Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til afløsere og sekretærelever på Sengeafsnit D1/D3

 

Nedenstående funktioner/opgaver skal (så vidt muligt) klares hver dag:

 

 1. A. Udskriv og afstem liste over indlagte patienter (PAS, in,dag, vælg 2), skal afstemmes med cybertavle

 2. B. Skriv diverse journalnotater m.m. fra Mirsk (obs. klar til stuegang), skrives i Clinical Suite

 3. C. Tjek in,hko liste i PAS for 80012611 (D1) eller 80012613 (D3)

 4. D. Tjek opgavelisten i Clinical Suite og flyt svar på udskrevne pt’er

 5. E. Ryd op i svar-/diversekurven (hvid bakke, i D3 til højre for sekretærplads, i D1 på hylde over sekretærplads)

 6. F. Skriv udskrivelsesnotater (obs. skrives direkte i skabelonen ”Epikrise”)

 7. G. Akutte indlæggelser

 8. H. Tjek kalender for evt. planlagte indlæggelser/planlagte ambulante besøg (til næste dag)

 9. I. Diverse

 

 

Vejledninger til ovenstående:

 

Ad A:

Udskriv og afstem liste over indlagte patienter (PAS, in,dag, vælg 2), skal afstemmes med cybertavle.

Evt. patienter der er ”tilovers” på listen skal udskrives (eller slettes hvis status ændres fra indlagt til ambulant eller der er tale om en dobbeltindlæggelse).

 • • Patienter som skal ændres fra indlagt status til ambulant besøg (i sengeafsnit):

Slet indlæggelsen, opret amb. besøg (direkte i am,ins, rum = D1/D3). Reg. procedurer og skriv notat (hvis pt. er set af læge), søg under alle i Mirsk, hvis det ikke findes under D1/D3. Husk at sende notat til egen læge!

VIGTIGT: Spørg fast sekretær i D1/D3 om hjælp til ændring af kontakter i Clinical Suite!

Ved evt. dobbeltindlæggelser: Slet den ”forkerte” indlæggelse og husk at ændre kontakter i Clinical Suite, spørg fast sekretær D1/D3 om hjælp hertil.

 

 

Ad B:

Skriv diverse journalnotater fra Mirsk (obs. klar til stuegang), hold øje med Mirsk løbende dagen igennem.

 • • Obs. evt. notater/tlf. konsultationer og lign. som skal flyttes fra D1/D3 til de forskellige teams/afsnit og omvendt.

 

 

Ad C:

Tjek in,hko liste i PAS for 80012611 (D1) eller 80012613 (D3) = oversigt over registreringer foretaget i Clinical Suite af plejepersonalet i vagterne:

 • • Evt. FLY eller ORL rettes ikke, men skal blottes slettes med S.

 • • Skriv I ud for IND (står under type), rettes til HJ under Indl. fra. Obs. slettes med S, når rettelse er foretaget.

 • • Skriv U ud for UDS (står under type), rettes til F i efterbehandling og 80012690 i Sgh./afd.

Obs. slettes med S, når rettelse er foretaget.

 

 

Ad D:

Tjek opgavelisten i Clinical Suite og flyt svar på udskrevne pt’er:

Vælg Faneoverblik, Behandlingsstatus, Opgaveliste, Tildelt enhed (D1 eller D3). Sorter efter Patient.

Svar på udskrevne patienter flyttes til ambulant status på følgende måde:

Dobbeltklik på svaret, klik på Funktioner, klik på Rediger tilknyttet kontakt, marker den ambulante kontakt, skriv 80012690 under Enhed, klik OK, luk svaret.

 

Ad E:

Ryd op i svar-/diversekurven (hvid bakke, i D3 til højre for sekretærplads, i D1 på hylde over sekretærplads):

Sorter evt. svar + øvrige papirer i indlagte og ikke-indlagte patienter.

 • • Ikke-signerede svar på indlagte patienter gives til stuegangsgående læge mhp. signering.

