Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtinstruks og indlæggelsesprocedurer for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

 

 

Formål

At beskrive ansvarsfordeling, opgaver og arbejdsgange for læger, stud.med., socialrådgivere og lægesekretærer i vagten i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland, samt:.

 • • At sikre, at børn og unge modtager relevant behandlingsforløb.

 • • At sikre, at medarbejdere er bekendt med opgave- og ansvarsfordelingen imellem voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien.

 

Målgruppe – modtagelse

Medarbejdere med ansvar for pleje, tilsyn, udredning og behandling af B&U patienter i den visiterede Psykiatrisk Skadestue, Modtagelsen (BU2), afsnit S5 og BU1.

 

Del I

Vagtperiode og bemanding

 

 1. A) Dagtid

 

Forvagt (yngre læge og stud.med.)

mobil nr. 22 72 69 13

Dag

Mandag – torsdag 08:00-15:30

Fredag 08:00-15:00

 

Bagvagt (yngre læge, speciallæge)

mobil nr. 22 72 69 27

Dag

Mandag – torsdag 08:00-15:30

Fredag 08:00-15:00

Når bagvagten er ikke overlæge, er der altid en overlæge bagbagvagt til rådighed i tilfælde af tvangsforanstaltninger (tlf. nr. står på vagtplanen)

Socialrådgiver

mobil nr. 22 72 69 91

Dag

Mandag – torsdag 08:00-15:30

Fredag 08:00-15:00

 

 

Receptvagt

mobil nr. 29 44 66 57

Dag

Mandag – torsdag 08:00-15:30

Fredag 08:00-15:00

 

 1. B) Vagttid

 

Beredskabsvagt (altid overlæge)

(mobil nr. jf. vagtskema)

Aften/nattevagt/weekend/helligdage

Mandag – torsdag 15:30 – 08:00

Fredag 15:00 – 08:00

Weekend/helligdage 08:00 – 08:00

 

De vagthavende (forvagten og bagvagten) er ansvarlige for at hente opladet vagttelefon hos ledende overlæges sekretær på ledelsesgangen kl. 8:00, og at koordinere opgaver i vagten. Herudover afstemmer forvagt og bagvagt behovet for konference og sparring.

Ved sygdom af forvagten/bagvagten er det ledende overlæges sekretær, som sikrer varetagelse af vagten fra den øverste på sygevagtlisten.

 

Ved bytte/ændring af vagter, påhviler det som udgangspunkt den enkelte læge/psykolog at sikre varetagelse af vagten i god tid. Læge/psykolog skal ved bytte/ændring erstattes i samme vagtlag.

 

Del II

Arbejdsopgaver forvagt:

Forvagten varetages af B&U uddannelseslæger eller stud.med. (Alle opgaver er uddybende beskrevet i del III om arbejdsgange.)

 • • Ringer til Psykiatrisk Skadestue kl. 8:00 med henblik på orientering om eventuelt bookning af subakut samtale og patienter indlagt i Modtagelsen (BU2) fra det forudgående vagthold og videregiver information til bagvagten herom.

 • • Foretager gennemgang af alle akutte indlæggelse i det forudgående døgn (patienter indlagt i Modtagelsen (BU2)).

 

 • • Har samtale/vurdering med/af alle de patienter der ankommer til Psykiatrisk Skadestue i dagtid før kl. 13:30

 

 • • Indlægger patienten direkte fra et ambulatorium (sagsansvarlig vurderer efter konference med speciallæge i pågældende ambulatorium, om patienten bør indlægges i Modtagelsen (BU2), i BU1 eller i S7 (voksne med spiseforstyrrede).

 

 • • Afholde planlagte subakutte samtaler med patienter i Psykiatrisk Skadestue på hverdage kl. 10:30

 

 • • Fremsender underretning i tilfælde af, at det ikke vurderes at være tilstrækkelig støtte for patienten i netværket

 

 • • Går bæltetilsyn på dobbeltindlagt patienter på somatisk afdeling

 

 • • Går tilsyn på somatiske afdelinger. Giver tilbagemelding til rekvirerende afdeling vedrørende konklusion og anbefalinger.

 

 • • Varetager revurdering af frihedsberøvelse og bæltetilsyn hos dobbeltindlagte B&U patienter i somatiken i dagtid (Hvis forvagten stud.med., påhviler denne opgave receptvagten).

 

 • • Tager hånd om opgaver, herunder akut tvang ift. patienter med spiseforstyrrelse på S7, af behandlingsansvarlig overlæge eller stedfortræder i Enhed for Spiseforstyrrelse

 

 • • Mulig involvering i akut arbejde på BU1 og S7 f.eks. pga. feriebemanding, sygdom eller andet fravær. Dette orienteres forvagterne om af behandlingsansvarlig overlæge i BU1 og Enhed for Spiseforstyrrelser i så god tid som muligt.

