Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BottomRightLogoFirst_bmkArt

Beskrivelse af ændringer og fejlrettelser

Opdatering af Bookplan

Version 2018.1

 

 

 

Indhold

1 Ændringer 3

Automatisk afsendelse af påmindelsesbreve 3

Afgrænsning af hvor køhåndtering får aftaler fra 5

Begrænsning af manuel book, abonnement 6

Visning af flere mulige startdatoer for forløb 7

Ressourcers fulde navn kan vises i træet 8

Tydeligere markering af abonnementsopgaver 8

Markering af skærmning på delaftale 9

Visning af om anden aftale er skærmet 9

”Synlig for borger” på ”Andre aftaler”-lister 10

”Ikke-synlig for borgeren” og ”skærmet”-markering 10

Ændringer i navngivning af breve 11

Forventet besøg 11

2 Fejlrettelser 13

Manglende advarsel ved overbooking af hold 13

Kontakt kan ikke knyttes til delaftale i forløb 13

Manglende mulighed for at tilføje klassifikationskoder 13

Møde- og aftaletid blankes 13

Ressource-øvrige-kortnavn viser ikke længere senge 13

Manglende tilbud om ledig tid ved flyt 13

Ressourcevalg smides ved patientskift 14

Kritisk fejl ved udrulning af kalender 14

Mulighed for at booke på dags dato i selvbooking 14

 

 

 

 1. Ændringer

  •  Automatisk afsendelse af påmindelsesbreve

 

Nogle afdelinger booker aftaler flere år ud i fremtiden, og har i den forbindelse ønsket muligheden for automatisk at få afsendt påmindelsesbreve med håb om, at kunne nedbringe antallet af udeblivelser.

 

Påmindelsesbreve konfigureres på de enkelte opgaver, og afsendes for aftaler booket på disse opgaver.

Til hvert påmindelsesbrev hører et afsendelsestidspunkt angivet i tid før aftalens mødetid.

 

Modtager af påmindelsesbreve er patienten.

 

Opsætning af påmindelsestider

På afdelingsniveau er tilføjet en ny fane 'Påmindelsesbreve', som tilbyder mulighed for at oprette og vedligeholde påmindelsestider.

En påmindelsestid angives i tid før aftale, og udgøres af et navn, et offset og en tidsenhed.

 • Navnet kan være max 30 karakterer langt.

 • Offset angives som max to cifre

 • Som tidsenhed kan vælges mellem: Dage, uger og måneder.

 

Påmindelsestiden kan således fx hedde 'Tre uger før aftale' og have offset=3 og tidsenhed=uger.

 

Billede 113

 

Det er ikke muligt at slette påmindelsestider, der er tilknyttet en opgave.

Forsøger man at slette en påmindelsestid i brug, præsenteres man for opgavenavn og opgavekortnavn på de berørte opgaver.

C:\Users\ob2o\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5ef55ac.PNG

 

Opsætning af påmindelsesbreve for opgaver

Opsætningen af et påmindelsesbrev for en opgave består af valget af en brevskabelon og et påmindelsestidspunkt.

På opgavekonfigurationen er fanebladet 'Brevskabeloner' blevet udvidet med sektionen 'Påmindelser'.

 

Her er tilføjet en ny knap, 'Tilføj påmindelse', som ved aktivering indsætter en række med to nye felter, en til valg af påmindelsestid og en til valg af brevskabelon, samt en knap med et rødt kryds til sletning af rækken.

I feltet til valg af påmindelsestid kan man søge efter de, på afdelingen, oprettede påmindelsestider. Værdien vælges i en dropdown-liste, eller ved at skrive dele af navnet.

Valg af brevskabelon foregår som ved valg af brevskabelon for andre brevtyper.

 

Billede 93

 

Dog - vælger man en brevskabelon, som kræver 'Ret i brev' eller er 'Eksternt vedligeholdt', mødes man af en ikke-blokerende besked, der fortæller, at skabelonen ikke vil kunne benyttes til påmindelsesbrev på afsendelsestidspunktet.

Hvis man ændrer en brevskabelon til at kræve 'Ret i brev' eller er 'Eksternt vedligeholdt', og brevskabelonen i forvejen bliver brugt som påmindelsesbrev, vil man blive mødt af en ikke-blokerende dialog, der informerer om konsekvensen af handlingen og lister de påvirkede opgaver. Konsekvensen er, at opgaver, som benytter brevskabelonen som påmindelsesbrev, vil blive forhindret i den automatiske afsendelse af brevet ved afsendelsestidspunktet.

Brevskabeloner, der anvendes som påmindelsesbreve, må ikke indeholde ”fritekst-flettefelter”. Kan brevet med alle flettefelter ikke genereres uden bruger-involvering, sendes det ikke.

