Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Intermediær afsnit Regionshospital Nordjylland

Formål

Sikre at patienter med behov for intermediær terapi visiteres til intermediær afsnittet.

Patienter uden behov for intermediær terapi ikke visiteres til intermediær afsnittet.

Målgrupper og anvendelsesområde

Læger og plejepersonale på Regionshospital Nordjylland

Navn

Med oprettelsen af intermediær afsnit er der behov for entydig navngivning. Intermediær afsnittet er en del af Intensiv afdeling på Klinik Anæstesi. Intensiv afdeling er opdelt i intensiv afsnit (ITA), opvågningsafsnit og intermediær afsnit (IMA). Skiltningen på plan 4 vil henvise til: ”Intensiv”, ”Opvågning”, ”Intermediær”.

Definitioner

Intermediær er et semi-intensivt observationsafsnit, som er tiltænkt patienter, som aktuelt ligger på sengeafsnit, med højere krav til observation og behandling end sengeafdelingerne aktuelt kan honorere. Som en kvalitetsforbedring af patientbehandlingen vil disse patienter, som er uden behov for klassisk intensiv terapi, fremover kunne modtages til intermediær monitorering og behandling. Intermediær modtager patienter fra alle afsnit på Regionshospital Nordjylland.

 

Hovedformålet med Intermediær er:

At forbedre behandlingen af de patienter, der har brug for højere grad af observation og behandling, end det er muligt at yde på almindeligt sengeafsnit, og at forebygge, at patienter med øget observations- og behandlingsbehov udvikler akutte livstruende tilstande, som kræver intensiv terapi.

Patienter som opfylder kravene for henvisning til intensiv terapi, kan ikke henvises til IMA. Som hovedregel skal de 4 mest monitorerings-/behandlingskrævende patienter (som ikke visiteres til ITA) på RHN Hjørring, visiteres til IMA. Det betyder dermed også, at patienter der er visiteret til IMA, tilbageflyttes til stamafdelingen, hvis en mere monitorerings-/behandlingskrævende patient visiteres til pladsen. Målet er at IMA altid er belagt med 3-4 patienter. Patienterne der henvises, vil være patienter der før oprettelse af intermediær pladser lå på RHN’s sengeafsnit. Hvis ikke deres tilstand forværres (og er ITA krævende), skal patienten altid kunne tilbageflyttes til stamafsnit. Der kan derfor ikke modtages patienter direkte på IMA fra andre hospitaler. Patienter der er overflyttet, og ligger på sengeafsnit, kan selvfølgelig, ved behov, visiteres til IMA.

Fremgangsmåde

Henvisning

Henvisning til IMA kan kun ske fra en sengeafdeling/speciale på RHN.

 

Hvis visitationskriterierne er opfyldt, kan patienten henvises til IMA.

 

Ved akut opståede behov for intermediær terapi/monitorering kontaktes intensiv/intermediær vagthavende (1113).

 

Kapacitetskonferencen bruges til at optimere belægningen på IMA, det er de enkelte specialers ansvar at have et samlet overblik over patienter der evt. har behov for IMA ophold. Ledige pladser på IMA meldes, inklusive ledig kapacitet på intensiv (fraset buffer).

De enkelte specialer har hver for sig et samlet overblik over IMA-egnede patienter på eget speciale. Dette overblik bør ligge hos specialets bagvagt, som jævnligt, f.eks. formiddag (til kapacitetskonferencen eller i forbindelse med stuegang på IMA), efter start på vagt (kl. 15.30-17.00), og sen aften (kl. 22.00-23.00), ved behov kan konferere med intensiv vagthavende(1113) om evt. truede patienter. Intensiv vagthavende kan her melde tilbage om IMA patienter, der kan udvisiteres til sengeafsnit.

 

I dagtid er det special/HU-lægen på sengeafsnittet, der kontakter vagthavende (41113) på intensiv afdeling. I vagt og weekend er det specialets bagvagt (forstået som den læge i tilstedeværelse, som specialet har tildelt patientansvaret), der henviser (via 41113).