 

 • • Oplære ”følgevagter” og evt. tilstedeværende medicinstuderende.

 

 • • Kontakter og aftaler overflytning af patient fra Modtagelsen (BU2) til sengeafsnit BU1 med behandlingsansvarlig overlæge i BU1 eller dennes stedfortræder og orienterer afsnitsledende sygeplejerske eller dennes stedfortræder, inden patienten kan loves indlæggelse.

 

 

 • • Kontakter bagvagt eller beredsskabsvagt

 

 • Ved konference af tilsyn på somatiske afdelinger.

 • I de særlige tilfalde hvor forvagten er involveret i akut arbejde på BU1

 • Ved tvivlstilfælde

 • Ved konference af overflytning af patient fra Modtagelsen (BU2) til sengeafsnit BU1

Arbejdsopgaver bagvagt

Bagvagten varetages af B&U uddannelseslæger (H4 læger) eller B&U speciallæge

 • • Prioriterer/koordinerer opgaver i vagten, herunder overtage opgaver for forvagten i vagter med meget høj belastning.

 • • Når henvisende instans melder en patient under 18 år til Psykiatrisk Skadestue, visiterer B&U-bagvagt telefonisk.

  • Såfremt bagvagten vurderer at der er behov for akut vurdering/indlæggelse i Skadestuen/Modtagelsen (BU2), meldes patienten til Skadestuen.

  • Er behovet vurderet som subakut, tilbydes patienten en planlagt subakut samtale næstkommende hverdag.

 

Ved planlæggelse af subakut samtale i Psykiatrisk Skadestuen

  • Ringer til den kommende beredskabsvagt (mail er ikke tilstrækkeligt), så tiden ikke dobbeltbookes.

  • Ringer til sygeplejerske i Psykiatrisk Skadestue (tlf. 97 64 37 00) med henblik på, at denne booker lokale og noterer samtalens afholdelse.

 • • Har altid behandlingsansvaret for børn og unge fremmødt/indlagt i Psykiatrisk Skadestue/Modtagelsen (BU2) og træffer den endelig beslutning vedr. foreløbig plan.

 

 • • B&U-bagvagt vurderer selv behovet for eget fremmøde i Psykiatrisk Skadestue/Modtagelsen (BU2) (undtaget subakut samtale hvor bagvagten er til stede ved samtalen).

 

 • • Er til stede ved den subakutte samtale for at supervisere forvagten.

 

 • • Vurderer om tilsyn på somatiske afdelinger skal foretages akut (samme dag) eller kan vente (senest dagen efter) og giver forvagten besked herom. Ved tvivl, kontaktes rekvirerende afdeling.

 • • Ved stud. med i forvagt godkender bagvagt dennes ordinationer i medicinmodulet

 

 • • Ved opfyldelse af kriterier, godkende tvangsforanstaltninger i Modtagelsen (BU2) og i særlige tilfælde i BU1/S7 (ved manglende tilstedeværelse af BU1/S7 overlæge).

Hvis bagvagten ikke er overlæge, er det bagvagtens opgave at tage kontakt til Bagbagvagten.

 

 • • Ved fravær af overlægen i BU1, konfereres med voksenpsykiatrisk bagvagt og godkender dobbeltindlæggelse af patienter under 18 år i somatiken, i tidsrummet kl. 8:00 - 15:30 mandag til torsdag, kl. 8:00 - 15:00 fredag.

 

 • • Er - uanset øvrige planlagte aktiviteter - forpligtet til at være til rådighed for sparring til forvagt i B&U samt vagthavende socialrådgiver i dagtiden.

 

 • • B&U-bagvagt skal, ved behov, vejlede voksenpsykiatriens forvagt i forhold til visitation, undersøgelse, medicinordination, udarbejdelse af behandlingsplan samt plan for opfølgning.

 • • Har ansvaret for at besvare opkald fra eksterne læger og kommunale samarbejdspartnere.

 

 • • Bistår forvagten med læring og supervision.

 

Børne- og Ungdomspsykiatriens socialrådgivere (B&U socialrådgiver):

 • • Kan involveres i dagarbejdstid i vanskelige sociale sager, når vagthold vurderer, at det er relevant, og hvis socialrådgiver har mulighed for det.

 • Yder råd og vejledning til patient og pårørende om socialfaglige problemstillinger

 • Etablerer kontakt til kommunale samarbejdspartnere og udarbejder en underretning ved behov jf. Offentligt ansattes skærpede underretningspligt over for kommunen (servicelovens § 153)

 

Receptvagt

 • • Fornyer recepter af B&U patienter både elektronisk og skriftligt.

 • • Vagten varer en uge ad gangen

 • • Henter opladet receptvagttelefon hos lægesekretær i Visitationsenheden på ledelsesgangen kl. 8:00

 • • Hvis forvagten er stud.med., varetager revurdering af frihedsberøvelsen og bæltetilsyn af dobbeltindlagte B&U patienter i somatiken i dagtid

 

Beredskabsvagt (altid overlæge):

 • • Skal, ved behov, vejlede voksenpsykiatriens for- eller bagvagt i forhold til visitation, undersøgelse, medicinordination, udarbejdelse af behandlingsplan samt plan for opfølgning for B&U psykiatriske patienter.

