Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Multidisciplinære Teamkonferencer (MDT) på kræftområdet

Beskrivelse

Dette er et rammedokument/retningslinje vedr. MDT-konferencer på kræftområdet på Aalborg UH, som skal sikre den bedst mulige kvalitet samt koordinering på tværs. Dette skal ske under hensyn til afdelingsspecifikke behov på området. Dokumentet er samtidig en anerkendelse af MDT-arbejdet og vigtigheden heraf.

 

På baggrund af denne retningslinje skal de multidisciplinære teams udarbejde en instruks/lokaleaftale for hvert kræftområde/MDT.

Definition af Multidisciplinære Teamkonferencer (MDT)

MDT-konferencer samler specialister med det nødvendige kendskab, ekspertise og erfaring til sikring af en høj kvalitet af diagnose og behandling. MDT-konferencens mål er at se patienten som en hel patient, herunder at medtage patientens synspunkter, præferencer og generelle livsforhold, når der træffes beslutning om behandlingstilbud.

 

En MDT-konference træffer beslutninger, der formidles som anbefalinger. Anbefalingerne er aldrig bedre end den information, der er til stede ved selve konferencen. Konferencebeslutningens anbefaling bør som udgangspunkt følges og afvigelse herfra skal som minimum begrundes i journalen.

 

Den endelige beslutning må naturligvis træffes i en tæt dialog mellem patienten og den relevante kliniker.

 

Formål

Effektivt MDT-arbejde bør resultere i:

 

 • • Diagnostik, behandling og forløb vurderes af specialister med relevant viden, færdigheder og erfaring med den specifikke kræftsygdom

 • • Overholdelse af nationale og lokale kliniske guidelines

 • • Sikre overgange mellem specialer og afdelinger samt mellem hospitaler både i egen og anden region

 • • Medvirke til overholdelse af kræftpakkeforløb og garantier http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft

 • • Ensartethed i udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

 • • Alle patienter får mulighed for at deltage i relevante kliniske forsøg

 • • Større patientsikkerhed

 • • Målrettet dataindsamling til gavn for det enkelte individ og for kvalitetssikring og forskning

 • • Styrket samarbejde mellem de involverede speciallæger og forløbskoordinatorer med deraf øget arbejdstilfredshed

 • • Faglig og professionel udvikling af MDT-deltagere og observatører, herunder de uddannelsessøgende læger

 • • Optimeret ressourceforbrug.

 

Konferencedeltagere

I MDT-konferencen deltager alle relevante lægefaglige specialer, der er nødvendige for, at MDT-konferencen har opnået beslutningskompetence. Deltagerne skal være tilstrækkeligt kvalificerede mht. ekspertise og erfaring med den pågældende MDT-konferences patientkategori(er). Den enkelte MDT-konference må selv fastlægge behovet for relevant klinisk kompetence – under hensyn til RKKP’s Kvalitetsdatabasers kvalitetsindikatorer.

 

Der skal altid deltage minimum én specialist fra hvert speciale.

 

Forløbskoordinatoren bør være repræsenteret ved MDT-konferencerne for at sikre kontinuitet i patientforløbene.

 

Deltagelse

 • • Faste MDT-deltagere er i deres arbejdsplan frigjort til deltagelse i MDT-konferencer (for eksempel passer man ikke vagttelefon under MDT-konferencen).

 • • Deltagelse omfatter for de faste speciallæger og koordinatorer også tid til forberedelse og opfølgning.

 • • Faste deltagere er til stede ved diskussionen af alle sager, hvor der er behov for deres bidrag.

 • • Deltagelse dokumenteres. Ved delvis deltagelse registreres under hvilke sagspunkter, den pågældende deltager har deltaget.

 

Lokalaftaler

Inden for hver organspecifik MDT-konference er der aftalt følgende:

 

 • • Kriterier for inklusion af patienter til konferencen, der sikrer, at alle patienter diagnosticeret med pågældende kræftsygdom bliver drøftet på MDT-konferencen, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de enkelte pakkeforløb. Evt. uddelegering af MDT-konferencens beslutningskompetence for specificerede kræfttyper/-stadier skal beskrives. Stillingtagen til hvornår og om en patient skal på MDT-konference.

 • • Procedurer for sikring af MDT-konferenceaktivitet i ferieperioder og ved helligdage skal beskrives.

 • • Metode for henvisning af patienter til konferencen: Der bør som udgangspunkt ske en ophængningshenvisning i Web PAS for de patienter, som skal forberedes og drøftes på konferencen.