 

Ved pladsmangel på IMA, drøftes hvilke patienter, der har størst behov for udvidet monitorering og behandling. Ved uenighed eller tvivl, involveres speciallægen på intensiv (41132). Kan enighed ikke opnås, foregår visitationen mellem speciallæger. Ultimativt ligger visitationsretten altid hos vagthavende speciallæge på Klinik Anæstesi.

 

Som udgangspunkt bør IMA pladserne altid være udnyttet, ledige pladser meldes til kapacitetskonferencen. Ved fuld belægning på ITA, kan der være behov for en ledig bufferplads på IMA. Dette afgøres af vagthavende speciallæge på ITA.

 

Visitation og visitationsprocedure

Visitation til IMA

Patienter (>12 år gamle) kan i prioriteret rækkefølge visiteres til IMA afsnittet ud fra 3 principper:

  1. 1. Stamafdelings patienter med behov for udvidet behandling eller observation kan overføres til IMA. ITA patienter der ikke længere har behov for fuld ITA-behandling kan overføres til IMA.

Følgende procedurer kan f.eks. håndteres på IMA:

CPAP, High Flow AIRVO, trakeotomi ucuffet, EKG-monitorering (som ikke hører til på hjertemedicinsk afd.), noninvasiv BT, pulsoximetri, P og T (uanset hyppighed). Infusion i.v. af fosfenytoin, magnesium, PPI, dobutrex, neostigmin, glypressin m.m.. Ikke inotropi og vasopressorer i øvrigt.

 

  1. 2. Fysiologiske parametre tydende på kritisk sygdom (TOKS-kriterier). Patienter der scorer rød, skal altid vurderes mhp. visitation til IMA. Ved MAT-kald (spl. eller læge), vurderes altid om patienten hører hjemme på IMA.

 

  1. 3. Patienter tilhører prædefineret gruppe, hvor intermediær terapi findes særligt gavnligt for patientforløbet. Herunder nedenstående eksempler:

Alle specialer

Patienter med sepsis med organsvigt, som kræver udvidet observation, svær pneumoni, svære elektrolyt forstyrrelser, svær anafylaksi. Akutte smertepatienter som ikke kan håndteres på stamafdelingen.

Medicinske patienter

Moderat ketoacidose, vågen patient, ph >7,0, forgiftninger som ikke er ITA krævende, men med behov for monitorering. Epilepsi med infusionsbehandling, men uden respirations støtte. Levercoma grad III med stabil respiration og hæmodynamik.

Kirurgiske patienter

AHA-patienter (før og efter operation), blødende kartut, perforeret ulcus (før og efter operation), obs. efter milt eller leverlæsion, costafrakturer i risiko for respirationsinsufficiens.

Ortopædi

Lette traumepatienter med konkurrerende lidelser.

Obstetrik

Lettere præeklampsi/HELP, større post partum blødning.

 

Rødt medicinsk kald i modtagelsen bør altid udløse overvejelser om evt. IMA henvisning.

Ambulancelægen der indbringer patienter, bør altid overveje om evt. IMA/ITA henvisning skal foreslås.

 

Børn <12 år kan efter aftale mellem speciallæger modtages på IMA, men det skal hver gang nøje vurderes om patienten hører hjemme på børneafdelingen Aalborg UH/intensiv afd. 103.

 

Patienter der ikke tilbydes IMA-behandling

Tilstande, hvor IMA er utilstrækkelig i forhold til behandling eller observation:

  • • Patienter der kræver tæt tilknytning til specialer på Aalborg UH, f.eks. invasiv kardiologi, neurokirurgi, thoraxkirurgi, nefrologi, infektionmedicin m.m.

  • • Respirationsinsufficiens, som kræver mekanisk ventilation eller den nyligt ekstuberede patient med betydelig risiko for re-intubation (ITA pt.).