 

 • • Ved opfyldelse af kriterier, godkender tvangsforanstaltninger (tvangsindlæggelse/tvangstilbageholdelse) af B&U patienter i BU1 og S7, efter kl. 15:30 mandag-torsdag og kl. 15:00 fredag, samt i weekends og på helligdage.

 

 • • Konfererer med voksenpsykiatrisk bagvagt og godkender dobbeltindlæggelse af patienter under 18 år i somatikken, i tidsrummet kl. 15:30 til kl. 8:00.

 

 • • Sikrer at opfyldelse af kriterierne journalføres, og at den objektive psykiske vurdering understøtter frihedsberøvelsen

 

 • • Ved behov for tvangsindlæggelse af patienten kontaktes BU1 med henblik på at melde patienten.

 

 

Del III

Arbejdsgange:

1. Patienter der ankommer til Psykiatrisk Skadestue i dagtid før kl. 13.30:

Ses af B&U forvagt, som i konference med B&U bagvagten vurderer graden af akut psykiatrisk problemstilling og dermed om patienten:

 • • Kan gå hjem

 • • Skal indlægges i Modtagelsen (BU2)

 • • Skal indlægges på BU1 (efter konference med behandlingsansvarlig overlæge i BU1 eller anden BU1 læge) eller i S7 (efter kontakt med behandlingsansvarlig overlæge eller stedfortræder i Enhed for Spiseforstyrrelser) hvis der er tale om en voksen patient med spiseforstyrrelse.

Til vurderingen optages en fokuseret anamnese (se bilag). En vurdering af de akutte psykiatriske problemstillinger skal være fokuseret og kan senere suppleres ved behov. Anamnesen bør indeholde informationer fra patienten og pårørende. Det anbefales, at der afholdes individuelle og fælles samtaler med patient og pårørende.

 

Socialrådgiver kan involveres ved vanskelige sociale problemstillinger, hvis de har mulighed for det.

Hvis patienten skal indlægges – se opgavebeskrivelse i afsnittet ”Opgaver ved indlæggelse i Modtagelse (BU2)/BU1/S7” herunder.

 

2. Patienter, der indlægges direkte fra et ambulatorium:

Den sagsansvarlige i ambulatoriet vurderer efter konference med speciallæge i pågældende ambulatorium, om patienten bør indlægges i Modtagelsen (BU2) eller i BU1 eller for voksne spiseforstyrrede, i S7.

 

Hvis patienten vurderes at skulle indlægges på BU1, skal dette godkendes af BU1-lægen først.

Den sagsansvarlige dikterer et kort resume og begrundelse for situationen straks og kontakter B&U forvagten.

 

Se opgavebeskrivelse i afsnittet ”Opgaver ved indlæggelse i Modtagelse (BU2)/BU1/S7” herunder.

 

3. Gennemgang af patienter indlagt i Modtagelsen (BU2)

Ses af B&U forvagt, som i konference med B&U bagvagten vurderer graden af akut psykiatrisk problemstilling og dermed om patienten:

 • • Udskrives

 • • Indlæggelse i Modtagelsen (BU2) fortsætter (max. varighed 3 døgn)

 • • Skal indlægges på BU1 (efter konference med behandlingsansvarlig overlæge, eller anden BU1 læge).

Det er voksenpsykiatrisk bagvagt, som varetager opgaven i weekender og helligdage.

 

4. Subakutte samtaler med patienter i Modtagelsen (BU2)

Der afholdes planlagte subakutte samtaler med patienter i Psykiatrisk Skadestue på hverdage kl. 10:30.

 

Målgruppen for de planlagte samtaler er patienter, som bliver henvist til Psykiatrisk Skadestue, hvor B&U bagvagt i den telefoniske visitation fagligt vurderer, at patientens problemstilling ikke er akut, men af subakut karakter.

 

Patienten tilbydes en samtale ved forvagt i B&U den efterfølgende dag.

 

B&U bagvagt er til stede ved den subakutte samtale for at supervisere forvagt.

 

De subakutte samtaler har til formål at afdække den psykiatriske problemstilling.

 

Hvis det viser sig, at der er tale om akut psykiatri, indlægges patienten efter sædvanlig procedure i Modtagelsen (BU2) og evt. efterfølgende i BU1

 

Såfremt der ikke er tale om akut psykiatri, men der er behov for en opfølgning, opfordres patienten til at rette henvendelse til egen læge, hvor der kan ske ny vurdering. Praktiserende læge har mulighed for at kontakte bagvagt i B&U for rådgivning.