Det er ikke muligt at gemme identiske påmindelser på samme opgave, altså hvor samme påmindelsestid og påmindelsesbrev er valgt.

 

 

Opsætning af påmindelsesbreve for forløb

På forløbskonfigurationen er fanebladet 'Opgaver', under opsætning af hver enkelt opgave i forløbet, udvidet med en checkboks 'Anvend påmindelsesbrev'.

Vælger man 'Anvend påmindelsesbrev', vælger man at benytte den markerede opgaves opsatte påmindelsesbreve i forløbet.

 

Billede 98

 

Vær opmærksom på, at påmindelsesbreve per default er valgt til for den første opgave i forløbet, og fravalgt for de resterende opgaver. Der sendes kun påmindelsesbrev for den første delaftale i forløbet, hvis det er konfigureret på opgaven.

Hvis man ikke har opsat påmindelsesbreve i afdelingen, vil der ikke blive sendt noget brev på trods af, at der på forløbet er vinget af i Påmindelsesbrev.

Funktionen kan slås til og fra for alle opgaver i forløbet, uanset om der lige nu er opsat påmindelsesbreve på opgaven eller ej.

 

Muligheder i forbindelse med booking

I bookingøjeblikket er det muligt at vælge, om de opsatte påmindelsesbreve skal sendes for netop denne aftale/forløb.

Under Tilvalg i topmenuen vælger man, om man vil sende samtlige påmindelsesbreve, der er konfigureret for opgaven/forløbet eller ingen. Det er således ikke muligt kun at vælge en delmængde af påmindelsesbrevene.

 

Billede 99

 

For forløb er checkboksen kun synlig på forløbsniveau.

'Send påmindelsesbreve' er per default slået til, når bookingbilledet åbnes.

 

Påmindelsesbreve afsendes på aftalen, hvis afsendelsestidspunktet ligger i fremtiden. Hvis afsendelsestidspunktet er overskredet, sendes brevet ikke.

 

Planlagte påmindelsesbreve annulleres altid, når en aftale aflyses, slettes, sættes på huskeliste eller sendes til genbooking.

Book fra huskeliste eller genbooking benytter opgavens aktuelle påmindelsesbreve.

 

Når en aftale flyttes via bookingbilledet, annulleres de gamle påmindelsesbreve, og nye hentes fra den aktuelle opgavekonfiguration.

Når man flytter et forløb, flyttes det med den forløbskonfiguration, det blev booket med. Der tjekkes dog op på om påmindelsesbrevene på de tilhørende opgaver er ændret, og i så fald flyttes det med de nye påmindelsesbreve.

 

Afsendelse af brevet fra Digital Post

Under fanen Kommunikation er systembrugeren ”batchjob” angivet som afsender af påmindelsesbrevene. Brevene lander derfor på denne bruger i Digital Post – der navngives brugeren dog som ”Påmindelse”.

Påmindelsesbrevene skal automatisk godkendes og afsendes fra Digital Post (såfremt der ikke er problemer med adressen eller lignende) – uafhængigt af om der er et hurtigvalg, der matcher brevet eller ej. Således er afsendelsen af påmindelsesbrevene ikke betinget af, at en bruger per Digital Post afdeling jævnligt er inde på Påmindelse-brugeren og få afsendt brevene.

 

 

  •  Afgrænsning af hvor køhåndtering får aftaler fra

 

Afgrænsning af aftaler samt valg af kolonner i køsystemer

Det er nu muligt dels at konfigurere hvilke opgavetyper, der ønskes medtaget i et køsystem, og dels hvilke kolonner, der ønskes vist. Til dette formål er der introduceret to nye faneblade i opsætning af køsystemer, hhv. 'Kriterier' og 'Kolonne'.

 

Billede 100

 

Køsystemer bruger som standard alle opgavetyper.

 

Der er tilføjet et nyt faneblad Kolonne, som gør det muligt at vælge, hvilke kolonner der skal vises i køsystemer af typen 'Køhåndtering'. De valgte kolonner vises i den listede rækkefølge i Køhåndtering, og det er muligt at indstille bredden for hver kolonne.

Det er muligt at sortere på alle de viste kolonner i Køhåndtering. Dette gøres via den eksisterende sorteringsfunktion på Generelt-fanebladet.

 

Som udgangspunkt vises den samme information for både kø-opgaver (selvhenvendere) og kø-aftaler (bookede aftaler) i køhåndtering. Dog vil kolonnerne 'Yderligere information' og 'Tjekliste' være tomme for kø-opgaver (selvhenvendere). Det skyldes, at kø-opgaver - rent bookingteknisk - som udgangspunkt ikke har en aftale tilknyttet. Aftalen bliver først oprettet, når patienten startes.