  • • Patienter som kræver invasiv hæmodynamisk monitorering (ITA pt.).

  • • Status epilepticus (ITA pt.).

  • • Patienter som henvises pga. høj plejetyngde, f.eks. behov for fast vagt.

  • • NIV patienter der ikke kan håndteres på lungemedicinsk afsnit, er i udgangpunktet ITA patienter. I særlige tilfælde kan speciallægen på Klinik Anæstesi, i samråd med ansvarshavende sygeplejerske på IMA, vurdere om en NIV patient kan håndteres på en intermediærplads.

  • • Børn < 12 år modtages ikke fraset ovenstående undtagelse

Tilstande, hvor patienten ikke behøver indlæggelse på IMA (eller ITA)

Alle patienter hvor behandling skønnes udsigtsløs.

Patienter med intracerebral katastrofe, som af neurokirurg skønnes uden for terapeutisk rækkevidde og som ikke er kandidat til organdonation.

Patienter hvor der er lagt et behandlingsloft af en sådan art at behandlingen udelukkende er af palliativ karakter.

Ved alle patienter som er terminale, eller hvor der er lagt et behandlingsloft, bør det nøje overvejes om der overhovedet er indikation for terapi på IMA/ITA, det vil sjældent være tilfældet.

 

Udvisitering fra ITA til IMA, og fra IMA til sengeafsnit

Patienter som er behandlet på ITA, men som ikke længere har behov for respirator, inotropi og invasiv monitorering, kan flyttes til IMA, før endelig tilbageflytning til stamafdeling. Det kan f.eks. være postintensive patienter med forventet langvarigt behov for intermediærterapi, f.eks. pga. trakeotomi eller behov for CPAP.

Når kriterierne for IMA terapi eller monitorering ikke længere er til stede (eller en mere krævende patient henvises), kan patienten flyttes tilbage til henvisende afsnit. Patientens TOKS-værdier bør anvendes til beslutning om udvisitering.

Om natten kan det, hvis alle intensivsenge er belagt, være nødvendigt at reservere en IMA-plads til en opvågningspatient. IMA-lægen prioriterer flere gange dagligt løbende rækkefølgen for udvisitering af patienter, ud fra behandlings- og monitoreringsbehov sv.t. kriterierne for indlæggelse på IMA.

Normalt udskrives patienter ikke til hjemmet fra IMA, men hvis det gøres, foregår det på vanlig vis og ansvaret og dokumentation påhviler stamafsnit og læge.

Behandlingsansvar

Det lægelige behandlingsansvar og stuegang er placeret hos de enkelte sengeafdelinger, som har patienter på IMA. Stuegang på IMA foretages af speciallæger/HU læger, fortrinsvis inden kl. 12 mhp. at skabe overblik over mulige udvisiteringer inden vagten begynder.

Anæstesilægen tager sig dog af alle akutte situationer og forhøjede TOKS-værdier, samt hvor der er tale om behandling som kun hører hjemme på IMA/ITA. Anæstesilægen foretager daglig en IMA-stuegang, hvor følgende vurderes og dokumenteres:

Behandlingsplan, visitation (ITA, IMA, sengeafsnit), monitoreringsniveau, IMA-specifik behandling, væskeplan. Specielt visitationen genovervejes jævnligt f.eks formiddag, efter start på vagt, og sen aften.

 

Forudsætninger

Meget stram visitation flere gange dagligt med henblik på at belægningen på IMA altid er tæt på 100%, og at det altid er de mest observations- og behandlings krævende patienter (som ikke opfylder krav til ITA), der har gavn af pladserne.

De enkelte specialer har hver for sig et samlet overblik over IMA egnede patienter på eget speciale. Dette overblik bør ligge hos specialets bagvagt. Stuegang på IMA foretages af speciallæger/HU-læger, fortrinsvis inden kl. 12 mhp at skabe overblik over mulige udvisiteringer inden vagten begynder.