 

Samtalen planlægges som en subakut samtale, og afholdes i samtalerum i Psykiatrisk Skadestue. For at sikre kontinuitet i et eventuelt videre indlæggelsesforløb i Modtagelsen (BU2), er en sygeplejerske fra Psykiatrisk Skadestue tilstede ved de subakutte samtaler.

 

Efter samtalen dikterer forvagt et skadesnotat/epikrise (følger samme skabelon). Notatet dikteres i 80260781 (Psykiatrisk Skadestue) og skrives af lægesekretær i Skadestuen/Modtagelsen. Den subakutte samtale registreres i PAS som et skadestuebesøg.

 

Ved behov fremsendes underretning.

 

I den telefoniske visitation tilbyder bagvagt/beredskabsvagt henvisende instans, at der planlægges en subakut samtale efterfølgende dag. Patienten bedes om at møde kl. 10:15 i Psykiatrisk Skadestue.

 

Bagvagt/beredskabsvagt ringer til sygeplejerske i Psykiatrisk Skadestue/Modtagelse (tlf. 97 64 37 00) med henblik på, at denne booker lokale og noterer samtalens afholdelse.

 

Bagvagt/beredskabsvagt videregiver information til sygeplejerske i Psykiatrisk Skadestue/Modtagelse om årsag til henvisning/problemer. Informationerne og cpr. nr. noteres på meldesedlen (i papirform).

 

Der planlægges kun én subakut tid pr. dag, og det er kun muligt at booke en subakut samtale til den efterfølgende dag, ikke flere dage frem i tiden.

 

Ved afslutning af dagvagten (inden 15:30) kontakter bagvagt via telefon beredskabsvagten (mail er ikke tilstrækkeligt) og giver besked om, hvorvidt den subakutte tid er booket til næste dag eller ej.

 

Når patienter møder til planlagte samtaler, er ansvaret for plejen placeret hos plejepersonale i Psykiatrisk Skadestue, mens behandlingsansvaret er placeret hos B&U.

 

Samtale tidspunkt:

Mandag – fredag, kl. 10:30-11:30

 

Fremmødetidspunkt:

Mandag – fredag, kl. 10:15

 

Sted:

Samtalerum i Psykiatrisk Skadestue

 

Planlægning:

Sygeplejersker i Psykiatrisk Skadestue booker lokale og noterer planlægning af samtalen efter telefonisk henvendelse fra bagvagt.

 

Vagthavende forvagt:

Mandag – fredag kl. 8:00 ringer vagthavende forvagt til Psykiatrisk Skadestue (tlf. 976 43700), mhp. at afklare, om der er planlagt subakut patient og evt. får oplyst patients cpr. nr.

 

Supervision af

Forvagt:

 

Forvagt afholder subakut samtale med patient.

Bagvagt er tilstede til at supervisere og understøtter forvagt. Den praktiske fordeling afstemmes inden samtalen starter.

 

Bagvagt:

Bagvagt giver overlevering til beredskabsvagten inden kl. 15:30.

 

 

5. Opgaver ved indlæggelse i Modtagelse (BU2)/BU1/S7:

B&U forvagten :

 • • Udfører journaloptagelse jf. retningslinjen Patientjournalen Region Nordjylland på alle akutte indlæggelser (indlæggelsesnotat, behandlingsplan, somatisk anamnese og somatisk undersøgelse). Notaterne lægges ind svarende til det afsnit, som patienten indlægges i:

 • • B&U-patienter i Skadestuen dikteres i 8026 0781

 • • B&U-patienter, subakutte dikteres i 8026 0781

 • • B&U-patienter i Modtagelsen (BU2) dikteres i 8026 0804

 • • Rekvirerer parakliniske og andre undersøgelser (blodprøver og EKG) – evt. akut m.v.

 • • Godkender medicin i Columna Medicin. Ordinerer vanlig medicin jf. instruksen Medicinsk behandling i Psykiatrien.

 • • Opstarter/ændrer i psykiatrisk medicinsk behandling kun efter konference med bagvagt– Særlige ordinationsregler gælder for stud.med. jf. "Vikar for læge" - kend ansvarsforholdene som medicinstuderende

 

 

Hvis B&U forvagt er stud. med, så godkender bagvagten medicin i Columna.

 

Underretning

I tilfælde af at der ikke vurderes at være tilstrækkelig støtte til patienten i netværket (familien, opholdsstedet), og der samtidig ikke er indikation for indlæggelse i Modtagelsen (BU2), fremsendes underretning jf. retningslinjen Offentligt ansattes skærpede underretningspligt over for kommunen (servicelovens § 153). Retningslinjen beskriver bl.a. lovramme; hvornår der skal underrettes; form og indhold samt orientering/ikke orientering om underretning

 

OBS: For patienter, der ankommer til Psykiatrisk Skadestue i dagtid eller indlægges direkte fra et ambulatorium efter kl 13.30, er det voksenpsykiatrisk forvagt, som varetager indlæggelsesopgaver
 

 

5.Overflytning af patient fra Modtagelsen (BU2) til Sengeafsnit BU1

Ved overflytning af patient fra Modtagelsen (BU2) til sengeafsnit BU1 gælder nedenstående:

 • • Overflytningen til BU1 skal aftales imellem B&U-forvagt og B&U-bagvagt. I dagtid skal indlæggelse altid aftales med behandlingsansvarlig overlæge i BU1 eller dennes stedfortræder, og afsnitsledende sygeplejerske eller dennes stedfortræder orienteres, inden patienten kan loves indlæggelse.