 • • Svar + diverse på ikke-indlagte patienter sorteres i signerede og ikke-signerede og afleveres i relevante bakker på Det Store Kontor.

 

 

Ad F:

Skriv udskrivelsesnotater (obs. skrives direkte i skabelonen ”Epikrise” i Clinical Suite).

 • • Husk altid at overføre medicin til epikrisen! Klik på Columna Medicin ikonet, klik på pil ud for overskriften Columna Medicin, klik på Vis ajourføringer/overfør til epikrise, klik på Åbn ud for den aktuelle medicinafstemning (OBS. dato for ajourføring!), klik på Kopier til udklipsholder, luk + luk, klik på pil til venstre (ved siden af Columna medicin ikonet), indsæt med CTRL + V i Medicineringsplan.

 • • Registrer diagnoser (in,dia) og evt. procedurer (in,pro) og husk at færdigregistrere kontakten.

 • • Send til egen læge via Edifact (in,not).

 

 

Ad G:

Akutte indlæggelser:

 • • Indlægges patienten via Onkologisk Akutfunktion, er det sekretæren i Akutfunktionen, der indlægger patienten. Journaloptagelsen (indlæggelsesnotatet) skrives i PAS/Clinical af sekretær i Akutfunktionen.

 • • Indlægges patienten direkte i sengeafsnittet (uden om Akutfunktionen), indlægges patienten enten via Clinical Suite (under Opret kontakt) eller via PAS med in,inl + F1 for ”udfyld selv-henvisning”.

Har patienten en ambulant kontakt samme dag, skrives det ambulante notat (journaloptagelsen) enten af sekretær fra relevant team/diagnosegruppe eller sekretær fra Stråleterapien (skrives i PAS under amb. kontakt).

Kommer patienten hjemmefra, skrives journaloptagelsen af sekretær i D1/D3 (skrives i Clinical Suite)

 

 

Ad H:

Tjek kalender for evt. planlagte indlæggelser/planlagte ambulante besøg (til næste dag).

 • • Patienter til planlagt indlæggelse: Indlæg (fremdateret) patienten med in,inl, obs. vælg det korrekte he,hvf forløb. Ved manglende he,hvf forløb spørg fast sekr. D1/D3 eller Visitationen om hjælp til oprettelse af dette.

 • • Planlagte ambulante patienter: Opret besøg (direkte i am,ins, ikke via Bookplan!) med dato + kl + art 35

+ rum D1/D3 + fritekst D1/D3 amb.

 

 

Ad I:

Diverse:

 • • Vær obs. på patienter til udskrivelse/overflytning, spørg plejepersonalet for tidspunkt og hold øje med, at stuegangsgående læge får dikteret en epikrise (udskrivelsesnotat).

Husk, at patienten først må udskrives/overflyttes, når patienten har forladt afdelingen!

OBS! Ved overflytning af en patient, er det vigtigt at skelne imellem en intern flytning (imellem D1, D3 og Intensiv) eller overflytning til en anden afdeling (eks. Afd. A1).

Intern flytning: Patienten overflyttes via in,fly i PAS eller via Rediger/udskriv kontakt i Clinical (vælg skift opholdsadresse for patient).

Overflytning til anden afdeling: Patienten overflyttes via in,uds i PAS eller via Rediger/udskriv kontakt i Clinical (vælg udskriv patient til anden afdeling).

 • • Tjek hver dag, om vi har patienter på ORLOV (reg. i in,orl).

 • • Tjek hver dag, om vi har pårørende indlagt (obs. indlægges/reg. på særskilt afsnit 9491).

 • • Tjek hver dag, om vi har patienter i lånesenge (fra andre afdelinger). Tjek, at de er korrekt registreret.

Vigtigt! Disse patienter skal IKKE overflyttes men flyttes internt fra stamafdelingen, og det er kun stamafdelingen, der kan/skal flytte patienten i systemet!