 • • Struktur for patientlisten, der distribueres forud for konferencen til deltagerne. Listen bør opbygges logisk således, at deltagere fra specialer, hvor tilstedeværelsen kun er relevant for en del af patienterne, kan nøjes med at deltage under behandling af disse.

 • • Hvem der for hver patient på en MDT-konference udfærdiger et standardiseret oplæg, som i form og indhold afspejler MDT-konferencens behov for at kunne træffe beslutninger. Oplægget kan med fordel indeholde relevante kliniske oplysninger for den specifikke kræftform, eks.

   • Anamnese

   • Psykosociale forhold

   • Komorbiditet

   • Almen tilstand og/eller performance status

   • Fund/oplysninger fra foretagne undersøgelser (stadieinddeling (eks. cTNM), patientpræference og palliationsbehov)

   • Evt. planlagte men endnu ikke udførte undersøgelser

   • Ønske om afklaring, eks. operativ teknik eller +/- onkologisk behandling

 • • Hvem der for hver patient på en MDT-konference udfærdiger et standardiseret konferencenotat i en patientens journal, som i form og indhold afspejler MDT-konferencens beslutning og af hvem denne er truffet (konferencedeltagerliste). Konklusionen skal som minimum indeholde grundlaget for anbefalingerne (typisk oplægget+resultat af diskussion), behandlingsplan, angivelse af hvem der effektuerer planen og formidler informationen til patienten.

 • • Hvem (på faggruppe- og eller personniveau) der er leder af den aktuelle MDT-konference, således at fremdrift og ”spilleregler” sikres.

 

MDT-konferencernes mødefrekvens

MDT-konferencer afholdes regelmæssigt på fastlagte dage og tidspunkter under hensyntagen til overholdelse af kræftpakkernes forløbstider. For sjældne kræftdiagnoser kan konferencerne afholdes ad hoc, forudsat at konferencen er varslet, så de rette deltagere er tilstede.

Forberedelse til MDT-konferencer

MDT-lederens opgave før konferencen er at sikre:

 • • enten selv eller ved delegering, at patientlisten er logisk opbygget jf. ovenstående, samt at MDT-konferencen er beslutningsdygtig og træffer foranstaltninger, såfremt den ikke er.

 • • at sidste frist for henvisning af patienter til en MDT-konference, jf. lokalaftalen, respekteres.

 • • at der afsættes tilstrækkelig tid til diskussion af komplekse tilfælde.

 

Det forventes, at konferencedeltagerne er fagligt kompetente og kender nationale og internationale retningslinjer indenfor deres respektive specialer. Det forventes i øvrigt, at deltagerne møder velforberedte til konferencerne, hvilket fordrer, at der afsættes tid hertil.

 

De tilstedeværende speciallæger har såvel individuel og kollektivt ansvar for hver enkelt beslutning truffet på MDT-konferencen. Ansvarlige deltagere skal fremgå af journalnotatet fra konferencen.

 

Afvikling af MDT-konferencen

MDT-konferencen afvikles efter en fast skabelon jf. ovenstående og ledes af den på forhånd aftalte MDT-leder.

 

MDT-lederens opgave under konferencen er at

 • • Sikre, at alle sager diskuteres og evt. prioriterer i patientlistens aftalte rækkefølge, hvis det bliver nødvendigt.

 • • Sikre, at alle relevante MDT-deltagere inkluderes i diskussionen.

 • • Sikre, at diskussionen er fokuseret, relevant og sker gennem god kommunikation/i et diskussionsvenligt miljø.

 • • Medvirke til at fremme evidensbaserede og patientcentrerede beslutninger/anbefalinger.

 • • Sikre, at den aktuelle diskussion og beslutning/anbefaling af behandlingsplan er afsluttet før en ny patientcase påbegyndes.

 • • Sikre, at MDT-konferencens beslutning er klart opsummeret/dikteret, og at der en plan for, hvordan og af hvem patienten orienteres.

 • • Sikre, at det er klart, hvem der effektuerer enhver besluttet handling.

 

 

De øvrige deltageres opgaver er at:

 • • Deltage aktivt i diskussionen og sikre konferencenotatets korrekthed

 • • Medvirke til, at patienternes egnethed til relevante kliniske protokoller tages i betragtning.

 • • Respektere MDT-lederens styring af konferencen inkl. taletid.

 • • Bidrage til en god kommunikation

 

Som ovenfor nævnt skal det dokumenteres i patientens journal, hvem der deltog i beslutningsprocessen (navn og afdeling).