 

 

 • • At der er udarbejdet en foreløbig behandlingsplan. Behandlingsplanen skal foreligge skriftligt i den elektroniske journal senest, når indlæggelsen finder sted. Behandlingsplanen skal være præsenteret for og accepteret af patient og pårørende.

 

 

 • • Den fysiske overflytning af patienten aftales og udføres plejepersonalet imellem.

 

6. Tilsyn på somatiske afdelinger

Målgruppen for planlagt psykiatrisk tilsyn er patienter indlagt på somatisk afdeling, hvor der er mistanke om psykiatrisk lidelse.

Tilsynsrekvisitionen fremsendes elektronisk fra rekvirerende afdeling, eventuelt suppleret med telefonisk henvendelse. Bagvagten/beredskabsvagten vurderer om tilsynet skal foretages akut (samme dag) eller kan vente (senest dagen efter) og giver forvagten besked herom. Ved tvivl kontakter bagvagten rekvirerende afdeling.

Hvis patienten er indlagt på Aalborg Universitetshospital, foregår tilsyn på den rekvirerende somatiske afdeling. Hvis patienten er indlagt i Hjørring eller Thisted sygehus, transporteres patienten til B&U Psykiatrien i Aalborg.

 

Tilsyn er vejledende i forhold til iværksættelse af en eventuel behandling. Tilsynet er ikke i sig selv diagnosticerende, visiterende eller med nogen form for behandlingsansvar.

 

Lægesekretær i Visitationen er ansvarlig for at koordinere indkomne tilsyn.

Lægesekretær med ansvar for at skrive tilsyn (anden lægesekretær end lægesekretær i visitationen), skriver tilsynsnotatet i henhold til gældende instruks om tidsfrister vedrørende notatskrivning i Psykiatrien.

Såfremt der er behov for yderligere oplysninger vedr. tilsyn kan B&U-psykiatrisk sekretær kontaktes på tlf. 97 64 33 67.

 

Ved fravær af koordinerende og skrivende lægesekretær, følges en intern koordinering i lægesekretærgruppen.

 

Efter gennemført tilsyn konfererer forvagten tilsynet med bagvagten. Herefter meldes der tilbage til rekvirerende afdeling vedrørende konklusion og anbefalinger.

 

I et B&U tilsyn forholder lægen sig til punkterne i det vedlagte bilag ”Anamnese til børne- og ungdomspsykiatriske patienter”.

 

Ved behov for underretning til de sociale myndigheder, er det stamafdeling der er ansvarlig for opgavevaretagelsen.

 

7. Telefonisk råd- og vejledningsfunktion

B&U har en rådgivnings- og vejledningsfunktion, som varetages af bagvagt/beredskabsvagt i B&U, til eksterne og interne samarbejdspartnere samt giver faglig sparring til forvagt og vagthavende socialrådgiver.

 

     •  Dagtid

Bagvagt er - uanset øvrige planlagte aktiviteter - forpligtet til at være til rådighed for sparring til B&U forvagt samt vagthavende socialrådgiver i dagtiden.

 

Bagvagten har ansvaret for at besvare opkald fra eksterne læger og kommunale samarbejdspartnere.

 

     •  Aften/nattevagt/weekend/helligdage

Beredskabsvagt er ansvarlig for at besvare henvendelser vedrørende akutte problemstillinger i aften/nattevagten, i weekender og på helligdage. Overlægeberedskabsvagt er ansvarlig for:

 • • At give råd og vejledning til voksenpsykiatrisk forvagt/bagvagt vedr. patienter i Psykiatrisk Skadestue/Modtagelse, på intensiv sengeafsnit S5 og sengeafsnittet BU1 og S7 vedr. patienter med spiseforstyrrelse.

 • • Beredskabsvagt skal ligeledes ved behov være opsøgende i forhold til samarbejde omkring akut indlagte patienter.

 

8. Fornyelse af recepter

Receptansvarlig yngre læge, har ansvar for, at forny recepter, der ligger i fællespostkassen dagligt. Postkassen tømmes dagligt kl. 13:30.

 

9. Tvangsforanstaltninger

 • B&U-patienter på rød tvang meldes på følgende måde på hverdage:

 • ▪ Patienten meldes til B&U-bagvagt/beredskabsvagt, som efterfølgende kontakter BU1 (97643380). Personalet i BU1 meddeler med det samme til relevant læge (se punkter herunder), at der er en patient på vej på rød tvang med henblik på udarbejdelse af indlæggelsesjournal.