I dialogen til ankomstregistrering via køhåndteringen er der tilføjet en kolonne 'Afdeling' til listen over opgaver under 'Ny aftale'. Kolonnen viser afdelingens kortnavn. Listen med opgaver sorteres nu efter indholdet i kolonnen Afdeling, så opgaver fra forskellige afdelinger ikke står blandet imellem hinanden.

 

 

  •  Begrænsning af manuel book, abonnement

 

Det er nu muligt ifm. udstilling af abonnementsopgaver - og forløb - at vælge hvorvidt den abonnerende afdeling skal have lov til manuelt at booke opgaven/forløbet.

 

Dette gøres muligt i Abonnenter-fanebladet på opgave - eller forløb-konfigurationen, hvor der er tilføjet checkboksen "Tillad manuel book". Denne checkboks vil ved oprettelse af en ny abonnent være valgt per default. Ens valg vises samtidig i en ny kolonne på tabellen for ens abonnenter i samme faneblad.

 

Billede 101

 

I bookingbilledet vil man ved valg af en abonnementsopgave, eller opgave i et abonnement-forløb, såfremt den ikke tillader manuel book, blive introduceret for et nyt ikon (abonnement-ikon) som erstatning for kalendervisning-ikonet, som man ikke kan klikke på. Forklaringen hvorfor beskrives i et tooltip der er påsat ikonet.

 

Billede 102

 

Hvis man tilgår bookingbilledet fra detailplanlægningen, og vælger en opgave hvor manuel book ikke er tilladt, vil man komme hen til tabelvisning i stedet for kalendervisning, som man ellers normalt ville gøre.

 

  •  Visning af flere mulige startdatoer for forløb

 

I bookingbilledet er der indført overblik over starttider, som overholder elastikker, i forbindelse med booking af forløb.

Tryk på "kollaps ikon" ud for valgfri opgave eller brug genvejen Alt+D, for at aktivere dette overblik for alle opgaver i forløbet.

 

Billede 103

 

Overblikket viser hvilke dage, der kan autovælges indenfor søgeperioden, alle andre dage filtreres fra.

Under kollaps opdateres synlige dage automatisk, så længe man udfører handlinger, der ikke fjerner muligheden for at autovælge ledige tider på det nuværende forløb.

Kollaps-tilstand bliver automatisk fjernet hvis

der bliver valgt tider på alle opgaver

der foretages en handling, der medfører at autovælg ikke længere er tilgængelig.

 

 

  •  Ressourcers fulde navn kan vises i ”træet”

 

Det er nu gjort konfigurerbart, hvorvidt ressourcegrupper og ressourcer skal vises med det fulde navn eller kortnavn i træet/stifinderen i venstre side af Bookplan. Dette kan opsættes af IT for de Bookplan-afdelinger, der ønsker det. Per default vises kortnavn, hvilket er svarende til den nuværende funktionalitet.

 

Billede 104 Billede 105

 

  •  Tydeligere markering af abonnementsopgaver

 

Det fremgår nu tydeligere i opgavevælgeren i Smartbook, hvilke opgaver der er givet i abonnement fra en anden afdeling. Dette er visualiseret med et blåt ikon foranstillet navnet på opgavetypen.

Ved mouseover på ikonet vises desuden et tooltip med forklarende tekst.

 

Billede 106

 

 

  •  Markering af skærmning på delaftale

I bookingbilledet vises der nu et skærmnings-ikon (øje-ikon med rød diagonalstreg) ud for Opgavenavnet i den blå header, såfremt:

 • Aftalen er skærmet, når man kommer ind i SmartBook

 • Aftalen skærmes. grundet de valg man foretager i SmartBook

 • Patienten er skærmet

Skærmnings-Ikonet vises for både enkeltopgaver og forløb, uanset om der er tale om tværgående opgaver og forløb eller abonnement.

Billede 107

 

  •  Visning af om anden aftale er skærmet

En "Synlig for borger"-kolonne er blevet tilføjet til listen "Andre aftaler på dagen" i bookingbilledet. Denne liste fremkommer, når man klikker på den blå trekant/æseløre på en dato i kalenderbjælken. Den blå trekant visualiserer, at en patient har andre aftaler på dagen. Formålet med kolonnen er at tydeliggøre overfor bookeren, hvis en patients aftaler er skærmede og/eller ikke-synlige for borgeren.

 

Kolonnen indeholder de øje-ikoner, der repræsenterer forskellige grunde til ændret synlighed, og er både visuelt og funktionelt identisk med kolonnen "Synlig for borger" i de konfigurerbare lister.

Kolonnen viser således:

 • Et øje-ikon med rød diagonalstreg, hvis patient eller aftale er skærmet

 • Et øje-ikon med sort diagonalstreg, hvis aftalens opgave er sat til ikke at vises i webbooking

 • Intet indhold, hvis aftalen er synlig for borgeren.