 

 

 

Efter MDT-konferencen

Der er etableret rutiner, der sikrer at:

 • • Konferencenotatet er tilgængeligt i patientjournalen, så tæt på tidspunktet for afslutning af konferencen, som muligt og som minimum indenfor 24 timer efter MDT-konferencens afholdelse.

 • • Patienten meldes til ny MDT-konference, hvis beslutninger ikke kan træffes (eks. manglende oplysninger), jf. de aftalte inklusionskriterier.

 • • Beslutning kan udskydes, såfremt der skal inddrages anden ekspertise eller supplerende undersøgelser.

 • • Patienten henvises til anden MDT-konference eller kræftpakkeforløb (anden afdeling), hvis dette er påkrævet.

 • • MDT-konferencen (deltagerne) gives en tilbagemelding, hvis der sker betydelige ændringer af de på MDT-konferencen aftalte anbefalinger vedrørende behandling (eks. pga. nye fund, manglende tekniske muligheder eller patientønske), således at MDT-konferencen har mulighed for at validere/revidere sit (fremtidige) beslutningsgrundlag.

 

Evaluering af MDT-konferencerne

MDT-konferencernes kvalitet, effektivitet og proces evalueres mindst én gang årlig i regi af programledelsen for den enkelte kræftpakke/-gruppe.

 

I evalueringen skal der indgå, om MDT-konferencens aftaler og skabeloner samt afvikling stadig er gyldige, og om RKKP’s Kvalitetsdatabasers årsrapports kvalitetsindikatorer er opfyldte/skal kommenteres eller kan underbygges.

 

For at kvalificere evalueringen kan der auditeres på forløb, som har været mere end én gang på MDT.

 

Dokumentation

Beslutninger fra MDT-konferencer dokumenteres i patientens journal. Det bør ske ved diktering eller journalføring under konferencen, således dokumentation og godkendelse af beslutning sker på mødet – herunder korrektion af fejl/misforståelser.

 

Fysiske rammer og teknologi

Der er et fast lokale indrettet til MDT-konferencen. Lokalet bør være fysisk af en tilpas størrelse og indretning, så alle MDT-deltagere har en siddeplads og såfremt det er muligt evt. bordplads til PC’er/noter mv. Desuden skal deltagerne være i stand til at se og høre hinanden samt kunne se alle de præsenterede data (fx diagnostiske billeder).

 

Lokaler, hvori der afholdes MDT-konferencer, bør have:

 • • Adgang til udstyr, som kan projicere og vise både radiologiske og nuklearmedicinske billeddata, inklusiv tidligere undersøgelser

 • • Ved behov udstyr/faciliteter, der kan projicere og vise patologiske præparater (biopsier/resektater), og som giver mulighed for at se/orientere sig i ældre patologibeskrivelser

 • • Opkobling til PAS (patientadministrative systemer)

 • • Adgang til EPJ/ databaser eller skemaer, hvor det er muligt at dokumentere MDT-beslutninger tidstro og aktuelt

 • • Videokonferenceudstyr, så det er muligt at se og tale med deltagere, som er uden for lokaliteten af MDT-lokalet samt udstyr, som gør det muligt at dele al information (radiologiske og nuklearmedicinske billeddata, patologi og beskrivelser), som bliver vist på konferencen.

 

Erfaringerne fra ibrugtagelsen af et veludstyret MDT-lokale i Onkologisk Afdeling for Mave-Tarm Kirurgien vil blive fulgt med henblik på indretning af MDT-lokaler i NAU.

 

Udarbejdelse af udkast til rammedokumentet

Følgende har indgået i en arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af udkast til rammedokumentet i perioden marts-juni 2018:

 

Inge Bernstein, ledende overlæge i Mave- og Tarmkirurgi

Anja Høegh Brügmann, ledende overlæge i Patologi

Rune Vincents Fisker, specialeansvarlig overlæge i Radiologi

Søren Steen Nielsen, overlæge i Nuklearmedicin

Knud Fabrin, uddannelsesansvarlig overlæge i Urologi

Henrik Kirstein Jensen, overlæge i Lungemedicin

Nils Lauge Johannesen, lægefaglig chefkonsulent

Karin Navntoft Ledet, plankonsulent, Økonomi og Plan

 

Jørgen Hansen, speciallæge i Onkologi, deltog desuden i arbejdsgruppens første møde ud af to.

Referencer

”Multidisciplinær kræftbehandling – en vejledning til MDT-konferencen” Version af 15. feb. 2016 af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG)

Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de enkelte kræftpakkeforløb ”Pakkeforløb for …”