 • • I tidsrummet 8.00 – 15.30 (8.00 – 15.00 på fredage) kontaktes læge i BU1-lægeteam (tlf.nr. 29416923) eller B&U-forvagt (tlf. 22726913) i situationer uden tilstedeværelse af læge fra BU1-lægeteam.

 • • I tidsrummet 15.30 (15.00 på fredage) – 8.00 kontaktes voksen forvagt (22726960)

 

 • ▪ Hvis patienten fortsat opfylder kriterierne for tvangsindlæggelse ved ankomst, godkendes tvangspapirerne af relevant B&U-overlæge (BU1-overlæge godkender tvangsforanstaltninger i dagtid. Ved dennes fravær samt på øvrige tidspunkter godkendes tvangspapirerne af BU-bagvagt/beredskabsvag), da ansvaret for udøvet tvang ligger i B&U ved indlæggelse i BU1. Overlægen i BU1, bagvagten (eller bagbagvagten)/beredskabsvagten skal sikre at opfyldelse af kriterierne journalføres og at den objektive psykiske vurdering understøtter frihedsberøvelsen.

 

 • B&U-patienter på rød tvang meldes på følgende måde i weekenden og på helligdage:

 • ▪ Patienten meldes til B&U-bagvagt/beredskabsvagt, som efterfølgende kontakter voksen-forvagt (22726960) med henblik på udarbejdelse af indlæggelsesjournal, samt BU1 (97643380) med henblik på modtagelse af patienten.

 

 • ▪ Hvis patienten fortsat opfylder kriterierne for tvangsindlæggelse ved ankomst, godkendes tvangspapirerne af B&U-bagvagt/beredskabsvagt, da ansvaret for udøvet tvang ligger i B&U ved indlæggelse i BU1. Overlæge skal sikre at opfyldelse af kriterierne journalføres og at den objektive psykiske vurdering understøtter frihedsberøvelsen

 

 • Modtagesituationen af patienter på rød tvang i BU1 foregår som udgangspunkt på følgende måde, hvor konkrete forhold dog i en given situation kan begrunde afvigelser:

 • Politiet fører patienten til skærmningsafsnittet i BU1 via trappen.

 • Patienten er i politiets varetægt i skærmningsafsnittet indtil tvangspapirerne er godkendte.

 • Når tvangspapirerne er godkendte, indlægges patienten formelt, og politiet kan forlade afsnittet.

 

Der henvises i øvrigt til: Psykiatriloven (instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland)

 

 • Tvangstilbageholdelse i skadestuen/modtagelsen kan ske uden døraflåsning. Ved behov for døraflåsning, skal patienten overflyttes og indlægges på i BU1. B&U-bagvagt/beredskabsvagt skal godkende indlæggelsen.

 

 

 

 

Døraflåsning / frihedsberøvelse

Ved døraflåsning på en ikke-frihedsberøvet patient, skal der laves en frihedsberøvelse. Medindlagte patienter skal orienteres om dette.

 

10. Dobbeltindlæggelse

Når patienten initialt er indlagt på psykiatrisk sygehus

 • • Patienten tvangstilbageholdes

 • • Patienten orienteres mundtligt og skriftligt om beslutningen, baggrunden og formålet med tvangsanvendelsen, om patientrådgiver og klagemulighed.

 • • Plejepersonalet beskikker/orienterer patientrådgiver

 • • Patienten dobbeltindlægges – og overflyttes som hovedregel til den somatiske afdeling, men er fortsat formelt indlagt på den psykiatriske afdeling

 • • Under patientens indlæggelse i somatikken har den psykiatriske afdeling tilsynsforpligtelse overfor patienten og varetager den psykiatriske behandling.

 • • Tvangsprotokol vedrørende frihedsberøvelsen forbliver i den psykiatriske afdeling

 • • Tvangsprotokol vedrørende tvangsbehandling følger patienten

 

Når patienten møder op i Psykiatrisk Skadestue

Hvis patienten opfylder betingelserne for frihedsberøvelse, men ikke ønsker indlæggelse og samtidig modsætter sig en nødvendig behandling af somatisk lidelse, tages initiativ til tvangsindlæggelse (tilkaldelse af udefrakommende praktiserende læge/vagtlæge med henblik på udfærdigelse af røde papirer – involvering af politi mv.) og efterfølgende dobbeltindlæggelse i somatikken.

 

Når patienten i forvejen er indlagt på somatisk sygehus eller kommer/indbringes til somatisk skadestue:

Psykiatrien vil sædvanligvis blive anmodet om akut tilsyn til patient indlagt på somatisk sygehusafdeling.