 

Det blå trekantede ikon, der åbner listen "Andre aftaler på dagen", er ændret, idet trekanten nu er rød i de tilfælde, hvor alle patientens aftaler på dagen er "ikke-synlig for borger".

 

Billede 108

  •  ”Synlig for borger” på ”Andre aftaler”-lister

 

Kolonnen "Synlig for borger" er tilføjet de eksisterende standard aftalelister "Andre aftaler" og "Fremsøgte aftaler. Kolonnen placeres længst til højre.

 

Det er stadig muligt at fjerne kolonnen fra listerne via konfigurationen.

 

 

 

”Ikke-synlig for borgeren” og ”skærmet”-markering

 

Den nuværende "Synlig for borger"-kolonne er justeret, så den nu viser 2 forskellige øje-ikoner:

 • Ét for skærmet og

 • Ét for ikke-synlig for borger (af andre årsager end skærmning).

Intet ikon betyder stadig, at borgeren kan se aftalen.

 

Billede 109

 

Ikonerne har også tooltip, der forklarer, hvorvidt aftalen er skærmet eller ikke-synlig.

 

Forskellen på ikonerne ses i farvekoden på diagonalstregen over øjet:

 • øje-ikon med rød diagonalstreg betyder skærmet aftale

 • øje-ikon med sort diagonalstreg betyder ikke-synlig for borgeren.

 

Skærmning fremgår nu også af udskrifter af konfigurerbare lister med teksten "Skærmet" til skærmede aftaler og teksten "Skjult i WB" til skjulte ikke-skærmede aftaler.

 

 

  •  Ændringer i navngivning af breve

 

Brevskabelonnavnet er nu udvidet til at kunne indeholde 60 tegn.

Et nyt tekstfelt, Borgervendt navn, er blevet tilføjet. Dette tekstfelt har også maksimal kapacitet på 60 tegn. Borgervendt navn er obligatorisk ved oprettelse.

 

Eksisterende brevskabeloner vil få "Brev" som default borgervendt navn.

 

Billede 110

 

Alle breve i Selvbooking og Webbooking vil have det borgervendte navn som brevtitel.

For en booket aftale, under fanen "Kommunikation", vil det borgervendte navn nu også være synligt.

 

 

  •  Forventet besøg

Under Funktioner er der kommet en ny valgmulighed, Forventet besøg. Det er en funktion, der er udviklet til Region Midt.

Funktionen er ikke tilrettet Region Nord og vi anbefaler derfor ikke, at tage den i anvendelse endnu.

 

Billede 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Fejlrettelser

  •  Manglende advarsel ved overbooking af hold

Ved booking af holdopgaver vil der nu fremkomme en advarsel ved overbooking.

 

 

  •  Kontakt kan ikke knyttes til delaftale i forløb

Det er nu muligt via aftalebilledet at knytte kontakter på delaftaler i forløb, hvor der ikke i booking-øjeblikket er blevet valgt en kontakt.

 

 

  •  Manglende mulighed for at tilføje klassifikationskoder

De rettigheder til Bookplan, der giver mulighed for at booke – giver nu også mulighed for at tilføje klassifikationskoder til allerede bookede aftaler. Det har især været et problem for fys- og ergoterapeuter.

 

 

  •  Møde- og aftaletid blankes

Når der vælges en kontakt, efter der er valgt en opgave i bookingbilledet, blankes mødetid og aftaletiden ikke længere.

 

  •  Ressource-øvrige-kortnavn viser ikke længere senge

Kolonnerne "Ressource-øvrige-kortnavn" og "Ressource-øvrige-navn" til konfigurerbare lister viser nu ikke senge-ressourcer. Det betyder, at den nu viser alle ressourcer som hverken er en primær ressource, lokationsressource, eller er en mødetidskalender.

 

  •  Manglende tilbud om ledig tid ved flyt

Der har været et problem med at ledige tider ikke tilbydes ved flyt af en aftale, selvom flere ressourcer med ledige tider har været vinget af i ressourcefilteret. Dette er nu rettet til.

 

 

  •  Ressourcevalg smides ved patientskift

Nu bliver den valgte ressource igen fastholdt i Køhåndteringen på den følgende aftale, efter en aftale afsluttes - hvis den valgte ressource også er gyldig på den nye aftale.

 

 

  •  Kritisk fejl ved udrulning af kalender

Kopiering af uger og perioder vil ikke længere give en kritisk fejl – selvom der udrulles over en længere periode.

 

 

 

  •  Mulighed for at booke på dags dato i selvbooking

Der har været mulighed for at booke på dags dato i selvbooking, selvom lukkeperioden har været sat til 1. Dette er nu blevet rettet.

 

 

BottomRightLogoFirst_bmkArt