering af Midline kateter, samt evt. smøre armen med Hiroduid salve

 • • Trombose indtræder ofte først efter 2-4 uger. Symptomer er ødem af arm, skulder, nakke og ansigt, rødme, smerte og øget halsvenekartegning. Udredes med UL og/eller CT-skanning. Midline kateter bør oftest seponeres, hvis der er symptomer. Er der ingen symptomer, kan man overveje at bibeholde kateteret. Trombose kræver som udgangspunkt efterfølgende AK-behandling i 90 dage.

 • • Overfladisk infektion ses ved rødme, varme og hævelse udviklende sig til pussekretion og evt. abscesdannelse. Katetret seponeres og spidsen sendes til dyrkning

 • • Ved systemisk infektion med feber, kulderystelser og evt. hypotension, og hvor der ikke umiddelbart er anden årsag, skal katetret seponeres, spidsen sendes til dyrkning, og der skal suppleres med en bloddyrkning fra perifer vene. Oftest er der behov for i.v. antibiotisk behandling

 • • Stop i kateter samt problemer med at aspirere blod fra kateter. Forsøg at skylle katetret

 • • Midline katetret kan glide lidt ud ved forbindingsskift og ved mobilisering. Et kateter som er gledet ud, må ALDRIG føres ind i karret igen pga. øget risiko for infektion og displacering. Skyl på katetret og vurder om det stadig er i karret. Det er meget sjældent, at et Midline kateter går subkutant, da det sidder 10-15 cm inde i karret.

 • • Ved radierende smerter, jag eller føleforstyrrelser i armen skal man være opmærksom på eventuel nervepåvirkning udløst af kateteret opstået i forbindelse med selve anlæggelsen, eller af et senere udviklet hæmatom

 • • Ved tvivlsspørgsmål må A-anæstesi meget gerne kontaktes

Brug af Midline kateter

Åbning af kateter

 • • Membranprop afsprittes med Klorhexidinsprit og klemmen åbnes

 • • Der skylles med 20 ml NaCl. Der bør ikke anvendes sprøjter der er mindre end 10 ml

 • • Det er lettest med en Luerlock sprøjte

Lukning af kateter

 • • Lukkes med NaCl. Katetret skal ikke lukkes med Heparin

 • • Der afsprittes, skylles med 20 ml NaCl og klemmen lukkes

Fjernelse af kateter

Katetret fjernes, så snart der ikke er indikation for anvendelse, herunder hvis det ikke fungerer.

Seponer Midline katetret ved forsigtigt at trække dette ud, komprimer indstikssted 3-5 min.
Når katetret er fjernet kontrolleres at det er intakt. Registrer i Clinical Suite under invasive og noninvasive adgange at katetret er seponeret.

Referencer

Intravaskulære katetre (5.1)

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af intravaskulære katetre