 

Det vil altid være voksenpsykiatrisk bagvagt, der går til det første tilsyn i forbindelse med dobbeltindlæggelse af B&U patienter i Klinik Psykiatri Syd, registrerer i tvangsprotokol (skema 1) og dokumenterer i patientjournalen.

Er patienten derimod indlagt på Regionshospital Nordjylland har Klinik Psykiatri Nord behandlingsansvaret og går tilsyn. Ved behov kan tilsyn konfereres med B&U-bagvagt/beredskabsvagt.

 

Eventuelt efterfølgende bæltetilsyn i Aalborg varetages af B&U forvagt eller receptvagt i tilfælde af, at det er psykolog/studerende, der har vagt, på hverdage inden kl. 15.30 og af voksenpsykiatrien fra kl. 15.30, aften, nat og øvrige dage.

 

Vurderes patienten psykotisk og med et uopsætteligt behandlingsbehov for en somatisk lidelse, som patienten modsætter sig på psykotisk baggrund, skal der formelt ske tvangsindlæggelse på psykiatrisk sygehus, - patienten dobbeltindlægges på somatisk og psykiatrisk afdeling.

 

Når en patient kommer frivilligt til somatisk skadestue, men efter undersøgelse ikke ønsker indlæggelse og nødvendig behandling for en legemlig lidelse, fx mod medicinforgiftning, delir mv., skal der tages stilling til eventuel tvangsindlæggelse og tvangsbehandling.

 

Den somatiske sygehuslæge udarbejder erklæring om tvangsindlæggelse på farekriteriet (røde papirer) – som skal godkendes af psykiatrisk overlæge (BU1 overlæge (og ved fravær er det B&U-bagvagt) fra kl. 8.00 til kl.15.30 mandag-torsdag og kl. 8.00 – 15.00 fredag) eller beredskabsvagt i B&U (alle øvrige tidspunkter inklusiv weekends og helligdage).

 

Dobbeltindlæggelse af patienter under 18 år i somatiken sker altid i BU1. efter konference med og godkendelse af B&U psykiatrisk overlæge.

 

Når den psykiatriske overlæge har truffet beslutning om tvangsindlæggelse, har patienten status som tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling (selv om patienten befinder sig på somatisk afdeling)

Da patienten allerede er indlagt på den somatiske afdeling, hvor tvangsbehandlingen skal foregå, er det ikke nødvendigt at involvere politiet i tvangsindlæggelsesproceduren (der skal således ikke foreligge en anmodning fra politiet til den psykiatriske afdeling om tvangsindlæggelse). Det kan være nødvendigt at tilkalde politiet i perioden indtil tvangsindlæggelsen er gennemført, hvis patienten er voldsom eller vil forlade sygehuset.

 

Ved flytning mellem afdelinger fortsættes igangværende tvangsbehandling. Der udfærdiges ny tvangsprotokolskema 2 (med afkrydsning i rubrik om fortsættelse af tidligere skema).

 

Ved dobbeltindlæggelse (i tidsrummet 8:00-15.30) skal B&U Psykiatrisk Overlæge sikre at det følgende journalførers:

 • • Vurderingen af at patienten opfylder lovens betingelser for frihedsberøvelse

 • • Beslutningsgrundlag/begrundelse for at den legemlige lidelse udsætter patientens liv eller helbred for væsentlig fare.

 • • Beslutning om somatisk tvangsbehandling, (herunder hvilken somatisk overlæge, som beslutningen er truffet i samarbejde med)

 • • At tvangsprotokol skema 1 og skema 2 er udfyldt

 • • (Skema 1 udføres altid af den voksne psykiatrisk bagvagt (da det er den, der går den første tilsyn i forbindelse med dobbeltindlæggelse af B&U patienter) og godkendes af B&U Overlæge. Indikationen for behandling er en fælles beslutning mellem somatisk og psykiatrisk bagvagt. I skema 2, som udføres af somatisk bagvagt skal al behandling beskrives så som medicin, nødvendig tvang, blodprøver, observation, genoptræning mm.)

 • • Mundtlig og skriftlig information til patienten, herunder at patienten er forsøgt motiveret for frivillig behandling

 • • Behandlingsplan revideres og udleveres til patienten

 • • At patientrådgiver er orienteret

 • • Om patient/patientrådgiver ønsker at klage til Det psykiatriske Patientklagenævn

 • • Såfremt det er tilfældet om klagen skal have opsættende virkning

 

Det er BU1-lægeteam som har ansvar at informere kommende dags B&U bagvagt at der er patient som er dobbeltindlagt, mhp. revurdering af frihedsberøvelse og tilsyn. Ved BU1-læge teams fravær er det ansvarshavende sygeplejerske som har opgaven at tage kontakt til B&U bagvagten.

 

11.Retspsykiatriske patienter 15-17 år

Retspsykiatriske børne- og ungdomspsykiatriske patienter er en højt specialiseret funktion, som for patienter fra Region Nordjylland varetages i Region Midtjylland.

 

I helt ekstraordinære og akutte tilfælde kan det blive nødvendigt at indlægge en retspsykiatrisk børne- og ungdomspsykiatrisk patient i Region Nordjyllland, indtil patienten hurtigst muligt kan overflyttes til Region Midtjylland. I dette tilfælde kontaktes ledende overlæger fra de respektive områder.

 

 

 

Definition af begreber

 

Visiteret skadestue

Alle patienter skal medbringe en henvisning ved fremmøde i Psykiatrisk Skadestue.

B&U patienter der er i behandling eller har haft den seneste kontakt til B&U psykiatrien indenfor 1 år har ret til at kontakte Psykiatriske Skadestue uden lægelig henvisning. Når der er gået mere end et år efter seneste kontakt til B&U-psykiatrien, vurderes der at være tale om et nyt sygdomsforløb, hvorfor der er behov for en ny henvisning.

 

Henvisende instans

1. Praktiserende læge / vagtlæge / praktiserende speciallæger i pædiatri eller andre læger kan henvise patienter akut til Psykiatrisk Skadestue.

2. Politiet, når de skønner, at en borger har behov for en akut psykiatrisk vurdering af en læge. Vagthold skal være opmærksom på, at det forudsætter, at patienten møder frivilligt op. I disse tilfælde er det ikke nødvendigt først at kontakte borgerens egen læge eller vagtlægen. Dog skal fremmødet ske efter en forudgående telefonisk visitation af B&U bagvagt.

3. Døgnbemandede kommunale socialpsykiatriske tilbud med akutfunktion kan henvise borgere, når borgeren er så belastet af alvorlige psykiatriske symptomer, at en indsats i kommunes eget akutte tilbud ikke er tilstrækkelig. I disse tilfælde er det ikke nødvendigt først at kontakte borgerens egen læge eller vagtlægen.

 

Rådgivningsfunktion i Psykiatrisk Skadestue

Rådgivningsfunktionen i Psykiatrisk Skadestue omfatter:

 • • En telefonisk rådgivning, som indebærer, at patienter og pårørende døgnet rundt kan ringe på telefon 98 13 42 02 for at få råd og vejledning. Psykiatriens samarbejdspartnere kan også gøre brug af telefonrådgivningen.

 • • En sygeplejerskebemandet rådgivningsfunktion, som indebærer, at borgere der henvender sig i Psykiatrisk Skadestue uden henvisning (og ikke i forvejen er i kontakt med den regionale psykiatri), får tilbudt en rådgivende samtale hos en sygeplejerske. Såfremt det under denne samtale viser sig, at borgeren har en åbenlys psykiatrisk problemstilling, har sygeplejersken mulighed for at viderevisitere den pågældende borger til en samtale/undersøgelse ved vagthavende læge. Viser det sig, at borgeren ikke har behov for psykiatrisk hjælp, vil sygeplejersken rådgive om, hvor han eller hun i stedet kan henvende sig (egen læge, kommunalt tilbud, misbrugscenter m.v.).

Pårørende

Begrebet pårørende henvises til forældre/værge/netværk/medarbejder fra opholdssted.

 

Sengekapacitet

1 af de 6 senge i Modtagelsen (BU2) er forbeholdt børne- og ungdomspsykiatriske patienter. Sengekapaciteten skal anvendes så fleksibelt som muligt. Såfremt der ikke er en børne- og unge patient i Modtagelsen (BU2), kan sengen anvendes til voksenpsykiatriske patienter. Omvendt kan børne- og unge patienter indlægges i voksenpsykiatriske senge, såfremt der er behov.

 

Hvis det ikke er muligt at finde en ledig seng til børne- og ungdomspsykiatrisk patient i Modtagelsen (BU2) eller BU1, ringer bagvagten/beredskabsvagten til ledende overlæge for at orientere om situationen.

 

Patienter i alderen 11- 7 år kan max. have 3 overnatninger i Modtagelsen (BU2). Patienter i alderen 0-10 år kan kun indlægges i BU1.

 

Klinikchefen og ledende overlæge kontaktes

 • • Ved dødsfald på afd. og andre alvorlige hændelser.

 • • Når det findes nødvendigt.

 

Telefonliste:

 

BU1: 97 64 33 80

BU1-læge team: 29 41 69 23 (dagtid)

BU1 overlæge: 92 43 99 03 (dagtid)

 

Voksne forvagt: 22 72 69 60

Skadestuen: 97 64 37 00

 

B&U forvagt: 22 72 69 13 (dagtid)

B&U bagvagt: 22 72 69 27(dagtid)

Socialrådgiver: 22 72 69 91 (dagtid)

 

Information psyk: 97 64 30 00

B&U visitation lægesekretær: 97 64 33 67

 

AMK-vagtcentral på tlf. 70237580 (visitation for alle afdelinger på Aalborg Universitetshospital, og alle akutte indlæggelser)

Somatiske omstilling på 97 66 00 00

 

Referencer